Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Bilans 2013 - szkolenie

inforCMS
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok to tematy cyklu dwudniowych szkoleń, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2013 r. w największych miastach Polski. Organizatorem tych szkoleń jest MDDP Akademia Biznesu.

MIEJSCE I TERMIN:

2013.11.18 - 2013.11.19 Katowice

2013.11.19 - 2013.11.20 Poznań

2013.11.21 - 2013.11.22 Wrocław

2013.11.21 - 2013.11.22 Warszawa

2013.11.25 - 2013.11.26 Toruń

2013.11.25 - 2013.11.26 Łódź

2013.12.16 - 2013.12.17 Katowice

2013.12.16 - 2013.12.17 Wrocław

2013.12.17 - 2013.12.18 Poznań

2013.12.18 - 2013.12.19 Warszawa

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

dr Roman Seredyński - prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

 

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości m.in. w zakresie MSR/MSSF, środków trwałych, konsolidacji, przepływów pieniężnych.

 

Marcin Krupa - biegły rewident, dyrektor dep.  audytu  w spółce audytorskiej. Posiada długoletni staż pracy w dziale audytu w firmie audytorskiej, odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych, brał również udział przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych oraz procesów związanych z łączeniem spółek. Doświadczony wykładowca, szkoleniowiec na zajęciach z szeroko rozumianej rachunkowości, m.in. w zakresie MSR/MSSF, różnic kursowych, instrumentów finansowych, konsolidacji.

 

Elżbieta Kida - doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

 

Radosław Żuk - prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Szkolił największe polskie przedsiębiorstwa, jak również podmioty z kapitałem zagranicznym. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

 

Barbara Chamot - ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczna, specjalność: Ścieżka europejska i międzynarodowa rynków europejskich. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy na stanowiskach: specjalista w Departamencie Informacji Gospodarczej, w Departamencie Analiz. Pracuje obecnie m.in. jako ekspert ekonomiczny dla Komisji Europejskiej. Doświadczenie w nauczaniu zdobyła m.in. wykładając w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz na Akademii Leona Koźmińskiego. Przez ostatnie lata we współpracy z firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi, zrealizowała wiele projektów szkoleniowych z dziedziny finansów i rachunkowości. Jako trener specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych i konsultingowych koncentrujących się wokół rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz finansów. W przekazywaniu wiedzy stosuje metodę warsztatową aktywizującą uczestników i dającą możliwość łatwego zastosowania wiedzy w praktyce.

 

Andrzej Garbula - doradca podatkowy, wpis nr 10593; przez szereg lat odpowiedzialny był za sprawy podatkowe spółek funkcjonujących w holdingowej strukturze zagranicznej grupy kapitałowej, odpowiadał za nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, kontrolę umów, dokumentów finansowo-księgowych, bieżącą analizę i wprowadzanie w grupie nowych przepisów w zakresie podatków i rachunkowości oraz ich właściwe zastosowanie; posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problematyki podatkowej występującej w dużych i średnich podmiotach gospodarczych (spółki akcyjne, spółki z o.o.); odpowiada za kontakty podatników z organami podatkowymi i skarbowymi; reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkami dochodowymi, prowadzi szkolenia w tym zakresie; jest autorem i współautorem książek o tematyce podatkowej oraz publikacji w Rzeczypospolitej Dobra Firma.

 

Małgorzata Miernik - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, specjalność - Rachunkowość. Dyrektor ds. finansowych i sprawozdawczości finansowej jednej z największych grup  kapitałowych spółek miejskich, odpowiedzialna za sprawowanie kontroli finansowej nad realizacją i rozliczaniem projektów. Certyfikowana trener biznesu, realizująca projekty doradcze w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, budżetowania, systemów analizy i kontroli kosztów. Realizacja projektów szkoleniowych z zakresy rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, systemów kadrowo - płacowych, informatycznych systemów zarządzania w rachunkowości, controllingu.

 

Magdalena Kasińska - samodzielna księgowa, doświadczony wykładowca. Karierę zawodową rozpoczynała od pracy w księgowości w spółkach kapitałowych. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia pełnej księgowości w spółkach kapitałowych i osobowych, a także grupach kapitałowych. Brała udział w pracach związanych z wdrożeniami systemów księgowych w spółkach oraz przejmowaniem księgowości z biur rachunkowych do spółek. Uczestniczyła w projektach przekształcenia oraz łączenia spółek. Od 2009 roku pracuje jako wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości oraz obsługi programów finansowo - księgowych.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

 DZIEŃ I

 

Rachunkowość

 

1. Wprowadzenie.

 

2. Planowane zmiany w prawie bilansowym:

a) krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Sprawozdanie z działalności” - omówienie projektu:

  - cel, charakter i postać „sprawozdanie z działalności”,

  - cechy jakościowe oraz zasady sporządzania i prezentacji,

  - zawartość sprawozdania z działalności,

  - ograniczenie ujawniania informacji.

b) nowa dyrektywa ws. Rachunkowości:

  - zakres dyrektywy,

  - kategorie jednostek i grup (Mikro, Male, Średnie),

  - ogólne zasady sprawozdawczości finansowej i alternatywy w zakresie wyceny,

  - rachunek zysków i strat, bilans. Informacja dodatkowa  - ogólne zasady i prezentacja,

  - sprawozdania skonsolidowane,

  - ogłaszanie  i badanie sprawozdań finansowych,

  - uproszczenia dla mikro, małych i średnich jednostek.

c) projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości:

  - cel nowelizacji,

  - proponowane zmiany wprowadzane projektem ustawy,

  - ocena skutków regulacji.

 

3. Podstawowe informacje:

a) obowiązek sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych,

b) odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe:

  - kierownik jednostki,

  - rada Nadzorcza lub inny organ nadzorczy,

  - osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe .

c) ogłaszanie sprawozdań finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości.

 

4. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku.

 

5. Inwentaryzacja:

a) cele inwentaryzacji,

b) przedmiot inwentaryzacji,

c) metody i terminy inwentaryzacji,

d) dokumentacja inwentaryzacji.

 

6.Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego - wybrane zagadnienia:

a) bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej,

b) rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów,

c) rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym/sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

e) informacja dodatkowa.

 

7. Krajowe standardy rachunkowości w kontekście problematyki sporządzania sprawozdania finansowego:

a) Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym:

  - zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany,

  - wartości szacunkowe i ich zmiany,

  - poprawianie błędów,

  - zdarzenia po dniu bilansowym,

  - porównanie postanowień KSR 7 z MSR 8 i MSR 10.

b) Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 -Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe:

  - rezerwy a bierne RMK - wątpliwości interpretacyjne,

  - identyfikacja istnienia zobowiązań warunkowych - drzewo decyzyjne,

  - ujmowanie w sprawozdaniu finansowym,

  - MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz a KSR 6.

c) Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 - Utrata wartości aktywów:

  - okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego,

  - ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości,

  - MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4.

d) Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - podatek odroczony:

  - różnice trwałe oraz przejściowe,

  - aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

  - ujmowanie w sprawozdaniu finansowym,

  - MSR 12 Podatek dochodowy a KSR 2.

 

8. Dyskusja i zakończenie.

 

DZIEŃ II

 

Podatek VAT, CIT i PIT

 

Część I

 

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz osób fizycznych (CIT oraz PIT)

 

1. Rozliczanie przychodów na przełomie roku na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych:

a) definicja przychodu na gruncie CIT,

b) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych,

c) przychód z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań,

d) moment powstania przychodu,

e) przychód z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług,

f) definicja wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi,

g) wystawienie faktury a powstanie przychodu,

h) niewypłacona dywidenda a powstanie przychodu,

i) powstanie przychodu przy umowach o charakterze ciągłym,

j) zaliczki, zadatki, raty,

k) przychody powstające według zasady kasowej,

l) inne przychody powstające na przełomie roku.

 

2. Rabaty, bonusy oraz premie pieniężne a rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych:

a) pomniejszenie przychodów z tytułu udzielonych rabatów,

b) otrzymanie rabatu a rozliczenie kosztów podatkowych w czasie,

c) udzielenie lub otrzymanie premii pieniężnych a opodatkowanie CIT,

d) skonto z tytułu wcześniejszej płatności a opodatkowanie CIT.

 

3. Korekty przychodu - korekty dokonywane na bieżąco i historycznie - aktualna bardzo niekorzystna wykładnia.

 

4. Opodatkowanie różnic kursowych:

a) wybór metody rachunkowej i jej konsekwencje,

b) stosowanie metody podatkowej w praktyce,

c) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe w CIT,

d) problem kursu faktycznie zastosowanego,

e) różnice kursowe a środki trwałe,

f) różnice kursowe związane z podatkiem VAT.

 

5. Rozliczenie na gruncie CIT oraz PIT działań o charakterze promocyjno - marketingowym:

a) reklama oraz reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów,

b) reklama oraz reprezentacja w przypadku kontrahentów zagranicznych,

c) rozliczenie nieodpłatnych przekazań towarów i usług w ramach reklamy oraz reprezentacji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych - kiedy należy złożyć PIT-8C,

d) sprzedaż premiowa w kosztach podatkowych - moment kwalifikacji wydatków do kosztów, dokumentowanie sprzedaży premiowej,

e) obowiązki ciążące na organizatorze sprzedaży premiowej wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych,

f) sponsoring w kosztach uzyskania przychodu,

g) poprawne dokumentowanie sponsoringu gwarancją braku ryzyka podatkowego,

h) premia pieniężna oraz rabat w rozliczeniu przychodów oraz kosztów z tytułu sprzedaży,

i) skonto, bonus oraz upust jako forma sprzedaży promocyjnej.

 

6. Koszty uzyskania przychodów w praktyce:

a) pojęcie kosztu uzyskania przychodów,

b) odszkodowania jako koszt,

c) wydatki finansowane z ZFŚS,

d) koszty badań lekarskich pracowników,

e) przekazanie towarów na rzecz pracowników,

f) imprezy integracyjne,

g) wydatki na podwyższenie kapitału,

h) podatek VAT jako koszt.

 

 

7. Rozliczanie kosztów w czasie oraz obowiązek korekty kosztów:

a) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,

b) koszty zapłacone i poniesione,

c) koszty bezpośrednie,

d) koszty pośrednie,

e) konieczność korygowania wydatków rozliczonych jako koszty uzyskania przychodów,

f) korygowanie kosztów w przypadku kosztów bezpośrednich,

g) korygowanie kosztów pośrednich,

h) rozłożenie płatności na raty a obowiązek korekty kosztów,

i) wynagrodzenia pracownicze w kosztach podatkowych,

j) składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

 

8. Koszty eksploatacji samochodów osobowych:

a) definicja samochodu osobowego w świetle ostatnich zmian,

b) samochody stanowiące własność podatnika,

c) samochody niestanowiące składników majątku podatnika,

d) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,

e) samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe,

f) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

 

9. Rozliczenie amortyzacji.

a) pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - różnice w ujęciu bilansowym i podatkowym,

b) podstawowe zasady określenia wartości początkowej,

c) metody i stawki amortyzacji,

d) okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych,

e) straty w środkach trwałych ze szczególnym uwzględnieniem strat w inwestycjach w obcych środkach trwałych.

 

10. Firma jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:

a) pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

b) rozliczanie imprez integracyjnych oraz pakietów medycznych,

c) deklaracje, zeznania związane z rozliczeniem PIT,

d) obowiązek składania PIT - 8C,

e) świadczenia na rzecz pracowników.

 

11. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.

 

12. Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia w trakcie roku i po jego zakończeniu.

 

13. Uproszczona metoda opłacania zaliczek - na czym polega i czy może być elementem planowania podatkowego.

 

Część II

 

Podatek od towarów i usług

 

1. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku:

a) zmiany przepisów w zakresie obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r.,

b) moment dokonania dostawy towarów,

c) opodatkowanie dostaw o charakterze ciągłym,

d) pojęcie wykonania usługi,

e) obowiązek podatkowy w przypadku usług o charakterze ciągłym,

f) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,

g) obowiązek podatkowy w przypadku usług transportowych oraz budowlanych,

h) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług.

 

 

2. Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług w świetle zmian w przepisach, które nastąpiły w 2013 r.: 

a) nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług na gruncie przepisów VAT,

b) pojęcie prezentu o małej wartości oraz próbki,

c) opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,

d) opodatkowanie drobnego poczęstunku na rzecz kontrahentów,

e) świadczenia na rzecz pracowników,

f) opodatkowanie pożyczek sfinansowanych ze środków ZFŚS,

g) nieodpłatne użytkowania firmowego samochodu osobowego do celów prywatnych.

 

3. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, z uwzględnieniem zmian w 2013 i 2014 r.:

a) faktury VAT, w tym również faktury elektroniczne,

b) faktury pro forma,

c) noty księgowe,

d) faktury korygujące,

e) noty korygujące,

f) terminy wystawienia faktury VAT.

 

4. Odliczanie podatku naliczonego:

a) ogólne zasady odliczeń,

b) terminy odliczeń,

c) wykonanie usługi, przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel a odliczenie podatku naliczonego,

d) błędy w fakturach a odliczenie VAT,

e) nieuczciwy sprzedawca a odliczenie VAT,

f) VAT jako koszt uzyskania przychodów,

g) odliczanie VAT od samochodów.

 

5. Określanie współczynnika proporcji sprzedaży:

a) rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,

b) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,

c) pojęcie czynności sporadycznych,

d) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi,

e) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,

f) pojęcie okresu rozliczeniowego, dla którego określana jest proporcja sprzedaży,

g) zaokrąglenia współczynnika sprzedaży,

h) podmioty, które nie są zobligowane do odliczania podatku naliczonego w oparciu o współczynnik sprzedaży,

i) określanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,

j) możliwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku - optymalizacja odliczania VAT,

k) korekta roczna - podmioty zobligowane do jej dokonania w wyniku nowelizacji przepisów,

l) przepisy przejściowe dotyczące korekty podatku naliczonego,

m) sprzedaż lub zmiana przeznaczenia środka trwałego lub nieruchomości w okresie korekty.

 

6. Pytania i odpowiedzi.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 1090 zł + 23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os + 23% VAT

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Godziny zajęć: 10:00 - 15:45

 

Miejsce zajęć: centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

 

Informacje:

Norbert Saks, Joanna Domaszewska

tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Justyna
  2021-11-15 16:45:43
  Akademia MDDP zmienia nazwę na ADN Akademia i widziałam że mają fajne szkolenie dotyczące, rocznego bilansu i sporządzania sprawozdań finansowych :)
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code
Ordynacja podatkowa - część 1
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
płatnika
podatnika
urzędu skarbowego
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
Wystawianie faktur – terminy ustawowe
Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
W lipcu spadła liczba ofert pracy
W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?