Kategorie

O czym informuje rachunek przepływów pieniężnych

W Polsce najważniejszą rolę wśród sprawozdań finansowych odgrywają bilans oraz rachunek zysków i strat. Obydwa te sprawozdania są sporządzane według zasady memoriałowej, tj. zgodnie z datami dokumentów, niezależnie od ich rzeczywistej zapłaty.
 
Dlatego zachodzi potrzeba badania prawdziwych przepływów pieniężnych w jednostce.
Analiza rachunku przepływów pieniężnych pozwala ocenić, na ile przedsiębiorstwo potrafi zagospodarować środki finansowe otrzymywane w ramach swojej działalności. Badanie przepływów pozwala również sprawdzić, czy dana jednostka nie znalazła się w sytuacji, gdy – mimo wysokiego dodatniego wyniku finansowego wykazywanego w rachunku zysków i strat – występują poważne kłopoty z płynnością finansową.

Analiza sald przepływów pieniężnych

Analiza rachunku przepływów pieniężnych rozpoczyna się od zbadania strumieni gotówki pochodzących z poszczególnych segmentów działalności jednostki.
Na ogólną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pozwala przede wszystkim analiza kształtowania się sald przepływów środków pieniężnych – zarówno dodatnich, jak i ujemnych – w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz ogólna suma zmian środków pieniężnych netto.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Teoretycznie w najkorzystniejszej sytuacji znajduje się przedsiębiorstwo, w którym salda kształtują się jak w wariancie 1–4. Należy jednak pamiętać, że ocena kierunku wpływów i wydatków pieniądza musi uwzględniać również takie czynniki, jak rodzaj prowadzonej przez jednostkę działalności, stopień jej rozwoju itp.
Najważniejszym segmentem działalności przedsiębiorstwa jest segment operacyjny. Dlatego uważa się, że jednostka powinna generować dodatnie przepływy pieniężne przynajmniej z działalności operacyjnej. Oznacza to, że bez względu na inne rodzaje aktywności firmy jej podstawowa działalność przynosi wpływy.
Niepokojąca jest natomiast sytuacja, kiedy działalność operacyjna jednostki generuje same wydatki (przedstawione w tabeli warianty 5–8).
Ujemny strumień z działalności operacyjnej często świadczy o stracie ze sprzedaży. Jeśli jednak sprzedaż generuje zyski memoriałowe, a mimo to wydatki w ramach działalności operacyjnej przewyższają wpływy z tej działalności, może to oznaczać problemy jednostki ze ściąganiem należności. W obydwu przypadkach poważnie zagrożona jest wtedy płynność finansowa.
Dodatnie saldo z działalności inwestycyjnej pojawia się wtedy, gdy przedsiębiorstwo upłynnia swoje aktywa. Mogą to być zarówno aktywa operacyjne, czyli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak i aktywa finansowe. Jeśli jednostka nabywa aktywa, strumień pieniężny z działalności inwestycyjnej przybiera wartości ujemne.
Przepływy z działalności finansowej są dodatnie w zasadzie jedynie w przypadku, gdy firma korzysta z finansowania zewnętrznego, tj. zaciąga kredyty lub emituje własne papiery wartościowe. W pozostałych przypadkach wydatki na działalność finansową na ogół przewyższają wpływy z działalności finansowej (np. wypłata dywidend czy spłata odsetek od kredytów).

Wariant 1
Przepływy z działalności operacyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności inwestycyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności finansowej rosną (+).
Najkorzystniejszą sytuację z punktu widzenia analizy przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie przedstawia wariant 1. Dodatnie wpływy z działalności operacyjnej oraz finansowej przedsiębiorstwo przeznacza na wydatki inwestycyjne (np. zakup aktywów trwałych), co sprzyja jego rozwojowi.

Wariant 2
Przepływy z działalności operacyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności inwestycyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności finansowej zmniejszają się (–).
Wariant ten pokazuje, że jednostka generuje wpływy ze sprzedaży, które przeznacza na inwestycje w aktywa trwałe, ale jednocześnie ponosi wydatki w ramach działalności finansowej (np. spłaca wcześniej zaciągnięty kredyt).

Wariant 3
Przepływy z działalności operacyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności inwestycyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności finansowej rosną (+).
Sytuacja ta wskazuje, że jednostka generuje wpływy ze sprzedaży i korzysta z finansowania zewnętrznego, jednocześnie upłynniając swoje aktywa w ramach działalności inwestycyjnej.

Wariant 4
Przepływy z działalności operacyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności inwestycyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności finansowej zmniejszają się (–).
Sytuacja przedstawiona w wariancie 4 świadczy o wpływach z działalności operacyjnej i inwestycyjnej (np. ze sprzedaży aktywów trwałych), które jednostka przeznacza na wydatki w ramach działalności finansowej.

Wariant 5
Przepływy z działalności operacyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności inwestycyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności finansowej rosną (+).
Zgodnie z zasadami analizy rachunku przepływów pieniężnych, gdy przepływy z działalności operacyjnej są ujemne, świadczy to na ogół o trudnościach z utrzymaniem płynności. W początkowej fazie rozwoju jednostki sytuacji takiej nie ocenia się negatywnie. Firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, często korzystają z obcych źródeł finansowania lub inwestują w aktywa trwałe.

Wariant 6
Przepływy z działalności operacyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności inwestycyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności finansowej rosną (+).
Wariant 6 cechuje upłynnianie aktywów trwałych w celu pokrycia wydatków na działalność operacyjną.

Wariant 7
Przepływy z działalności operacyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności inwestycyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności finansowej zmniejszają się (–).
Wariant ten stwarza podstawy do niepokoju. Wydaje się prawdopodobne, że firma generująca straty ze sprzedaży nie jest w stanie znaleźć żadnych źródeł finansowania zewnętrznego. Dlatego wyprzedaje swoje aktywa trwałe na pokrycie bieżących wydatków.

Wariant 8
Przepływy z działalności operacyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności inwestycyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności finansowej zmniejszają się (–).
Jest to oczywiście najgorszy wariant – w każdym segmencie działalności jednostki mamy do czynienia z ujemnymi przepływami gotówkowymi.

Przykład 1
Spółka Alfa
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) netto 1 740
III. Korekty razem 6 895
1. Amortyzacja 1 940
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 920
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej –680
5. Zmiana stanu rezerw 390
6. Zmiana stanu zapasów –2 200
7. Zmiana stanu należności 4 940
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów –4 885
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 470
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 8 635

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
III. Wpływy 1 450
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych 450
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
III. Wydatki 1 065
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 065
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II) 385

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
III. Wpływy 1 500
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 500
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
III. Wydatki 10 230
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 7 680
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 2 550
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II) –8 730
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 290
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 290
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 365

Analiza rachunku zysków i strat
Krok 1.
Ustalenie sald przepływów w ramach poszczególnych segmentów działalności
Sumaryczne przepływy były dodatnie – stan środków pieniężnych uległ zwiększeniu:
– stan na początek okresu: 75 zł,
– stan na koniec okresu: 365 zł.
1. Wpływy z działalności operacyjnej wynoszą 8635 zł. Na ich wysokość miały wpływ przede wszystkim amortyzacja, zmniejszenie stanu należności oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2. Wpływy z działalności inwestycyjnej wynoszą 385 zł. Wynikają one ze zbycia aktywów operacyjnych i finansowych, co pozwoliło sfinansować zakupy nowych aktywów i pozostawiło nadwyżkę finansową do zagospodarowania.
3. Przepływy z działalności finansowej pokazują saldo ujemne w wysokości 8730 zł.
Krok 2.
Określenie przyczyny zmiany stanu środków pieniężnych – wzrostu lub spadku
Sytuacja tego przedsiębiorstwa odpowiada sytuacji przedstawionej w wariancie 4. Firma w badanym okresie uzyskała dodatnie wpływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w wysokości 9020 zł, które przeznaczyła na działalność finansową.
Zostały one pochłonięte przez wysokie wydatki finansowe: spłatę kredytu oraz odsetek.
Na podstawie analizy sald sytuację firmy należy ocenić pozytywnie. Działalność finansowa pozwala na generowanie dodatnich strumieni pieniężnych, możliwych do spożytkowania w innych segmentach działalności.

Analiza wskaźnikowa

Badanie sald przepływów gotówkowych można uzupełnić o analizę dwóch wskaźników:
• wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży,
• wskaźnika wydajności gotówkowej zysku netto.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2
Dane z przykładu 1.
Przychody ze sprzedaży wynoszą 60 000 zł.
W spółce Alfa wartości opisanych wskaźników kształtują się następująco:
Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży wynosi 14,39%.
(8635 zł / 60 000 zł = 14,39%)
Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku netto wynosi 496%.
(8635 zł / 1740 zł = 496%)
Jak wynika z obliczeń, stosunek przepływów operacyjnych do przychodów ze sprzedaży kształtował się na poziomie 14,39%, z kolei przepływy operacyjne pięciokrotnie przekroczyły otrzymany przez spółkę zysk netto. Wskaźnikowa analiza sytuacji firmy potwierdza pozytywną ocenę analizy sald. Należy jednak dodać, że spółka powinna bardziej starać się o ściąganie swoich należności.

UWAGA!
Otrzymane wielkości najlepiej oczywiście porównywać w czasie, a więc analizować ich wielkości w kolejnych latach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 
•  art. 48b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
•  Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 – „Rachunek przepływów pieniężnych”

Katarzyna Kobiela-Pionnier
asystent w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.