REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w księgach rachunkowych działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Jak ująć w księgach rachunkowych działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Jak ująć w księgach rachunkowych działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

REKLAMA

REKLAMA

Otrzymaną pomoc publiczną przedsiębiorstwo powinno wykazać w księgach rachunkowych. Natomiast inwestycje realizowane na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej powinny być rozliczane według zasady memoriałowej.

Autopromocja

Strategia alokowania dochodów z działalności operacyjnej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) wiąże się z preferencjami podatkowymi. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie SSE podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od dochodów generowanych w ramach takiej działalności. Aby móc skorzystać z optymalizacji podatkowej, a w konsekwencji podnieść rentowność prowadzonej działalności, należy jednak spełnić określone warunki. Jednostka powinna zapewnić wyodrębnienie organizacyjne działalności strefowej oraz wykazać otrzymaną pomoc publiczną w ewidencji księgowej.

Nowe inwestycje

Celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju określonych regionów poprzez realizację nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy (art. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w zw. z par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych). Przy czym przez nową inwestycję rozumie się inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte (nie jest natomiast dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe). Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy w wysokości co najmniej 25 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ponadto korzystanie przez przedsiębiorcę ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji zależy od:

● utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przez okres 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – 3 lat) od dnia wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – 3 lat) od momentu zakończenia całej inwestycji.

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych kredyt inwestycyjny

Z kolei przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat), licząc od dnia ich utworzenia.

Zwolnienia

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE są zwolnione – w ramach zezwolenia – od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym (art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT; art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT). Zwolnienie podatkowe przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie strefy. Tym samym działalność oddziału (zakładu) przedsiębiorcy posiadającego siedzibę w SSE, prowadzona poza strefą, nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto nie każdego rodzaju działalność może korzystać z preferencji podatkowych (przedmiotem zezwolenia wydanego na prowadzenie działalności w SSE nie mogą być np. przetwarzanie paliw silnikowych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, świadczenie usług finansowych i ubezpieczeniowych). Zatem zwolnienie przysługuje z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE w oparciu o zezwolenie i dotyczy wyłącznie działalności objętej tym zezwoleniem. Nie przysługuje ono natomiast w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności:

● prowadzonej poza SSE, nawet jeżeli jest to działalność, na jaką dany przedsiębiorca uzyskał zezwolenie,

● nieobjętej zezwoleniem, nawet gdy jest prowadzona na obszarze SSE.

Pamiętać również należy, że kwotą pomocy publicznej nie jest kwota dochodu zwolnionego z podatku, lecz potencjalny podatek, jaki byłby należny od tego dochodu, gdyby działalność była prowadzona na normalnych zasadach. Jeżeli zatem spółka kapitałowa uzyska w danym roku np. 800 tys. zł dochodu na działalności strefowej, to kwotą uzyskanej pomocy będzie 152 tys. zł (800 000 zł x 19 proc.). Datą uzyskania tej pomocy będzie natomiast ostatni dzień roku podatkowego przedsiębiorcy.

Autopromocja

Polecamy: Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości

Inną formą zachęty jest zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zwolnienie to ma charakter fakultatywny. Zgodnie z tym przepisem rada gminy może w drodze uchwały przyznać takie dodatkowe zwolnienie dla podmiotów prowadzących działalność na terenie SSE.

Podstawą do skorzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej SSE. Zezwolenie może być udzielone, jeżeli podjęcie działalności na terenie SSE przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w planie jej rozwoju. Wygasa ono natomiast z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa.

Maksymalna wartość udzielanej pomocy publicznej kalkulowana jest jako iloczyn tzw. intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (wynoszącej zasadniczo od 15 proc. do 50 proc. i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia tą pomocą lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników). Zarówno koszty inwestycji, jak i wielkość udzielonej pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na terenie, jak i poza obszarem SSE na przedsiębiorcy ciąży obowiązek organizacyjnego wydzielenia działalności strefowej. Wyodrębnienie organizacyjne działalności nie oznacza konieczności wydzielenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy jednostki organizacyjnej (np. oddziału), sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe. Konieczne jest jednak takie zmodyfikowanie systemu rachunkowości i ewidencji podatkowej, aby zapewnić wszystkie informacje niezbędne dla właściwego udokumentowania zakresu udzielonej pomocy publicznej. W praktyce może się to odbywać poprzez dokonanie odpowiedniego wyodrębnienia działalności strefowej w ewidencji księgowej przedsiębiorstwa, tak aby możliwa była wiarygodna kalkulacja dochodu z tej działalności. Do tego celu mogą służyć centra (ośrodki) kosztów (tzw. miejsca powstawania kosztów) lub konta zespołu 5 pozwalające przypisać przychody i koszty do działalności strefowej oraz aktywności pozastrefowej.

