Kategorie

Koszty na przełomie lat

Paweł Jakubczak
Paweł Jakubczak
inforCMS
Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują regulacje dotyczące rozpoznawania kosztów w czasie w podatkach dochodowych. Czy wpłynie to na rozliczanie kosztów na przełomie kolejnych lat podatkowych?

 

 

Niestety, wprowadzając podział na koszty bezpośrednio oraz pośrednio związane z przychodami, ustawodawca nie zdefiniował tych pojęć. Zgodnie z wykładnią literalną pojęcie bezpośredni należy rozumieć jako dotyczący czegoś wprost. Na podstawie dotychczasowej praktyki władz podatkowych można wskazać, iż kosztami bezpośrednimi są koszty, których poniesienie bezpośrednio wpływa na wartość osiąganych przez podatnika przychodów, koszty, w efekcie poniesienia których osiągnięty został przychód podlegający opodatkowaniu, czy też koszty stanowiące bezpośredni koszt uzyskania konkretnych przychodów. Ponadto wskazuje się również, iż w odniesieniu do kosztów bezpośrednich podatnik musi mieć wiedzę popartą odpowiednim materiałem dowodowym, z której wynikać powinno powiązanie określonego kosztu ze wskazanym przychodem.

Z kolei kosztem pośrednim jest koszt związany z ogółem działalności podatnika, którego poniesienie nie wiąże się z konkretną wysokością przychodu. Tego rodzaju kosztów nie można bezpośrednio i funkcjonalnie przypisać do konkretnych przychodów, ale ich ponoszenie jest niewątpliwie związane z osiąganymi przez podatnika przychodami lub też ma na celu zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła przychodów.

W odniesieniu do niektórych kosztów jednoznaczna ich klasyfikacja jako koszt bezpośrednio bądź pośrednio związany z przychodem może okazać się trudna. Jako przykład posłużyć mogą koszty pozyskania przez podatnika finansowania czy też koszty zakupu usług doradczych. Klasyfikacja takich wydatków zależna będzie bowiem każdorazowo od celu ich poniesienia, a także innych okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla wskazania ewentualnego związku z przychodem oraz jego rodzaju.

Poniesienie wydatków

Dla właściwego określenia momentu rozpoznania kosztu podatkowe istotne jest prawidłowe wskazanie, kiedy dany koszt został poniesiony. Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych. Zasada ta nie dotyczy rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Oczywiście, należy również uwzględniać szczególne przepisy dotyczące momentu rozliczania kosztów przykładowo w odniesieniu do kosztów odsetkowych czy wynagrodzeń pracowniczych.

- Fakt poniesienia kosztu warunkuje jego możliwość rozpoznania dla celów podatkowych. Prawidłowe określenie momentu poniesienia kosztów jest szczególnie istotne. Można argumentować, że moment poniesienia kosztu stanowi najwcześniejszy moment, w jakim możliwe jest rozpoznanie takiego kosztu dla celów podatkowych. - mówi Adam Soska, senior menedżer, Ernst & Young.

Ponadto, dla prawidłowego stosowania regulacji dotyczących alokacji kosztów do odpowiednich okresów podatkowych, niezbędna jest prawidłowa klasyfikacja każdego kosztu jako bezpośrednio bądź pośrednio związanego z przychodami podatnika.

Koszty pośrednie

Zgodnie z ustawą o CIT, koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tj. koszty pośrednie, powinny, co do zasady, być potrącone w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT).

Znowelizowane przepisy dotyczące momentu rozpoznawania kosztów pośrednich na przełomie kolejnych lat podatkowych powodują wiele wątpliwości praktycznych. Przykładowo, w odniesieniu do tego rodzaju kosztów moment poniesienia wydatku ma istotne znaczenie dla możliwości zaliczenia jego jako kosztu podatkowego. W odniesieniu bowiem do kosztów pośrednich, które dotyczą okresu przekraczającego jeden rok podatkowy, ale w przypadku których nie wiadomo, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, ich rozpoznanie, zgodnie z powyższą regułą, następuje dopiero w momencie poniesienia kosztu.

