Kategorie

Nowy standard MSSF 16 Leasing to rewolucja w sprawozdaniach finansowych

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Nowy standard MSSF 16 Leasing to rewolucja w sprawozdaniach finansowych /Fot. Fotolia
Nowy standard MSSF 16 Leasing to rewolucja w sprawozdaniach finansowych /Fot. Fotolia
Fotolia
Nowy standard MSSF 16 Leasing został opublikowany w styczniu tego roku i wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r. Jednak warto już teraz rozpocząć prace, gdyż zastosowanie nowego standardu często będzie wymagało wdrożenia zmian organizacyjnych. MSSF 16 Leasing to nadchodząca rewolucja w sprawozdaniach finansowych.
Reklama

Nowy standard MSSF 16 Leasing powstał jako efekt współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej. Celem współpracy było wypracowanie standardu, który zniwelowałby różnice, jakie występują w ujęciu księgowym leasingu operacyjnego oraz finansowego. Problem ten występuje zarówno w obszarze Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), jak i w obszarze standardów rachunkowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych (US GAAP).

MSSF 16 zastąpi obowiązujący do tej pory Międzynarodowy Standard Rachunkowości 17 dotyczący Leasingu (MSR 17 Leasing), a zmiany, jakie wprowadza, w istotny sposób wpłyną na sprawozdania finansowe leasingobiorców – podmiotów stosujących MSSF. Na podstawie nowego standardu MSSF 16 praktycznie każdy leasing (również operacyjny) będzie miał charakter leasingu finansowego, co w konsekwencji prowadzi do konieczności ujęcia właściwych aktywów i zobowiązań w bilansie spółki (do tej pory leasing operacyjny był traktowany jako element pozabilansowy, a jedyny wpływ takiej umowy był odzwierciedlony w rachunku wyników – koszt raty leasingowej).

Zakres

Reklama

Zakres nowego standardu MSSF 16 nie odbiega znacząco od nadal obowiązującego MSR 17. Nowy standard dotyczy więc praktycznie wszystkich umów leasingu, w tym umowy podnajmu aktywów stanowiących przedmiot leasingu, z wyjątkiem pozycji, które zostały uregulowane przez inne standardy typu: umowa leasingowa dotycząca poszukiwania lub wykorzystywania minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz podobnych nieodnawialnych zasobów, umów wchodzących w zakres KIMSF 12 – usługi koncesjonowane, licencji dotyczących własności intelektualnej (MSSF 15), aktywów biologicznych (MSR 41 Rolnictwo) oraz aktywów niematerialnych, np. licencje filmowe (MSR 38 Aktywa niematerialne).

Jednym z głównych elementów nowego standardu jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy umową leasingu a umową o świadczenie usług. Kluczowych kryterium, jakie ma odróżniać te umowy, jest zdolność klienta – aktywnej strony umowy, do sprawowania kontroli nad określonym składnikiem aktywów będących przedmiotem leasingu. Zgodnie z definicją leasing to umowa, na podstawie której leasingobiorca kontroluje i ma prawo do użytkowania zdefiniowanego składnika aktywów, przez określony czasu w zamian za wynagrodzenie płacone leasingodawcy. [przykład 1]

Nowy standard wprowadza schemat, który ma ułatwić użytkownikom analizę specyficznej umowy pod kątem, czy zawiera ona element leasingu czy jest też umową o świadczenie usług. [patrz schemat]

Jakie są skutki w VAT przekazania samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

Definicja leasingu przedstawiona w nowym standardzie wywodzi się z koncepcji kontroli. Aby kontrolować dany składnik aktywów leasingobiorca musi mieć nie tylko prawo do zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych wynikających z jego użytkowania w danym okresie, ale równocześnie mieć możliwość decydowania o wykorzystaniu tego konkretnego składnika aktywów. Definicja ta jest spójna z koncepcją kontroli przedstawioną w MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i w MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz propozycjami RMSR dotyczącymi kontroli, przedstawionymi w projekcie założeń koncepcyjnych.

