Kategorie

Rachunkowość spółek w branży budowlanej zgodnie z MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r.

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Jak nowy MSSF 15 wpływa na rachunkowość kontraktów spółek w branży budowlanej
Jak nowy MSSF 15 wpływa na rachunkowość kontraktów spółek w branży budowlanej
Xella Polska
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 „Przychody z umów z klientami” (MSSF 15) będzie dotyczył podmiotów sporządzających swoje sprawozdania zgodnie z MSSF od 1 stycznia 2018 r. z możliwością wcześniejszego zastosowania. Jak nowy MSSF 15 wpłynie na rachunkowość kontraktów spółek w branży budowlanej?

Został opublikowany w 2014 r. przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Nowy MSSF 15 zastąpi obowiązujące do tej pory standardy dotyczące ujęcia przychodów, a więc MSR 11 „Umowy o budowę”, MSR 18 „Przychody”, KIMSF 13 „Programy lojalnościowe”, KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów” oraz SKI-31 „Przychody – transakcje barterowe dotyczące usług reklamowych”.

Kluczową zmianą, jaką wprowadza nowy standard, jest sposób ujmowania przychodów i zysków. Nowe przepisy w sposób dużo bardziej szczegółowy i restrykcyjny określają moment ujęcia księgowego. Wymogi nowego standardu mogą wpłynąć na rachunkowość kontraktów w spółkach z branży budowlanej, które do tej pory stosowały wytyczne MSR 11.

MSSF 16 – standard dotyczący leasingu od 2019 roku

● Logicznie i konsekwentnie, etap po etapie

W ramach nowego standardu można wyróżnić następujące etapy zastosowania modelu ujęcia przychodów:

ETAP I – Identyfikacja umów z klientami

Umowa może mieć charakter pisemny, ustny lub dorozumiany (inne powszechnie obowiązujące standardy rynkowe). Natomiast kluczowe znaczenie ma spełnienie łącznie określonych kryteriów dotyczących samej umowy, obejmujących:

● formę zawartej umowy,

● identyfikację praw każdej ze stron w zakresie wykonywanych usług,

● określenie warunków płatności oraz samej kwoty wynagrodzenia,

● określenie prawdopodobieństwa otrzymania wynagrodzenia (prawdopodobieństwo zrealizowania korzyści ekonomicznych).

Jak poprawić zatwierdzone sprawozdanie finansowe

ETAP II – Identyfikacja umownych zobowiązań do realizacji świadczenia

MSSF 15 pozwala na ujęcie przychodu w momencie wypełnienia zobowiązania do realizacji świadczenia przez jednostkę. Zobowiązanie do realizacji świadczeń to przyrzeczone w umowie towary lub usługi, które mogą być jasno zidentyfikowane w umowie oraz z których zamawiający (klient) może odnieść korzyści niezależnie lub łącznie z innymi dostępnymi dla zamawiającego zasobami.

ETAP III – Określenie ceny transakcji

Aby ująć przychody, jednostka musi być w stanie określić wynagrodzenie za przyrzeczone w umowie usługi lub towary. Cena transakcji może być kwotą stałą lub zmienną, zależną od dodatkowych upustów lub bonusów, premii itd. Przychody według nowego standardu powinny odzwierciedlać kwoty, jakich jednostka oczekuje, gdyż jest uprawniona do ich otrzymania w ramach umowy, a nie kwoty, które wpłyną na jej konto. Dodatkowo, jeżeli umowa zawiera znaczący element finansowania, niezbędne jest uwzględnienie wpływu zmian wartości pieniądza w czasie w formie korekty ceny transakcyjnej (wymóg nie obowiązuje, jeżeli czas, jaki upłynął od momentu realizacji świadczenia do dokonania płatności, jest krótszy niż rok).


ETAP IV – Alokacja ceny transakcji do umownych zobowiązań do realizacji świadczeń

W przypadku identyfikacji więcej niż jednego zobowiązania do realizacji świadczenia w ramach jednej umowy nowy standard wymaga alokacji ceny transakcji do każdego elementu (zobowiązania). Alokacja powinna być zrobiona na bazie relatywnych indywidualnych cen sprzedaży. Najlepszą podstawą do ustalenia ceny indywidualnej jest cena, za jaką jednostka może oddzielnie sprzedać dany towar lub usługę. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny jednostka ma obowiązek oszacowania indywidualnej ceny sprzedaży przy maksymalnym wykorzystaniu obserwowalnych danych (np. skorygowana ocena rynku, prognozowany koszt plus marża). Metoda rezydualna może być stosowana tylko w specyficznych warunkach.

