reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Sprawozdanie finansowe 2016 (za rok 2015) - sporządzenie, zatwierdzenie, zgłoszenie do KRS, ogłoszenie

Sprawozdanie finansowe 2016 (za rok 2015) - sporządzenie, zatwierdzenie, zgłoszenie do KRS, ogłoszenie

Po zamknięciu ksiąg prowadzonych w roku 2015 jednostka ma obowiązek terminowo sporządzić oraz przedstawić sprawozdanie finansowe. Za błędy oraz opóźnienia w przeprowadzeniu poszczególnych czynności grozi kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności do dwóch lat.

Kierownicy jednostek oraz osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdania rachunkowego muszą pamiętać o kilku terminach, w których wykonać należy nałożone na nich obowiązki.

31 marca 2016 termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Do końca marca jednostka powinna sporządzić, a osoby odpowiedzialne – podpisać sprawozdanie finansowe. Odpowiedzialność za terminowe sporządzenie sprawozdania ponosi kierownik jednostki, a w przypadku wieloosobowego organu zarządzającego – każda z osób będąca w jego składzie.

Oprócz odpowiedzialności karnej, dodatkowa odpowiedzialność związana jest z prawidłowością podejmowanych czynności w stosunku do spółki. Kierownik jednostki oraz organ nadzorczy odpowiadają za to, by sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Za szkodę wyrządzoną spółce tymi działaniami, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki, odpowiadają wobec spółki solidarnie.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu http://druki-formularze.pl/druk/bil-bilans-0 ;

2) rachunku zysków i strat http://druki-formularze.pl/druk/rzis-p-rachunek-zyskow-i-strat-wariant-porownawczy-0 ;

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. http://druki-formularze.pl/druk/idb-informacja-dodatkowa-do-bilansu

Sprawozdanie finansowe podlegające corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (http://druki-formularze.pl/druk/zzkp-zestawienie-zmian-w-kapitale-funduszu-wlasnym ), a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych (http://druki-formularze.pl/druk/rach-pp-rachunek-przeplywow-pienieznych-metoda-posrednia ), a sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych. Elementem obowiązkowym sprawozdania może być również sprawozdanie z działalności jednostki http://druki-formularze.pl/druk/szd-sprawozdanie-z-dzialalnosci , jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy o rachunkowości  lub z odrębnych przepisów.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)
Autorzy: prof. dr hab. Irena Olchowicz, dr Agnieszka Tłaczała, dr Wanda Wojas, Ewa Sobińska, Katarzyna Kędziora, Justyna Beata Zakrzewska, dr Gyöngyvér Takáts

Poddanie badaniu przez biegłego  - badanie nie później niż zatwierdzenie sprawozdania

Badaniu przez biegłego podlegają m.in. roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

  • spółek akcyjnych, za wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
  • pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
    • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
    • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
    • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Kierownik badanej jednostki zapewnia udostępnienie biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń - niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym jednostki.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Wyboru nie może natomiast dokonać kierownik jednostki. Jest on natomiast organem, który zawiera z wybranym przez organ zatwierdzający podmiotem (uprawnionym do badania sprawozdań finansowych), umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego. Umowa musi zostać zawarta na tyle wcześnie, by umożliwić biegłemu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych jednostki.

Monitor Księgowego

31 marca - 30 kwietnia 2016 r. dołączenie sprawozdania do deklaracji podatkowej PIT lub CIT

Zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i prawnych, sporządzający sprawozdanie finansowe, mają obowiązek przekazać je organom podatkowym.

Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Podatnicy podatku PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania podatkowego. Zatem sprawozdanie to powinno trafić do urzędu skarbowego nie później niż do 30 kwietnia 2016 r., przy czym może to nastąpić później niż przekazanie zeznania podatkowego (daty złożenia deklaracji PIT i sprawozdania nie muszą się pokrywać).

15 czerwca 2016 r. lub 15 dni przed walnym zgromadzeniem wspólników – udostępnienie dokumentów do wglądu

Podmioty, w których dochodzi do zatwierdzania sprawozdań, są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub ich członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

30 czerwca 2016 r.: walne zgromadzenie - zatwierdzenie sprawozdania oraz inne uchwały podsumowujące 2015 rok

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego należy do zadań zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników (odpowiednio innych organów zatwierdzających danego podmiotu). W przypadku szeregu podmiotów bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. W przypadku spółek z o.o. zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zdjęcia

Sprawozdanie finansowe 2016 (za rok 2015) - sporządzenie, zatwierdzenie, zgłoszenie do KRS, ogłoszenie
Sprawozdanie finansowe 2016 (za rok 2015) - sporządzenie, zatwierdzenie, zgłoszenie do KRS, ogłoszenie

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Malak

Regionalna dyrektor Fortinet w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama