| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Księgowi i rewidenci > Czy można korzystać ze zwolnienia z VAT, zakładając biuro rachunkowe

Czy można korzystać ze zwolnienia z VAT, zakładając biuro rachunkowe

Chciałabym założyć działalność, a konkretnie biuro rachunkowe, które prowadziłabym sama (na początek bez pracowników). Miałabym ok. 20 klientów. Posiadam certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie posiadam uprawnień do wykonywania usług doradcy podatkowego. Czynności, jakie wykonywałabym dla swoich klientów, ograniczałyby się wyłącznie do: prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (nie rozliczałabym ksiąg rachunkowych), prowadzenia rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, prowadzenia ewidencji środków trwałych i przedmiotów niskocennych, sporządzania deklaracji podatkowych (w tym VAT, NIP i PIT-36) do urzędu skarbowego, sporządzania i naliczania list płac zatrudnionych pracowników, sporządzania stosownych deklaracji do ZUS, prowadzenia akt pracowniczych.

PROBLEM 1

Czy przy tak świadczonych usługach mogłabym skorzystać ze zwolnienia z VAT, czy też od pierwszego dnia działalności musiałabym być czynnym podatnikiem VAT?

RADA

Należy uznać, że świadczenie usług księgowych może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednak znane są interpretacje organów podatkowych prezentujące odmienne stanowisko.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 100 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W myśl art. 113 ust. 9 ustawy o VAT podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8. Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy o VAT, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną powyżej, zwolnienie traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości.

Reasumując, prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT w 2010 r. przysługuje:

• podatnikom kontynuującym działalność, których sprzedaż opodatkowana w poprzednim roku podatkowym, czyli 2009, nie przekroczyła kwoty 100 000 zł,

• podatnikom rozpoczynającym działalność w trakcie roku podatkowego - ci podatnicy ustalają kwotę obowiązującego ich limitu indywidualnie w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

W art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zostały wymienione przypadki, kiedy podatnicy VAT nie mogą stosować zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Dotyczy to podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Oznacza to, że podatnik, który wykonuje usługi doradztwa podatkowego, nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego. Dlatego w omawianym przypadku zasadnicze znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy usługi świadczone przez osobę posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg można zaliczyć do usług doradztwa podatkowego.

Niestety, nie ma jednolitego stanowiska organów podatkowych, czy w tym przypadku o prawie do korzystania ze zwolnienia decyduje ustawa o doradztwie podatkowym, zawierająca wykaz czynności zaliczanych do doradztwa podatkowego, czy też klasyfikacja PKWiU.

Problem zakwalifikowania wskazanych usług do usług rachunkowo-księgowych czy do usług doradztwa polega na tym, jakiego rodzaju są to usługi (istota wykonywanych usług). W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi doradztwa podatkowego zostały umieszczone w grupie PKWiU 74.12.30-00.00, natomiast usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych, PKWiU 74.12.20-00.00. Tylko urząd statystyczny jest organem uprawnionym do zakwalifikowania usług do właściwego ugrupowania. Podatnik, który będzie posiadał stosowną opinię urzędu statystycznego, iż świadczy usługi w zakresie księgowości, będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia podmiotowego.

Wniosek o opinię statystyczną składamy do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź). Nie znajdziemy urzędowego formularza wniosku, wystarczy, że ma on formę pisemną. Możemy go złożyć w urzędzie, przesłać pocztą, e-mailem (KlasyfikacjeUSLDZ@stat.gov.pl) albo faksem (042 683 90 10).

Z pytania wynika, że będzie Pani świadczyć kompleksowe usługi księgowe na rzecz konkretnego zleceniodawcy. Mimo że w ramach świadczonych usług zamierza Pani również sporządzać deklaracje podatkowe, w mojej opinii świadczone przez Panią usługi należy zakwalifikować do grupowania PKWiU 74.12.20-00.00 „Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych”. Tego rodzaju kwalifikacja świadczonych usług uprawnia Panią do korzystania ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość obrotów.

Należy jednak przestrzec, że stanowisko organów podatkowych w przedstawionej kwestii nie jest jednoznaczne. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w piśmie z 12 czerwca 2009 r., nr ITPP2/443-242/09/AP, potwierdził możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku świadczenia przedmiotowych usług, stwierdzając:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rachunkowo-księgowych podmiotom gospodarczym (osobom fizycznym i prawnym). Nie świadczy Pan usług doradczych ani nie udziela jakichkolwiek porad prawnych. Wskazał Pan, że wartość przychodów ze sprzedaży w poprzednich latach oraz planowana wartość przychodów ze sprzedaży w roku bieżącym nie przekroczyła i nie przekroczy kwoty 50 000 zł.

W świetle powyższego, o ile - jak wynika z treści wniosku - w ramach prowadzonej działalności nie wykonuje Pan usług, które objęte są wyłączeniem ze zwolnienia podmiotowego, określonego w powołanym art. 113 ust. 3 ustawy, ma Pan prawo korzystać z tego zwolnienia, do czasu gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę 50 000 zł (...).

Odmienne stanowisko zaprezentował 5 stycznia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPP1/443-1043/09/AL:

(...) Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane przepisy prawa, należy stwierdzić, że w ocenie tut. organu bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, czy Wnioskodawca jest czy nie jest doradcą podatkowym, czy udziela zaleceń, porad czy opinii. Najistotniejszy w przedmiotowej sprawie jest bowiem charakter wykonywanych czynności. Należy wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo prawidłowe sporządzenie ewidencji czy deklaracji podatkowej nie jest możliwe bez wykorzystania fachowej wiedzy osoby sporządzającej tę ewidencję czy deklarację (np. w zakresie odpowiedniego odliczenia podatku VAT naliczonego).

W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca wykonuje czynności, które nie ograniczają się do wykonywania przez niego wyłącznie usług księgowych, ale obejmują również czynności, które uznaje się za czynności doradztwa podatkowego.

Wobec powyższego fakt, iż usługi księgowe, które - jak zaznacza Wnioskodawca - sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 74.12.20-00.00 - usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych, nie może być potwierdzeniem, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi nie stanowią usług w zakresie doradztwa.

O wyłączeniu ze zwolnień podmiotowych decyduje istota wykonywanych czynności. Trudno bowiem wyobrazić sobie świadczenie usług księgowo-rachunkowych, polegających np. na prawidłowym ujmowaniu poszczególnych dokumentów księgowych w ewidencjach prowadzonych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz kontrahentów, czy też na prawidłowym sporządzaniu deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz kontrahentów, bez wykorzystania posiadanej przez Wnioskodawcę fachowej wiedzy w tym zakresie. Zatem nawet jeśli udzielanie przez Wnioskodawcę pomocy w ww. zakresie nie odbywa się w formie udzielania „porad”, to jednak stanowi bezsprzecznie czynność doradztwa podatkowego (...).

Jak widać, opinie organów podatkowych w omawianej kwestii są sprzeczne, dlatego warto zwrócić się do Urzędu Statystycznego o wydanie opinii klasyfikacyjnej dotyczącej przedmiotowych usług, a także wystąpić do IS o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK