Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

O czym informuje rachunek przepływów pieniężnych

W Polsce najważniejszą rolę wśród sprawozdań finansowych odgrywają bilans oraz rachunek zysków i strat. Obydwa te sprawozdania są sporządzane według zasady memoriałowej, tj. zgodnie z datami dokumentów, niezależnie od ich rzeczywistej zapłaty.
 
Dlatego zachodzi potrzeba badania prawdziwych przepływów pieniężnych w jednostce.
Analiza rachunku przepływów pieniężnych pozwala ocenić, na ile przedsiębiorstwo potrafi zagospodarować środki finansowe otrzymywane w ramach swojej działalności. Badanie przepływów pozwala również sprawdzić, czy dana jednostka nie znalazła się w sytuacji, gdy – mimo wysokiego dodatniego wyniku finansowego wykazywanego w rachunku zysków i strat – występują poważne kłopoty z płynnością finansową.

Analiza sald przepływów pieniężnych

Analiza rachunku przepływów pieniężnych rozpoczyna się od zbadania strumieni gotówki pochodzących z poszczególnych segmentów działalności jednostki.
Na ogólną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pozwala przede wszystkim analiza kształtowania się sald przepływów środków pieniężnych – zarówno dodatnich, jak i ujemnych – w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz ogólna suma zmian środków pieniężnych netto.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Teoretycznie w najkorzystniejszej sytuacji znajduje się przedsiębiorstwo, w którym salda kształtują się jak w wariancie 1–4. Należy jednak pamiętać, że ocena kierunku wpływów i wydatków pieniądza musi uwzględniać również takie czynniki, jak rodzaj prowadzonej przez jednostkę działalności, stopień jej rozwoju itp.
Najważniejszym segmentem działalności przedsiębiorstwa jest segment operacyjny. Dlatego uważa się, że jednostka powinna generować dodatnie przepływy pieniężne przynajmniej z działalności operacyjnej. Oznacza to, że bez względu na inne rodzaje aktywności firmy jej podstawowa działalność przynosi wpływy.
Niepokojąca jest natomiast sytuacja, kiedy działalność operacyjna jednostki generuje same wydatki (przedstawione w tabeli warianty 5–8).
Ujemny strumień z działalności operacyjnej często świadczy o stracie ze sprzedaży. Jeśli jednak sprzedaż generuje zyski memoriałowe, a mimo to wydatki w ramach działalności operacyjnej przewyższają wpływy z tej działalności, może to oznaczać problemy jednostki ze ściąganiem należności. W obydwu przypadkach poważnie zagrożona jest wtedy płynność finansowa.
Dodatnie saldo z działalności inwestycyjnej pojawia się wtedy, gdy przedsiębiorstwo upłynnia swoje aktywa. Mogą to być zarówno aktywa operacyjne, czyli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak i aktywa finansowe. Jeśli jednostka nabywa aktywa, strumień pieniężny z działalności inwestycyjnej przybiera wartości ujemne.
Przepływy z działalności finansowej są dodatnie w zasadzie jedynie w przypadku, gdy firma korzysta z finansowania zewnętrznego, tj. zaciąga kredyty lub emituje własne papiery wartościowe. W pozostałych przypadkach wydatki na działalność finansową na ogół przewyższają wpływy z działalności finansowej (np. wypłata dywidend czy spłata odsetek od kredytów).

Wariant 1
Przepływy z działalności operacyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności inwestycyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności finansowej rosną (+).
Najkorzystniejszą sytuację z punktu widzenia analizy przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie przedstawia wariant 1. Dodatnie wpływy z działalności operacyjnej oraz finansowej przedsiębiorstwo przeznacza na wydatki inwestycyjne (np. zakup aktywów trwałych), co sprzyja jego rozwojowi.

Wariant 2
Przepływy z działalności operacyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności inwestycyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności finansowej zmniejszają się (–).
Wariant ten pokazuje, że jednostka generuje wpływy ze sprzedaży, które przeznacza na inwestycje w aktywa trwałe, ale jednocześnie ponosi wydatki w ramach działalności finansowej (np. spłaca wcześniej zaciągnięty kredyt).

Wariant 3
Przepływy z działalności operacyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności inwestycyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności finansowej rosną (+).
Sytuacja ta wskazuje, że jednostka generuje wpływy ze sprzedaży i korzysta z finansowania zewnętrznego, jednocześnie upłynniając swoje aktywa w ramach działalności inwestycyjnej.

Wariant 4
Przepływy z działalności operacyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności inwestycyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności finansowej zmniejszają się (–).
Sytuacja przedstawiona w wariancie 4 świadczy o wpływach z działalności operacyjnej i inwestycyjnej (np. ze sprzedaży aktywów trwałych), które jednostka przeznacza na wydatki w ramach działalności finansowej.

Wariant 5
Przepływy z działalności operacyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności inwestycyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności finansowej rosną (+).
Zgodnie z zasadami analizy rachunku przepływów pieniężnych, gdy przepływy z działalności operacyjnej są ujemne, świadczy to na ogół o trudnościach z utrzymaniem płynności. W początkowej fazie rozwoju jednostki sytuacji takiej nie ocenia się negatywnie. Firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, często korzystają z obcych źródeł finansowania lub inwestują w aktywa trwałe.

Wariant 6
Przepływy z działalności operacyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności inwestycyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności finansowej rosną (+).
Wariant 6 cechuje upłynnianie aktywów trwałych w celu pokrycia wydatków na działalność operacyjną.

Wariant 7
Przepływy z działalności operacyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności inwestycyjnej rosną (+).
Przepływy z działalności finansowej zmniejszają się (–).
Wariant ten stwarza podstawy do niepokoju. Wydaje się prawdopodobne, że firma generująca straty ze sprzedaży nie jest w stanie znaleźć żadnych źródeł finansowania zewnętrznego. Dlatego wyprzedaje swoje aktywa trwałe na pokrycie bieżących wydatków.

Wariant 8
Przepływy z działalności operacyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności inwestycyjnej zmniejszają się (–).
Przepływy z działalności finansowej zmniejszają się (–).
Jest to oczywiście najgorszy wariant – w każdym segmencie działalności jednostki mamy do czynienia z ujemnymi przepływami gotówkowymi.

Przykład 1
Spółka Alfa
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) netto 1 740
III. Korekty razem 6 895
1. Amortyzacja 1 940
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 920
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej –680
5. Zmiana stanu rezerw 390
6. Zmiana stanu zapasów –2 200
7. Zmiana stanu należności 4 940
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów –4 885
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 470
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 8 635

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
III. Wpływy 1 450
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych 450
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
III. Wydatki 1 065
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 065
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II) 385

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
III. Wpływy 1 500
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 500
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
III. Wydatki 10 230
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 7 680
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 2 550
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II) –8 730
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 290
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 290
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 365

Analiza rachunku zysków i strat
Krok 1.
Ustalenie sald przepływów w ramach poszczególnych segmentów działalności
Sumaryczne przepływy były dodatnie – stan środków pieniężnych uległ zwiększeniu:
– stan na początek okresu: 75 zł,
– stan na koniec okresu: 365 zł.
1. Wpływy z działalności operacyjnej wynoszą 8635 zł. Na ich wysokość miały wpływ przede wszystkim amortyzacja, zmniejszenie stanu należności oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2. Wpływy z działalności inwestycyjnej wynoszą 385 zł. Wynikają one ze zbycia aktywów operacyjnych i finansowych, co pozwoliło sfinansować zakupy nowych aktywów i pozostawiło nadwyżkę finansową do zagospodarowania.
3. Przepływy z działalności finansowej pokazują saldo ujemne w wysokości 8730 zł.
Krok 2.
Określenie przyczyny zmiany stanu środków pieniężnych – wzrostu lub spadku
Sytuacja tego przedsiębiorstwa odpowiada sytuacji przedstawionej w wariancie 4. Firma w badanym okresie uzyskała dodatnie wpływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w wysokości 9020 zł, które przeznaczyła na działalność finansową.
Zostały one pochłonięte przez wysokie wydatki finansowe: spłatę kredytu oraz odsetek.
Na podstawie analizy sald sytuację firmy należy ocenić pozytywnie. Działalność finansowa pozwala na generowanie dodatnich strumieni pieniężnych, możliwych do spożytkowania w innych segmentach działalności.

Analiza wskaźnikowa

Badanie sald przepływów gotówkowych można uzupełnić o analizę dwóch wskaźników:
• wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży,
• wskaźnika wydajności gotówkowej zysku netto.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2
Dane z przykładu 1.
Przychody ze sprzedaży wynoszą 60 000 zł.
W spółce Alfa wartości opisanych wskaźników kształtują się następująco:
Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży wynosi 14,39%.
(8635 zł / 60 000 zł = 14,39%)
Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku netto wynosi 496%.
(8635 zł / 1740 zł = 496%)
Jak wynika z obliczeń, stosunek przepływów operacyjnych do przychodów ze sprzedaży kształtował się na poziomie 14,39%, z kolei przepływy operacyjne pięciokrotnie przekroczyły otrzymany przez spółkę zysk netto. Wskaźnikowa analiza sytuacji firmy potwierdza pozytywną ocenę analizy sald. Należy jednak dodać, że spółka powinna bardziej starać się o ściąganie swoich należności.

UWAGA!
Otrzymane wielkości najlepiej oczywiście porównywać w czasie, a więc analizować ich wielkości w kolejnych latach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 
•  art. 48b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
•  Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 – „Rachunek przepływów pieniężnych”

Katarzyna Kobiela-Pionnier
asystent w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Tylko teraz
349,00 zł
614,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  2 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła
  Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
  Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
  Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
  Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
  Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
  Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
  O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
  W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r.
  Crowdfunding - zmiany od listopada 2021 r. Nowe przepisy w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych obowiązują od początku listopada 2021 roku. Nowelizacja uwzględnia między innymi obowiązek posiadania licencji przez platformy zajmujące się crowdfundingiem, a także ich regularny nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy w niej także zwiększenie limitu kwoty uzyskiwanej w wyniku tej formy finansowania z 1 miliona do 5 milionów euro.
  „Ukryta dywidenda” a koszty podatkowe – czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?
  Ukryta dywidenda a koszty podatkowe. Jednym z rozwiązań w ramach Polskiego Ładu mającym wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego, jest wykluczenie możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodu z określonych tytułów w przypadku transakcji dotyczących podmiotów powiązanych. Twórcy nowych przepisów nazwali takie świadczenia „ukrytymi dywidendami” i uwzględnili jako nową kategorię podatkową. Wprowadzone zmiany znalazły także swoje odzwierciedlenie w rozszerzonym katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ustawy o PDOP.
  Tarcza antyinflacyjna - szczegóły podatkowe
  Tarcza antyinflacyjna - podatki. 25 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antyinflacyjną. Wśród jej rozwiązań są mechanizmy wdrażane przez Ministerstwo Finansów. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.
  Tarcza antyinflacyjna - dla kogo? Obniżki podatków i dodatek osłonowy
  Tarcza antyinflacyjna to m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych. Zmiany te zostały zapowiedziane podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r. W dniu 30 listopada premier Morawiecki zapowiedział dodatkowo, że rząd obniży do 8 proc. z 23 proc. VAT na ciepło systemowe. Morawiecki zadeklarował też, że jeżeli w II kwartale 2022 r. inflacja nie będzie istotnie spadać, działania rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną rozszerzone na kolejne kwartały. Kto skorzysta z rozwiązań tarczy antyinflacyjnej? Od kiedy?