Kategorie

Podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym

Jerzy Rybka
inforCMS
Podatek odroczony w sprawozdaniach jednostek powiązanych może mieć dwojaki aspekt. Po pierwsze, mogą pojawiać się różnice przejściowe w spółce dominującej, dotyczące inwestycji w jednostkach zależnych. Po drugie, może zachodzić konieczność dokonywania korekt konsolidacyjnych z tytułu transakcji powiązanych na pozycjach rezerw i aktywów podatkowych.

Jeżeli wartość bilansowa inwestycji lub udziału w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach stowarzyszonych lub udziałów we wspólnych przedsięwzięciach staje się różna od wartości podatkowej, powstają różnice przejściowe. Na dodatnie różnice jednostka gospodarcza powinna tworzyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Spółka dominująca może wyceniać inwestycje w jednostkach zależnych według:

ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

• wartości przeszacowanej,

• wartości godziwej.

Zastosowanie dowolnej z tych metod może pociągać za sobą powstanie różnic przejściowych między wartością podatkową i bilansową inwestycji. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, takie inwestycje zawsze będą wyceniane w cenie nabycia.

Zastosowanie metod bilansowych może pociągnąć za sobą wycenę wartości inwestycji poniżej ceny nabycia, w przypadku stosowania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Jeżeli jednostka zastosuje wycenę według wartości przeszacowanej lub godziwej, aktualizacja wartości inwestycji może się odbyć w dwóch kierunkach - powyżej lub poniżej ceny nabycia.

Przykład 1

Reklama

1 stycznia 2008 r. jednostka A kupiła 100% udziałów w jednostce B za kwotę 250 000 zł. Jednostka A wycenia inwestycje w jednostkach zależnych zgodnie z polityką rachunkowości na poziomie ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W ciągu roku kondycja jednostki B znacznie się pogorszyła z powodu powstania w jej otoczeniu silnej konkurencji. Jej wyniki finansowe będą niższe, niż oczekiwano na początku roku. Jednostka A jest zobowiązana na dzień bilansowy do dokonania odpisu aktualizującego wartość inwestycji. Stwierdzono, że odpis aktualizujący będzie wynosił 40%, czyli 100 000 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją powstanie różnica przejściowa między wartością podatkową 250 000 zł a wartością bilansową 150 000 zł, powodująca zmniejszenie podstawy opodatkowania w momencie sprzedaży udziałów.

Będzie to zatem ujemna różnica przejściowa w kwocie 100 000 zł.

Przy założeniu, że stawka podatkowa wynosi 19%, powstanie konieczność zaksięgowania w poczet aktywów z tytułu podatku odroczonego kwoty 19 000 zł (100 000 zł × 19%).

Reklama

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jednostka posiadająca udziały ma prawo do zysków wypracowanych przez jednostkę zależną. Jeżeli jednostka zależna zamknie swój rok obrotowy wynikiem dodatnim, powstanie zysk do podziału, który w konsekwencji będzie stanowił podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

W praktyce niemal zawsze jednostka dominująca kontroluje politykę swoich jednostek zależnych dotyczącą dywidend. Jest ona w stanie kontrolować również terminy odwracania się różnic przejściowych związanych z tą inwestycją (włącznie z różnicami przejściowymi wynikającymi z niepodzielonych zysków).

Ponadto często, ze względów praktycznych, jest niewykonalne ustalenie kwoty podatków dochodowych, jakie wymagałyby zapłaty, gdy różnica przejściowa się odwróci. Dlatego jeżeli jednostka dominująca ustali, że zyski te nie będą podzielone w dającej się przewidzieć przyszłości, to nie tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Poza różnicami przejściowymi związanymi z zakupem udziałów powstaje konieczność analizy transakcji między jednostkami powiązanymi.

Przepisy dotyczące cen transferowych wymuszają stosowanie rozmaitych marż przy transakcjach wewnątrzgrupowych. Zasadniczo zawsze będzie tak, że sprzedaż np. środków trwałych lub towarów będzie obarczona marżą.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym taka transakcja powinna zostać wyeliminowana, gdyż z punktu widzenia grupy kapitałowej jako jedności nie może ona mieć wpływu na wynik finansowy. Należy zatem wyeliminować przychody i koszty w transakcjach powiązanych.

 

W przypadku sprzedaży środka trwałego przez spółkę dominującą spółce zależnej eliminowany będzie zysk na transakcji w okresie, kiedy ona wystąpiła, natomiast koszt i wartość bilansowa środka trwałego - sukcesywnie w okresach, kiedy będzie się dokonywała jego amortyzacja. Stosowanie przez spółki różnych stawek podatkowych i bilansowych spowoduje także konieczność skorygowania wartości podatku odroczonego. 

Przykład 2

Spółka X posiada 100% udziałów w spółce Y. W kartotece środków trwałych spółka X posiada maszynę. W związku ze stosowaniem odmiennych stawek podatkowych i rachunkowych spółka X utworzyła rezerwę na podatek odroczony.

Tabela 1. Maszyna w księgach spółki X na 31 grudnia 2007 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na początku kolejnego roku obrotowego, tj. 1 stycznia 2008 r., spółka X sprzedała spółce Y maszynę za kwotę 30 000 zł.

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2008 r., należy wyeliminować transakcję sprzedaży środka trwałego.

Tabela 2. Sprzedaż środka trwałego przez spółkę X

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Do wyliczenia korekt z tytułu amortyzacji niezbędne jest wyliczenie wartości netto i amortyzacji sprzedanej maszyny, tak jakby ta transakcja nie wystąpiła (kartoteka konsolidacyjna).

Tabela 3. Wyliczenie amortyzacji do korekty

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W spółce kupującej Y środek trwały zostanie wprowadzony na stan, a jego wartość na dzień bilansowy będzie się przedstawiała następująco:

Tabela 4. Środek trwały w księgach spółki Y

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega korekcie z tytułu różnic.

1. Korekta uzyskanego zysku między spółkami - 10 000 zł.

2. Różnica amortyzacji bilansowej spółki X i spółki Y - 2000 zł (razem różnica wartości bilansowej: 27 000 zł - 15 000 zł = 12 000 zł).

3. Korekta podatku dochodowego: 24 000 zł - 0 zł = 24 000 zł.

4. Różnica przejściowa: 24 000 zł × 19% = 4560 zł.

Tabela 5. Korekty konsolidacyjne

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 6. Skonsolidowany bilans

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

UWAGA

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym różnice przejściowe mogą być inne niż związane z tą inwestycją różnice przejściowe wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej.

• art. 28 ust. 1, art. 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 363

• rozdział XVI KRS nr 2 „Podatek dochodowy”

• § 39-40 MSR nr 12 „Podatek odroczony”

Jerzy Rybka

główny księgowy w spółce z o.o., licencja MF

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.