Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak korygować błędy księgowe

Maria Hass-Symotiuk
inforCMS
Efektem błędów księgowych może być m.in. utrudnienie kontroli i analizy prowadzonej działalności. Jak unikać popełniania błędów i jak je korygować?

W praktyce błędy księgowe najczęściej popełniane są w: dokumentacji źródłowej (pierwotnej i wtórnej) oraz inwentaryzacyjnej, w urządzeniach ewidencyjnych (syntetycznych i analitycznych), jak też w zestawieniach pomocniczych i kontrolnych.

Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji źródłowej to:

- nieprawidłowo sporządzony dokument źródłowy (brak daty, podpisu wystawiającego itp.),

- nieprawidłowa dekretacja operacji gospodarczej,

- niewłaściwe zakwalifikowanie dokumentu do okresu sprawozdawczego,

- nieprawidłowe zestawienie dowodów księgowych, np. raportu kasowego,

- braki dokumentów księgowych.

Do błędów występujących w urządzeniach ewidencyjnych należą te, które wynikają z niezachowania zasady podwójnego zapisu:

- opuszczenie operacji gospodarczych,

- niewłaściwa korespondencja kont (strony kont),

- zaksięgowanie tej samej operacji różnymi kwotami,

- zapisanie dwukrotnie dokumentu w księgach rachunkowych obrazujące określone operacje gospodarcze,

- zniekształcenie danych źródłowych przy dokonywaniu zapisu operacji (nieprawidłowa suma),

- zapisanie w niewłaściwej rubryce urządzenia księgowego,

- błędne sumowanie obrotów lub sald kont syntetycznych czy innych urządzeń księgowych (np. zestawienie obrotów i sald).

Z kolei za najczęstsze błędy w zestawieniach pomocniczych i kontrolnych można uznać opuszczenie lub powtórzenie danych liczbowych, ich zniekształcenie przy przepisywaniu z urządzeń ewidencyjnych, błędy w podliczeniach kwot, np. obrotów, itp.

Większość tego typu błędów może być popełniana tylko przy ręcznym księgowaniu. Zastosowanie nawet najprostszego programu księgowego wyeliminuje możliwość ich popełniania.

Ujawnianie błędów i dokonanie ich korekty wymaga szeregu działań kontrolnych, do których można zaliczyć:

- kontrolę dokumentów księgowych (formalną, merytoryczną i rachunkową),

- uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną,

- porównanie zapisów w urządzeniach księgowych z danymi ujętymi w dokumentacji źródłowej,

- porównanie dowodów wtórnych ze źródłowymi,

- inwentaryzację (nadanie dokumentacji inwentaryzacyjnej statusu druków ścisłego zarachowania, dokonywanie inwentaryzacji wszystkich składników majątku w ustalonych terminach i z określoną częstotliwością, konieczność udziału w inwentaryzacji drogą spisu z natury osoby materialnie odpowiedzialnej, rozliczanie wyników inwentaryzacji na podstawie decyzji kierownika jednostki itp.),

- sporządzenie szeregu zestawień kontrolnych (np. zestawień dotyczących kontrahentów z podziałem na wierzytelności według terminów wymagalności).

Usuwając błędne zapisy, należy przestrzegać zasad określonych w prawie bilansowym. Usunięcie stwierdzonych błędów w dokumentach źródłowych czy zapisach musi być dokonane z zachowaniem zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz mocy dowodowej ksiąg rachunkowych. Oznacza to niemożność wymazywania, wywabiania błędów, dokonywania ich przeróbek, stosowania korektora.

Zależnie od charakteru błędu i momentu jego ujawnienia stosuje się odpowiednie sposoby ich korygowania.

Korygowanie błędów w dowodach księgowych

Sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych reguluje art. 22 ustawy o rachunkowości. Dowody księgowe powinny być wolne od błędów. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Można poprawiać wyłącznie dowody wewnętrzne poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Po wpisaniu treści poprawnej należy podać datę poprawki i złożyć podpis osoby do tego uprawnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Przy tym nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

Przykład

W trakcie sporządzania polecenia księgowania księgowa pomyłkowo podała numer konta i kwotę operacji:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nie wolno zabielać błędnych liter lub cyfr, wymazywać i przerabiać.

Z kolei błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowiodpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Przykład 2

Na fakturze VAT wystawionej przez fundację zastosowano niewłaściwą stawkę podatku VAT (22% zamiast 7%) - kontrahent zwrócił fakturę z prośbą o sprostowanie.

Uznanie pomyłki dotyczącej stawki podatku VAT wymaga wystawienia faktury VAT-korekta, w której następuje sprostowanie błędu (powołując się na pierwotną fakturę VAT).

Poprawianie błędów w zapisach księgowych

Błędy popełnione w urządzeniach ewidencyjnych, zależnie od ich charakteru i momentu ujawnienia, poprawia się za pomocą korekty lub storna.

Jeżeli księgi są prowadzone techniką ręczną, a błąd zostanie dostrzeżony w trakcie okresu sprawozdawczegoprzed zamknięciem ksiąg, wówczas błędną treść lub liczbę przekreśla się i wpisuje nową - zachowując czytelność błędnego zapisu. Musi być przy nim umieszczona data i podpis (skrót podpisu) osoby dokonującej poprawki. Poprawka powinna być czytelna i trwała. Poprawki muszą być dokonane jednocześnie we wszystkich urządzeniach ewidencyjnych. Ten sposób nie może być stosowany po zamknięciu miesiąca, a także wówczas gdy księgi prowadzi się komputerowo.

Błędy księgowe ujawnione po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany okres sprawozdawczy, a także gdy stosuje się komputery, są poprawiane za pomocą storna (czerwonego lub czarnego). Niedozwolone jest dokonywanie storna czerwono-czarnego.

Storno polega na wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych dowodu (polecenia księgowania) dotyczącego korekty błędnych zapisów. Sposób eliminacji błędnego zapisu wskazuje polecenie księgowania.

Storno czarne polega na wprowadzeniu do ksiąg zapisu korygującego na tych samych kontach, na których został ujęty błędny zapis, ale po odwrotnej stronie tych kont. Wyróżnia się dwa rodzaje storna czarnego. Jest to storno zupełne (całkowite) i częściowe. Strono czarne całkowite polega na wyksięgowaniu błędnego zapisu na tych samych kontach, ale po przeciwnych stronach kont, a następnie dokonaniu zapisu poprawnego.

Przykład

Do magazynu przyjęto na podstawie dowodu Pz materiały za 1300 zł. Zaksięgowano omyłkowo wartość 300 zł:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Storno częściowe stosuje się, gdy trzeba uzupełnić błędny zapis o brakującą kwotę lub zmniejszyć błędną kwotę przez zapis po przeciwnej stronie, a także wówczas gdy błąd dotyczy tylko jednego konta.

Przykład

Do magazynu przyjęto materiały za 1300 zł. Zaksięgowano omyłkowo 300 zł. Należy dokonać korekty błędów stornem czarnym częściowym według założeń poprzedniego przykładu.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Storno czerwone polega na posługiwaniu się zapisem czerwonym (liczbami ujemnymi) na tych samych kontach po tych samych stronach kont, na których „znalazł” się błędny zapis, ale ze znakiem minus.

Przykład

Spłacono przelewem zobowiązania wobec kontrahenta (8000 zł). Operację zaksięgowano mylnie jako zapłatę z udzielonego kredytu bankowego.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

1. Spłacono przelewem zobowiązania wobec dostawcy, co ujęto w księgach jako spłatę z udzielonego kredytu bankowego 5000 zł

2. Zgodnie z PK (polecenie księgowania) wyksięgowano błędny zapis operacji 1. za pomocą storna czerwonego 5000 zł

3. Zapłata zobowiązań wobec kontrahenta przelewem (zapis prawidłowy) 5000 zł

Warto zapamiętać!

Zaletą storna czerwonego jest zachowanie czystości obrotów na kontach (niezawyżanie sumy obrotów, co ma miejsce w przypadku storna czarnego).

Oba sposoby poprawiania błędów w księgach rachunkowych mają zastosowanie w ciągu roku obrotowego i na dzień kończący rok obrotowy przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Korekta błędów ujawnionych po zamknięciu ksiąg rachunkowych

Błędy mające istotny wpływ na stan aktywów i pasywów lub na wynik finansowy, stwierdzone w księgach rachunkowych roku poprzedniego, a ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem - powinny zostać skorygowane, a sprawozdanie zmienione w księgach tego roku, za który sporządza się sprawozdanie finansowe (art. 54). Należy wówczas powiadomić o tym biegłego rewidenta, który sprawozdanie bada lub zbadał. Błędy stwierdzone po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego koryguje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym te błędy ujawniono.

Poprawianie błędu podstawowego

Szczególnym rodzajem błędu, integralnie związanym z zasadą istotności oraz innymi zasadami rachunkowości ukierunkowanymi na rzetelność informacji finansowych i ich zgodność z faktycznym przebiegiem zdarzeń, jest błąd podstawowy.

W celu jego identyfikacji należy w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki non profit określić poziom istotności zdarzeń, które skutkują zmianą wyniku finansowego roku ubiegłego (lub lat ubiegłych), kwalifikujący błędy do błędów podstawowych powyżej przyjętej w jednostce granicy istotności. Zakwalifikowanie dokonywanych zmian do błędu podstawowego, obok istotności, powinno uwzględniać także ich przyczyny.

Zapis taki może mieć postać:

W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Stowarzyszenia za istotne uznaje się te kwoty, które przekraczają w wypadku wielkości bilansowych 0,5% sumy bilansowej za poprzedni rok obrotowy lub dla wielkości wynikowych kwoty przekraczające 5% wyniku finansowego.

Błąd podstawowy został wprowadzony do ustawy o rachunkowości w art. 54 ust. 3. Jest to błąd wykryty w bieżącym okresie, który wiąże się z ujawnieniem zdarzeń o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe i powoduje, że:

- sprawozdanie finansowe za rok lub lata poprzednie nie będzie mogło być uznane za wiarygodne, rzetelne i jasno przedstawiające stan majątkowy i sytuację finansową jednostki,

- wystąpi zagrożenie kontynuowania działalności1.

Błąd ten może być spowodowany:

- błędem w polityce rachunkowości,

- pomyłkami arytmetycznymi (matematycznymi),

- błędem interpretacji przepisów,

- oszustwami, nadużyciami lub defraudacją,

- pominięciem lub nieprawidłowościami w sprawozdaniu finansowym.

Błąd podstawowy może być zatem konsekwencją nieprawidłowego uwzględnienia lub nieuwzględnienia wiarygodnych informacji:

- dostępnych w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten okres,

- co do których można było oczekiwać, że zostały uwzględnione przy przygotowaniu i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Przykładem błędu podstawowego może być:

- błędna kwalifikacja składników, skutkująca nieprawidłowym wykazaniem ich wielkości w bilansie (np. błędne ustalenie stawki amortyzacyjnej środków trwałych o istotnej wartości),

- nieprawidłowa wycena zapasów, spowodowana np. brakiem inwentaryzacji, niewłaściwym jej przeprowadzeniem czy rozliczeniem,

- nieutworzenie istotnych rezerw, których utworzenie było obowiązkowe,

- celowe zawyżenie aktywów lub zaniżenie zobowiązań,

- włączenie do sprawozdania finansowego istotnych kwot składników majątkowych nieistniejących lub wynikających z umów niemożliwych do wyegzekwowania.

Do błędów podstawowych nie zalicza się natomiast:

- błędów nieistotnych,

- skutków zmian szacunków, np. wysokości amortyzacji, odpisów aktualizujących wartość aktywów, rezerw,

- zdarzeń, o których jednostka nie mogła wiedzieć (np. o wyrokach sądowych, które zapadły po dacie zatwierdzenia bilansu),

- skutków zmiany zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez jednostkę2.

Korekta błędu podstawowego nie może naruszać zgodności bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia (zasada ciągłości bilansowej).