W celu uproszczenia rachunkowości leasingu standard wprowadza pojęcie umowy krótkoterminowej i leasingu aktywów niskowartościowych. W przypadku umów krótkoterminowych (brak możliwości zakupu aktywa po okresie leasingu, a okres jest równy 12 miesiącom lub krótszy) standard pozwala na ujęcie kwot związanych z leasingiem prosto w koszty operacyjne – najczęściej metodą liniową, a więc podobnie jak w przypadku stosowanych obecnie zasad dla leasingu operacyjnego.

Prawo do użytkowania składnika aktywów

Przeprowadzając wycenę prawa do korzystania ze składnika aktywów, leasingobiorca powinien uwzględnić następujące elementy:

● kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,

● płatności leasingowe na rzecz leasingodawcy uiszczone w dniu rozpoczęcia leasingu lub wcześniej, pomniejszone o otrzymane zachęty (tzw. leaseincentives),

● początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę,

● szacunkowe koszty leasingobiorcy z tytułu demontażu, usunięcia składnika aktywów (jeżeli dotyczą).

W celu określenia wartości aktywa, jakie ma zostać ujęte w bilansie, jednostka wycenia prawo do korzystania ze zdefiniowanego składnika aktywów, stosując model kosztowy lub model przeszacowania (określony w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe). Niemniej standard wymaga, aby prawo do korzystania ze składnika aktywów stanowiące nieruchomość inwestycyjną było wyceniane w wartości godziwej, jeżeli taki model jest stosowany przez spółkę zgodnie z MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne.


Zobowiązanie

Spółka wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wartości bieżących płatności leasingowych zdyskontowanych przy użyciu stopy zawartej w umowie leasingu (w przypadku braku możliwości określenia spółka powinna określić krańcową stopę procentową). Płatności leasingowe obejmują:

opłaty stałe (w tym opłaty zasadniczo stałe) pomniejszone o zachęty oferowane przez leasingodawcę,

● zmienne opłaty leasingowe (zależne od indeksu lub stopy referencyjnej),

● kwoty, które leasingobiorca spodziewa się zapłacić w ramach gwarancji wartości końcowej,

● cenę realizacji możliwości zakupu, jeżeli leasingobiorca ma uzasadnioną pewność, że z tej możliwości skorzysta, oraz

● kary z tytułu wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli okres leasingu uwzględnia możliwość wypowiedzenia umowy przez leasingobiorcę.

Tabela w uproszczony sposób przedstawia pozycje, jakie powstaną w przypadku ujęcia umowy leasingu zgodnie z nowym standardem (również w przypadku umów wcześniej klasyfikowanych jako leasing operacyjny).

Rachunkowość spółek w branży budowlanej zgodnie z MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r.

Jak widać z przeprowadzonej analizy w przykładzie 2, wpływ netto na rachunek wyników jest taki sam pod MSR 17 oraz MSSF 16, niemniej warte podkreślenia jest to, że zmienia się rozkład w czasie w porównaniu z rozliczeniem zgodnym z MSR 17 – w przypadku zastosowania MSSF 16 większe obciążenie występuje w pierwszych latach, po czym stopniowo maleje. Dodatkowo w przypadku zastosowania nowego standardu zmieni się prezentacja właściwych kwot w rachunku wyników oraz pojawią się dodatkowe pozycje bilansowe. Płatności leasingowe zgodnie z MSR 17 są prezentowane jako element kosztów operacyjnych, natomiast zgodnie z nowym standardem spółki muszą oddzielnie rozpoznać element amortyzacji prawa do użytkowania aktywa oraz element kosztu odsetkowego dotyczącego umowy leasingu.

Podsumowanie

Uwzględniając charakter nowego standardu, wpływ na sprawozdania finansowe wielu spółek, które wybrały formę finansowania w formie leasingu (samochodów, maszyn, powierzchni komercyjnych i nieruchomości, urządzeń technicznych itp.), będzie istotny, gdyż elementy, które do tej pory nie były uwzględnione w bilansie, będą musiały być tam odpowiednio odzwierciedlone. Istotne zmiany na poziomie struktury bilansu oraz prezentacji na poziomie rachunku zysków i strat wpływają oczywiście na kluczowe wskaźniki, jakie są raportowane do użytkowników wewnętrznych (dane zarządcze), jak i zewnętrznych (instytucje finansujące, inwestorzy kapitałowi) i mogą również wpłynąć na obowiązujące spółkę kowenanty finansowe (np. oczekiwany poziom EBITDA). W wielu przypadkach może się pojawić konieczność renegocjacji istniejących umów kredytowych i obowiązujących spółkę wskaźników.

