REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Najnowsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej

KRYSTYNA GĄSIOREK
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów rozporządzeniem z 25 stycznia 2008 r. zmienił rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości. Zmiana ta weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 30 stycznia 2008 r., i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych w 2008 r. z nielicznymi wyjątkami.

Wyjątkami tymi są sprawozdania miesięczne Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2007 r., sprawozdania kwartalne Rb-Z i Rb-N za IV kwartał 2007 r. oraz roczne Rb-WS za 2007 r., które sporządza się na zasadach określonych w rozporządzeniu, w dotychczasowym brzmieniu, oraz sprawozdania roczne Rb-UZ i Rb-UN, które będą sporządzane po raz pierwszy za 2008 r.

REKLAMA

Autopromocja

2.1. Uzasadnienie wprowadzenia zmian

Zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej wynikały głównie z konieczności ujednolicenia sprawozdawczości w zakresie długu publicznego, a tym samym zmiany formularzy tych sprawozdań, tj.:

• Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz

• Rb-N sprawozdania kwartalnego o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzory sprawozdań, które obecnie zostały wprowadzone do omawianego rozporządzenia, już obowiązywały jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem części jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2.2. Nowe sprawozdania

Oprócz zmiany wzorów sprawozdań Rb-Z i Rb-N wprowadzono dodatkowe sprawozdania:

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,

Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.

Dane wykazywane w tych sprawozdaniach są niezbędne do przekazywania danych dla Komisji Europejskiej i Europejskiego Biura Statystycznego - Eurostat. Dodatkowo dane w podobnej szczegółowości wymagane są przez inne międzynarodowe instytucje (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Znowelizowane przepisy rozporządzenia wprowadziły również zmianę do instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 34 do rozporządzenia, w związku ze zmianą do sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, która zawiera wyjaśnienia dotyczące używanych pojęć oraz poszczególnych wierszy i kolumn.

2.3. Nowy obowiązek dotyczący Rb-27S i Rb-28

Od 30 stycznia 2008 r. istnieje również nowy obowiązek przekazywania sprawozdania Rb-27S, czyli sprawozdania miesięcznego/rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Rb-28S, tj. miesięcznego/rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za grudzień przez jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów. Do czasu wejścia w życie omawianych zmian sprawozdania miesięczne były również sporządzane, ale pozostawały jedynie w jednostkach samorządu terytorialnego.

ZAPAMIĘTAJ!

Po raz pierwszy sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za grudzień zarządy jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywały w formie dokumentu i pliku bazy danych za grudzień 2008 r. w terminie do 22 stycznia 2009 r.

2.4. Zmiany dotyczące Rb-ST

Za 2007 r. tylko jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek składania sprawozdania o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki. Zmiana ta została uwzględniona w nowym formularzu sprawozdania Rb-ST, czyli sprawozdania rocznego o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Usunięte wiersze z Rb-NDS

Uchylenie art. 6 ust. 2 pkt 5 oraz rozszerzenie treści pojęć art. 5 ust. 3 uofp spowodowało również wprowadzenie zmiany do wzoru sprawozdania Rb-NDS tj., kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej przychodów i rozchodów.

Z wzoru tego sprawozdania usunięto następujące wiersze:

• „D23 lokaty w bankach”,

• „D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa” oraz

• „D2111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymanych z budżetu państwa”.

Ponadto z § 10 załącznika nr 34 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości dotyczącego instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego usunięto ust. 2.

2.6. Dotacje rozwojowe w Rb-28S

Samorząd województwa będący instytucją zarządzającą w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju otrzymuje z budżetu państwa, w formie zaliczki, dotację rozwojową na realizację regionalnego programu operacyjnego. Dotacja rozwojowa stanowi dochód samorządu województwa. Natomiast samorząd województwa, będący instytucją zarządzającą, udziela dotacji beneficjentom regionalnych programów operacyjnych. Dotacja udzielona jednostce samorządu terytorialnego stanowi dochód tej jednostki. Aby uzyskać informację o przepływach środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi wyżej, dodano do sprawozdania Rb-28S tabelę, w której samorządy województw powinny wykazywać szczegółowe dane w zakresie dotacji rozwojowych.

2.7. Zmiana terminu przekazywania Rb-50

Wprowadzona w 2006 r. zmiana art. 144 uofp dotycząca zwrotu dotacji udzielonej z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego spowodowała wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości do instrukcji do sporządzanych sprawozdań Rb-50, jak również Rb-27S. Został ujednolicony termin zwrotu niewykorzystanej dotacji z 15 stycznia na 15 lutego. W związku z tym został również zmieniony termin przekazywania sprawozdania Rb-50 za 4 kwartał przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego z 15 lutego na 20 lutego.

2.8. Zmiana we wzorze i w instrukcji sporządzania Rb-WS

W zmianach rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości uwzględniono uregulowania związane ze sporządzaniem sprawozdania Rb-WS, a wynikające ze zmiany klasyfikacji wydatków strukturalnych wcześniej uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2006 r. w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych (od 28 listopada obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 27 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych). Zmiany te dotyczą zarówno wzoru sprawozdania Rb-WS, jak i załącznika do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości nr 35 - Instrukcja sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. W instrukcji tej należy zwrócić uwagę na zapis § 3, z którego wynika, że w celu wyodrębnienia wydatków strukturalnych z wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym jednostka powinna prowadzić dodatkową ewidencję wydatków strukturalnych, która umożliwi ustalenie wysokości wydatków poniesionych na cele strukturalne. Ewidencja ta powinna być prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną.

2.9. Zmiany w części dotyczącej zaangażowania oraz korekt danych sprawozdawczych

W instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-28 oraz Rb-28S wprowadzono jednolite zasady obowiązujące przy sporządzaniu części dotyczącej zaangażowania. Natomiast w części dotyczącej budżetu państwa ujednolicono zapisy dotyczące korekt danych sprawozdawczych w zakresie budżetu państwa, a dotyczących wykazywanych danych w sprawozdaniach poprzedzających poprzedni okres sprawozdawczy.

2.10. Zmiany w instrukcji sporządzania Rb-70

Wprowadzono zmiany do instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-70 (załącznik nr 33 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości). Zmiany te mają związek ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o Straży Granicznej (nowelizacja z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw) oraz w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej (zmiany wprowadzone ustawą z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). Zmiany w tych ustawach wyłączyły z funduszu uposażeń, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W nowelizacjach tych dokonano również zmiany nazwy statusu zatrudnienia o symbolu 16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej. Z nazwy tego symbolu wykreślono „ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej”, która wynika z ustawy z 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W znowelizowanych ustawach wprowadzono również nowy status zatrudnienia o symbolu 17 - członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Zmiana ta wynika z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2.11. Nowe źródła dochodów własnych w Rb-34

W instrukcji do sprawozdania Rb-34 (załącznik nr 33 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości) wprowadzono zmiany uwzględniające nowe źródła dochodów własnych jednostek budżetowych, które zostały wprowadzone w art. 22 ust. 2 pkt 16 i 17 uofp (tj.: z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i z wpływów z weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w art. 42 ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji).

2.12. Nowe wzory sprawozdań

Zmianą rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości obowiązującą od 30 stycznia 2008 r. wprowadzono również nowe wzory sprawozdań:

Rb-FUS -miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

Rb-FER - miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego.

Sprawozdanie Rb-FUS składa Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Ministerstwa Finansów - Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w terminie do 25 dnia po upływie okresu sprawozdawczego. Natomiast Rb-FER składa Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Ministerstwa Finansów - Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki również w terminie do 25 dnia po upływie okresu sprawozdawczego.

Z tego powodu zmiany wprowadzono również w instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik nr 33 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA