Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Warunki zwrotu nienależnie wykazanego VAT w fakturach dla podmiotów zagranicznych

Elżbieta Rogala
Każdy podatnik, który ma siedzibę w innym państwie niż państwo miejsca świadczenia usług, ma prawo do otrzymania zwrotu VAT obciążającego usługi, które były świadczone na jego rzecz w państwie tegoż miejsca. Przy czym zwrot ten dokonywany jest zawsze na zasadach dotyczących prawa do odliczeń obowiązujących w państwie dokonującym tego zwrotu.

Odliczenia bowiem nie zostały jeszcze do tej pory zharmonizowane tak, by były jednolite na całym terytorium Wspólnoty. A to oznacza, iż każde państwo ma swoje szczegółowe regulacje w zakresie zasad prawa do odliczeń i zakazów skorzystania z tego prawa.

 


Ósma dyrektywa unijna oraz odpowiadające jej rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. Nr 89, poz. 851) określają podstawowe warunki zwrotu VAT podatnikowi niemającemu siedziby na terytorium kraju, które muszą być spełnione, by podmiot ten otrzymał zwrot VAT. Mianowicie, podatnik taki:

1) nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju;

2) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnikiem podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności;

3) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium kraju;

4) nie wykonuje na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (przy czym podatnik ten może jednak wykonywać pewne kategorie czynności wymienione w § 2 pkt 3 tego rozporządzenia, m.in.: usługi transportowe i pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, usługi lub dostawy towarów, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek są ich odbiorcy itp.);

5) miałby prawo do pomniejszenia podatku należnego lub zwrotu zgodnie z polskimi regulacjami, tj. towary i usługi, w odniesieniu do których podatek może być zwrócony, muszą służyć wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu, stosownie do regulacji przyjętych w Polsce, czyli w państwie dokonującym zwrotu VAT (zobacz § 3 tego rozporządzenia).


Regulacje powyższe, przytoczone z przepisów stosowanego rozporządzenia, stanowią transpozycję do warunków polskich ósmej dyrektywy, która określa identyczne warunki zwrotu VAT podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju dokonującego zwrotu VAT.


Z powyższego wynika, że nie można żądać zwrotu wykazanego w fakturze w wyniku błędu VAT, którego w ogóle nie powinno było być w tej fakturze, jeśli z tego powodu brak będzie - w przepisach prawa krajowego - prawa do odliczenia VAT nienależnie wykazanego w fakturze i wpłaconego na rzecz organu podatkowego.


Prawo do odliczenia VAT jest bowiem zasadniczo ograniczone jedynie do podatków należnych, czyli podatków związanych z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT lub zapłaconych, jeśli były należne. Prawo do odliczenia nie obejmuje VAT należnego wyłącznie dlatego, że został on wykazany w fakturze. VAT wykazany w fakturze nienależnie od czynności świadczonych na rzecz odbiorcy zagranicznego i zapłacony w kraju świadczącego nie może podlegać zwrotowi dla tego odbiorcy, jeśli państwo dokonujące zwrotu narzuca zasadom odliczenia takie rygory.


Orzeczenie ETS


Warunkami zwrotu nienależnie wykazanego VAT obcym podmiotom (nierezydentom), tj. podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju dokonującego zwrotu VAT, zajmował się ostatnio ETS w wyroku z 15 marca 2007 r. C-35/05. Otóż w fakturze wystawionej na rzecz zagranicznego odbiorcy z tytułu wykonania usług reklamy i marketingu, dokumentującej należność za wykonane usługi, VAT znalazł się niepotrzebnie, gdyż wykonawca świadczenia błędnie i bezzasadnie go wykazał. Usługi te bowiem należą do katalogu tych usług, od których VAT odprowadza zawsze ich świadczeniobiorca, czyli zleceniodawca zagraniczny (tzw. importer usługi).


Sprawa rozpatrywana przez ETS dotyczyła odmowy zwrotu VAT przez włoskie organy podatkowe na rzecz niemieckiego podatnika w sytuacji, w której włoskie przepisy określają, iż: „Odliczeniu nie podlega podatek od nabycia lub przywozu towarów i usług związanych z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu”.


W sprawie rozpoznawanej przez ETS spółka włoska świadcząca usługi reklamowe i marketingowe na rzecz spółki mającej siedzibę w Niemczech wystawiła jej faktury, w których wykazała VAT, mimo iż nie podlegały one opodatkowaniu VAT w kraju świadczącego, lecz w kraju odbiorcy usługi. Nienależnym VAT został obciążony świadczeniobiorca przez świadczeniodawcę usług. A zatem spółka niemiecka dokonała na rzecz wykonawcy świadczenia (włoskiej spółki) zapłaty należności wraz z kwotą niezasadnie doliczonego podatku. W efekcie na rzecz włoskiego skarbu państwa wpłynął nienależny VAT. Następnie odbiorca świadczenia, spółka niemiecka, wystąpił do właściwych organów podatkowych wykonawcy świadczenia we Włoszech o zwrot VAT zapłaconego nienależnie w cenie świadczenia. Uznał bowiem, iż usługi te były świadczone na rzecz podatnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, w tym przypadku w Niemczech, tak iż VAT był należny w tym właśnie państwie członkowskim, czyli w Niemczech, a nie we Włoszech.


Organy podatkowe i sądy włoskie odmówiły jednak zwrotu VAT spółce niemieckiej, dowodząc, że wystawione faktury były związane ze świadczeniem usług reklamowych i marketingowych niepodlegających opodatkowaniu VAT we Włoszech z powodu niespełnienia przesłanki terytorialności. Usługi te bowiem były świadczone na rzecz podatnika podlegającego opodatkowaniu w innym państwie członkowskim.

Ponieważ rozstrzygnięcie sporu wymagało dokonania wykładni przepisów i zasad prawa wspólnotowego przez ETS, Trybunał zajął się przede wszystkim odpowiedzią na pytanie, czy nienależny VAT, który został wykazany w wyniku błędu w fakturze wystawionej na rzecz korzystającego z usług, a następnie wpłacony na rzecz skarbu państwa członkowskiego miejsca świadczenia tych usług, powinien podlegać zwrotowi.

Rozstrzygnięcie


Trybunał potwierdził stanowisko zajęte przez włoskie sądy i organy podatkowe. Uznał, iż jeśli nie ulega wątpliwościom, że usługi reklamowe i marketingowe świadczone na rzecz kontrahenta zagranicznego nie podlegają opodatkowaniu VAT w kraju świadczącego, gdyż miejscem świadczenia usług reklamowych, świadczonych na rzecz odbiorców mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, lecz poza terytorium państwa podmiotu świadczącego usługi, jest miejsce, w którym odbiorca usługi ma siedzibę swojej działalności gospodarczej lub stały zakład, na rzecz których świadczone były usługi, to należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami, że usługi te były de facto świadczone w kraju usługobiorcy (tu: w Niemczech).


Trybunał doszedł do wniosku, iż w celu ustalenia na podstawie ósmej dyrektywy warunków zwrotu VAT zapłaconego w państwie członkowskim przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim, należy przyjąć, że zakres prawa do odliczenia nie może zostać rozszerzony na VAT nienależnie wykazany w fakturze i wpłacony na rzecz organu podatkowego. Stąd zasadne jest stwierdzenie, że podatek ten nie może podlegać zwrotowi. Oznacza to, że nienależny VAT wykazany w wyniku błędu w wystawionej na rzecz odbiorcy usług fakturze, a następnie wpłacony na rzecz skarbu państwa członkowskiego miejsca świadczenia tych usług, nie może podlegać zwrotowi na rzecz kontrahenta zagranicznego (nierezydenta).


Rozpatrując z kolei zasady ogólne funkcjonowania VAT, Trybunał wywnioskował, że zasadą jest, że jedynie dostawca jest zobowiązany do zapłaty VAT i wykonywania obowiązków względem organów podatkowych. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, zgodnie z którymi, w sytuacji, jeśli opodatkowana dostawa towarów lub świadczenie usług są wykonywane na rzecz podatnika, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju, podatek podlega zapłacie przez inny podmiot, a w szczególności przez odbiorcę opodatkowanych usług. Ma tu zastosowanie mechanizm przeniesienia obowiązku podatkowego na odbiorcę świadczenia, co oznacza, że odbiorca ten może żądać zwrotu VAT jako podmiot zobowiązany do jego zapłaty. Jednakże w ramach tego mechanizmu odbiorca świadczenia utrzymuje relacje z organami podatkowymi państwa członkowskiego miejsca jego siedziby, a nie z organami podatkowymi państwa członkowskiego, w którym jego dostawca wykazał nienależnie w fakturze i deklaracji VAT. Stąd też jedynie dostawca powinien być uważany za zobowiązanego do zapłaty VAT przez organy podatkowe państwa członkowskiego miejsca świadczenia usług.


Jeśli zatem jedynie dostawca może, co do zasady, zgodnie z ogólnymi zasadami VAT, żądać zwrotu VAT od organów podatkowych, to odbiorca usług może jedynie żądać od dostawcy kwoty nienależnie wpłaconej, ale zgodnie z prawem cywilnym. Odbiorca usług może bowiem występować bezpośrednio przeciwko rzeczonym organom podatkowym, jeśli zwrot miałby się okazać praktycznie niemożliwy lub nadmiernie utrudniony. Należy również podkreślić, że brak jest podstaw do korekty VAT nienależnie wykazanego w fakturze. Przepisy precyzują wyłącznie warunki, jakie powinny zostać spełnione, by można było dokonać korekty odliczenia podatku naliczonego po stronie odbiorcy dostawy towarów lub świadczonych usług. Dostawca, który w wyniku błędu wpłacił na rzecz organów podatkowych VAT, może żądać jego zwrotu, zaś odbiorca usług może wnieść przeciwko dostawcy powództwo cywilne o zwrot nienależnego świadczenia. W istocie system taki umożliwia odbiorcy, który poniósł ciężar podatku wykazanego w fakturze w wyniku błędu, otrzymanie zwrotu kwot zapłaconych nienależnie.


Jeśli zwrot VAT okaże się niemożliwy lub nadmiernie utrudniony, w szczególności w przypadku upadłości dostawcy, odbiorca usług powinien móc skierować żądanie zwrotu bezpośrednio przeciwko organom podatkowym. W takim przypadku przepisy powinny określić środki i zasady proceduralne niezbędne dla umożliwienia odbiorcy odzyskania podatku nienależnie wykazanego w fakturze.


Nienależny VAT wykazany w wyniku błędu w fakturze wystawionej na rzecz zagranicznego odbiorcy usług reklamy i marketingu, a następnie wpłacony na rzecz skarbu państwa miejsca świadczenia tych usług, nie może podlegać zwrotowi podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, jeśli przepisy państwa dokonującego tego zwrotu się temu sprzeciwiają.


Natomiast, zgodnie z ogólnymi zasadami, do zapłaty VAT przez organy podatkowe państwa, gdzie ma miejsce świadczenie usług, zobowiązany jest jedynie ich świadczeniodawca, i to niezależnie od regulacji zobowiązującej każdą osobę wykazującą podatek w fakturze lub innym dokumencie uznawanym za fakturę do zapłaty tego podatku. Oznacza to, że jedynie świadczeniodawca może żądać od organów podatkowych zwrotu wpłaconego nienależnie VAT, natomiast zagraniczny odbiorca tych usług może wnieść przeciwko dostawcy powództwo cywilne o zwrot nienależnego świadczenia. Jednak w przypadku gdyby zwrot VAT okazał się niemożliwy dla świadczeniodawcy (w szczególności w przypadku jego upadłości), to jedynie zagraniczny odbiorca tych usług ma prawo do odzyskania od organów podatkowych podatku nienależnie wykazanego w fakturze przez tego świadczeniodawcę.


Stąd też należy przyjąć, iż skoro odmiennie od regulacji włoskich polskie przepisy dopuszczają odliczenia i zwrot VAT wykazanego nienależnie dla polskich podatników, to dotyczy to również nierezydentów (§ 3 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom). Należy zatem uznać, iż polskie organy podatkowe nie mogą odmówić zwrotu VAT nierezydentowi na tych samych zasadach, dla których mogły to zrobić włoskie organy podatkowe. Czyli w sytuacji, gdy polski podatnik wykaże na fakturze nienależny VAT dla kontrahenta zagranicznego, kontrahent ten ma prawo do jego zwrotu na zasadach ww. rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, jeśli kwota tego podatku została uiszczona przez kontrahenta w cenie świadczenia i wpłacona przez świadczeniodawcę do budżetu.


UWAGA!

Polskie regulacje odnośnie do odliczenia VAT wykazanego na fakturze nienależnie zezwalają na jego odliczenie i zwrot.


Mianowicie, począwszy od 1 czerwca 2005 r., zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 21 czerwca 2004 r., sygn. akt SK 22/03, wprowadzono przepis do ustawy o VAT (art. 88 ust. 3a pkt 2), na podstawie którego każdy podatnik nabywający towar czy usługę od podmiotu, który wystawił fakturę wraz z kwotą podatku, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku, a kwota wykazana w fakturze została zapłacona, ma prawo do odliczenia lub zwrotu tego nienależnie wykazanego podatku.

Elżbieta Rogala

 

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Ksiegowosc.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.