Kategorie

Refakturowanie w obrocie zagranicznym

Andrzej Markowski
inforCMS
Polska ustawa o podatku od towarów i usług nie reguluje zasad dokonywania refakturowania. Dlatego podatnicy VAT nadal mają z tym problemy. Najbardziej kontrowersyjne jest jednak refakturowanie usług na podmioty zagraniczne. Przedstawiamy więc rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów.

Pojęcie refakturowania można rozumieć dwojako. W pierwszym przypadku refakturowanie oznacza odsprzedaż usług. Mamy z nią do czynienia w sytuacji, gdy to podmiot pośredniczący między świadczącym usługę a jej bezpośrednim i finalnym odbiorcą ogranicza się wyłącznie do wystawienia ostatecznemu odbiorcy faktury za zakupione - formalnie przez siebie - od świadczeniodawcy usługi. Natomiast druga sytuacja jest związana z przeniesieniem przez sprzedawcę określonych kosztów na rzecz klienta, które poniósł w związku z daną transakcją. Nie następuje wówczas „kupno” i „odprzedaż” usługi przez pośrednika, lecz poniesienie przez pośrednika kosztów zakupu usługi świadczonej na rzecz odbiorcy.

Jak polskie przepisy definiują refakturowanie

Zasady refakturowania zostały uregulowane jedynie w art. 28 dyrektywy VAT. Do refakturowania dochodzi, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział w świadczeniu usług, nabywa i świadczy te usługi. Dlatego polskie przepisy ustawy o VAT należy interpretować w taki sposób, jak gdyby regulacja unijna znajdowała się w ustawie. W związku z tym refakturowanie należy traktować jako odprzedaż usług.

WAŻNE!

W Polsce do refakturowania należy stosować art. 28 dyrektywy VAT.

Reklama

Przepis ten jednoznacznie odnosi się do sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi „w stanie nieprzetworzonym”. Regulacja ta znajduje zatem zastosowanie w przypadku, gdy kosztami nabytych we własnym imieniu usług podatnik obciąża inną osobę - uznaje się wtedy, że nabyte usługi także wyświadczył.

Należy pamiętać, że jeżeli dany podmiot świadczy usługę o kompleksowym charakterze, stanowiącą jedno, niepodzielne (w rozumieniu potocznym, a nie cywilistycznym) świadczenie, to wówczas nie jest dopuszczalne dzielenie tej usługi na części i refakturowanie jej poszczególnych elementów.

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 21 maja 2002 r. (sygn. akt III RN 66/01), który jest również aktualny obecnie, został wyrażony pogląd, że: „Podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części, z czego każda jest objęta inną stawką VAT”.

Przeciwko dzieleniu jednolitego i „mającego jeden sens gospodarczy świadczenia” na odrębnie opodatkowane części wypowiedział się również Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-41/04 (Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV v. Staatssecretaris van Financiën).

WAŻNE!

Nieprawidłowe jest refakturowanie poszczególnych kosztów świadczonej usługi na rzecz zleceniodawcy.

W piśmie z 16 lutego 2006 r. nr PP/443-39/05 Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu czytamy, że: „W przypadku świadczenia usługi o charakterze kompleksowym stanowiącej jedno świadczenie nie jest dopuszczalne dzielenie tej usługi na części i dokonywanie refakturowania jej poszczególnych elementów. Podział w takim przypadku jednorodnej i kompleksowej usługi na odrębne rodzaje nie daje podstawy do dokonania podziału kwoty należnej za tę usługę, z których każda mogłaby być opodatkowana różną stawką podatku VAT”.

Wartość usług związanych z daną transakcją powinna być wliczana w cenę (podstawę opodatkowania ), a jej poszczególne elementy nie powinny być refakturowane.

Urzędy dopuszczają również refakturowanie części kosztów, gdy podmiot, na którego dokonywane jest refakturowanie, współfinansuje je. Taki sposób postępowania musi wynikać z umowy z kontrahentem. „Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Spółka w ramach swojej działalności ponosi pewne koszty związane z reklamą i promocją produktów firmy francuskiej, jednak francuska firma zgodziła się partycypować w tych wydatkach. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik tut. Urzędu uznaje zasadność refakturowania przez Spółkę kosztów związanych z działaniami marketingowymi, jeżeli spełnione zostaną w/w warunki” (pismo z 26 lipca 2007 r. nr RO/443-36/07 Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego).

PRZYKŁAD

Polska firma świadczy usługę audytu na rzecz firmy litewskiej. W ramach umowy łączącej firmy przyjęto, że polski podmiot gospodarczy wystawia fakturę jedynie za przeprowadzenie audytu, w ramach której ujmuje wszystkie koszty związane z jego przeprowadzeniem. Czy w tym przypadku wystąpi refakturowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi audytu? Czy dokonanie refakturowania tej czynności w ramach jednej pozycji na fakturze VAT jest prawidłowe?