Niezgodność sprawozdań finansowych z wymogami MSSF

ETAP V – Ujęcie przychodów w chwili wypełnienia zobowiązania do realizacji świadczenia

Zobowiązanie do realizacji świadczenia uznaje się za wykonane w chwili przeniesienia na zamawiającego kontroli nad usługą lub towarem będącymi przedmiotem umowy. Kontrola jest zasadniczo zdefiniowana jako możliwość bezpośredniego wykorzystania i czerpania wszystkich pozostałych korzyści z danego składnika aktywów.

● Kluczowe kwestie wynikające z nowego standardu dla spółek budowlanych ujmujących przychody zgodnie z MSR 11

Identyfikacja zobowiązań do realizacji świadczeń na poziomie kontraktu budowlanego

Zgodnie z obowiązującym MSR 11 standardowa umowa o usługę budowlaną to umowa o budowę składnika aktywów (lub całego zespołu), które są ze sobą ściśle powiązane lub wzajemnie zależne pod względem projektowym, technologicznym lub funkcjonalno-użytkowym. W takim przypadku rachunkowość kontraktowa (ujęcie przychodów zgodnie z MSR 11) jest analizowana na poziomie całego kontraktu (jednej umowy). Wyjątkiem będą tu przypadki wydzielenia dodatkowych umów, które podlegają oddzielnym przetargom i negocjacjom z zamawiającym – takie umowy co do zasady powinny być traktowane jako oddzielne kontrakty. Jest prawdopodobne, że również w przypadku zastosowania nowych kryteriów wynikających z MSSF 15 umowa na realizację określonego składnika aktywów lub zespołu spójnego pod kątem technologiczno-użytkowym stanowi jedno zobowiązanie do realizacji określonego świadczenia. Nie mniej kluczowa z punktu widzenia nowego MSSF 15 będzie konieczność udokumentowania przez jednostkę istniejących zależności (funkcjonalno-technologicznych), tak aby być w stanie uzasadnić zastosowane podejście. W przypadku złożonych kontraktów, gdzie składniki poszczególnych aktywów mogą być realizowane oddzielnie i nie są ze sobą ściśle powiązane, będzie istnieć konieczność identyfikacji różnych zobowiązań w ramach jednej umowy oraz alokacji ceny kontraktowej do wyodrębnionych elementów.

PRZYKŁAD

Analiza kontraktu

Reklama

Generalny wykonawca podpisał z zamawiającym jedną umowę na budowę budynku magazynowego w lokalizacji X (grunt jest własnością wykonawcy i po zakończeniu budowy całość zostanie przekazana zamawiającemu, budynek jest standardowy i istnieje alternatywny sposób użytkowania poprzez odsprzedaż) oraz budowę bocznicy kolejowej w lokalizacji Y (właścicielem gruntu jest zamawiający) sąsiadującej z lokalizacją X. Łączna kwota ustalona w wyniku negocjacji i potwierdzona umową wynosi 100 mln zł. Dodatkowo w ramach ustalonej kwoty wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia generalnego remontu bocznicy po okresie 5 lat. Jak wykonawca powinien podejść do ustalenia przychodu z poszczególnych elementów kontraktu?

Rozwiązanie: W ramach kryteriów nowego standardu możemy wyróżnić trzy oddzielne zobowiązania do realizacji świadczeń, tj. budowę standardowego budynku magazynowego, budowę bocznicy kolejowej oraz remont bocznicy kolejowej po okresie 5 lat (dla celów przykładu założono, że bocznica kolejowa oraz magazyn są niezależnymi aktywami, które mogą oddzielnie funkcjonować, i nie są istotne powiązania technologiczne i funkcjonalne). W kolejnym kroku jednostka powinna dokonać alokacji łącznego wynagrodzenia w kwocie 100 mln zł do wyodrębnionych elementów i dokonać oceny, czy przychód należy ująć w czasie (rozliczenie stopniem zaawansowania), czy też ująć w określonym punkcie w czasie w momencie realizacji usługi i transferu kontroli nad aktywem.


Ujęcie przychodów w czasie czy w momencie wykonania zobowiązania do realizacji świadczenia

Zgodnie z MSR 11, jeżeli umowa spełnia definicję umowy o usługę budowlaną, przychody z jej realizacji są ujmowane zgodnie z metodologią stopnia zaawansowania określoną w powyższym standardzie. W przypadku MSSF 15 jednostka będzie musiała dokonać szczegółowej analizy i nie może automatycznie założyć, że jeżeli dana umowa dotyczy realizacji usług budowlanych, to przychody powinny być rozliczane w czasie zgodnie ze stopniem zaawansowania. Zgodnie z nowym MSSF 15 jednostka ujmuje przychody w miarę upływu czasu, jeżeli stopniowo przenosi w czasie kontrolę nad towarem lub usługą i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania świadczenia. Będzie to miało miejsce, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

● klient (zamawiający) jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia jednostki, w miarę jak ta wykonuje zobowiązania,

● w wyniku spełnienia zobowiązania przez jednostkę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja w toku), a kontrolę nad tym składnikiem aktywów – w miarę jego powstawania lub ulepszania – sprawuje klient, lub

● w wyniku spełnienia zobowiązania przez jednostkę nie powstaje składnik aktywów o alternatywnym zastosowaniu dla jednostki (np. budowane aktywo jest wysoce specyficzne i dostosowane do potrzeb zamawiającego), a jednostce przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenia.

Ujmowanie przychodów w sprawozdaniach finansowych - nowy MSSF 15

Reklama

Przy dokonywaniu oceny możliwości ujęcia przychodu w czasie w kontekście ostatniego punktu kluczowe jest to, że nie można mówić o alternatywnym zastosowaniu aktywa, jeżeli jednostka jest w jakikolwiek sposób objęta ograniczeniami umownymi co do możliwości swobodnego przeznaczenia składnika aktywów do innego zastosowania w trakcie procesu tworzenia lub ulepszania. Istotne jest to, że oceny, czy dane aktywo ma alternatywne zastosowanie, dokonuje się w momencie zawarcia umowy. Dodatkowo, w kontekście egzekwowalnego prawa do zapłaty jednostka uwzględnia warunki oraz wszelkie przepisy, które mają zastosowanie do umowy. Prawo do zapłaty za świadczenie wykonane do tej pory nie musi dotyczyć stałej kwoty, niemniej przez cały czas obowiązywania umowy jednostka musi być uprawniona do kwoty równej co najmniej wynagrodzeniu (poniesione koszty wraz z zasadną marżą) za dotychczas wykonane świadczenia (realizowane roboty), jeśli umowa zostanie rozwiązana przez klienta z powodów innych niż niewykonanie świadczenia przez jednostkę.

Nowy MSSF 15 nie wprowadza automatycznej zasady dotyczącej ujęcia przychodów w czasie zgodnym ze stopniem zaawansowania, niemniej w praktyce standardowe umowy będą mogły być rozliczane na dotychczasowych zasadach, gdyż będą spełniać kryteria określone dla celów ujęcia przychodów w czasie (patrz powyżej). Firmy budowlane często realizują usługi związane z budową lub ulepszeniem już istniejących aktywów, które są w posiadaniu zamawiających (budowa na gruncie zamawiającego, remonty istniejących instalacji itd.), a dodatkowo zawarta umowa często nakłada ograniczenia co do alternatywnego sposobu użytkowania lub przekazania wytworzonych aktywów (zabezpieczenie zamawiającego). Niemniej kluczowa z punktu widzenia nowych standardów będzie analiza istniejących zapisów umów (zwłaszcza w przypadku niestandardowych kontraktów) w celu identyfikacji, czy nie istnieją przesłanki co do braku możliwości ujęcia przychodów w czasie (np. ograniczenia umowne dotyczące odbioru aktywów). W takim przypadku przychody będą mogły być ujęte dopiero w określonym punkcie w czasie w momencie faktycznej realizacji całości zobowiązania do wykonania świadczenia.

