Kategorie

Warunki zwrotu nienależnie wykazanego VAT w fakturach dla podmiotów zagranicznych

Elżbieta Rogala
Każdy podatnik, który ma siedzibę w innym państwie niż państwo miejsca świadczenia usług, ma prawo do otrzymania zwrotu VAT obciążającego usługi, które były świadczone na jego rzecz w państwie tegoż miejsca. Przy czym zwrot ten dokonywany jest zawsze na zasadach dotyczących prawa do odliczeń obowiązujących w państwie dokonującym tego zwrotu.

Odliczenia bowiem nie zostały jeszcze do tej pory zharmonizowane tak, by były jednolite na całym terytorium Wspólnoty. A to oznacza, iż każde państwo ma swoje szczegółowe regulacje w zakresie zasad prawa do odliczeń i zakazów skorzystania z tego prawa.

 


Ósma dyrektywa unijna oraz odpowiadające jej rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. Nr 89, poz. 851) określają podstawowe warunki zwrotu VAT podatnikowi niemającemu siedziby na terytorium kraju, które muszą być spełnione, by podmiot ten otrzymał zwrot VAT. Mianowicie, podatnik taki:

1) nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju;

2) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnikiem podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności;

3) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium kraju;

4) nie wykonuje na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (przy czym podatnik ten może jednak wykonywać pewne kategorie czynności wymienione w § 2 pkt 3 tego rozporządzenia, m.in.: usługi transportowe i pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, usługi lub dostawy towarów, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek są ich odbiorcy itp.);

5) miałby prawo do pomniejszenia podatku należnego lub zwrotu zgodnie z polskimi regulacjami, tj. towary i usługi, w odniesieniu do których podatek może być zwrócony, muszą służyć wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu, stosownie do regulacji przyjętych w Polsce, czyli w państwie dokonującym zwrotu VAT (zobacz § 3 tego rozporządzenia).


Regulacje powyższe, przytoczone z przepisów stosowanego rozporządzenia, stanowią transpozycję do warunków polskich ósmej dyrektywy, która określa identyczne warunki zwrotu VAT podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju dokonującego zwrotu VAT.


Z powyższego wynika, że nie można żądać zwrotu wykazanego w fakturze w wyniku błędu VAT, którego w ogóle nie powinno było być w tej fakturze, jeśli z tego powodu brak będzie - w przepisach prawa krajowego - prawa do odliczenia VAT nienależnie wykazanego w fakturze i wpłaconego na rzecz organu podatkowego.


Prawo do odliczenia VAT jest bowiem zasadniczo ograniczone jedynie do podatków należnych, czyli podatków związanych z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT lub zapłaconych, jeśli były należne. Prawo do odliczenia nie obejmuje VAT należnego wyłącznie dlatego, że został on wykazany w fakturze. VAT wykazany w fakturze nienależnie od czynności świadczonych na rzecz odbiorcy zagranicznego i zapłacony w kraju świadczącego nie może podlegać zwrotowi dla tego odbiorcy, jeśli państwo dokonujące zwrotu narzuca zasadom odliczenia takie rygory.


Orzeczenie ETS


Warunkami zwrotu nienależnie wykazanego VAT obcym podmiotom (nierezydentom), tj. podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju dokonującego zwrotu VAT, zajmował się ostatnio ETS w wyroku z 15 marca 2007 r. C-35/05. Otóż w fakturze wystawionej na rzecz zagranicznego odbiorcy z tytułu wykonania usług reklamy i marketingu, dokumentującej należność za wykonane usługi, VAT znalazł się niepotrzebnie, gdyż wykonawca świadczenia błędnie i bezzasadnie go wykazał. Usługi te bowiem należą do katalogu tych usług, od których VAT odprowadza zawsze ich świadczeniobiorca, czyli zleceniodawca zagraniczny (tzw. importer usługi).


Sprawa rozpatrywana przez ETS dotyczyła odmowy zwrotu VAT przez włoskie organy podatkowe na rzecz niemieckiego podatnika w sytuacji, w której włoskie przepisy określają, iż: „Odliczeniu nie podlega podatek od nabycia lub przywozu towarów i usług związanych z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu”.


W sprawie rozpoznawanej przez ETS spółka włoska świadcząca usługi reklamowe i marketingowe na rzecz spółki mającej siedzibę w Niemczech wystawiła jej faktury, w których wykazała VAT, mimo iż nie podlegały one opodatkowaniu VAT w kraju świadczącego, lecz w kraju odbiorcy usługi. Nienależnym VAT został obciążony świadczeniobiorca przez świadczeniodawcę usług. A zatem spółka niemiecka dokonała na rzecz wykonawcy świadczenia (włoskiej spółki) zapłaty należności wraz z kwotą niezasadnie doliczonego podatku. W efekcie na rzecz włoskiego skarbu państwa wpłynął nienależny VAT. Następnie odbiorca świadczenia, spółka niemiecka, wystąpił do właściwych organów podatkowych wykonawcy świadczenia we Włoszech o zwrot VAT zapłaconego nienależnie w cenie świadczenia. Uznał bowiem, iż usługi te były świadczone na rzecz podatnika mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, w tym przypadku w Niemczech, tak iż VAT był należny w tym właśnie państwie członkowskim, czyli w Niemczech, a nie we Włoszech.


Organy podatkowe i sądy włoskie odmówiły jednak zwrotu VAT spółce niemieckiej, dowodząc, że wystawione faktury były związane ze świadczeniem usług reklamowych i marketingowych niepodlegających opodatkowaniu VAT we Włoszech z powodu niespełnienia przesłanki terytorialności. Usługi te bowiem były świadczone na rzecz podatnika podlegającego opodatkowaniu w innym państwie członkowskim.

Ponieważ rozstrzygnięcie sporu wymagało dokonania wykładni przepisów i zasad prawa wspólnotowego przez ETS, Trybunał zajął się przede wszystkim odpowiedzią na pytanie, czy nienależny VAT, który został wykazany w wyniku błędu w fakturze wystawionej na rzecz korzystającego z usług, a następnie wpłacony na rzecz skarbu państwa członkowskiego miejsca świadczenia tych usług, powinien podlegać zwrotowi.

Rozstrzygnięcie


Trybunał potwierdził stanowisko zajęte przez włoskie sądy i organy podatkowe. Uznał, iż jeśli nie ulega wątpliwościom, że usługi reklamowe i marketingowe świadczone na rzecz kontrahenta zagranicznego nie podlegają opodatkowaniu VAT w kraju świadczącego, gdyż miejscem świadczenia usług reklamowych, świadczonych na rzecz odbiorców mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, lecz poza terytorium państwa podmiotu świadczącego usługi, jest miejsce, w którym odbiorca usługi ma siedzibę swojej działalności gospodarczej lub stały zakład, na rzecz których świadczone były usługi, to należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami, że usługi te były de facto świadczone w kraju usługobiorcy (tu: w Niemczech).


Trybunał doszedł do wniosku, iż w celu ustalenia na podstawie ósmej dyrektywy warunków zwrotu VAT zapłaconego w państwie członkowskim przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim, należy przyjąć, że zakres prawa do odliczenia nie może zostać rozszerzony na VAT nienależnie wykazany w fakturze i wpłacony na rzecz organu podatkowego. Stąd zasadne jest stwierdzenie, że podatek ten nie może podlegać zwrotowi. Oznacza to, że nienależny VAT wykazany w wyniku błędu w wystawionej na rzecz odbiorcy usług fakturze, a następnie wpłacony na rzecz skarbu państwa członkowskiego miejsca świadczenia tych usług, nie może podlegać zwrotowi na rzecz kontrahenta zagranicznego (nierezydenta).


Rozpatrując z kolei zasady ogólne funkcjonowania VAT, Trybunał wywnioskował, że zasadą jest, że jedynie dostawca jest zobowiązany do zapłaty VAT i wykonywania obowiązków względem organów podatkowych. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, zgodnie z którymi, w sytuacji, jeśli opodatkowana dostawa towarów lub świadczenie usług są wykonywane na rzecz podatnika, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju, podatek podlega zapłacie przez inny podmiot, a w szczególności przez odbiorcę opodatkowanych usług. Ma tu zastosowanie mechanizm przeniesienia obowiązku podatkowego na odbiorcę świadczenia, co oznacza, że odbiorca ten może żądać zwrotu VAT jako podmiot zobowiązany do jego zapłaty. Jednakże w ramach tego mechanizmu odbiorca świadczenia utrzymuje relacje z organami podatkowymi państwa członkowskiego miejsca jego siedziby, a nie z organami podatkowymi państwa członkowskiego, w którym jego dostawca wykazał nienależnie w fakturze i deklaracji VAT. Stąd też jedynie dostawca powinien być uważany za zobowiązanego do zapłaty VAT przez organy podatkowe państwa członkowskiego miejsca świadczenia usług.