Tak, firma polska postąpiła prawidłowo. Całość świadczenia dla nabywcy powinna być opodatkowana według zasad przewidzianych dla usługi audytu.

Warto pamiętać, że można też refakturować (odsprzedać) te usługi, które mają charakter usług dodatkowych do zasadniczej części świadczenia. Dotyczyć to będzie tych usług, których wyodrębnienie nie zmieni istoty usługi głównej. Dlatego z usługi korzysta faktycznie podatnik, na którego rzecz była refakturowana usługa, i takie postępowanie jest prawidłowe.

PRZYKŁAD

Polska spółka turystyczna zakupiła usługi hotelowe w USA. Zakupu tego dokonała na rzecz kontrahenta francuskiego, który z niej korzysta. Jak należy rozliczyć przedmiotową transakcję? Czy w tym przypadku będzie możliwe refakturowanie na Francuza kosztów poniesionych przez firmę polską?

Tak, spółka może dokonać refakturowania kosztów usługi hotelowej, w sytuacji gdy wynika to z umowy łączącej strony transakcji (Polak - Francuz) i gdy nie jest doliczana marża.

Jakie jest miejsce świadczenia usługi w przypadku refakturowania czynności na zagraniczny podmiot gospodarczy

Ponieważ refakturujący usługi jest traktowany tak, jakby sam je świadczył, to przy wystawianiu refaktury musi wziąć pod uwagę zasady ustalania miejsca świadczenia określone w art. 27 i 28 ustawy. W większości przypadków będzie miała zastosowanie zasada ogólna (art. 27 ust. 1 ustawy o VAT). Miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. Natomiast w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności miejscem świadczenia usług jest miejsce stałego zamieszkania usługodawcy.

PRZYKŁAD

Polska firma importuje od producenta z Chin obwody drukowane i sprzedaje na terenie kraju. Chiński producent ponosi koszty wstępnego przygotowania szablonu linii produkcyjnej. Polski przedsiębiorca refakturuje koszty na swoich kontrahentów. Gdzie w tym przypadku znajduje się miejsce świadczenia usługi?

Miejsce świadczenia, a tym samym opodatkowania tych usług, będzie się znajdować w Polsce, ponieważ przepisy nie przewidziały specjalnych zasad ustalania miejsca świadczenia.

Gdy przy ustalaniu miejsca świadczenia będą miały zastosowanie szczególne zasady przewidziane art. 27 ust. 2-7 i art. 28 ustawy, to przy dokonywaniu refakturowania może dojść do zmiany miejsca świadczenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy, np. usług reklamowych.

PRZYKŁAD

Polska firma A zakupiła usługi reklamowe od firmy francuskiej na rzecz polskiej firmy B. Firma B sprzedała te usługi reklamowe duńskiej firmie.

W tej sytuacji sprzedaż usługi reklamowej przez firmę francuską na rzecz polskiej firmy stanowić będzie dla tego ostatniego import usługi. Sprzedaż usługi reklamowej pomiędzy polskimi firmami podlega opodatkowaniu z 22-proc. stawką VAT. Natomiast sprzedaż usługi reklamowej przez firmę polską B na rzecz duńskiego przedsiębiorcy będzie opodatkowana w Danii.

 

Reklama

Za takim rozwiązaniem wielokrotnie wypowiadał się Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W orzeczeniu z 5 czerwca 2003 r. w sprawie C-438/01 trybunał wyjaśnił, że zasady dotyczące określenia miejsca świadczenia usługi reklamowej w oparciu o siedzibę usługobiorcy dotyczą też sytuacji, gdy usługi są fakturowane na rzecz usługobiorcy pośredniego, który z kolei fakturuje je na reklamodawcę. W wyroku w sprawie C-108/00 z 15 marca 2001 r. trybunał stwierdził, że szczególne zasady określenia miejsca opodatkowania usług dotyczą również odsprzedaży tych usług. Zatem jedynym kryterium zastosowania właściwej zasady miejsca świadczenia usług jest charakter usługi. Nie ma żadnego znaczenia, czy jest ona świadczona bezpośrednio, czy refakturowana przez pośrednika.

Miejsce świadczenia refakturowanych usług na kontrahenta z zagranicy może oznaczać zmianę miejsca świadczenia usługi również w przypadku refakturowania usług związanych z nieruchomościami - opodatkowanych w miejscu położenia nieruchomości, czy usług kulturalnych bądź rozrywkowych (o ile nie są zwolnione) - opodatkowanych w miejscu ich wykonania.

PRZYKŁAD

Polska firma mająca siedzibę wyłącznie w Polsce świadczy usługę sprzątania nieruchomości położonej w Czechach na rzecz jej niemieckiego właściciela - koncernu farmaceutycznego. Przy wykonywaniu usługi korzysta z czeskiej firmy. Jak w tym przypadku będzie wyglądać refakturowanie?

