REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż premiowa – wyjaśnienie wątpliwości podatkowych

REKLAMA

Czy wartość nagród kupionych dla sprzedaży premiowej można zaliczyć do kosztów? Kiedy nagroda wydana w ramach sprzedaży premiowej jest zwolniona od podatku?

SPIS TREŚCI
Sprzedaż premiowa w działalności gospodarczej

Sprzedaż premiowa to jeden z częściej spotykanych zabiegów marketingowych służących pozyskaniu nowych odbiorców lub utrzymaniu dotychczasowej pozycji rynkowej w warunkach silnej konkurencji. Polega ona na uatrakcyjnieniu zakupu towarów lub usług przez dołączanie do nich rozmaitych „premii”, będących dodatkowym, nieodpłatnym przysporzeniem majątkowym na rzecz klienta. Premią mogą być nagrody rzeczowe, zakupione usługi obce (np. wycieczka), atrakcyjne opakowanie, a nawet bonus w postaci darmowego dostarczenia towaru do domu odbiorcy.

Autopromocja

Podkreślenia wymaga okoliczność, że premią powinny być towary lub usługi inne niż przedmiot zasadniczej transakcji, gdyż celem omawianego działania nie jest obniżenie ceny sprzedawanego towaru lub usługi, lecz motywacja partnerów handlowych do dalszej współpracy. Z tego samego powodu premia wspierająca sprzedaż podstawową nie może polegać na wręczeniu pieniędzy. W ostatnich latach upowszechniła się forma sprzedaży premiowej z użyciem tzw. kart lojalnościowych, za pomocą których dana osoba zdobywa punkty, wymieniane następnie na przedmioty z katalogu.

Wydanie nagrody nie jest w przypadku sprzedaży premiowej realizacją umowy darowizny, lecz następuje w drodze czynności jednostronnej. Istotne jest, aby nagroda była gwarantowana, tj. wydawana każdemu, kto spełni z góry określone warunki promocji.

Wydatki poniesione na zakup nagród

Wydatki na organizację sprzedaży premiowej nie stanowią kosztów reprezentacji, co należy podkreślić w kontekście restrykcyjnej treści art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. Możliwość uznania zakupionych nagród za rodzaj wydatków reprezentacyjnych, czyli takich, które nie generują kosztów podatkowych, wzbudza obawy przedsiębiorców i nierzadko prowadzi do zaniechania omawianych akcji marketingowych. Tymczasem, zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych, wydatki na zakup premii stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., ponieważ służą podniesieniu atrakcyjności towaru, pozyskaniu klienteli i zwiększeniu przychodów z działalności gospodarczej. Podkreślają to organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2009 r. (nr IBP-BI/1/415-720/09/AB): „Organizacja sprzedaży premiowej oznacza dla sprzedającego ponoszenie określonych wydatków, przede wszystkim związanych z zakupem stosownych nagród. Mamy tu do czynienia z wydatkami służącymi zachęceniu klientów do dokonywania zakupów, a tym samym mającymi wpływ na zwiększenie przychodów. Są to zatem wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie, przedmiotowe wydatki nie znajdują się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 cytowanej ustawy”.

Zdaniem fiskusa nakłady na zakup premii są kosztami pośrednio związanymi z przychodami, a zatem powinny być potrącane w dacie poniesienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Dokumentowanie sprzedaży premiowej

Jedną z ważnych kwestii, pojawiających się w związku z organizowaniem sprzedaży premiowej, jest prawidłowe dokumentowanie całej akcji. Jest to czynność bardzo często zaniedbywana przez podatników. W pierwszym rzędzie, dla uniknięcia niejasności co do charakteru promocji (zarówno na linii kupujący-sprzedawca, jak i w relacjach z fiskusem), przed jej rozpoczęciem należy sporządzić regulamin sprzedaży premiowej. Regulamin należy udostępnić wszystkim potencjalnie zainteresowanym (np. w siedzibie firmy, punkcie sprzedaży lub na firmowej stronie internetowej).

Treść regulaminu powinna określać: organizatora i krąg adresatów promocji; wyznaczać ramy czasowe całej akcji; zawierać wskazanie, jakich dóbr lub usług dotyczy akcja; formułować warunek, pod jakim osoba uprawniona otrzyma premię; opisywać przedmiot nagrody, jego wartość i sposób jej wydania. Równie ważnymi dokumentami, zwłaszcza gdy nagrody posiadają znaczną wartość, są dowody księgowe, potwierdzające wydanie premii określonej osobie. Na konieczność prowadzenia tego typu dokumentacji zwracają uwagę organy podatkowe, podkreślając, że organizator będzie mógł do kosztów podatkowych zaliczyć wartość tylko tych nagród, które w trakcie sprzedaży premiowej wydano klientom spełniającym warunki określone w regulaminie konkursowym i których wręczenie zostało odpowiednio udokumentowane. Przedsiębiorca powinien oczywiście posiadać także fakturę lub rachunek potwierdzający zakup towarów lub usług, spełniających w danym wypadku funkcję premii.


Podatkowe skutki otrzymania premii

Wartość nagród otrzymywanych przez klientów w ramach sprzedaży premiowej może stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stosownie bowiem do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. wolna od podatku dochodowego jest między innymi wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tej nagrody nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nie dotyczy jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jeżeli zatem nabywca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, która jednak nie otrzymała nagrody w związku z działalnością gospodarczą) otrzymuje w ramach sprzedaży premiowej nagrodę o wartości nieprzekraczającej 760 zł, to znaczy, że nie obciążają go żadne zobowiązania podatkowe z tego tytułu. Również organizator akcji promocyjnej nie musi sporządzać deklaracji lub informacji podatkowych, związanych z przekazaniem nagrody.

Sytuacja zmienia się diametralnie, jeżeli powyższy limit zostanie przekroczony. W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. od przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. nagrody. Warto podkreślić, że w razie przekroczenia powyższego limitu opodatkowaniu podlega cała wartość uzyskanej premii, a nie tylko nadwyżka ponad kwotę 760 zł. Okoliczność tę powinni brać pod uwagę organizatorzy akcji, ponieważ w tym wypadku mniejsza wartość premii, może realnie oznaczać większą korzyść dla beneficjenta.

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga kwestia ustalania wartości nagrody, czyli podstawy opodatkowania. Organizatorzy promocji zazwyczaj zakładają, że wartość tę wyznacza cena, jaką zapłacili nabywając dobra pełniące funkcję premii. Tego typu podejście będzie prawidłowe w odniesieniu do zakupionych usług, ale nie zawsze poprawne, w sytuacji gdy premię stanowią zakupione towary.

O sposobie wyceny nagrody dla celów podatkowych rozstrzyga art. 11 ust. 2a pkt 2 i 4 u.p.d.o.f. Z treści tego przepisu wynika, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia w postaci zakupionej usługi ustala się na podstawie cen zakupy. W pozostałych przypadkach (czyli np. wówczas, gdy przedmiotem nieodpłatnego świadczenia są zakupione towary) wyceny dokonuje się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeśli zatem towar przeznaczony na nagrody zakupiony został po cenie preferencyjnej, organizator promocji powinien go ponownie wycenić, stosując ceny rynkowe.

Obowiązki organizatora sprzedaży premiowej

Artykuł 41 ust. 4 u.p.d.o.f. do poboru zryczałtowanego podatku obliguje sprzedawcę. Warunkiem odbioru nagrody powinno być wpłacenie przez klienta odpowiedniej kwoty tytułem należnej daniny (art. 41 ust. 7 u.p.d.o.f.). Jeśli beneficjent uchyla się od zapłaty, premia nie może zostać mu udostępniona.

Sprzedawca ma obowiązek przekazać kwotę zryczałtowanego podatku, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany sporządzić i przesłać urzędowi skarbowemu roczną deklarację na formularzu PIT-8AR (art. 42 ust. 1a u.p.d.o.f.).

Jeżeli premiowany zakup był realizowany w ramach działalności gospodarczej, otrzymana nagroda – bez względu na jej wartość – zaliczana jest do przychodów z tej działalności i opodatkowywana przez beneficjenta. W tym przypadku organizator akcji promocyjnej nie pobiera podatku ani nie sporządza deklaracji (informacji).


Sposoby na zneutralizowanie podatku

Zdarza się, że organizator, chcąc uczynić przekazanie nagrody neutralnym podatkowo dla beneficjenta, decyduje się uiścić podatek dochodowy za niego lub przekazać mu kwotę pieniężną odpowiadającą wartości zryczałtowanego podatku dochodowego. Skuteczność takiej czynności jest jednak dyskusyjna, ponieważ obowiązków o charakterze publicznoprawnym nie można skutecznie modyfikować ani przenosić na inne podmioty w drodze porozumień cywilnoprawnych. Beneficjent, jeśli jest przedsiębiorcą, będzie więc zobowiązany doliczyć wartość dokonanych na jego rzecz wpłat do przychodów z działalności gospodarczej.

U pozostałych uczestników sprzedaży premiowej, „ubruttowienie” nagrody będzie prowadzić do błędnego koła – wartość uiszczonego za klienta podatku trzeba bowiem doliczyć do wartości nagrody i ponownie obliczyć podatek od całości.

Argumentem na niekorzyść takiego rozwiązania są również wątpliwości, co do poprawności rozpoznania tego rodzaju wydatku w kosztach uzyskania przychodów organizatora sprzedaży premiowej. Fiskus zapewne zajmie stanowisko, że skoro nie ma prawnych podstaw do ponoszenia omawianych ciężarów przez sprzedawcę, to nie może być również mowy o rozpoznaniu kosztu podatkowego.

Z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 kwietnia 2009 r. (nr ILPB3/423-81/09-4/MC) wynika, że interesy klientów uczestniczących w akcji promocyjnej oraz organizatorów promocji lepiej chroni zabieg polegający na formalnie odpłatnym zbyciu przedmiotu pełniącego funkcję nagrody. Transakcja taka opiewa zazwyczaj na wartość symboliczną – 1 złotego lub 1 grosza. Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego, wyrażonym w wymienionym piśmie: „udzielenie przez sprzedawcę bonifikaty (rabatu) w postaci sprzedaży towaru za 1 zł stanowi podstawę do pomniejszenia przychodu z tego tytułu.

Analogicznie kosztem uzyskania przychodu po stronie nabywcy będzie odpowiednio wartość rzeczy pomniejszona o udzieloną bonifikatę, a zatem jest to cena wyrażona w umowie. Nie można zatem mówić w tym przypadku o nieodpłatnym świadczeniu, gdyż w rzeczywistości nie miało ono miejsca. Niezmiernie istotny jest w omawianej sytuacji również fakt, iż Sprzedawca tak ustaloną promocję stosuje odpowiednio dla wszystkich swoich klientów, którzy przekroczyli określony poziom zakupów, co również potwierdza regulamin promocji. Należy zatem podkreślić, iż jest to ekonomicznie uzasadniona strategia firmy, a nie częściowo nieodpłatne świadczenie stosowane w stosunkach z danym podmiotem”.

Cytowane orzeczenie to jednak zbyt mało, aby uznać, że sprzedaż klientom nagrody za symboliczną kwotę jest w pełni bezpiecznym sposobem uniknięcia podatku dochodowego.

Artykuł 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f. mówi przecież jasno, że do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Podobny obowiązek (nie przesądzając źródła przychodów) – w odniesieniu do podatników niebędących przedsiębiorcami – formułuje art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. W przepisach tych mowa jest również o świadczeniach częściowo odpłatnych. Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę spowoduje więc, że jako przychód będzie trzeba wykazać różnicę pomiędzy wartością rynkową a tą symboliczną ceną (art. 11 ust. 2b u.p.d.o.f.).


Promocje zbliżone do sprzedaży premiowej

W kategorii: „sprzedaż premiowa” nie mieszczą się działania marketingowe, które wprawdzie polegają na wręczaniu nagród (nieodpłatnego świadczenia) w zamian za dokonaną transakcję, ale nie są skierowane wprost do kontrahentów, lecz do ich pracowników (np. do osób odpowiedzialnych za zakupy danej firmy). Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w takich przypadkach nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., ponieważ osoby uprawnione do premii nie są stroną umowy sprzedaży, a jedynie reprezentują nabywcę. Z tego powodu, wartość nagrody otrzymanej przez beneficjenta – niezależnie czy przekracza, czy też nie przekracza ustawowego limitu 760 zł – powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych, jako przychód z innych źródeł.

Zdaniem aparatu skarbowego do sprzedaży premiowej nie dochodzi również wtedy, gdy podmiot zainteresowany wzrostem sprzedaży określonych dóbr (np. wyłączny ich dystrybutor na rynku krajowym) funduje nagrody klientom lub kontrahentom innych podmiotów gospodarczych (np. firm, które zajmują się sprzedażą dóbr dostarczonych przez dystrybutora).

Również w tym przypadku kwalifikacja działań marketingowych wpływa na sytuację podatkową osób otrzymujących nagrody. Potwierdza to m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 29 maja 2009 r. (nr ITPB2/415-226/09/PS): „Sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nagrody przyznawane przez wnioskodawcę otrzymują między innymi właściciele punktów sprzedaży detaliczni, dla których stanowią one przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz klienci indywidualni. Nie zawierają oni jednak z wnioskodawcą umów sprzedaży, a zatem nie jest to sprzedaż premiowa. Również nagroda wręczona pracownikom hurtowni niedokonującym zakupu we własnym imieniu, lecz w imieniu i na rzecz swego pracodawcy nie stanowi sprzedaży premiowej. Wobec powyższego ww. nagroda nie jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową. Jej wartość (bez względu na wysokość) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi natomiast dla ww. klientów indywidualnych i pracowników hurtowni w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy przychód z innych źródeł”.

Organizator promocji, która nie została uznana za sprzedaż premiową, nie pełni funkcji płatnika, jest jednak zobowiązany sporządzić informację o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika (art. 42a u.p.d.o.f.).

Podstawa prawna:

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).

 

Małgorzata Rymarz

Prawo Przedsiębiorcy

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA