REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Najnowsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej

KRYSTYNA GĄSIOREK
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów rozporządzeniem z 25 stycznia 2008 r. zmienił rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości. Zmiana ta weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 30 stycznia 2008 r., i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych w 2008 r. z nielicznymi wyjątkami.

Wyjątkami tymi są sprawozdania miesięczne Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2007 r., sprawozdania kwartalne Rb-Z i Rb-N za IV kwartał 2007 r. oraz roczne Rb-WS za 2007 r., które sporządza się na zasadach określonych w rozporządzeniu, w dotychczasowym brzmieniu, oraz sprawozdania roczne Rb-UZ i Rb-UN, które będą sporządzane po raz pierwszy za 2008 r.

Autopromocja

2.1. Uzasadnienie wprowadzenia zmian

Zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej wynikały głównie z konieczności ujednolicenia sprawozdawczości w zakresie długu publicznego, a tym samym zmiany formularzy tych sprawozdań, tj.:

• Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz

• Rb-N sprawozdania kwartalnego o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzory sprawozdań, które obecnie zostały wprowadzone do omawianego rozporządzenia, już obowiązywały jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem części jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2.2. Nowe sprawozdania

Oprócz zmiany wzorów sprawozdań Rb-Z i Rb-N wprowadzono dodatkowe sprawozdania:

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,

Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.

Dane wykazywane w tych sprawozdaniach są niezbędne do przekazywania danych dla Komisji Europejskiej i Europejskiego Biura Statystycznego - Eurostat. Dodatkowo dane w podobnej szczegółowości wymagane są przez inne międzynarodowe instytucje (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Znowelizowane przepisy rozporządzenia wprowadziły również zmianę do instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 34 do rozporządzenia, w związku ze zmianą do sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, która zawiera wyjaśnienia dotyczące używanych pojęć oraz poszczególnych wierszy i kolumn.

2.3. Nowy obowiązek dotyczący Rb-27S i Rb-28

Od 30 stycznia 2008 r. istnieje również nowy obowiązek przekazywania sprawozdania Rb-27S, czyli sprawozdania miesięcznego/rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Rb-28S, tj. miesięcznego/rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za grudzień przez jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów. Do czasu wejścia w życie omawianych zmian sprawozdania miesięczne były również sporządzane, ale pozostawały jedynie w jednostkach samorządu terytorialnego.

ZAPAMIĘTAJ!

Po raz pierwszy sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za grudzień zarządy jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywały w formie dokumentu i pliku bazy danych za grudzień 2008 r. w terminie do 22 stycznia 2009 r.

Autopromocja

2.4. Zmiany dotyczące Rb-ST

Za 2007 r. tylko jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek składania sprawozdania o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki. Zmiana ta została uwzględniona w nowym formularzu sprawozdania Rb-ST, czyli sprawozdania rocznego o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Usunięte wiersze z Rb-NDS

Uchylenie art. 6 ust. 2 pkt 5 oraz rozszerzenie treści pojęć art. 5 ust. 3 uofp spowodowało również wprowadzenie zmiany do wzoru sprawozdania Rb-NDS tj., kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej przychodów i rozchodów.

Z wzoru tego sprawozdania usunięto następujące wiersze:

• „D23 lokaty w bankach”,

• „D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa” oraz

• „D2111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymanych z budżetu państwa”.

Ponadto z § 10 załącznika nr 34 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości dotyczącego instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego usunięto ust. 2.

2.6. Dotacje rozwojowe w Rb-28S

Samorząd województwa będący instytucją zarządzającą w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju otrzymuje z budżetu państwa, w formie zaliczki, dotację rozwojową na realizację regionalnego programu operacyjnego. Dotacja rozwojowa stanowi dochód samorządu województwa. Natomiast samorząd województwa, będący instytucją zarządzającą, udziela dotacji beneficjentom regionalnych programów operacyjnych. Dotacja udzielona jednostce samorządu terytorialnego stanowi dochód tej jednostki. Aby uzyskać informację o przepływach środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi wyżej, dodano do sprawozdania Rb-28S tabelę, w której samorządy województw powinny wykazywać szczegółowe dane w zakresie dotacji rozwojowych.

