Kategorie

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych czeską fakturę

Izabela Grochola
inforCMS
Nasza spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. W maju tego roku zakupiliśmy komputer z Czech, otrzymując (również w maju) fakturę. Na fakturze z czeskim, lecz nie unijnym, numerem NIP wyszczególniony został 19% czeski podatek VAT. Czy z tytułu dokonanego zakupu na naszej spółce ciąży obowiązek rozliczenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Jeżeli tak, to według jakiego kursu powinna być przeliczona faktura? Czy taki sam kurs można zastosować do przeliczenia wartości faktury dla celów podatku dochodowego?
RADA

 

Fakt, iż spółka dokonała zapłaty czeskiego podatku VAT, nie zwalnia jej z obowiązku rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Dla celów VAT faktura wewnętrzna będzie przeliczona na złote według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta. Natomiast dla celów podatku dochodowego właściwy jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zapłata zagranicznego podatku VAT z tytułu dokonanego zakupu nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Definicję WNT określa art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Wskazuje on, że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów należy rozumieć nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Ponadto, aby można było mówić o nabyciu wewnątrzwspólnotowym, muszą być spełnione następujące warunki dotyczące podmiotów transakcji:

1) nabywcą towarów musi być:

  a) podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,

  b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a, jeżeli wartość dokonanych przez nią nabyć wewnątrzwspólnotowych przekroczyła określony w ustawie limit (10 000 euro);

2) dokonujący dostawy towarów musi być podatnikiem podatku VAT lub podatku od wartości dodanej.

W każdej sytuacji, w której spełnione są wyżej wymienione warunki, dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, z wszelkimi tego konsekwencjami w postaci obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania jej w deklaracji VAT-7 oraz w kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE. Nie ma tu znaczenia fakt, iż podatnik został obciążony podatkiem VAT przez sprzedawcę towarów.

W omawianej sytuacji za podstawę opodatkowania w fakturze wewnętrznej przyjmujemy wartość brutto faktury otrzymanej od zagranicznego kontrahenta.

Wystawiona faktura wewnętrzna (zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) będzie podlegać przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego. Natomiast odnośnie do przyjętego momentu powstania tego obowiązku wyróżniamy dwie sytuacje:

- jeżeli faktura zostanie wystawiona przez zagranicznego kontrahenta przed 15. dniem miesiąca następującego po miesiącu dostawy - fakturę wewnętrzną należy przeliczyć według kursu z dnia wystawienia faktury zagranicznej - w tym też dniu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT;

- jeżeli faktura została wystawiona przez zagranicznego dostawcę po upływie ww. terminu, to obowiązek podatkowy powstanie 15. dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy, a wystawiona faktura wewnętrzna będzie przeliczona wg kursu średniego NBP z tego dnia.

Z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych zastosowanie ma art. 15 ust. 1, gdzie wskazuje się, że koszty poniesione w walutach obcych należy przeliczać na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Reasumując, należy stwierdzić, że aby być w zgodzie z regulacjami podatku dochodowego i podatku VAT, spółka powinna zastosować dwa różne kursy walut.

PRZYKŁAD

W kwietniu 2007 r. spółka zakupiła w Czechach zestaw komputerowy o wartości 28 000 CZK. Wystawiona przez kontrahenta faktura zawierała 19% czeski VAT.

Kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury wynosił dla koron czeskich 0,135/CZK, a kurs średni w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury - 0,140/CZK.

Zakupiony komputer potraktowany został jako środek trwały. Przed jego oddaniem do użytkowania dokupiono dodatkowe elementy o wartości 800 zł netto, zwiększające wartość zestawu. W maju, już po oddaniu środka trwałego do używania, spółka dokonała zapłaty na rzecz czeskiego kontrahenta koronami zakupionymi w banku według kursu 0,145/CZK.

Dla uproszczenia pominięto konto „Rozliczenie zakupu”.

Księgowania:

1. Faktura otrzymana od czeskiego kontrahenta (28 000 CZK × 0,140/CZK) = 3920,00 zł:

  Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie” 3920,00 zł

  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 3920,00 zł

2. Faktura za dodatkowe elementy, zwiększające wartość zestawu komputerowego:

  Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie” 800,00 zł

  Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 176,00 zł

  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”: (w analityce: konto imienne kontrahenta) 976,00 zł

3. Przyjęcie środka trwałego do używania na podstawie dowodu OT:

  Wn konto 010 „Środki trwałe” 4720,00 zł

  Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie” 4720,00 zł

4. Faktura wewnętrzna z tytułu WNT (28 000 CZK × 0,135/CZK) × 22% = 831,60 zł:

  Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 831,60 zł

  Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego” 831,60 zł

Kwota wynikająca z wystawionej faktury wewnętrznej podlegać będzie wykazaniu w poz. 32 i 33 oraz w poz. 44 i 45 deklaracji VAT-7.

5. Zapłata za zakupiony sprzęt na rzecz zagranicznego kontrahenta (28 000 CZK × 0,145/CZK) = 4060,00 zł:

  Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 4060,00 zł

  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 4060,00 zł

6. Ujemne różnice kursowe powstałe na rozrachunkach (0,145/CZK - 0,140/CZK) × 28 000 CZK = 140,00 zł:

  Wn konto 758 „Ujemne różnice kursowe” 140,00 zł

  Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 140,00 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Uwaga!

W sytuacji gdyby zapłaty dokonano przed oddaniem środka trwałego do używania, różnice kursowe nie byłyby odnoszone bezpośrednio na wynik finansowy, lecz wpływałyby na wartość początkową tego środka trwałego.

- art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
- § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 97, poz. 970; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1784

Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.  

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.