Wykrycie błędu podstawowego stwarza konieczność ujęcia go w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym.

Sposób korekty błędów popełnionych w latach ubiegłych, a wykrytych w bieżącym roku obrotowym zależy od istotności skutków ich popełnienia. Błędy niemające istotnego znaczenia mogą być ujmowane jako operacje bieżącego roku obrotowego.

Przykład

W wyniku kontroli urzędu skarbowego w stowarzyszeniu „Sami sobie” stwierdzono zaniżenie naliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 100 zł.

Kwota ta nie została uznana za błąd podstawowy z uwagi na niewielką sumę. Zostanie ona zaksięgowana jako:

a) Ma konto „Rozrachunki publicznoprawne”,

b) Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”.

Skutki błędu podstawowego są ujmowane na dobro lub w ciężar funduszu własnego, a konkretnie - jako zysk lub strata z lat ubiegłych, za pośrednictwem konta „Rozliczenie wyniku finansowego”. Księgowania te są dokonywane w roku następnym po otwarciu ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że wypracowany wynik finansowy na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jest przenoszony pod datą ich zamknięcia na konto „Rozliczenie wyniku finansowego”. Korekta wyniku finansowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego następuje na koncie 82 „Rozliczenie wyniku finansowego” w korespondencji z kontem, którego błąd dotyczy.

Przykład

Fundacja w maju 2007 r. stwierdziła błąd w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok 2005, polegający na niedokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych za rok 2005.

Błąd ten spowodował zaniżenie kosztów o kwotę 15 000 zł i niewłaściwą wielkość wyniku finansowego. Fundacja uznała popełniony błąd za podstawowy.

Korekta błędu podstawowego z tytułu niedokonywania odpisów amortyzacyjnych za 2005 r.:

Wn konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego” 15 000 zł

Ma konto 07 „Umorzenie środków trwałych” 15 000 zł

Należy dodać, że ujęcie w księgach rachunkowych skutków popełnionych błędów podstawowych wymaga oceny prawidłowości ustalonych zobowiązań podatkowych lub ustalenia ewentualnej nadpłaty tego podatku i dokonanie odpowiednich korekt w tym zakresie.

Korekta błędu podstawowego powinna być opisana w informacji dodatkowej przez podanie charakteru błędu, jego kwoty według lat, których błąd dotyczy.

Ma to na celu zapewnienie porównywalności sprawozdania finansowego jednostki. Korekta błędu podstawowego w jednostkach non profit prowadzących działalność gospodarczą jest wykazywana w bilansie w pozycji „Wynik finansowy z lat ubiegłych”.

Podstawy prawne:

l ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117

 


1 Zgodnie z art. 29 uor w wypadku zagrożenia kontynuacji działalności aktywa wycenia się po cenie sprzedaży netto możliwej do uzyskania, nie wyższej od ceny ich nabycia lub kosztów wytworzenia. Ponadto należy tworzyć rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.

2 Ustawa o rachunkowości rozróżnia błędy podstawowe i zmiany zasad (polityki) rachunkowości odmiennie niż MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”, które przewidują traktowanie zmian zasad rachunkowości tak jak błędów podstawowych. Postanowienia MSR mogą być stosowane wówczas, gdy uor nie reguluje określonego zagadnienia lub czyni to w sposób ogólny, budzący wątpliwości. Z. Fedak: Bilans oraz rachunek wyników i strat (wycena aktywów i pasywów oraz ustaleniewynikufinansowego), w: „Rachunkowość”, Zamknięcie roku 2007, s. 110.

 

 

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

  Tak zwana "czternasta emerytura" będzie wypłacana emerytom i rencistom corocznie. Tak wynika z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, opublikowanym 24 marca 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Estoński CIT a udziały w spółce cichej. Jakie skutki?

  Estoński CIT pozwala firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody przeznacza na bieżącą działalność lub inwestycje. Wybierając tę formę opodatkowania spółka musi spełnić jednak określone warunki. Czy jednym z nich jest nie przystępowanie do spółki cichej?

  Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Składka zdrowotna od zleceń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

  Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

  Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

  23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

  Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

  - Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.

  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?