Kategorie

Koszty na przełomie lat

Paweł Jakubczak
Paweł Jakubczak
inforCMS
Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują regulacje dotyczące rozpoznawania kosztów w czasie w podatkach dochodowych. Czy wpłynie to na rozliczanie kosztów na przełomie kolejnych lat podatkowych?

 

 

Niestety, wprowadzając podział na koszty bezpośrednio oraz pośrednio związane z przychodami, ustawodawca nie zdefiniował tych pojęć. Zgodnie z wykładnią literalną pojęcie bezpośredni należy rozumieć jako dotyczący czegoś wprost. Na podstawie dotychczasowej praktyki władz podatkowych można wskazać, iż kosztami bezpośrednimi są koszty, których poniesienie bezpośrednio wpływa na wartość osiąganych przez podatnika przychodów, koszty, w efekcie poniesienia których osiągnięty został przychód podlegający opodatkowaniu, czy też koszty stanowiące bezpośredni koszt uzyskania konkretnych przychodów. Ponadto wskazuje się również, iż w odniesieniu do kosztów bezpośrednich podatnik musi mieć wiedzę popartą odpowiednim materiałem dowodowym, z której wynikać powinno powiązanie określonego kosztu ze wskazanym przychodem.

Z kolei kosztem pośrednim jest koszt związany z ogółem działalności podatnika, którego poniesienie nie wiąże się z konkretną wysokością przychodu. Tego rodzaju kosztów nie można bezpośrednio i funkcjonalnie przypisać do konkretnych przychodów, ale ich ponoszenie jest niewątpliwie związane z osiąganymi przez podatnika przychodami lub też ma na celu zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła przychodów.

W odniesieniu do niektórych kosztów jednoznaczna ich klasyfikacja jako koszt bezpośrednio bądź pośrednio związany z przychodem może okazać się trudna. Jako przykład posłużyć mogą koszty pozyskania przez podatnika finansowania czy też koszty zakupu usług doradczych. Klasyfikacja takich wydatków zależna będzie bowiem każdorazowo od celu ich poniesienia, a także innych okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla wskazania ewentualnego związku z przychodem oraz jego rodzaju.

Poniesienie wydatków

Dla właściwego określenia momentu rozpoznania kosztu podatkowe istotne jest prawidłowe wskazanie, kiedy dany koszt został poniesiony. Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych. Zasada ta nie dotyczy rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Oczywiście, należy również uwzględniać szczególne przepisy dotyczące momentu rozliczania kosztów przykładowo w odniesieniu do kosztów odsetkowych czy wynagrodzeń pracowniczych.

- Fakt poniesienia kosztu warunkuje jego możliwość rozpoznania dla celów podatkowych. Prawidłowe określenie momentu poniesienia kosztów jest szczególnie istotne. Można argumentować, że moment poniesienia kosztu stanowi najwcześniejszy moment, w jakim możliwe jest rozpoznanie takiego kosztu dla celów podatkowych. - mówi Adam Soska, senior menedżer, Ernst & Young.

Ponadto, dla prawidłowego stosowania regulacji dotyczących alokacji kosztów do odpowiednich okresów podatkowych, niezbędna jest prawidłowa klasyfikacja każdego kosztu jako bezpośrednio bądź pośrednio związanego z przychodami podatnika.

Koszty pośrednie

Zgodnie z ustawą o CIT, koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tj. koszty pośrednie, powinny, co do zasady, być potrącone w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT).

Znowelizowane przepisy dotyczące momentu rozpoznawania kosztów pośrednich na przełomie kolejnych lat podatkowych powodują wiele wątpliwości praktycznych. Przykładowo, w odniesieniu do tego rodzaju kosztów moment poniesienia wydatku ma istotne znaczenie dla możliwości zaliczenia jego jako kosztu podatkowego. W odniesieniu bowiem do kosztów pośrednich, które dotyczą okresu przekraczającego jeden rok podatkowy, ale w przypadku których nie wiadomo, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, ich rozpoznanie, zgodnie z powyższą regułą, następuje dopiero w momencie poniesienia kosztu.