MSSF 16 w rewolucyjny sposób wprowadza wiele zmian, które w istotny sposób rzutują nie tylko na samą rachunkowość spółek, ale mogą również wpływać na ich strategie biznesowe. Nowy standard wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. (dozwolone jest oczywiście jego wcześniejsze dobrowolne zastosowanie przez spółki pod warunkiem równoległego zastosowania MSSF 15 Przychody z umów z klientami). Ze względu na szeroki charakter zmian horyzont czasowy dotyczący wejścia w życie jest nadal dość odległy. Niemniej pozostały czas należy wykorzystać na analizę wpływu i właściwe dostosowanie sytuacji poszczególnych podmiotów, by uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki 1 stycznia 2019 r.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy leasingu

Na co zwrócić uwagę

Wprowadzenie nowego MSSF 16 niesie ze sobą wiele istotnych zmian, które należy rozważyć. Są to:

● Struktura sprawozdania finansowego: dotychczasowa struktura bilansu i rachunku zysków i strat może ulec istotnej zmianie poprzez konieczność ujęcia aktywów i zobowiązań, które do tej pory miały charakter leasingu operacyjnego.

● Dodatkowe dane: w celu oszacowania zmian, które będą musiały być odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych, niezbędne może być ponowne przeanalizowanie istniejących umów, jak również pozyskanie dodatkowych danych, które nie są na ten moment dostępne w krótkim okresie czasu.

● Zmiany systemowe: w przypadku niektórych podmiotów (zwłaszcza wynajmujących nieruchomości oraz powierzchnie komercyjne) kluczowe może być dostosowanie istniejących systemów zarządczych i struktur organizacyjnych w celu efektywnego przekształcenia i pozyskania niezbędnych informacji, które wpływają na sprawozdania finansowe.

● Strategia biznesowa: strukturalne zmiany na poziomie bilansu oraz rachunku zysków i strat mogą wpłynąć na obowiązujące spółkę kowenanty (np. poziom EBITDA), kluczowe wskaźniki kapitałowe będące podstawą opłat wewnątrzgrupowych (tzw. management fees) czy też realizowanych przez kierownictwo podmiotów strategii biznesowych.


Z punktu widzenia powyższych kwestii, na obecnym etapie kluczowe dla podmiotów, na które wpłynie nowy standard, są przede wszystkim:

● gruntowna analiza zmian, jakie MSSF 16 może mieć na spółkę (analiza polityki rachunkowości, obowiązujących umów, dostępnych danych oraz możliwości systemowych) i identyfikacja obszarów, które muszą zostać odpowiednio zmodyfikowane,

● wprowadzenie zmian systemowych (zmiany w zakresie systemów IT, polityki rachunkowości, modyfikacja istniejących umów, np. renegocjacja wskaźników finansowych, zmiana podstawy opłat managementowych itd.),

● modyfikacja i dostosowanie strategii biznesowych (np. dostosowanie obowiązujących wzorców umów leasingu, rewizja strategii refinansowania).

Rola biegłego rewidenta w poprawie jakości sprawozdania finansowego

Tabela: Ujęcia umowy leasingu zgodnie z nowym standardem

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Aktywa: prawo do korzystania ze składnika aktywów

Amortyzacja prawa do korzystania ze składnika aktywów

Płatności pieniężne związane z odsetkami od zobowiązania z tytułu leasingu, prezentowane tak samo jak inne płatności z tytułu odsetek (działalność finansowa albo operacyjna)

Pasywa: zobowiązanie z tytułu leasingu

Koszty odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu

infoRgrafika

Kluczowe elementy analizy opierają się na:

PRZYKŁAD 1

Warunki do spełnienia

Spółka podpisała 3-letnią umowę z operatorem hali widowiskowej dotyczącą możliwości sprzedaży swoich towarów i usług w okresie, kiedy w hali odbywają się wydarzenia sportowe. Umowa określa, że spółka może wykorzystać zewnętrzną przestrzeń w pobliżu kilku określonych wejść na halę. Operator ma prawo zmienić i za każdym razem zdefiniować inną lokalizację (koszty zmiany ponosi spółka, ale są one minimalne). Spółka używa mobilnego punktu sprzedaży, który może być wykorzystany w wielu miejscach w pobliżu hali. Czy powyższa umowa spełnia standardy leasingu finansowego według nowego MSSF 16?

Umowa nie spełnia charakteru leasingu według nowego MSSF ze względu na brak zdefiniowanego aktywa, które leasingobiorca kontroluje. Jeżeli dostawca posiada znaczące prawo do zmiany składnika aktywów na inny substytut w okresie użytkowania, to nie uznaje się go za składnik zdefiniowany. Umowa dotyczy nieokreślonej powierzchni w okolicy budynku i może zostać każdorazowo zmieniona przez operatora, a faktyczne aktywo (mobilny punkt sprzedaży) jest w kontroli leasingobiorcy.

PRZYKŁAD 2

Porównanie dwóch standardów

Spółka leasinguje flotę standardowych naczep – chłodni, które po okresie leasingu są zwracane do leasingodawcy (brak opcji przedłużenia lub wykupu aktywa). Wartość początkową jednej naczepy określono na poziomie 179 225 zł, a jej wartość rezydualną po okresie leasingu (4 lata) na poziomie 70 840 zł, przy czym leasingobiorca nie jest zobowiązany do zapłacenia żadnych kwot z tytułu gwarancji wartości rezydualnej. Umowa leasingu wymaga miesięcznych płatności na poziomie 3340 zł (rocznie 40 080 zł). Część właściwa opłaty leasingowej wynosi 33 360 zł, a część serwisowa 6720 zł. Bieżąca łączna wartość zobowiązania z tytułu leasingu wynosi 120 960 zł (zdyskontowana łączna wartość oczekiwanych przepływów z tytułu umowy leasingu 33 360 zł x 4 lata – efekt dyskonta).

Poniższe tabele przedstawiają modelowe ujęcia analizowanej umowy leasingu (założenie, że jest to forma leasingu operacyjnego) zgodnie z obowiązującym MSR 17 oraz MSSF 16. Pierwsze ujęcie jest na dzień 31 grudnia 2019 r. i leasing jest rozliczany przez następne cztery lata.

MSSF 16

2019

2020

2021

2022

2023

Suma

Bilans (31/12/XX)

Prawo do użytkowania aktywa

120 960

90 720

60 480

30 240

0

-

Zobowiązanie z tytułu leasingu

– 120 960

– 92 900

– 63 435

– 32 490

0

-

Rachunek zysków i strat (01/01–31/12)

Koszty operacyjne (opłata serwisowa)

– 6720

– 6720

– 6720

– 6720

- 26 880

Amortyzacja (amortyzacja prawa do użytkowania)

– 30 240

– 30 240

– 30 240

– 30 240

- 120 960

Koszt finansowy (część odsetkowa)

– 5415

– 3985

– 2480

– 600

- 12 480

Razem

– 42 375

– 40 945

– 39 440

– 37 560

- 160 320

MSR 17

2019

2020

2021

2022

2023

Suma

Bilans (31/12/XX)

Prawo do użytkowania aktywa

0

0

0

0

0

-

Zobowiązanie z tytułu leasingu

0

0

0

0

0

-

Rachunek zysków i strat (01/01–31/12)

Koszty operacyjne (rata leasingowa)

– 40 080

– 40 080

– 40 080

– 40 080

- 160 320

Amortyzacja (amortyzacja prawa do użytkowania)

0

0

0

0

0

Koszt finansowy (część odsetkowa)

0

0

0

0

0

Razem

– 40 080

– 40 080

– 40 080

– 40 080

- 160 320

Łukasz Michorowski

 dyrektor w dziale Audytu Deloitte, biegły rewident, zespół nieruchomości i budownictwa

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?