Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy standard MSSF 16 Leasing to rewolucja w sprawozdaniach finansowych

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Nowy standard MSSF 16 Leasing to rewolucja w sprawozdaniach finansowych /Fot. Fotolia
Nowy standard MSSF 16 Leasing to rewolucja w sprawozdaniach finansowych /Fot. Fotolia
Fotolia
Nowy standard MSSF 16 Leasing został opublikowany w styczniu tego roku i wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r. Jednak warto już teraz rozpocząć prace, gdyż zastosowanie nowego standardu często będzie wymagało wdrożenia zmian organizacyjnych. MSSF 16 Leasing to nadchodząca rewolucja w sprawozdaniach finansowych.

Nowy standard MSSF 16 Leasing powstał jako efekt współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej. Celem współpracy było wypracowanie standardu, który zniwelowałby różnice, jakie występują w ujęciu księgowym leasingu operacyjnego oraz finansowego. Problem ten występuje zarówno w obszarze Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), jak i w obszarze standardów rachunkowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych (US GAAP).

MSSF 16 zastąpi obowiązujący do tej pory Międzynarodowy Standard Rachunkowości 17 dotyczący Leasingu (MSR 17 Leasing), a zmiany, jakie wprowadza, w istotny sposób wpłyną na sprawozdania finansowe leasingobiorców – podmiotów stosujących MSSF. Na podstawie nowego standardu MSSF 16 praktycznie każdy leasing (również operacyjny) będzie miał charakter leasingu finansowego, co w konsekwencji prowadzi do konieczności ujęcia właściwych aktywów i zobowiązań w bilansie spółki (do tej pory leasing operacyjny był traktowany jako element pozabilansowy, a jedyny wpływ takiej umowy był odzwierciedlony w rachunku wyników – koszt raty leasingowej).

Zakres

Zakres nowego standardu MSSF 16 nie odbiega znacząco od nadal obowiązującego MSR 17. Nowy standard dotyczy więc praktycznie wszystkich umów leasingu, w tym umowy podnajmu aktywów stanowiących przedmiot leasingu, z wyjątkiem pozycji, które zostały uregulowane przez inne standardy typu: umowa leasingowa dotycząca poszukiwania lub wykorzystywania minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz podobnych nieodnawialnych zasobów, umów wchodzących w zakres KIMSF 12 – usługi koncesjonowane, licencji dotyczących własności intelektualnej (MSSF 15), aktywów biologicznych (MSR 41 Rolnictwo) oraz aktywów niematerialnych, np. licencje filmowe (MSR 38 Aktywa niematerialne).

Jednym z głównych elementów nowego standardu jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy umową leasingu a umową o świadczenie usług. Kluczowych kryterium, jakie ma odróżniać te umowy, jest zdolność klienta – aktywnej strony umowy, do sprawowania kontroli nad określonym składnikiem aktywów będących przedmiotem leasingu. Zgodnie z definicją leasing to umowa, na podstawie której leasingobiorca kontroluje i ma prawo do użytkowania zdefiniowanego składnika aktywów, przez określony czasu w zamian za wynagrodzenie płacone leasingodawcy. [przykład 1]

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowy standard wprowadza schemat, który ma ułatwić użytkownikom analizę specyficznej umowy pod kątem, czy zawiera ona element leasingu czy jest też umową o świadczenie usług. [patrz schemat]

Jakie są skutki w VAT przekazania samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

Definicja leasingu przedstawiona w nowym standardzie wywodzi się z koncepcji kontroli. Aby kontrolować dany składnik aktywów leasingobiorca musi mieć nie tylko prawo do zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych wynikających z jego użytkowania w danym okresie, ale równocześnie mieć możliwość decydowania o wykorzystaniu tego konkretnego składnika aktywów. Definicja ta jest spójna z koncepcją kontroli przedstawioną w MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i w MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz propozycjami RMSR dotyczącymi kontroli, przedstawionymi w projekcie założeń koncepcyjnych.

W celu uproszczenia rachunkowości leasingu standard wprowadza pojęcie umowy krótkoterminowej i leasingu aktywów niskowartościowych. W przypadku umów krótkoterminowych (brak możliwości zakupu aktywa po okresie leasingu, a okres jest równy 12 miesiącom lub krótszy) standard pozwala na ujęcie kwot związanych z leasingiem prosto w koszty operacyjne – najczęściej metodą liniową, a więc podobnie jak w przypadku stosowanych obecnie zasad dla leasingu operacyjnego.

Prawo do użytkowania składnika aktywów

Przeprowadzając wycenę prawa do korzystania ze składnika aktywów, leasingobiorca powinien uwzględnić następujące elementy:

● kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,

● płatności leasingowe na rzecz leasingodawcy uiszczone w dniu rozpoczęcia leasingu lub wcześniej, pomniejszone o otrzymane zachęty (tzw. leaseincentives),

● początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę,

● szacunkowe koszty leasingobiorcy z tytułu demontażu, usunięcia składnika aktywów (jeżeli dotyczą).

W celu określenia wartości aktywa, jakie ma zostać ujęte w bilansie, jednostka wycenia prawo do korzystania ze zdefiniowanego składnika aktywów, stosując model kosztowy lub model przeszacowania (określony w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe). Niemniej standard wymaga, aby prawo do korzystania ze składnika aktywów stanowiące nieruchomość inwestycyjną było wyceniane w wartości godziwej, jeżeli taki model jest stosowany przez spółkę zgodnie z MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne.


Zobowiązanie

Spółka wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wartości bieżących płatności leasingowych zdyskontowanych przy użyciu stopy zawartej w umowie leasingu (w przypadku braku możliwości określenia spółka powinna określić krańcową stopę procentową). Płatności leasingowe obejmują:

opłaty stałe (w tym opłaty zasadniczo stałe) pomniejszone o zachęty oferowane przez leasingodawcę,

● zmienne opłaty leasingowe (zależne od indeksu lub stopy referencyjnej),

● kwoty, które leasingobiorca spodziewa się zapłacić w ramach gwarancji wartości końcowej,

● cenę realizacji możliwości zakupu, jeżeli leasingobiorca ma uzasadnioną pewność, że z tej możliwości skorzysta, oraz

● kary z tytułu wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli okres leasingu uwzględnia możliwość wypowiedzenia umowy przez leasingobiorcę.

Tabela w uproszczony sposób przedstawia pozycje, jakie powstaną w przypadku ujęcia umowy leasingu zgodnie z nowym standardem (również w przypadku umów wcześniej klasyfikowanych jako leasing operacyjny).

Rachunkowość spółek w branży budowlanej zgodnie z MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r.

Jak widać z przeprowadzonej analizy w przykładzie 2, wpływ netto na rachunek wyników jest taki sam pod MSR 17 oraz MSSF 16, niemniej warte podkreślenia jest to, że zmienia się rozkład w czasie w porównaniu z rozliczeniem zgodnym z MSR 17 – w przypadku zastosowania MSSF 16 większe obciążenie występuje w pierwszych latach, po czym stopniowo maleje. Dodatkowo w przypadku zastosowania nowego standardu zmieni się prezentacja właściwych kwot w rachunku wyników oraz pojawią się dodatkowe pozycje bilansowe. Płatności leasingowe zgodnie z MSR 17 są prezentowane jako element kosztów operacyjnych, natomiast zgodnie z nowym standardem spółki muszą oddzielnie rozpoznać element amortyzacji prawa do użytkowania aktywa oraz element kosztu odsetkowego dotyczącego umowy leasingu.

Podsumowanie

Uwzględniając charakter nowego standardu, wpływ na sprawozdania finansowe wielu spółek, które wybrały formę finansowania w formie leasingu (samochodów, maszyn, powierzchni komercyjnych i nieruchomości, urządzeń technicznych itp.), będzie istotny, gdyż elementy, które do tej pory nie były uwzględnione w bilansie, będą musiały być tam odpowiednio odzwierciedlone. Istotne zmiany na poziomie struktury bilansu oraz prezentacji na poziomie rachunku zysków i strat wpływają oczywiście na kluczowe wskaźniki, jakie są raportowane do użytkowników wewnętrznych (dane zarządcze), jak i zewnętrznych (instytucje finansujące, inwestorzy kapitałowi) i mogą również wpłynąć na obowiązujące spółkę kowenanty finansowe (np. oczekiwany poziom EBITDA). W wielu przypadkach może się pojawić konieczność renegocjacji istniejących umów kredytowych i obowiązujących spółkę wskaźników.

MSSF 16 w rewolucyjny sposób wprowadza wiele zmian, które w istotny sposób rzutują nie tylko na samą rachunkowość spółek, ale mogą również wpływać na ich strategie biznesowe. Nowy standard wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. (dozwolone jest oczywiście jego wcześniejsze dobrowolne zastosowanie przez spółki pod warunkiem równoległego zastosowania MSSF 15 Przychody z umów z klientami). Ze względu na szeroki charakter zmian horyzont czasowy dotyczący wejścia w życie jest nadal dość odległy. Niemniej pozostały czas należy wykorzystać na analizę wpływu i właściwe dostosowanie sytuacji poszczególnych podmiotów, by uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki 1 stycznia 2019 r.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy leasingu

Na co zwrócić uwagę

Wprowadzenie nowego MSSF 16 niesie ze sobą wiele istotnych zmian, które należy rozważyć. Są to:

● Struktura sprawozdania finansowego: dotychczasowa struktura bilansu i rachunku zysków i strat może ulec istotnej zmianie poprzez konieczność ujęcia aktywów i zobowiązań, które do tej pory miały charakter leasingu operacyjnego.

● Dodatkowe dane: w celu oszacowania zmian, które będą musiały być odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych, niezbędne może być ponowne przeanalizowanie istniejących umów, jak również pozyskanie dodatkowych danych, które nie są na ten moment dostępne w krótkim okresie czasu.

● Zmiany systemowe: w przypadku niektórych podmiotów (zwłaszcza wynajmujących nieruchomości oraz powierzchnie komercyjne) kluczowe może być dostosowanie istniejących systemów zarządczych i struktur organizacyjnych w celu efektywnego przekształcenia i pozyskania niezbędnych informacji, które wpływają na sprawozdania finansowe.

● Strategia biznesowa: strukturalne zmiany na poziomie bilansu oraz rachunku zysków i strat mogą wpłynąć na obowiązujące spółkę kowenanty (np. poziom EBITDA), kluczowe wskaźniki kapitałowe będące podstawą opłat wewnątrzgrupowych (tzw. management fees) czy też realizowanych przez kierownictwo podmiotów strategii biznesowych.


Z punktu widzenia powyższych kwestii, na obecnym etapie kluczowe dla podmiotów, na które wpłynie nowy standard, są przede wszystkim:

● gruntowna analiza zmian, jakie MSSF 16 może mieć na spółkę (analiza polityki rachunkowości, obowiązujących umów, dostępnych danych oraz możliwości systemowych) i identyfikacja obszarów, które muszą zostać odpowiednio zmodyfikowane,

● wprowadzenie zmian systemowych (zmiany w zakresie systemów IT, polityki rachunkowości, modyfikacja istniejących umów, np. renegocjacja wskaźników finansowych, zmiana podstawy opłat managementowych itd.),

● modyfikacja i dostosowanie strategii biznesowych (np. dostosowanie obowiązujących wzorców umów leasingu, rewizja strategii refinansowania).

Rola biegłego rewidenta w poprawie jakości sprawozdania finansowego

Tabela: Ujęcia umowy leasingu zgodnie z nowym standardem

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Aktywa: prawo do korzystania ze składnika aktywów

Amortyzacja prawa do korzystania ze składnika aktywów

Płatności pieniężne związane z odsetkami od zobowiązania z tytułu leasingu, prezentowane tak samo jak inne płatności z tytułu odsetek (działalność finansowa albo operacyjna)

Pasywa: zobowiązanie z tytułu leasingu

Koszty odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu

infoRgrafika

Kluczowe elementy analizy opierają się na:

PRZYKŁAD 1

Warunki do spełnienia

Spółka podpisała 3-letnią umowę z operatorem hali widowiskowej dotyczącą możliwości sprzedaży swoich towarów i usług w okresie, kiedy w hali odbywają się wydarzenia sportowe. Umowa określa, że spółka może wykorzystać zewnętrzną przestrzeń w pobliżu kilku określonych wejść na halę. Operator ma prawo zmienić i za każdym razem zdefiniować inną lokalizację (koszty zmiany ponosi spółka, ale są one minimalne). Spółka używa mobilnego punktu sprzedaży, który może być wykorzystany w wielu miejscach w pobliżu hali. Czy powyższa umowa spełnia standardy leasingu finansowego według nowego MSSF 16?

Umowa nie spełnia charakteru leasingu według nowego MSSF ze względu na brak zdefiniowanego aktywa, które leasingobiorca kontroluje. Jeżeli dostawca posiada znaczące prawo do zmiany składnika aktywów na inny substytut w okresie użytkowania, to nie uznaje się go za składnik zdefiniowany. Umowa dotyczy nieokreślonej powierzchni w okolicy budynku i może zostać każdorazowo zmieniona przez operatora, a faktyczne aktywo (mobilny punkt sprzedaży) jest w kontroli leasingobiorcy.

PRZYKŁAD 2

Porównanie dwóch standardów

Spółka leasinguje flotę standardowych naczep – chłodni, które po okresie leasingu są zwracane do leasingodawcy (brak opcji przedłużenia lub wykupu aktywa). Wartość początkową jednej naczepy określono na poziomie 179 225 zł, a jej wartość rezydualną po okresie leasingu (4 lata) na poziomie 70 840 zł, przy czym leasingobiorca nie jest zobowiązany do zapłacenia żadnych kwot z tytułu gwarancji wartości rezydualnej. Umowa leasingu wymaga miesięcznych płatności na poziomie 3340 zł (rocznie 40 080 zł). Część właściwa opłaty leasingowej wynosi 33 360 zł, a część serwisowa 6720 zł. Bieżąca łączna wartość zobowiązania z tytułu leasingu wynosi 120 960 zł (zdyskontowana łączna wartość oczekiwanych przepływów z tytułu umowy leasingu 33 360 zł x 4 lata – efekt dyskonta).

Poniższe tabele przedstawiają modelowe ujęcia analizowanej umowy leasingu (założenie, że jest to forma leasingu operacyjnego) zgodnie z obowiązującym MSR 17 oraz MSSF 16. Pierwsze ujęcie jest na dzień 31 grudnia 2019 r. i leasing jest rozliczany przez następne cztery lata.

MSSF 16

2019

2020

2021

2022

2023

Suma

Bilans (31/12/XX)

Prawo do użytkowania aktywa

120 960

90 720

60 480

30 240

0

-

Zobowiązanie z tytułu leasingu

– 120 960

– 92 900

– 63 435

– 32 490

0

-

Rachunek zysków i strat (01/01–31/12)

Koszty operacyjne (opłata serwisowa)

– 6720

– 6720

– 6720

– 6720

- 26 880

Amortyzacja (amortyzacja prawa do użytkowania)

– 30 240

– 30 240

– 30 240

– 30 240

- 120 960

Koszt finansowy (część odsetkowa)

– 5415

– 3985

– 2480

– 600

- 12 480

Razem

– 42 375

– 40 945

– 39 440

– 37 560

- 160 320

MSR 17

2019

2020

2021

2022

2023

Suma

Bilans (31/12/XX)

Prawo do użytkowania aktywa

0

0

0

0

0

-

Zobowiązanie z tytułu leasingu

0

0

0

0

0

-

Rachunek zysków i strat (01/01–31/12)

Koszty operacyjne (rata leasingowa)

– 40 080

– 40 080

– 40 080

– 40 080

- 160 320

Amortyzacja (amortyzacja prawa do użytkowania)

0

0

0

0

0

Koszt finansowy (część odsetkowa)

0

0

0

0

0

Razem

– 40 080

– 40 080

– 40 080

– 40 080

- 160 320

Łukasz Michorowski

 dyrektor w dziale Audytu Deloitte, biegły rewident, zespół nieruchomości i budownictwa

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?