- W konsekwencji, mimo że koszty te dotyczą okresu obejmującego poprzedni rok podatkowy i zgodnie z literalną wykładnią przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o CIT powinny być proporcjonalnie przypisane do tego okresu, to nie jest możliwe ich rozpoznanie dla celów podatkowych w tym roku, ponieważ formalnie nie były one jeszcze poniesione. W konsekwencji, alokacja poniesionego kosztu do właściwego okresu podatkowego rodzi trudności - mówi Adam Soska.

Koszty bezpośrednie

Co do zasady, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4b i 4c ustawy o CIT). Każdy koszt o charakterze bezpośrednim powinien bowiem zostać rozpoznany dla celów podatkowych w momencie osiągnięcia odpowiadających tym kosztom przychodów.

- Prawidłowa alokacja tego rodzaju kosztów będzie więc uzależniona od poprawnego określenia momentu powstania przychodu dla celów podatkowych oraz możliwości powiązania danego kosztu z określonym przychodem - twierdzi Agnieszka Blank, doświadczony konsultant, Ernst & Young.

W odniesieniu do kosztów bezpośrednich ponoszonych na przełomie kolejnych lat podatkowych, których ujęcie we właściwym okresie podatkowych może w praktyce okazać się trudne, możliwe są następujące sytuacje. Po pierwsze, w przypadku, gdy koszt bezpośredni został poniesiony w roku, za który składane jest zeznanie roczne, ale dotyczy on przychodu osiągniętego przez podatnika w roku kolejnym, jego rozpoznanie dla celów podatkowych możliwe będzie dopiero w kolejnym roku. Z kolei w odniesieniu do kosztów, które zostaną poniesione dopiero w tym kolejnym roku podatkowym, ale przychód związany z tym kosztem powstał już w roku, za który składane jest zeznanie, powstaje pytanie, w którym roku koszt ten powinien zostać rozpoznany dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4b ustawy o CIT, warunkiem zaliczenia danego kosztu o charakterze bezpośrednim do kosztów roku podatkowego, za który dokonywane jest rozliczenie roczne, jest jego poniesienie najpóźniej do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego (o ile dany podatnik jest zobowiązany do sporządzania takiego sprawozdania) lub do dnia złożenia zeznania, ale w obu przypadkach nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania. Z kolei wydatki poniesione po tym dniu winny być alokowane do kolejnego roku podatkowego (tj. roku poniesienia kosztu).

Na gruncie ustawy o CIT podmiotami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdania finansowego są, z nielicznymi wyjątkami, wszystkie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, jako że ciąży na nich obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej. Dla przykładu, wspomniany wyjątek dotyczy polskiego zakładu zagranicznego podmiotu, prowadzonego w formie innej niż oddział lub udział w spółce osobowej.

Pewne wątpliwości interpretacyjne może budzić termin sporządzenie sprawozdania finansowego, który stanowi moment rozgraniczający możliwość rozpoznania kosztów dotyczących danego roku podatkowego w tymże roku. Przepisy ustawy o CIT nie precyzują tego pojęcia.

- W praktyce pojęcie to można rozumieć jako przygotowanie oficjalnej ostatecznej wersji sprawozdania finansowego, która w przypadku podatników do tego zobowiązanych będzie stanowić przedmiot badania przez biegłego rewidenta lub która zostanie przedstawiana odpowiednim organom spółki do zatwierdzenia - mówi Agnieszka Blank.

Ponadto należy podkreślić, że przepisy ustawy o CIT nie regulują sytuacji, kiedy dany koszt bezpośredni zostanie poniesiony w latach kolejnych (tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego lub złożeniu zeznania podatkowego za rok następujący po roku, w którym powstał przychód związany z tym kosztem).

- Bazując na literalnej wykładni ustawy o CIT, możliwe byłoby stwierdzenie, że fakt poniesienia kosztu po zakończeniu okresu, w jakim możliwe było jego rozpoznanie dla celów podatkowych, uniemożliwia jego zaliczenie jako koszt podatkowy. Wykładnia taka jest jednak w niewłaściwa - mówi Adam Soska.

SŁOWNICZEK

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW - to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.


PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.