W tej sytuacji nieruchomość jest położona w innym państwie (Czechy) niż państwo siedziby pośrednika (Polska). Zatem polski przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik czeskiego VAT. Miejsce świadczenia (opodatkowania) tej usługi jest w Czechach. Zasady refakturowania w tym przypadku należy rozpatrywać na podstawie czeskich przepisów.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania

Ustawodawca nie wprowadził szczególnych przepisów, które określałyby moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług. Zatem należy stosować zasady ogólne dotyczące świadczenia usług, wynikające z ustawy o VAT.

Dlatego gdy nie są to usługi szczególne (np. budownictwo, transport, najem), obowiązek podatkowy będzie powstawał w dniu wystawienia refaktury, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi.

W przypadku refakturowania usług szczególnych, wykazanych w art. 19 ust. 13 ustawy o VAT, czyli na przykład dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, obowiązek podatkowy będzie powstawał z upływem terminu płatności określonego w umowie.

Jaką stawkę stosuje się w przypadku refakturowania usług

W wielu przypadkach refakturowanie polega jedynie na przepisaniu kwot i stawek VAT z faktury otrzymanej i będącej przedmiotem odsprzedaży usług. Tak będzie w przypadku, gdy polski podatnik zakupuje usługę, której miejsce świadczenia jest w Polsce i do której mają zastosowanie ogólne zasady przy ustalaniu miejsca świadczenia.

Przepisanie stawek nie zawsze jest jednak możliwe. Dlatego przy refakturowaniu usług z udziałem zagranicznych kontrahentów trzeba pamiętać o regułach związanych z miejscem ich opodatkowania. Oznacza to, że refakturując usługę na podmiot z zagranicy, może się zmienić miejsce świadczenia usługi, a w konsekwencji może ulec zmianie stawka VAT w porównaniu z fakturą pierwotną, bądź VAT w ogóle nie wystąpi.

PRZYKŁAD

Polska firma zamówiła na rzecz swojego słowackiego kontrahenta tłumaczenia w Polsce. W tym przypadku miejscem świadczenia usług jest kraj nabywcy usługi tłumaczenia, czyli Słowacja. Zatem w tym przypadku polska firma wystawi fakturę VAT bez podatku, ponieważ usługa ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce, lecz na Słowacji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.

Jak należy wystawić refakturę

Ponieważ refakturowanie to odsprzedaż usług, zatem refaktura to faktura, która dokumentuje świadczenie usług przez podatnika. W konsekwencji wystawiając refaktury stosujemy te same zasady jak przy wystawianiu faktur VAT. Warto pamiętać, że w treści faktury można zamieścić dodatkowe dane, dlatego można na niej zapisać, że jest to „refaktura do faktury nr... z dnia...” .

Gdy w wyniku refakturowania zmieniło się miejsce świadczenia usług, polski podatnik powinien wystawić fakturę uproszczoną bez stawki i kwoty podatku. Jeżeli są refakturowane usługi niematerialne, wymienione w art. 27 ust. 4 ustawy, usługi transportu wewnątrzwspólnotowego na rzecz podatnika z innego kraju UE, na fakturze musi być adnotacja, że podatek rozliczy nabywca.

Należy pamiętać, że nie zawsze czynność refakturowania będzie udokumentowana fakturą VAT. Może to być nota.

PRZYKŁAD

Polska firma budowlana ze Szczecina (zakład główny) utworzyła na terytorium Niemiec oddział w Berlinie. Firma ta wynajęła od innego polskiego podmiotu gospodarczego rusztowania i przekazała je do swojego oddziału w Berlinie. Przedsiębiorca ten otrzymuje faktury za wynajem z naliczonym VAT w wysokości 22%. Czy w tym przypadku refakturowanie najmu rusztowań na niemiecki oddział należy udokumentować fakturą VAT, czy też notą wewnętrzną?

W tej sprawie nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT. Przekazanie rusztowań dokonywane jest bowiem w ramach jednej osoby prawnej (patrz: orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nr C-210/04 w sprawie FCE Bank plc z 23 marca 2006 r.). Ponadto z uwagi na to, że rusztowania budowlane nie są własnością firmy, nie wystąpi również wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów własnych. Zatem w tej sytuacji czynność refakturowania kosztów najmu rusztowań należy udokumentować dokumentem wewnętrznym. Takie stanowisko można znaleźć w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie nr IBPP2/443-26a/07/BW/KAN-151/07/KAN-998/07/07 z 10 października 2007 r.

• art. 5 ust. 1, art. 8, art. 13, art. 28, art. 19, art. 27, art. 106 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888

Andrzej Markowski

ekspert w zakresie VAT

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.