2.7. Zmiana terminu przekazywania Rb-50

Wprowadzona w 2006 r. zmiana art. 144 uofp dotycząca zwrotu dotacji udzielonej z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego spowodowała wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości do instrukcji do sporządzanych sprawozdań Rb-50, jak również Rb-27S. Został ujednolicony termin zwrotu niewykorzystanej dotacji z 15 stycznia na 15 lutego. W związku z tym został również zmieniony termin przekazywania sprawozdania Rb-50 za 4 kwartał przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego z 15 lutego na 20 lutego.

2.8. Zmiana we wzorze i w instrukcji sporządzania Rb-WS

W zmianach rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości uwzględniono uregulowania związane ze sporządzaniem sprawozdania Rb-WS, a wynikające ze zmiany klasyfikacji wydatków strukturalnych wcześniej uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2006 r. w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych (od 28 listopada obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 27 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych). Zmiany te dotyczą zarówno wzoru sprawozdania Rb-WS, jak i załącznika do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości nr 35 - Instrukcja sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. W instrukcji tej należy zwrócić uwagę na zapis § 3, z którego wynika, że w celu wyodrębnienia wydatków strukturalnych z wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym jednostka powinna prowadzić dodatkową ewidencję wydatków strukturalnych, która umożliwi ustalenie wysokości wydatków poniesionych na cele strukturalne. Ewidencja ta powinna być prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną.

2.9. Zmiany w części dotyczącej zaangażowania oraz korekt danych sprawozdawczych

W instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-28 oraz Rb-28S wprowadzono jednolite zasady obowiązujące przy sporządzaniu części dotyczącej zaangażowania. Natomiast w części dotyczącej budżetu państwa ujednolicono zapisy dotyczące korekt danych sprawozdawczych w zakresie budżetu państwa, a dotyczących wykazywanych danych w sprawozdaniach poprzedzających poprzedni okres sprawozdawczy.

2.10. Zmiany w instrukcji sporządzania Rb-70

Wprowadzono zmiany do instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-70 (załącznik nr 33 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości). Zmiany te mają związek ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o Straży Granicznej (nowelizacja z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw) oraz w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej (zmiany wprowadzone ustawą z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). Zmiany w tych ustawach wyłączyły z funduszu uposażeń, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W nowelizacjach tych dokonano również zmiany nazwy statusu zatrudnienia o symbolu 16 - osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej. Z nazwy tego symbolu wykreślono „ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej”, która wynika z ustawy z 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W znowelizowanych ustawach wprowadzono również nowy status zatrudnienia o symbolu 17 - członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Zmiana ta wynika z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2.11. Nowe źródła dochodów własnych w Rb-34

W instrukcji do sprawozdania Rb-34 (załącznik nr 33 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości) wprowadzono zmiany uwzględniające nowe źródła dochodów własnych jednostek budżetowych, które zostały wprowadzone w art. 22 ust. 2 pkt 16 i 17 uofp (tj.: z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i z wpływów z weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w art. 42 ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji).

2.12. Nowe wzory sprawozdań

Zmianą rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości obowiązującą od 30 stycznia 2008 r. wprowadzono również nowe wzory sprawozdań:

Rb-FUS -miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

Rb-FER - miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego.

Sprawozdanie Rb-FUS składa Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Ministerstwa Finansów - Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w terminie do 25 dnia po upływie okresu sprawozdawczego. Natomiast Rb-FER składa Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Ministerstwa Finansów - Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki również w terminie do 25 dnia po upływie okresu sprawozdawczego.

Z tego powodu zmiany wprowadzono również w instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik nr 33 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA