Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sankcje za niezłożenie skonsolidowanego sprawozdania do KRS

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Sankcje za niezłożenie skonsolidowanego sprawozdania do KRS
Sankcje za niezłożenie skonsolidowanego sprawozdania do KRS
Fotolia
W przypadku gdy podmiot nie składa sprawozdań do KRS, sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające. Polega ono na wezwaniu do złożenia dokumentów. W razie niewykonania obowiązków w wyznaczonym (siedmiodniowym) terminie sąd nakłada grzywnę na zobowiązane osoby. W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 1 tys. zł. Grzywna w tej wysokości może zostać wymierzona trzykrotnie. Gdy to nie przyniesie efektu, sąd może ponawiać jej nakładanie już bez ograniczenia kwotowego. W praktyce zdarza się, że są to kwoty opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zdaniem ekspertów trzeba jeszcze skutecznej weryfikacji, czy kierownik wypełnia ten obowiązek. Sąd nie będzie miał wystarczających danych, aby to zrobić. Z kolei biegły rewident nie musi przekazywać informacji na ten temat.

Dlatego pomimo właściwego kierunku ostatnich zmian w zakresie odpowiedzialności (art. 77 i 79 ustawy o rachunkowości), ustawodawcy zabrakło postawienia „kropki nad i”. Samo rozszerzenie odpowiedzialności kierownika (m.in. zarządu) także na inne sprawozdania, np. skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej nie wystarczy. [tabela] W praktyce bowiem rzeczywista egzekucja tego obowiązku będzie trudna. Potrzeba wyraźnego wskazania w ustawie, jak powinna ona przebiegać i kto ma za nią odpowiadać. Przy noweli z 23 lipca br. takiej zmiany zabrakło.

Zmiany w rachunkowości od 2016 roku

Zmiany niedoskonałe...

Jak wskazuje Maciej Czapiewski, biegły rewident, partner zarządzający HLB M2 Audyt – o ile w przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych właściwy sąd rejestrowy łatwo zauważy, że wymagane sprawozdanie nie zostało złożone w terminie, o tyle w przypadku sprawozdań skonsolidowanych sąd nie będzie dysponował wiedzą, czy jednostka objęta rejestrem jest zobowiązana do jego sporządzenia. Nawet jeśli takie sprawozdanie było sporządzone w roku poprzednim, w kolejnym jednostka dominująca mogła utracić ten status lub skorzystać z dopuszczalnego prawem zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Według rozmówcy jedynym niezależnym podmiotem, który może rzetelnie zweryfikować istnienie obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania, jest biegły rewident przeprowadzający badanie jednostkowego sprawozdania finansowego.

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

– W tej chwili nie ma on jednak takiego obowiązku wynikającego wprost z ustawy o rachunkowości. Może co najwyżej zwrócić uwagę na brak stosownych ujawnień o jednostkach powiązanych i ewentualnym zwolnieniu z obowiązku konsolidacji w jednostkowej informacji dodatkowej – twierdzi Maciej Czapiewski.

I dodaje, że jeśli ustawodawca oczekuje zapewnienia realnej egzekucji obowiązku sporządzania i ujawniania skonsolidowanych sprawozdań, powinien rozważyć wprowadzenie wprost do ustawy obowiązku przeprowadzenia stosownej weryfikacji przez biegłych rewidentów badających jednostkowe sprawozdania finansowe. Może ich np. zobowiązać do zamieszczania uwagi objaśniającej w opinii w przypadku stwierdzenia, że jednostka dominująca w grupie kapitałowej nie dochowała w roku poprzednim obowiązków związanych z konsolidacją.

Korekta kosztów po sporządzeniu sprawozdania

Grzegorz Błaszkowski, biegły rewident, partner zarządzający Russell Bedford Audyt Poland również uważa, że jeżeli ustawodawcy zależy na faktycznym wzmocnieniu jakości sprawozdawczości finansowej, powinien pomyśleć nad praktycznymi rozwiązaniami weryfikacji zgodności prawa w tym zakresie. Według tego eksperta może to przykładowo nastąpić poprzez wyrywkową kontrolę w organach otrzymujących te sprawozdania, tj. w sądach rejestrowych, o ile posiadałyby stosowne kompetencje. Aby bowiem przepisy były stosowane, ważna jest egzekucja prawa. Tak jak to jest w przypadku przepisów podatkowych, gdzie przedsiębiorcy widzą ryzyko kontroli ze strony urzędu skarbowego i nałożenia konkretnych kar za ich nieprzestrzeganie.

...ale mają zalety

Dlatego zdaniem Macieja Czapiewskiego wcześniejszy brak sankcji za niesporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i niezłożenie go do właściwego rejestru był niedopatrzeniem ustawodawcy. Szczególnie że, jak zwraca uwagę, w przypadku jednostek dominujących, które tworzą grupę kapitałową, skonsolidowane sprawozdanie jest wręcz ważniejsze dla podmiotów zainteresowanych rzeczywistą sytuacją finansową raportującego niż sprawozdanie jednostkowe. Tłumaczy, że pozwala ono zapoznać się z sytuacją finansową grupy kapitałowej po wyeliminowaniu skutków transakcji dokonanych między jednostkami pozostającymi pod kontrolą jednostki dominującej, które mogą silnie zaburzać wyniki jednostkowe. – Dlatego dostęp do rzetelnych sprawozdań skonsolidowanych jest z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego taki ważny – twierdzi ekspert.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Według Grzegorza Błaszkowskiego nowe regulacje powinny stanowić impuls dla zarządów spółek, aby większą wagę przykładały do jakości, rzetelności i zgodności z przepisami tworzonych sprawozdań finansowych. Jest to ważne nie tylko w przypadku sprawozdań pojedynczych podmiotów, ale także grup kapitałowych, szczególnie tych mniejszych. Warto zauważyć, że w kilku ostatnich latach powstało wiele małych grup funduszy seed i venture capital, w wielu przypadkach dofinansowywanych poprzez środki dostępne z finansowania unijnego.

– Z jakością rozliczeń, szczególnie w tego typu podmiotach, bywa różnie – twierdzi ekspert. I dodaje, że w większym stopniu dbają one o zgodność rozliczeń z przepisami podatkowymi. – Rozwiązania podatkowe są wręcz wykorzystywane w rozliczeniach rachunkowych, co czasem może powodować niezgodność sprawozdań finansowych. Przykładowo tak się zdarza w przypadku nagminnego stosowania amortyzacji podatkowej zamiast bilansowej, która powinna być oparta na ekonomicznym okresie użytkowania – podkreśla Grzegorz Błaszkowski.

Od kiedy

Jest jednak czas na doprecyzowanie przepisów, bo zmiana dotyczy sprawozdań za przyszły rok. Wprawdzie nowelizacja obowiązuje od 23 września br., ale jej przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy właśnie do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2016 r. ©?

Tabela. Zapisy ustawowe

Kto wbrew przepisom ustawy o rachunkowości:

Kara

Sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdania za 2016 rok

dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych

podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie

nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym

nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności

OPINIA EKSPERTA

dr Katarzyna Trzpioła Katedra Rachunkowości i Finansów UW

Wprawdzie dotychczas ustawa o rachunkowości nie przewidywała sankcji, ale za niezłożenie skonsolidowanego sprawozdania kierownik mógł być ukarany na podstawie przepisów ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142). Artykuł 40 ustawy o KRS wskazuje, że do rejestru składa się także skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zgodnie z art. 47 ust. 1 tej ustawy podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są zobowiązane zgłaszać te dane niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o KRS w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa zobowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w kodeksie postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków we wskazanym powyżej terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na zobowiązanych, która przy braku wykonania obowiązków może być ponowiona. Jeśli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli jego czynności nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony (art. 26 ust. 1 ustawy o KRS). Te przepisy były jednak bardzo rzadko wykorzystywane w praktyce, ponieważ sąd ma ograniczoną możliwość sprawdzenia, czy spółka powinna sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wskazówką mogłoby być złożenie w poprzednim roku takiego sprawozdania. Ale bycie w jednym roku spółką dominującą nie oznacza automatycznie utrzymania takiego statusu w roku kolejnym. Poza tym spółki dominujące niższego szczebla mogą być także zwalniane ze sporządzania sprawozdania skonsolidowanego. Od strony wspólnika sąd, aby sprawdzić, czy spółka z o.o. powinna być objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, musiałby przeanalizować dane dotyczące udziałowców posiadających co najmniej 10 proc. udziałów. Zgodnie z art. 38 ust. 8 pkt lit. c ustawy o KRS ujawnieniu w KRS podlegają wspólnicy, którzy mają co najmniej 10 proc. kapitału zakładowego spółki. Ten obowiązek wynika też z art. 188 par. 3 kodeksu spółek handlowych. Niestety w przypadku spółek akcyjnych takiego obowiązku brak. Zresztą sama analiza wpisów w spółkach z o.o. dotycząca ich udziałowców, choć bardzo pracochłonna, nie byłaby 100-proc. źródłem informacji. Istnieje przecież wiele okoliczności przewidujących możliwość zwolnienia z objęcia danej spółki konsolidacją (art. 57 i 58 ustawy o rachunkowości).

Polecamy: Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie – przykład praktyczny

Tak naprawdę to biegły rewident powinien poinformować czytelników sprawozdania skonsolidowanego o braku jego złożenia do KRS. W opinii z badania jako dodatkowe objaśnienie powinno się zgodnie z pkt 13 Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 2 zastosować regulacje KSRF1. A te z kolei wskazują, że biegły powinien w opinii umieścić informację o niezłożeniu przez jednostkę, do dnia zakończenia badania, sprawozdania finansowego za rok poprzedzający do Krajowego Rejestru Sądowego (pkt 70 KSRF1). Biegły rewident nie ma obowiązku powiadomienia o tym fakcie sądu rejestrowego.

Agnieszka Pokojska

Podstawa prawna

Art. 1 pkt 30 i 31 ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333). Art. 77 pkt 2 i art. 79 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.