reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak ująć w księgach rachunkowych działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Jak ująć w księgach rachunkowych działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Otrzymaną pomoc publiczną przedsiębiorstwo powinno wykazać w księgach rachunkowych. Natomiast inwestycje realizowane na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej powinny być rozliczane według zasady memoriałowej.

Strategia alokowania dochodów z działalności operacyjnej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) wiąże się z preferencjami podatkowymi. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie SSE podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od dochodów generowanych w ramach takiej działalności. Aby móc skorzystać z optymalizacji podatkowej, a w konsekwencji podnieść rentowność prowadzonej działalności, należy jednak spełnić określone warunki. Jednostka powinna zapewnić wyodrębnienie organizacyjne działalności strefowej oraz wykazać otrzymaną pomoc publiczną w ewidencji księgowej.

Nowe inwestycje

Celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju określonych regionów poprzez realizację nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy (art. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w zw. z par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych). Przy czym przez nową inwestycję rozumie się inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte (nie jest natomiast dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe). Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy w wysokości co najmniej 25 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ponadto korzystanie przez przedsiębiorcę ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji zależy od:

● utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przez okres 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – 3 lat) od dnia wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym,

● utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – 3 lat) od momentu zakończenia całej inwestycji.

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych kredyt inwestycyjny

Z kolei przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat), licząc od dnia ich utworzenia.

Zwolnienia

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE są zwolnione – w ramach zezwolenia – od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym (art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT; art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT). Zwolnienie podatkowe przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie strefy. Tym samym działalność oddziału (zakładu) przedsiębiorcy posiadającego siedzibę w SSE, prowadzona poza strefą, nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto nie każdego rodzaju działalność może korzystać z preferencji podatkowych (przedmiotem zezwolenia wydanego na prowadzenie działalności w SSE nie mogą być np. przetwarzanie paliw silnikowych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, świadczenie usług finansowych i ubezpieczeniowych). Zatem zwolnienie przysługuje z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE w oparciu o zezwolenie i dotyczy wyłącznie działalności objętej tym zezwoleniem. Nie przysługuje ono natomiast w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności:

● prowadzonej poza SSE, nawet jeżeli jest to działalność, na jaką dany przedsiębiorca uzyskał zezwolenie,

● nieobjętej zezwoleniem, nawet gdy jest prowadzona na obszarze SSE.

Pamiętać również należy, że kwotą pomocy publicznej nie jest kwota dochodu zwolnionego z podatku, lecz potencjalny podatek, jaki byłby należny od tego dochodu, gdyby działalność była prowadzona na normalnych zasadach. Jeżeli zatem spółka kapitałowa uzyska w danym roku np. 800 tys. zł dochodu na działalności strefowej, to kwotą uzyskanej pomocy będzie 152 tys. zł (800 000 zł x 19 proc.). Datą uzyskania tej pomocy będzie natomiast ostatni dzień roku podatkowego przedsiębiorcy.

Polecamy: Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości

Inną formą zachęty jest zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zwolnienie to ma charakter fakultatywny. Zgodnie z tym przepisem rada gminy może w drodze uchwały przyznać takie dodatkowe zwolnienie dla podmiotów prowadzących działalność na terenie SSE.

Podstawą do skorzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej SSE. Zezwolenie może być udzielone, jeżeli podjęcie działalności na terenie SSE przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w planie jej rozwoju. Wygasa ono natomiast z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa.

Maksymalna wartość udzielanej pomocy publicznej kalkulowana jest jako iloczyn tzw. intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (wynoszącej zasadniczo od 15 proc. do 50 proc. i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia tą pomocą lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników). Zarówno koszty inwestycji, jak i wielkość udzielonej pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na terenie, jak i poza obszarem SSE na przedsiębiorcy ciąży obowiązek organizacyjnego wydzielenia działalności strefowej. Wyodrębnienie organizacyjne działalności nie oznacza konieczności wydzielenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy jednostki organizacyjnej (np. oddziału), sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe. Konieczne jest jednak takie zmodyfikowanie systemu rachunkowości i ewidencji podatkowej, aby zapewnić wszystkie informacje niezbędne dla właściwego udokumentowania zakresu udzielonej pomocy publicznej. W praktyce może się to odbywać poprzez dokonanie odpowiedniego wyodrębnienia działalności strefowej w ewidencji księgowej przedsiębiorstwa, tak aby możliwa była wiarygodna kalkulacja dochodu z tej działalności. Do tego celu mogą służyć centra (ośrodki) kosztów (tzw. miejsca powstawania kosztów) lub konta zespołu 5 pozwalające przypisać przychody i koszty do działalności strefowej oraz aktywności pozastrefowej.

Przyznaną pomoc publiczną związaną z prowadzeniem działalności na obszarze SSE (zaklasyfikowaną jako ulgę podatkową lub premię inwestycyjną) zgodnie z zasadą rzetelności wykazuje się w księgach jako aktywa z tytułu odroczonego podatku.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama