Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?

Rödl & Partner
Audyt, BPO, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting
Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
www.shutterstock.com
Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?

Biegły rewident - kto to?

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego regulowany ustawowo i podlegający ochronie prawnej. Osoba wykonująca ten zawód posiada uprawnienia w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej i jest zobowiązana do przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także określonych standardów wykonywania zawodu.
Główne wymagania dotyczące postępowania kwalifikacyjnego są regulowane przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.

Czym zajmuje się biegły rewident?

Do głównych zadań biegłego rewidenta należy przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych, w trakcie których biegły rewident poddaje analizie przedstawione dane finansowe, które stanowią podstawę do wydawania przez niego opinii na temat poprawności sporządzonego sprawozdania.

Dodatkowo biegły rewident może również świadczyć usługi obejmujące m.in.:

 1. przegląd sprawozdań finansowych,
 2. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 3. wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
 4. prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych,
 5. szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków,
 6. inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta.

Tytuł biegłego rewidenta w połączeniu z odpowiednim doświadczeniem zawodowym uprawnia także do wnioskowania o wpis na listę biegłych sądowych z zakresu rachunkowości.

Katalog usług świadczonych przez biegłych rewidentów jest bardzo szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do wspomnianych wyżej przykładów. Jako osoba posiadająca wszechstronną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, prawa czy zarządzania, biegły rewident sprawdzi się również w roli specjalisty wysokiego szczebla, osoby pełniącej funkcje nadzorcze i zarządcze jak również jako doradca biznesowy.

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Zgodnie z przepisami ustawy kandydat na biegłego rewidenta musi spełnić szereg określonych warunków. Osoba chcąca ubiegać się o ten tytuł powinna zatem:

 • korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • nie być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć studia wyższe (postępowanie kwalifikacyjne może już zacząć w trakcie studiów) i władać językiem polskim,
 • odbyć roczną praktykę w księgowości i 2-letnią aplikację lub 3-letnią aplikację,
 • zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
 • złożyć ślubowanie.

Jak zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta?

Proces kwalifikacyjny na biegłego rewidenta składa się z kilku etapów.

Pierwszym z nich jest zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego.

Następnie należy zdać 10 egzaminów pisemnych, których zakres tematyczny obejmuje takie obszary wiedzy, jak: rachunkowość finansowa i zarządcza, ekonomia i finanse, zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna, prawo gospodarcze, cywilne i podatkowe, rewizja finansowa, etyka i niezależność biegłego.

Kandydat musi również odbyć:

a) roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie UE oraz co najmniej dwuletnią aplikację w firmie audytorskiej (zarejestrowanej w państwie UE) pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w dowolnym państwie UE lub 

b) trzyletnią aplikację w firmie audytorskiej (zarejestrowanej w państwie UE) pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w dowolnym państwie UE.

Kolejnym krokiem jest egzamin dyplomowy.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego należy złożyć ślubowanie przed Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, oraz złożyć wniosek i uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów.

W przypadku egzaminów z wiedzy istnieje możliwość uzyskania zaliczenia wybranych egzaminów lub wszystkich egzaminów jeżeli kandydat w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne lub jeżeli kandydat ukończył studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, których program kształcenia został zrealizowany zgodnie z umową zawartą między uczelnią a Komisją Egzaminacyjną,

Istnieje również możliwość zdobycia uprawnień przewidziana dla osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innym państwie UE lub w kraju trzecim.

Kiedy biegły rewident może rozpocząć wykonywanie zawodu?

Możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu biegłego rewidenta powstaje po uzyskaniu wpisu do rejestru biegłych rewidentów, który prowadzony jest przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR), będącą samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Po uzyskaniu wpisu do rejestru biegłych, istnieje kilka form wykonywania zawodu. Decyzja dotycząca wyboru jednej z nich leży po stronie biegłego rewidenta i wymaga zgłoszenia do PIBR.

Biegły rewident może wykonywać zawód jako:

1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny

rachunek,

2) wspólnik firmy audytorskiej,

3) osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską,

4) osoba fizyczna która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami prawa, każdy biegły rewident, niezależnie od tego, czy wykonuje swój zawód czy nie, chcąc zachować tytuł, jest zobowiązany by stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Obowiązek obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru i polega na odbywaniu szkoleń, których program kształcenia ma na celu podnoszenie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Droga do zdobycia tytułu biegłego rewidenta jest długa i wymaga spełnienia szeregu wymogów. Sama praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga zdobycia wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, a także dalszego doskonalenia zawodowego już po zdobyciu tytułu.

Jaki cechy powinien mieć kandydat na biegłego rewidenta?

Przede wszystkim powinien mieć zmysł analityczny. Powinna to być bardzo dokładna i dociekliwa osoba. Ale też i taka, która cechuje się dużą otwartością na ludzi. Dlaczego? To praca przede wszystkim u klienta, wymaga osobistego kontaktu z innymi osobami. Czasem trzeba nie tylko wykonać audyt, ale też wyjaśnić że daną czynność/procedurę klienci wykonują źle. A wiadomo, nikt nie lubi krytyki. Dlatego biegły rewident powinien też być po trochu… psychologiem: potrafić „sprzedać i uargumentować” wnioski. Dodatkowo osoba chcącą ubiegać się o tytuł biegłego rewidenta powinna cechować się ambicją i ciągłą chęcią rozwoju, a także zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności oraz rangi wykonywanego zawodu, bo biegły rewident to zawód poważny i poważany. I nic nie wskazuje na to, by mogło to ulec zmianie. Co prawda trudno dziś cokolwiek gwarantować, ale wydaje się że (na chwilę obecną) zawód biegłego rewidenta daje gwarancje zatrudnienia.  

Podsumowując, pomimo wszelkich trudności w drodze do zawodu, tytuł biegłego rewidenta pozwala na zdobycie interdyscyplinarnego doświadczenia, które niewątpliwie może pomóc na rynku pracy, jak również pozwala na osiągnięcie wysokiej satysfakcji z wykonywanego zawodu, uchodzącego za jeden z najbardziej elitarnych w świecie finansów. Czy warto zostać biegłym rewidentem? Moim zdaniem: Tak.

Ilu jest biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce?

Zgodnie z raportem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) za 2021 rok, na koniec 2021 roku na listach PANA było w Polsce:

- 1364 firm audytorskich,

- 5238 biegłych rewidentów,

- 2745 biegłych rewidentów deklarujących wykonywanie zawodu.

Beata Ostój-Korabik, Senior Associate, Roedl & Partner - Oddział w Krakowie

Ile zarabia biegły rewident?

Jak ustaliła redakcja portalu infor.pl, nie ma oficjalnych danych pokazujących (choćby przeciętny) poziom wynagrodzeń biegłych rewidentów. Zatem można się opierać jedynie o ankiety, które przeprowadzają różne podmioty, w tym firmy konsultingowe, czy np. portale publikujące ofert pracy.
Portal wynagrodzenia.pl prowadzony przez firmę Sedlak & Sedlak wskazuje, że mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego na stanowisku biegłego rewidenta wynosi 5 620 zł brutto. Mediana - to wartość dzieląca wszystkie dane na dwa równe zbiory. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% zgromadzonych w badaniu wyników. Jak wyjaśnia Sedlak & Sedlak, w przypadku badania wynagrodzeń znaczy to, że połowa badanych zarabia poniżej mediany a połowa powyżej.
Dane te pochodzą z Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak (aktualizacja styczeń 2022 r.) na próbie 67 biegłych rewidentów.
Z danych tych wynika, że połowa biegłych rewidentów otrzymuje miesięczne wynagrodzenie między 4 550 zł brutto do 9 580 zł brutto. Natomiast grupa 25% najlepiej opłacanych biegłych rewidentów może liczyć na miesięczne wynagrodzenie powyżej 9 580 zł brutto.

Portal praca.pl wskazuje natomiast, że miesięczne wynagrodzenie biegłego rewidenta kształtuje się w przedziale 10 000 zł - 20 000 zł.

Z ankiety przeprowadzonej przez portal pracuj.pl w 2018 roku wynikało, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze biegłego rewidenta (bez premii, dodatków i świadczeń pozapłacowych) wynosiło wtedy 8900 zł brutto.

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Inflacja a dochody budżetowe. Wzrost inflacji o 1 punkt proc. to 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa
  Każdy punkt procentowy wyższej inflacji to jest 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa, po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki - powiedział 5 października 2022 r. w Senacie wiceminister finansów Artur Soboń. Poinformował także, że ostatnie zmiany w PIT i CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie.
  Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 6 października
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5 października 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.
  Obliczanie długości mandatów członków zarządu i rady nadzorczej - nowe zasady od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadza nowe zasady obliczania czasu trwania mandatów członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawdź, jak będą one wyglądać.
  Limity podatkowe 2023
  Limity podatkowe 2023. Średni kurs euro publikowany przez NBP pierwszego dnia roboczego października decyduje o ważnych limitach podatkowych w następnym roku. Znamy już ten kurs euro z 3 października 2022 r. (4,8272 zł). Sprawdźmy zatem jakie limity podatkowe będą obowiązywały w 2023 roku.
  Wywóz i tranzyt towarów dual-use – zezwolenia, oświadczenie użytkownika końcowego
  W związku z wojną na Ukrainie, towary (produkty) typu dual-use zyskały na szczególnym znaczeniu. Istotna stała się również możliwość jak najszybszej realizacji tego rodzaju zamówień. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązują w tym zakresie.
  Przedpłaty, zaliczki, zadatki a podatek dochodowy. Moment powstania przychodu
  W transakcjach handlowych często możemy spotkać się z wpłatami poprzedzającymi wykonanie usługi lub dostawę towarów. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia wykonania umowy wiążącej dwie strony transakcji. W związku z tym pojawia się pytanie- jak otrzymanie przedpłaty, zaliczki bądź zadatku powinno być rozliczone na gruncie podatku dochodowego?
  Podatki związane z alkoholem – czym jest podatek piwny
  Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, akcyza i podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – tzw. podatek piwny.
  Rożne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Nowy Ład spowodował znaczne zmiany w prawie podatkowym. Wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia składki zdrowotnej szuka lepszych rozwiązań. Jedną z opcji była zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Darowizna pieniędzy ze wspólnego rachunku bankowego a zwolnienie z podatku
  Czy darowizna pieniędzy od członka najbliższej rodziny może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym, którego współwłaścicielami są darczyńca i obdarowany? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 września 2022 r.
  Sprzedaż złomu – kwestie podatkowe
  Opodatkowanie sprzedaży złomu zależy od tego, czy odbywa się w ramach działalności gospodarczej czy okazjonalnie.
  JPK_VAT po 6 latach. Czy przesyłanie ksiąg podatkowych dla potrzeb VAT ma sens?
  Wprowadzenie w naszym kraju ustawowego obowiązku przesyłania organom podatkowym pierwszej instancji standaryzowanych części ewidencji prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT) było pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju i po sześciu latach obowiązywania trudno uznać to za sukces (być może tylko lobbingowy i propagandowy) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Zmiany w ustawie o rachunkowości 2022/2023 – wdrożenie dyrektywy 2021/2101. Sprawozdanie o podatku dochodowym
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ta nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2021/2101.
  Progi podatkowe 2023 - co warto wiedzieć?
  Progi podatkowe 2023. Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 - limity, stawki
  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?
  Webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego”
  Korygowanie VAT. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 20 października 2022 roku. Polecamy!
  Dropshipping oczami księgowej. Kasa fiskalna, paragony, dokumentowanie sprzedaży
  Bardzo często trafiają do mnie osoby, najczęściej młode, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą od dropshippingu. Skuszeni zarabianiem bez wydawania własnych pieniędzy często wchodzą w prowadzenie biznesu bez zastanowienia. Nasi Klienci - Sprzedawcy często rozpoczynają od inwestycji w szkolenia. Jest ich na rynku coraz więcej. Trudno mi zweryfikować faktyczny poziom merytoryczny tych kursów więc oprę się jedynie o informacje uzyskane od Klientów naszego Biura.
  Limit jednorazowej amortyzacji 2023 r.
  Jednorazowa amortyzacja 2023. Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października decyduje o wysokości określonych limitów w podatkach na następny rok. Dotyczy to m.in. przywileju jakim jest jednorazowa amortyzacja.
  Mały podatnik VAT 2023. Jakie limity?
  Mały podatnik VAT 2023 to przedsiębiorca, którego przychody mieszczą się w określonym limicie wyrażonym w euro. Limity ustalane są co roku na podstawie kursu z 1 października. Kto może liczyć na status małego podatnika VAT w roku 2023?
  Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. znacznie skomplikuje sytuację Frankowiczów posiadających kredyty hipoteczne w tym banku. Zgodnie z nią kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, czyli przede wszystkim kursem CHF, ale także USD, EUR, JPY, nie zostały przeniesione i zostają w Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Najwięksi podatnicy CIT w Polsce
  Ministerstwo Finansów opublikowało 30 września 2022 r. listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.
  Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
  Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – wrzesień/październik 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie września i października 2022 r.? Oferta depozytowa banków we wrześniu ponownie została poprawiona. W ciągu 2022 roku doszło do bardzo poważnych zmian. Tym niemniej oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nadal nie nadąża za inflacją.
  Getin Noble Bank - przymusowa restrukturyzacja od 30 września 2022 r. Skutki dla klientów
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie 3 października 2022 r. przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w komunikacie z 30 września 2022 r. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 - co można odliczyć?
  Ulga termomodernizacyjna 2023. Komu przysługuje i w jakiej wysokości? Co będzie można odliczyć w rozliczeniu podatkowym PIT w 2023 roku?
  Inflacja we wrześniu 2022 r. Jaka podwyżka stóp procentowych NBP w październiku?
  Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rdr wobec oczekiwań rynku na poziomie 16,6 proc. rdr - wynika z flash szacunku GUS. Presja cenowa rozlewa się na inflację bazową, która mogła wzrosnąć do rekordowych 10,7 proc. rdr - szacują ekonomiści. Ich zdaniem, na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP może zdecydować się na mocniejszą niż 25 pb. podwyżkę stóp procentowych.