- W konsekwencji, mimo że koszty te dotyczą okresu obejmującego poprzedni rok podatkowy i zgodnie z literalną wykładnią przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o CIT powinny być proporcjonalnie przypisane do tego okresu, to nie jest możliwe ich rozpoznanie dla celów podatkowych w tym roku, ponieważ formalnie nie były one jeszcze poniesione. W konsekwencji, alokacja poniesionego kosztu do właściwego okresu podatkowego rodzi trudności - mówi Adam Soska.

Koszty bezpośrednie

Co do zasady, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4b i 4c ustawy o CIT). Każdy koszt o charakterze bezpośrednim powinien bowiem zostać rozpoznany dla celów podatkowych w momencie osiągnięcia odpowiadających tym kosztom przychodów.

- Prawidłowa alokacja tego rodzaju kosztów będzie więc uzależniona od poprawnego określenia momentu powstania przychodu dla celów podatkowych oraz możliwości powiązania danego kosztu z określonym przychodem - twierdzi Agnieszka Blank, doświadczony konsultant, Ernst & Young.

W odniesieniu do kosztów bezpośrednich ponoszonych na przełomie kolejnych lat podatkowych, których ujęcie we właściwym okresie podatkowych może w praktyce okazać się trudne, możliwe są następujące sytuacje. Po pierwsze, w przypadku, gdy koszt bezpośredni został poniesiony w roku, za który składane jest zeznanie roczne, ale dotyczy on przychodu osiągniętego przez podatnika w roku kolejnym, jego rozpoznanie dla celów podatkowych możliwe będzie dopiero w kolejnym roku. Z kolei w odniesieniu do kosztów, które zostaną poniesione dopiero w tym kolejnym roku podatkowym, ale przychód związany z tym kosztem powstał już w roku, za który składane jest zeznanie, powstaje pytanie, w którym roku koszt ten powinien zostać rozpoznany dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4b ustawy o CIT, warunkiem zaliczenia danego kosztu o charakterze bezpośrednim do kosztów roku podatkowego, za który dokonywane jest rozliczenie roczne, jest jego poniesienie najpóźniej do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego (o ile dany podatnik jest zobowiązany do sporządzania takiego sprawozdania) lub do dnia złożenia zeznania, ale w obu przypadkach nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania. Z kolei wydatki poniesione po tym dniu winny być alokowane do kolejnego roku podatkowego (tj. roku poniesienia kosztu).

Na gruncie ustawy o CIT podmiotami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdania finansowego są, z nielicznymi wyjątkami, wszystkie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, jako że ciąży na nich obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej. Dla przykładu, wspomniany wyjątek dotyczy polskiego zakładu zagranicznego podmiotu, prowadzonego w formie innej niż oddział lub udział w spółce osobowej.

Pewne wątpliwości interpretacyjne może budzić termin sporządzenie sprawozdania finansowego, który stanowi moment rozgraniczający możliwość rozpoznania kosztów dotyczących danego roku podatkowego w tymże roku. Przepisy ustawy o CIT nie precyzują tego pojęcia.

- W praktyce pojęcie to można rozumieć jako przygotowanie oficjalnej ostatecznej wersji sprawozdania finansowego, która w przypadku podatników do tego zobowiązanych będzie stanowić przedmiot badania przez biegłego rewidenta lub która zostanie przedstawiana odpowiednim organom spółki do zatwierdzenia - mówi Agnieszka Blank.

Ponadto należy podkreślić, że przepisy ustawy o CIT nie regulują sytuacji, kiedy dany koszt bezpośredni zostanie poniesiony w latach kolejnych (tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego lub złożeniu zeznania podatkowego za rok następujący po roku, w którym powstał przychód związany z tym kosztem).

- Bazując na literalnej wykładni ustawy o CIT, możliwe byłoby stwierdzenie, że fakt poniesienia kosztu po zakończeniu okresu, w jakim możliwe było jego rozpoznanie dla celów podatkowych, uniemożliwia jego zaliczenie jako koszt podatkowy. Wykładnia taka jest jednak w niewłaściwa - mówi Adam Soska.

SŁOWNICZEK

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW - to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.


PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?