reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Sprawozdanie finansowe 2020 – terminy, pytania i odpowiedzi wyjaśnienia MF

Sprawozdanie finansowe 2020 – terminy, pytania i odpowiedzi wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, dotyczące m.in. kwestii przesunięcia terminów wynikających z ustawy o rachunkowości w czasie epidemii COVID19.

Sprawozdanie finansowe 2020 – terminy

Przesunięcia terminów określonych w ustawie o rachunkowości na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U.  z 2020 r. poz. 570), prezentuje poniższa tabela*.

Lp.

czynność

przepis w ustawie o rachunkowości

termin wynikający z ustawy o rachunkowości

przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem
dla jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem
dla
pozostałych jednostek

1.

zamknięcie ksiąg rachunkowych

art. 12 ust. 2

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięcia

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

2.

sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy

art. 24 ust. 5 pkt 2

nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym

przedłuża się o 60 dni

przedłuża się o 90 dni

3.

zakończenia inwentaryzacji składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4

art. 26 ust. 3 pkt 1

do 15 dnia następnego roku obrotowego

przedłuża się o 60 dni

przedłuża się o 90 dni

4.

sporządzenie oraz zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych

art. 49b ust. 9

w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

5.

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

art. 52 ust. 1

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

6.

sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub na inny dzień bilansowy

art. 52 ust. 3 pkt 1

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

7.

sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki

art. 52 ust. 3 pkt 2

wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego)

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

8.

zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

art. 53 ust. 1

nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

9.

sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

art. 55 ust. 2a

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

10.

sporządzenie oraz zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych

art. 55 ust. 2c

w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

11.

sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

art. 63c ust. 2

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

12.

zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

art. 63c ust. 4

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

13.

sporządzenie sprawozdania z płatności

art. 63f ust. 1

wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego)

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

14.

sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności

art. 63g ust. 1

wraz z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe)

przedłuża się o 2 miesiące

przedłuża się o 3 miesiące

* Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych z osobowością prawną (z wyłączeniem jednostek działających na rynku finansowym) - pytania i odpowiedzi

(opublikowane 4-5 maja 2020 r.)

Zatwierdzenie sprawozdania

Pytanie nr 1: W naszej spółce z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (dzień bilansowy wypada 31 grudnia). Jeżeli sporządziliśmy sprawozdanie. finansowe za 2019r. przed 31 marca 2020 r. – to do kiedy zgromadzenie wspólników powinno dokonać zatwierdzenia tego sprawozdania – do 30 czerwca, czy też możemy skorzystać z przedłużonego terminu?

Odpowiedź MF:
W tym roku termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający został przedłużony o 3 miesiące. W przypadku jednostek, dla których rok obrotowy pokrywa się rokiem kalendarzowym – ostateczny termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r.

Inwentaryzacja

Pytanie nr 2: Dzień bilansowy spółki akcyjnej przypada 31 marca 2020 r. Czy zgodnie z rozporządzeniem zyskaliśmy więcej czasu na przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu w tym roku? Dodam, że w naszej jednostce nie korzystamy z prawa do odpisania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu.

Odpowiedź MF:
Termin i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzanej na ostatni dzień każdego roku obrotowego uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku (art. 26 ust. 3 pkt 1).
W Państwa przypadku termin ten upływał z dniem 15 kwietnia 2020 r, a zatem termin zakończenia. inwentaryzacji może ulec przesunięciu o 90 dni.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – gdyż dla nich termin przeprowadzenia inwentaryzacji upłynął z dniem 15 stycznia 2020 r. (termin wykonania obowiązków upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.) i nie uległ przedłużeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 3 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r.

Przesunięty rok obrotowy

Pytanie nr 3: Nasze stowarzyszenie ma przesunięty rok obrotowy, tzn. obecny rok obrotowy rozpoczął się 1 lipca 2019 r. i zakończy 30 czerwca 2020 r. Czy w naszym przypadku możemy skorzystać z uprawnień do przesunięcia o 3 miesiące terminów związanych z obowiązkami określonymi w ustawie o rachunkowości?

Odpowiedź MF:
Możliwość przesunięcia terminów, m.in. zamknięcia ksiąg rachunkowych, przeprowadzenia inwentaryzacji, sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczy tylko tych jednostek, u których rok obrotowy kończy się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że w tej sytuacji nie jest możliwe przesunięcie odnośnych terminów. 

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r.

Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników w księgach rachunkowych

Pytanie nr 4
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników wypłacanych przez przedsiębiorstwa (mikro-, małe i średnie) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przedsiębiorstwa te odnotowały spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19? (dofinansowanie na podstawie art. 15zzb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695)

Odpowiedź MF: 
Otrzymane dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne spełnia definicję przychodów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.
Z uwagi na fakt, iż powyższe dofinansowanie otrzymują jednostki, które w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowały spadek obrotów gospodarczych, dofinansowanie to pośrednio związane jest z działalnością operacyjną tych jednostek.
W związku z powyższym równowartość otrzymanych środków pieniężnych z tytułu tego dofinansowania wskazane jest odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. 

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników w księgach rachunkowych

Pytanie nr 5
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy? (dofinansowanie na podstawie art. 15g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  - Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Odpowiedź MF: 
Otrzymane dofinansowanie ze środków FGŚP do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy, spełnia definicję przychodów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.
Z uwagi na fakt, iż powyższe dofinansowanie otrzymują jednostki, których w następstwie wystąpienia COVID-19, pracownicy objęci są przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, dofinansowanie to pośrednio związane jest z działalnością operacyjną tych jednostek.
W związku z powyższym równowartość otrzymanych środków pieniężnych z tytułu tego dofinansowania wskazane jest  odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. 

Zwolnienie ze składek ZUS w księgach rachunkowych

Pytanie nr 6
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych spółki z o.o. zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres? (zwolnienie na podstawie art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695)

Odpowiedź MF:
Zwolnienie z obowiązku „opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r”,  w wyniku którego nastąpi zmniejszenie wartości zobowiązań wobec ZUS, spełnia definicję przychodów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.
Z uwagi na fakt, iż powyższe zwolnienie jest skutkiem działań państwa będących pomocą skierowaną do jednostek prowadzących działalność gospodarczą w trakcie trwania COVID-19,  należy zaklasyfikować to zwolnienie jako zdarzenie pośrednio związane z działalnością operacyjną tych jednostek.
W związku z powyższym umorzenie zobowiązania wobec ZUS wskazane jest  odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. 

Świadczenie postojowe w księgach rachunkowych

Pytanie nr 7
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą? (świadczenie na podstawie art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695)

Odpowiedź MF:
Dofinansowanie w postaci świadczenia (wynagrodzenia) postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i prowadzących księgi rachunkowe, spełnia definicję przychodów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.
Otrzymane ww. dofinansowanie, jako pomoc państwa w trakcie trwania COVID-19, związane jest pośrednio z prowadzoną działalnością operacyjną ww. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
W związku z powyższym równowartość otrzymanych środków pieniężnych wskazane jest odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o rachunkowości

Odpowiedzi na zadawane pytania poświęcone zagadnieniu sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych będących skutkiem skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej. Odpowiedzi udzielone są wyłącznie w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpowiedzi zostały przygotowane według stanu prawnego na dzień ich zamieszczenia. Prezentowane pytania i odpowiedzi nie dotyczą zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Promocja: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama