Kategorie

Bilans 2013 - szkolenie

inforCMS
Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok to tematy cyklu dwudniowych szkoleń, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2013 r. w największych miastach Polski. Organizatorem tych szkoleń jest MDDP Akademia Biznesu.

MIEJSCE I TERMIN:

2013.11.18 - 2013.11.19 Katowice

2013.11.19 - 2013.11.20 Poznań

2013.11.21 - 2013.11.22 Wrocław

2013.11.21 - 2013.11.22 Warszawa

2013.11.25 - 2013.11.26 Toruń

2013.11.25 - 2013.11.26 Łódź

2013.12.16 - 2013.12.17 Katowice

2013.12.16 - 2013.12.17 Wrocław

2013.12.17 - 2013.12.18 Poznań

2013.12.18 - 2013.12.19 Warszawa

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

dr Roman Seredyński - prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

 

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości m.in. w zakresie MSR/MSSF, środków trwałych, konsolidacji, przepływów pieniężnych.

 

Marcin Krupa - biegły rewident, dyrektor dep.  audytu  w spółce audytorskiej. Posiada długoletni staż pracy w dziale audytu w firmie audytorskiej, odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych, brał również udział przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych oraz procesów związanych z łączeniem spółek. Doświadczony wykładowca, szkoleniowiec na zajęciach z szeroko rozumianej rachunkowości, m.in. w zakresie MSR/MSSF, różnic kursowych, instrumentów finansowych, konsolidacji.

 

Elżbieta Kida - doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

 

Radosław Żuk - prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Szkolił największe polskie przedsiębiorstwa, jak również podmioty z kapitałem zagranicznym. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

 

Barbara Chamot - ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczna, specjalność: Ścieżka europejska i międzynarodowa rynków europejskich. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy na stanowiskach: specjalista w Departamencie Informacji Gospodarczej, w Departamencie Analiz. Pracuje obecnie m.in. jako ekspert ekonomiczny dla Komisji Europejskiej. Doświadczenie w nauczaniu zdobyła m.in. wykładając w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz na Akademii Leona Koźmińskiego. Przez ostatnie lata we współpracy z firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi, zrealizowała wiele projektów szkoleniowych z dziedziny finansów i rachunkowości. Jako trener specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych i konsultingowych koncentrujących się wokół rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz finansów. W przekazywaniu wiedzy stosuje metodę warsztatową aktywizującą uczestników i dającą możliwość łatwego zastosowania wiedzy w praktyce.

 

Andrzej Garbula - doradca podatkowy, wpis nr 10593; przez szereg lat odpowiedzialny był za sprawy podatkowe spółek funkcjonujących w holdingowej strukturze zagranicznej grupy kapitałowej, odpowiadał za nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, kontrolę umów, dokumentów finansowo-księgowych, bieżącą analizę i wprowadzanie w grupie nowych przepisów w zakresie podatków i rachunkowości oraz ich właściwe zastosowanie; posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problematyki podatkowej występującej w dużych i średnich podmiotach gospodarczych (spółki akcyjne, spółki z o.o.); odpowiada za kontakty podatników z organami podatkowymi i skarbowymi; reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkami dochodowymi, prowadzi szkolenia w tym zakresie; jest autorem i współautorem książek o tematyce podatkowej oraz publikacji w Rzeczypospolitej Dobra Firma.

 

Małgorzata Miernik - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, specjalność - Rachunkowość. Dyrektor ds. finansowych i sprawozdawczości finansowej jednej z największych grup  kapitałowych spółek miejskich, odpowiedzialna za sprawowanie kontroli finansowej nad realizacją i rozliczaniem projektów. Certyfikowana trener biznesu, realizująca projekty doradcze w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, budżetowania, systemów analizy i kontroli kosztów. Realizacja projektów szkoleniowych z zakresy rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, systemów kadrowo - płacowych, informatycznych systemów zarządzania w rachunkowości, controllingu.

 

Magdalena Kasińska - samodzielna księgowa, doświadczony wykładowca. Karierę zawodową rozpoczynała od pracy w księgowości w spółkach kapitałowych. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia pełnej księgowości w spółkach kapitałowych i osobowych, a także grupach kapitałowych. Brała udział w pracach związanych z wdrożeniami systemów księgowych w spółkach oraz przejmowaniem księgowości z biur rachunkowych do spółek. Uczestniczyła w projektach przekształcenia oraz łączenia spółek. Od 2009 roku pracuje jako wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości oraz obsługi programów finansowo - księgowych.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

 DZIEŃ I

 

Rachunkowość

 

1. Wprowadzenie.

 

2. Planowane zmiany w prawie bilansowym:

a) krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Sprawozdanie z działalności” - omówienie projektu:

  - cel, charakter i postać „sprawozdanie z działalności”,

  - cechy jakościowe oraz zasady sporządzania i prezentacji,

  - zawartość sprawozdania z działalności,

  - ograniczenie ujawniania informacji.

b) nowa dyrektywa ws. Rachunkowości:

  - zakres dyrektywy,

  - kategorie jednostek i grup (Mikro, Male, Średnie),

  - ogólne zasady sprawozdawczości finansowej i alternatywy w zakresie wyceny,

  - rachunek zysków i strat, bilans. Informacja dodatkowa  - ogólne zasady i prezentacja,

  - sprawozdania skonsolidowane,

  - ogłaszanie  i badanie sprawozdań finansowych,

  - uproszczenia dla mikro, małych i średnich jednostek.

c) projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości:

  - cel nowelizacji,

  - proponowane zmiany wprowadzane projektem ustawy,

  - ocena skutków regulacji.

 

3. Podstawowe informacje:

a) obowiązek sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych,

b) odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe:

  - kierownik jednostki,

  - rada Nadzorcza lub inny organ nadzorczy,

  - osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe .

c) ogłaszanie sprawozdań finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości.

 

4. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku.

 

5. Inwentaryzacja:

a) cele inwentaryzacji,

b) przedmiot inwentaryzacji,

c) metody i terminy inwentaryzacji,

d) dokumentacja inwentaryzacji.

 

6.Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego - wybrane zagadnienia:

a) bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej,

b) rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów,

c) rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym/sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

e) informacja dodatkowa.

 

7. Krajowe standardy rachunkowości w kontekście problematyki sporządzania sprawozdania finansowego:

a) Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym:

  - zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany,

  - wartości szacunkowe i ich zmiany,

  - poprawianie błędów,

  - zdarzenia po dniu bilansowym,

  - porównanie postanowień KSR 7 z MSR 8 i MSR 10.

b) Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 -Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe:

  - rezerwy a bierne RMK - wątpliwości interpretacyjne,

  - identyfikacja istnienia zobowiązań warunkowych - drzewo decyzyjne,

  - ujmowanie w sprawozdaniu finansowym,

  - MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz a KSR 6.

c) Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 - Utrata wartości aktywów:

  - okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego,

  - ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości,

  - MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4.

d) Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - podatek odroczony:

  - różnice trwałe oraz przejściowe,

  - aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

  - ujmowanie w sprawozdaniu finansowym,

  - MSR 12 Podatek dochodowy a KSR 2.

 

8. Dyskusja i zakończenie.

 

DZIEŃ II

 

Podatek VAT, CIT i PIT

 

Część I

 

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz osób fizycznych (CIT oraz PIT)

 

1. Rozliczanie przychodów na przełomie roku na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych:

a) definicja przychodu na gruncie CIT,

b) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych,

c) przychód z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań,

d) moment powstania przychodu,

e) przychód z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług,

f) definicja wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi,

g) wystawienie faktury a powstanie przychodu,

h) niewypłacona dywidenda a powstanie przychodu,

i) powstanie przychodu przy umowach o charakterze ciągłym,

j) zaliczki, zadatki, raty,

k) przychody powstające według zasady kasowej,

l) inne przychody powstające na przełomie roku.

 

2. Rabaty, bonusy oraz premie pieniężne a rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych:

a) pomniejszenie przychodów z tytułu udzielonych rabatów,

b) otrzymanie rabatu a rozliczenie kosztów podatkowych w czasie,

c) udzielenie lub otrzymanie premii pieniężnych a opodatkowanie CIT,

d) skonto z tytułu wcześniejszej płatności a opodatkowanie CIT.

 

3. Korekty przychodu - korekty dokonywane na bieżąco i historycznie - aktualna bardzo niekorzystna wykładnia.

 

4. Opodatkowanie różnic kursowych:

a) wybór metody rachunkowej i jej konsekwencje,

b) stosowanie metody podatkowej w praktyce,

c) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe w CIT,

d) problem kursu faktycznie zastosowanego,

e) różnice kursowe a środki trwałe,

f) różnice kursowe związane z podatkiem VAT.

 

5. Rozliczenie na gruncie CIT oraz PIT działań o charakterze promocyjno - marketingowym:

a) reklama oraz reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów,

b) reklama oraz reprezentacja w przypadku kontrahentów zagranicznych,

c) rozliczenie nieodpłatnych przekazań towarów i usług w ramach reklamy oraz reprezentacji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych - kiedy należy złożyć PIT-8C,

d) sprzedaż premiowa w kosztach podatkowych - moment kwalifikacji wydatków do kosztów, dokumentowanie sprzedaży premiowej,

e) obowiązki ciążące na organizatorze sprzedaży premiowej wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych,

f) sponsoring w kosztach uzyskania przychodu,

g) poprawne dokumentowanie sponsoringu gwarancją braku ryzyka podatkowego,

h) premia pieniężna oraz rabat w rozliczeniu przychodów oraz kosztów z tytułu sprzedaży,

i) skonto, bonus oraz upust jako forma sprzedaży promocyjnej.

 

6. Koszty uzyskania przychodów w praktyce:

a) pojęcie kosztu uzyskania przychodów,

b) odszkodowania jako koszt,

c) wydatki finansowane z ZFŚS,

d) koszty badań lekarskich pracowników,

e) przekazanie towarów na rzecz pracowników,

f) imprezy integracyjne,

g) wydatki na podwyższenie kapitału,

h) podatek VAT jako koszt.

 

 

7. Rozliczanie kosztów w czasie oraz obowiązek korekty kosztów:

a) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,

b) koszty zapłacone i poniesione,

c) koszty bezpośrednie,

d) koszty pośrednie,

e) konieczność korygowania wydatków rozliczonych jako koszty uzyskania przychodów,

f) korygowanie kosztów w przypadku kosztów bezpośrednich,

g) korygowanie kosztów pośrednich,

h) rozłożenie płatności na raty a obowiązek korekty kosztów,

i) wynagrodzenia pracownicze w kosztach podatkowych,

j) składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

 

8. Koszty eksploatacji samochodów osobowych:

a) definicja samochodu osobowego w świetle ostatnich zmian,

b) samochody stanowiące własność podatnika,

c) samochody niestanowiące składników majątku podatnika,

d) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,

e) samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe,

f) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

 

9. Rozliczenie amortyzacji.

a) pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - różnice w ujęciu bilansowym i podatkowym,

b) podstawowe zasady określenia wartości początkowej,

c) metody i stawki amortyzacji,

d) okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych,

e) straty w środkach trwałych ze szczególnym uwzględnieniem strat w inwestycjach w obcych środkach trwałych.

 

10. Firma jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:

a) pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

b) rozliczanie imprez integracyjnych oraz pakietów medycznych,

c) deklaracje, zeznania związane z rozliczeniem PIT,

d) obowiązek składania PIT - 8C,

e) świadczenia na rzecz pracowników.

 

11. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.

 

12. Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia w trakcie roku i po jego zakończeniu.

 

13. Uproszczona metoda opłacania zaliczek - na czym polega i czy może być elementem planowania podatkowego.

 

Część II

 

Podatek od towarów i usług

 

1. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku:

a) zmiany przepisów w zakresie obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r.,

b) moment dokonania dostawy towarów,

c) opodatkowanie dostaw o charakterze ciągłym,

d) pojęcie wykonania usługi,

e) obowiązek podatkowy w przypadku usług o charakterze ciągłym,

f) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,

g) obowiązek podatkowy w przypadku usług transportowych oraz budowlanych,

h) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług.

 

 

2. Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług w świetle zmian w przepisach, które nastąpiły w 2013 r.: 

a) nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług na gruncie przepisów VAT,

b) pojęcie prezentu o małej wartości oraz próbki,

c) opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,

d) opodatkowanie drobnego poczęstunku na rzecz kontrahentów,

e) świadczenia na rzecz pracowników,

f) opodatkowanie pożyczek sfinansowanych ze środków ZFŚS,

g) nieodpłatne użytkowania firmowego samochodu osobowego do celów prywatnych.

 

3. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, z uwzględnieniem zmian w 2013 i 2014 r.:

a) faktury VAT, w tym również faktury elektroniczne,

b) faktury pro forma,

c) noty księgowe,

d) faktury korygujące,

e) noty korygujące,

f) terminy wystawienia faktury VAT.

 

4. Odliczanie podatku naliczonego:

a) ogólne zasady odliczeń,

b) terminy odliczeń,

c) wykonanie usługi, przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel a odliczenie podatku naliczonego,

d) błędy w fakturach a odliczenie VAT,

e) nieuczciwy sprzedawca a odliczenie VAT,

f) VAT jako koszt uzyskania przychodów,

g) odliczanie VAT od samochodów.

 

5. Określanie współczynnika proporcji sprzedaży:

a) rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,

b) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,

c) pojęcie czynności sporadycznych,

d) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi,

e) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,

f) pojęcie okresu rozliczeniowego, dla którego określana jest proporcja sprzedaży,

g) zaokrąglenia współczynnika sprzedaży,

h) podmioty, które nie są zobligowane do odliczania podatku naliczonego w oparciu o współczynnik sprzedaży,

i) określanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,

j) możliwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku - optymalizacja odliczania VAT,

k) korekta roczna - podmioty zobligowane do jej dokonania w wyniku nowelizacji przepisów,

l) przepisy przejściowe dotyczące korekty podatku naliczonego,

m) sprzedaż lub zmiana przeznaczenia środka trwałego lub nieruchomości w okresie korekty.

 

6. Pytania i odpowiedzi.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 1090 zł + 23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os + 23% VAT

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Godziny zajęć: 10:00 - 15:45

 

Miejsce zajęć: centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

 

Informacje:

Norbert Saks, Joanna Domaszewska

tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?