REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koszty zakładu zagranicznego - jak ewidencjonować w księgach rachunkowych

Wioletta Roman

REKLAMA

Nasza spółka z o.o., świadcząca usługi budowlane, posiada zakład w Niemczech. Koszty przypisane zakładowi księgujemy na konto „Rozrachunki z zakładem” po stronie Wn, a zakład ewidencjonuje je po stronie Ma. W ten sposób rozrachunki się wzajemnie znoszą.

Czy powinniśmy stworzyć wyodrębnione fundusze, które należy przekazać do zakładu (np. „środki pieniężne na rachunek bankowy za granicą” czy „inwestycja w obcym środku trwałym”), ewidencjonując je w korespondencji z kontem „Wyodrębnione fundusze”? Zakład księgowałby te kwoty po stronie Wn jako majątek oraz po stronie Ma jako kapitał, co przy sporządzeniu łącznego sprawozdania finansowego wyrównałoby się do wysokości kapitału spółki.

Autopromocja

Dane zagranicznego zakładu, mimo że prowadzi on odrębne księgi, prezentowane są w łącznym sprawozdaniu finansowym wraz z danymi jednostki macierzystej. Wzajemne rozrachunki między zakładem a jednostką macierzystą znoszą się, to samo dotyczy funduszy wydzielonych dla zakładu.

Jednostka macierzysta powinna określić dla wchodzących w jej skład jednostek samobilansujących dokumentację opisującą:

- przyjęte dla tych jednostek zasady postępowania, sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,

- reguły grupowania danych w księgach rachunkowych,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- zasady sporządzania sprawozdań finansowych,

- proces przekazywania dokumentów i innych informacji do komórki księgowości jednostki macierzystej.

Powyższe regulacje stanowią integralną część zasad rachunkowości jednostki macierzystej.

UWAGA!

Zakład macierzystej jednostki statutowej, prowadzony poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, jako jednostka samobilansująca prowadząca działalność gospodarczą, obowiązany jest prowadzić księgi rachunkowe według zasad obowiązujących w kraju, na terenie którego prowadzi tę działalność (tutaj w Niemczech).

Księgi zakładu powinny być prowadzone w taki sposób, aby zapewniać:

- ujęcie odpowiednich informacji w sprawozdaniu finansowym wymaganym przez przepisy tego kraju dotyczące rachunkowości,

- włączenie danych wynikających z bilansu samobilansującej jednostki do łącznego sprawozdania finansowego macierzystej jednostki statutowej mającej swą siedzibę w Polsce - z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Jednostka posiadająca zakłady sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sporządza łączne sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie to jest sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej zakładów (oddziałów). W sprawozdaniu tym wyłącza się:

- aktywa i fundusze wydzielone,

- wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze,

- przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami (zakładami) lub między jej oddziałami (zakładami),

- wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddziałów (zakładów).

Jeżeli jednostka posiada zakłady zagraniczne sporządzające sprawozdania finansowe, włącza się odpowiednie dane wynikające z bilansów tych oddziałów (zakładów), wyrażone w walutach obcych, przeliczone na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Natomiast z rachunku zysków i strat - po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - po kursie będącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ustalonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice wykazuje się w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki, w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia”, jako składnik kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.


Wydzielenie aktywów


Jednostka macierzysta wydziela wyłącznie do dyspozycji samobilansującego się zakładu środki gospodarcze (aktywa) oraz odpowiadające tym aktywom kapitały (fundusze) wydzielone.


Przekazanie aktywów następuje na podstawie wykazu tych składników (inwentarza), kiedy księgi zakładu otwierane są po raz pierwszy. Wykaz ten powinien powstać na podstawie inwentaryzacji i zostać zaakceptowany przez osoby reprezentujące jednostkę statutową i zakład. Ponieważ przekazane do oddziału składniki wycenia się i przyjmuje w księgach zakładu w wartościach księgowych wykazywanych przez jednostkę macierzystą, niezbędne jest podanie w inwentarzu danych dotyczących tego majątku, w szczególności:

l wartości początkowej aktywów trwałych i ich dotychczasowego umorzenia,

l wartości rzeczowych aktywów obrotowych w cenach ewidencyjnych i odchyleń od tych cen,

l informacji co do ewentualnych odpisów aktualizujących wartość aktywów zarówno trwałych, jak i obrotowych oraz skutków wyceny dla inwestycji długoterminowych,

l informacji, jaki składnik kapitałów (funduszy) własnych będzie odzwierciedlał przekazane aktywa.


Wartość bilansowa przekazanych jednostce samobilansującej składników aktywów trwałych i obrotowych tworzy fundusze wydzielone, które można ująć na jednym koncie „Fundusze wydzielone”. Konto to w jednostce macierzystej wykazuje saldo debetowe, wyrażające stan należności od zakładu samobilansującego z tytułu wydzielonych do jego dyspozycji aktywów. W zakładzie występuje wyłącznie saldo kredytowe tego konta, które oznacza stan zobowiązań wobec macierzystej jednostki statutowej z tytułu wydzielonych składników aktywów i zarazem wyraża stan funduszu własnego jednostki samobilansującej. W bilansie łącznym jednostki statutowej salda te podlegają kompensacie, tzn. znoszą się wzajemnie.


Księgowanie operacji obejmujących wydzielone jednostce samobilansującej do jej dyspozycji składniki aktywów trwałych i obrotowych następuje pod datą ich przyjęcia.


Przykład

Ze sporządzonego inwentarza wynikają następujące dane:

1. Wartość początkowa przekazanych środków trwałych:

- środki transportowe 36 000

- maszyny i urządzenia 18 000

2. Umorzenie przekazanych środków trwałych:

- środki transportowe 10 000

- maszyny i urządzenia 8 000

3. Wartość przekazanych materiałów 100 000

4. Wartość przekazanych środków pieniężnych 30 000

5. Łączna wartość wydzielonego funduszu 166 000

Ewidencja w jednostce macierzystej

1. Przekazanie składników aktywów:

Wn„Fundusze wydzielone” 184 000

Ma„Środki trwałe”

- w analityce „Środki transportowe” 36 000

- w analityce „Maszyny i urządzenia” 18 000

Ma„Materiały” 100 000

Ma„Rachunek bankowy” 30 000

2. Wyksięgowanie amortyzacji przekazanych składników majątkowych:

Wn„Odpisy umorzeniowe”

- w analityce „Środki transportowe” 10 000

- w analityce „Maszyny i urządzenia” 8 000

Ma„Fundusze wydzielone” 18 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
 

Ewidencja w zakładzie będzie lustrzanym odzwierciedleniem księgowań jednostki macierzystej:

1. Otrzymanie składników aktywów:

Wn„Środki trwałe”

- w analityce „Środki transportowe” 36 000

- w analityce „Maszyny i urządzenia” 18 000

Wn„Materiały” 100 000

Wn„Rachunek bankowy” 30 000

Ma„Fundusze wydzielone” 184 000

2. Dotychczasowa amortyzacja otrzymanych składników majątkowych:

Wn„Fundusze wydzielone” 18 000

Ma„Odpisy umorzeniowe” - w analityce „Środki transportowe” 10 000

- w analityce „Maszyny i urządzenia” 8 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
 

Rozliczenia wewnątrzzakładowe


Zasady wewnętrznych rozliczeń między jednostką statutową a zakładem powinien określać regulamin organizacyjny jednostki macierzystej. Ewidencję rozrachunków pomiędzy jednostką statutową a zakładem prowadzi się na koncie „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”. Konto to prowadzi się równolegle w jednostce statutowej i w zakładzie. W bilansie łącznym jednostki macierzystej salda te znoszą się, tj. podlegają kompensacie. Ewidencja szczegółowa do tego konta powinna umożliwić ustalenie wzajemnych należności i zobowiązań według ich tytułów.


Przykłady ewidencji rozliczeń wewnątrzzakładowych:

1. Udział zakładu samodzielnie sporządzającego bilans w finansowaniu kosztów ogólnego zarządu:

a) obciążenie kosztami

Wn „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”

Ma „Koszty zarządu”

b) przelew środków

Wn „Rachunek bankowy”

Ma „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”

2. Odpis na ZFŚS przypadający na pracowników zakładu:

a) obciążenie kosztami

Wn „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”

Ma „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

b) przelew środków

Wn „Rachunek bankowy”

Ma „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”

3. Rozliczenie wyniku finansowego netto oddziału (zakładu) w księgach następnego roku obrotowego:

a) zysk zakładu podlegający podziałowi w jednostce macierzystej

- zarachowanie zysku do podziału

Wn „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”

Ma „Rozliczenie wyniku finansowego”

- przelew środków przez Zakład

Wn „Rachunek bankowy”

Ma „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”

b) strata oddziału pokrywana przez jednostkę statutową

- decyzja o pokryciu straty

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”

Ma „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”

- przelew środków dla zakładu

Wn „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”

Ma „Rachunek bankowy”

Ewidencja powyższych zdarzeń w księgach zakładu będzie stanowić lustrzane odbicie księgowań w jednostce macierzystej.


Podstawa prawna:
- art. 10, 19 i 51 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Wioletta Roman

doradca podatkowy
 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

Prezes URE: od lipca 2024 r. o ponad 40 proc. wzrosną opłaty za dystrybucję energii. O 30 zł miesięcznie więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe

Prezes URE Rafał Gawin szacuje, że w II połowie roku miesięczne rachunki za energię elektryczną, w tym za dystrybucję, wzrosną o ok. 30 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na II połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh

Jakie są rezerwy walutowe Polski? Aktualne dane NBP

Rezerwy walutowe Polski w końcu kwietnia 2024 roku wyniosły 206 097,4 mln USD tj. o 1,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,7% więcej niż przed rokiem. Takie dane podał Narodowy Bank Polski (NBP).

MF oferuje pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty. MF uruchomił specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Zatrudnianie i rozliczanie kierowców w branży produkcyjnej. Jak i dlaczego różni się od rozliczania pozostałych pracowników?

W firmach, w których transport jest jedynie narzędziem do wykonywania ich głównego biznesu, istnieje wiele różnic pomiędzy rozliczaniem kierowców a pracowników na innych stanowiskach. Ewidencja czasu pracy i naliczenie wynagrodzenia w branży produkcyjnej to ciekawy przypadek, często także problematyczny dla kadr. Na czym polegają te różnice?

Przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty (art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej)

Kiedy występuje przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty, co wynika z przepisów zawartych w art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej? Co do zasady prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Ministerstwo Finansów: Coraz więcej spraw można załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Wystarczy internet i telefon

Klienci Krajowej Administracji Skarbowej coraz więcej spraw urzędowych mogą załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Jest to możliwe z dowolnego miejsca za pośrednictwem infolinii KAS lub za pośrednictwem usług e-Urzędu Skarbowego.

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Sprawdź, jakie są zasady

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Usługi w zakresie opieki medycznej podlegają zwolnieniu z VAT. Ale czy również przy odsprzedaży?

20 maja upływa termin na rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok

20 maja jest ostatnim dniem, kiedy przedsiębiorca musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jest to również termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Okulary dla pracownika. O odliczeniu VAT nie przesądza wskazanie podatnika jako nabywcy. Kluczowe jest prawo do rozporządzania towarem jak właściciel

Do najczęściej popełnianych błędów VAT należą nieprawidłowości w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących pracowników. O prawie do odliczenia nie przesądza wykazanie podatnika jako nabywcy na fakturze. Kluczowe jest nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

REKLAMA