PRZYKŁAD

Moment ujęcia przychodu

Kontynuacja założeń z przykładu z części 1 – budowa budynku magazynowego w lokalizacji X (grunt wykonawcy), budowa bocznicy kolejowej (działka zamawiającego), remont bocznicy kolejowej po okresie 5 lat. Dla celów przykładu przyjęto, że umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zakłada transfer kontroli nad całym budynkiem magazynowym w momencie jego finalnego odbioru, jeżeli ten będzie wykonany zgodnie ze specyfikacją. Ponadto ustalono płatności cząstkowe oraz etapy prac na poziomie wykonania fundamentów i zamknięcia konstrukcji budynku. W kontekście budowy bocznicy i jej remontu po okresie 5 lat ustalono odbiory i płatności zgodnie ze szczegółowym harmonogramem robót.

Rozwiązanie: W celu ujęcia i rozliczenia przychodów spółka powinna rozważyć kryteria nowego standardu pozwalające na rozliczenie przychodów w czasie (rozliczenie stopniem zaawansowania) lub ujęcie przychodów w momencie wykonania zobowiązania do realizacji świadczenia. W przypadku realizacji budynku magazynowego transfer kontroli następuje po zakończeniu budowy, przychód powinien być rozpoznany jednorazowo w momencie transferu kontroli (prawa własności do gruntu i związanej z nim nieruchomości). Płatności otrzymane w okresie mają charakter zaliczkowy i tak powinny być traktowane. Przychody alokowane do części kontraktu związanej z budową bocznicy kolejowej powinny być ujęte zgodnie ze stopniem zaawansowania robót. Przychody związane z remontem bocznicy również będą rozliczane i ujęte zgodnie ze stopniem zaawansowania prac, niemniej będą one odzwierciedlone w przyszłości, kiedy będą realizowane faktyczne roboty.

W przypadku innych elementów rachunkowości kontraktowej obecnie bazującej na MSR 11 standard wprowadza bardziej restrykcyjne kryteria (np. dotyczące akceptacji zmian zakresu oraz ceny kontraktowej) lub w przypadku kontraktów realizowanych ze stratą odnosi użytkowników do obecnego MSR 37, który reguluje kwestie rezerw.

● Podsumowanie

Zgodnie z nowym MSSF 15 kluczowym elementem jest wprowadzenie oceny rachunkowości kontraktowej pod kątem przedyskutowanych powyżej kryteriów i zlikwidowanie pewnej automatyzacji rozliczania stopniem zaawansowania, jaka obowiązuje obecnie zgodnie z MSR 11.

Dodatkowo standard narzuca użytkownikom nowe wymogi prezentacyjne dotyczące ujawnień związanych m.in. z desegregacją przychodów – wpływ czynników ekonomicznych na charakter, kwoty i rozkład w czasie oraz poziom niepewności przepływów pieniężnych, konieczność ujawnienia aktywów związanych z pozyskaniem kontraktu (skapitalizowane koszty pozyskania kontraktów), informację na temat prognozowanych przychodów wraz z momentem ich rozpoznania (dla umów realizacyjnych przekraczających rok).

Z punktu widzenia spółek z branży budowlanej kluczowe w związku z wymaganiami MSSF 15 jest przeanalizowanie istniejących umów pod kątem nowych wymogów. Zmianie mogą ulec wartości przychodów, które do tej pory były rozpoznawane zgodnie z MSR 11 – może to istotnie wpłynąć na wskaźniki operacyjne jednostek. W kontekście wymogów nowych ujawnień niezbędna może być rewizja istniejących systemów raportowania wewnętrznego tak, aby możliwe było uzyskanie informacji, które będą konieczne do przygotowania nowych ujawnień.

W ramach nowego standardu jednostki mogą zastosować podejście retrospektywne, a więc przekształcić odpowiednio dane porównywalne dla roku obrotowego zaczynającego się po okresie 1 stycznia 2018 r., lub podejście zmodyfikowane, co oznacza przekształcenie danych bilansu zamknięcia i ujęcie zmian wynikających z przeszacowania jako korekty bilansu otwarcia w pozycji niepodzielonego zysku na dzień wejścia standardu w życie. W takim przypadku dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2017 r. nie podlegają przekształceniu. Niemniej w podejściu zmodyfikowanym konieczne będzie dodatkowo przedstawienie bilansu oraz rachunku wyników za bieżący okres tak, jakby jednostka kontynuowała sposób rozliczania kontraktów zgodnie z MSR 11 (w celu możliwości porównania danych bilansu otwarcia).

Łukasz Michorowski

dyrektor w dziale audytu Deloitte, biegły rewident, zespół nieruchomości i budownictwa

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.