Jeśli zatem jedynie dostawca może, co do zasady, zgodnie z ogólnymi zasadami VAT, żądać zwrotu VAT od organów podatkowych, to odbiorca usług może jedynie żądać od dostawcy kwoty nienależnie wpłaconej, ale zgodnie z prawem cywilnym. Odbiorca usług może bowiem występować bezpośrednio przeciwko rzeczonym organom podatkowym, jeśli zwrot miałby się okazać praktycznie niemożliwy lub nadmiernie utrudniony. Należy również podkreślić, że brak jest podstaw do korekty VAT nienależnie wykazanego w fakturze. Przepisy precyzują wyłącznie warunki, jakie powinny zostać spełnione, by można było dokonać korekty odliczenia podatku naliczonego po stronie odbiorcy dostawy towarów lub świadczonych usług. Dostawca, który w wyniku błędu wpłacił na rzecz organów podatkowych VAT, może żądać jego zwrotu, zaś odbiorca usług może wnieść przeciwko dostawcy powództwo cywilne o zwrot nienależnego świadczenia. W istocie system taki umożliwia odbiorcy, który poniósł ciężar podatku wykazanego w fakturze w wyniku błędu, otrzymanie zwrotu kwot zapłaconych nienależnie.


Jeśli zwrot VAT okaże się niemożliwy lub nadmiernie utrudniony, w szczególności w przypadku upadłości dostawcy, odbiorca usług powinien móc skierować żądanie zwrotu bezpośrednio przeciwko organom podatkowym. W takim przypadku przepisy powinny określić środki i zasady proceduralne niezbędne dla umożliwienia odbiorcy odzyskania podatku nienależnie wykazanego w fakturze.


Nienależny VAT wykazany w wyniku błędu w fakturze wystawionej na rzecz zagranicznego odbiorcy usług reklamy i marketingu, a następnie wpłacony na rzecz skarbu państwa miejsca świadczenia tych usług, nie może podlegać zwrotowi podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, jeśli przepisy państwa dokonującego tego zwrotu się temu sprzeciwiają.


Natomiast, zgodnie z ogólnymi zasadami, do zapłaty VAT przez organy podatkowe państwa, gdzie ma miejsce świadczenie usług, zobowiązany jest jedynie ich świadczeniodawca, i to niezależnie od regulacji zobowiązującej każdą osobę wykazującą podatek w fakturze lub innym dokumencie uznawanym za fakturę do zapłaty tego podatku. Oznacza to, że jedynie świadczeniodawca może żądać od organów podatkowych zwrotu wpłaconego nienależnie VAT, natomiast zagraniczny odbiorca tych usług może wnieść przeciwko dostawcy powództwo cywilne o zwrot nienależnego świadczenia. Jednak w przypadku gdyby zwrot VAT okazał się niemożliwy dla świadczeniodawcy (w szczególności w przypadku jego upadłości), to jedynie zagraniczny odbiorca tych usług ma prawo do odzyskania od organów podatkowych podatku nienależnie wykazanego w fakturze przez tego świadczeniodawcę.


Stąd też należy przyjąć, iż skoro odmiennie od regulacji włoskich polskie przepisy dopuszczają odliczenia i zwrot VAT wykazanego nienależnie dla polskich podatników, to dotyczy to również nierezydentów (§ 3 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom). Należy zatem uznać, iż polskie organy podatkowe nie mogą odmówić zwrotu VAT nierezydentowi na tych samych zasadach, dla których mogły to zrobić włoskie organy podatkowe. Czyli w sytuacji, gdy polski podatnik wykaże na fakturze nienależny VAT dla kontrahenta zagranicznego, kontrahent ten ma prawo do jego zwrotu na zasadach ww. rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, jeśli kwota tego podatku została uiszczona przez kontrahenta w cenie świadczenia i wpłacona przez świadczeniodawcę do budżetu.


UWAGA!

Polskie regulacje odnośnie do odliczenia VAT wykazanego na fakturze nienależnie zezwalają na jego odliczenie i zwrot.


Mianowicie, począwszy od 1 czerwca 2005 r., zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 21 czerwca 2004 r., sygn. akt SK 22/03, wprowadzono przepis do ustawy o VAT (art. 88 ust. 3a pkt 2), na podstawie którego każdy podatnik nabywający towar czy usługę od podmiotu, który wystawił fakturę wraz z kwotą podatku, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku, a kwota wykazana w fakturze została zapłacona, ma prawo do odliczenia lub zwrotu tego nienależnie wykazanego podatku.

Elżbieta Rogala

 

Źródło: Ksiegowosc.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.