Przyznaną pomoc publiczną związaną z prowadzeniem działalności na obszarze SSE (zaklasyfikowaną jako ulgę podatkową lub premię inwestycyjną) zgodnie z zasadą rzetelności wykazuje się w księgach jako aktywa z tytułu odroczonego podatku.


Ulga podatkowa oznacza dochody wolne od podatku oraz zmniejszenia podstawy opodatkowania. Niewykorzystane w określonym roku podatkowym ulgi podatkowe uprawniają do utworzenia – na dzień spełnienia warunków skorzystania z pomocy publicznej – aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w korespondencji z podatkiem dochodowym). Jest to uzasadnione tym, że podmiot funkcjonujący w SSE uzyska w przyszłości korzyści powstałe w efekcie przeszłych zdarzeń. Korzyści te opierają się na prawie do zmniejszenia w przyszłości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Jednak w razie niskiego prawdopodobieństwa odliczenia dochodów wolnych od podatku lub zmniejszenia podstawy opodatkowania w przyszłości od aktywów z tytułu odroczonego podatku należy dokonać odpisów aktualizujących.

Pod pojęciem premii inwestycyjnej należy z kolei rozumieć zwolnienie dochodu z opodatkowania, koszt uzyskania przychodów, zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz odliczenie od dochodu lub od podatku, w razie zakupu bądź wytworzenia we własnym zakresie określonego składnika aktywów, niezwiązane ze zmniejszeniem jego wartości podatkowej.

Ewidencja

W przypadku gdy przedsiębiorstwo korzysta z premii inwestycyjnych, zmniejszenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego w efekcie ich wykorzystania należy wycenić i zaewidencjonować w księgach rachunkowych według reguł właściwych dla dotacji służących sfinansowaniu zakupu lub wytworzenia środków trwałych/prac rozwojowych. W dacie powstania prawa do premii inwestycyjnej należy więc ująć z jednej strony rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz drugostronnie – koszty podatku dochodowego.

Dofinansowanie do wypoczynku w księgach rachunkowych

Operacje gospodarcze dotyczące otrzymanej pomocy publicznej w związku z wykonywaniem działalności na terenie SSE wymagają w księgach rachunkowych zapisu:

1. Zaksięgowanie premii inwestycyjnej

● Wn konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”

● Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

2. Ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (jako iloczynu stawki podatkowej i kwoty dochodów wolnych od podatku podlegających odliczeniu w przyszłych latach podatkowych)

● Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

● Ma konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”

3. Ujęcie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od dochodów osiągniętych z działalności pozastrefowej

● Wn konto 87 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”

● Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.

Inwestycje realizowane w ramach SSE powinny być rozliczane według zasady memoriałowej. Zatem wydatki inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie SSE powinny zostać uznane za koszty dla celów kalkulacji limitu pomocy publicznej w momencie ich ujęcia w ewidencji rachunkowej (art. 22 ust. 5d ustawy o PIT; art. 15 ust. 4e ustawy o CIT w zw. z art. 6 ustawy o rachunkowości) – por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2941/13). Forma rozliczania inwestycji determinuje poziom pomocy publicznej. Wiąże się to z obowiązkiem stosowania mechanizmu dyskonta przy kalkulacji dostępnej puli pomocy. Im później więc dany wydatek zostanie rozpoznany w ujęciu nominalnym, tym niższa będzie jego wartość w ujęciu realnym i mniejszy limit dostępnego zwolnienia podatkowego. Zasada memoriałowa sprawia, że wydatki w wartościach nominalnych są rozpoznawane wcześniej, w porównaniu z zasadą kasową. Ujęcie memoriałowe jest więc korzystniejsze dla podatnika. ©?

WAŻNE

SSE to wyodrębnione administracyjnie obszary, na których prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na preferencyjnych warunkach.

Marek Barowicz

 specjalista z zakresu rachunkowości

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 282).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 465).

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  REKLAMA