Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odpłatność jako element decydujący o opodatkowaniu VAT

Kiedy możemy mówić, że czynność jest odpłatna? Czy tylko czynności odpłatne podlegają opodatkowaniu VAT? Czy nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu?
Wśród czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegających opodatkowaniu, znajduje się odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Dostawa towarów i świadczenie usług, z wyjątkiem ściśle określonych w art. 7 ust. 2 i 3 oraz w art. 8 ust. 2 przypadków, podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Ponieważ ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w VI Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich nie zdefiniowano, co należy rozumieć przez pojęcie odpłatności, które powoduje, że dostawa towarów lub świadczenie usług stają się czynnościami opodatkowanymi VAT – należałoby się odwołać do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Z orzecznictwa tego wynika, że o dostawie towarów i usług za wynagrodzeniem można mówić jedynie w sytuacji, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami i jednocześnie wynagrodzenie to może być wyrażone w pieniądzu.
Istnienie związku pomiędzy dostawą i otrzymaną zapłatą
Istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą i otrzymaną zapłatą. Wynagrodzeniem nie jest zatem wszystko to, co sprzedawca (dostawca) otrzymuje od kupującego. Gdyby bowiem kupujący, oprócz ustalonej ceny, przekazał na rzecz sprzedającego jakiekolwiek inne świadczenie, niezwiązane z daną transakcją, względnie świadczenie podlegające zwrotowi, np. kaucję gwarantującą należyte wykonanie umowy, to świadczenie to nie będzie stanowiło wynagrodzenia.
Wynagrodzenie musi być należne z tytułu danego świadczenia
Kolejnym czynnikiem decydującym o tym, czy mamy do czynienia z wynagrodzeniem, a nie tylko np. z przekazanym świadczeniem pieniężnym, jest określenie, czy wynagrodzenie takie było należne z tytułu danego świadczenia. Czynność opodatkowana powstaje bowiem wyłącznie w związku z zaistnieniem skutku prawnego określonego umową między stronami.
Przykład
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie 102/86 pomiędzy Apple & Pear Development Council a Commissioners of Customs and Excise (Wielka Brytania) badał, czy obowiązkowe opłaty uiszczane przez farmerów na rzecz zrzeszenia (organizacji) mogą być uznane za wynagrodzenie za usługi, jeżeli zrzeszenie to mogło przeznaczyć otrzymane środki na dowolne działania statutowe według własnego uznania, a farmerzy nie mieli wpływu na ich przeznaczenie. Orzekający doszli do wniosku, że brak było związku i odpowiedniej relacji między dokonywanymi opłatami oraz korzyściami, jakie czerpali farmerzy z przynależności do zrzeszenia. W konsekwencji nie można było stwierdzić, że wpłacane składki miały wystarczający związek ze świadczonymi usługami, aby mogły być uznane za wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu.
Wynagrodzenie musi być wyrażalne w pieniądzu
Wynagrodzenie może mieć różną postać: monetarną (pieniężną), rzeczową (towar lub usługa otrzymana jako zapłata) lub mieszaną (cena uiszczana w postaci częściowej zapłaty pieniężnej i częściowej zapłaty w naturze), jednakże, co wskazuje na kolejny wyróżnik wynagrodzenia, musi być ono wyrażalne w pieniądzu. Aby można mówić o wynagrodzeniu na dane świadczenie będące zapłatą, musi być możliwe ustalenie ceny w pieniądzu.
Przykład
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C--258/95 pomiędzy Julius Filibeck Sohne GmbH & Co.KG a Finanzamt Neustadt (Niemcy), rozstrzygając, czy dowóz do pracy zapewniany nieodpłatnie pracownikom przez pracodawcę może być uznany za usługi świadczone za wynagrodzeniem, podkreślił, że aby możliwe było uznanie usług za wykonywane za wynagrodzeniem, musi istnieć bezpośredni i ścisły związek pomiędzy wykonywaną usługą oraz wynagrodzeniem i co więcej, wynagrodzenie to musi być możliwe do wyrażenia w pieniądzu. Ponieważ w sprawie tej trudno było doszukać się jakiegokolwiek wynagrodzenia, stwierdzono, że powyższe usługi nie mogą być uznane za wykonane za wynagrodzeniem (patrz: VI Dyrektywa VAT. Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej pod redakcją Krzysztofa Sachsa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 30–36).
Jak powyżej wskazano, element odpłatności decyduje o opodatkowaniu danych czynności podatkiem od towarów i usług. Brak tego elementu przesądza o braku opodatkowania tym podatkiem. Jako przykład mogą posłużyć czynności wykonywane w ramach rękojmi i gwarancji. Obowiązek wykonywania napraw na rzecz klienta z tytułu rękojmi lub gwarancji wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego. Źródłem powstania tego obowiązku jest umowa sprzedaży łącząca sprzedającego i kupującego oraz skutki przewidziane w tym zakresie w przepisach kodeksu cywilnego.
Jeżeli czynności naprawcze realizowane są w ramach gwarancji przez gwaranta (odpowiedzialnego z tytułu rękojmi) na rzecz kupującego, są usługami realizowanymi bez wynagrodzenia, a jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odmiennie należy jednak ocenić sytuację, gdy zobowiązania gwarancyjne za gwaranta realizuje podmiot trzeci zgodnie z umową zawartą w tym zakresie z gwarantem (odpowiedzialnym z tytułu rękojmi). W takim przypadku podmiot ten wykonuje za gwaranta (odpowiedzialnego z tytułu rękojmi) i na jego rachunek stosowne czynności wynikające z gwarancji (rękojmi), np. naprawy, usunięcia wad. Tym samym realizacja przez ten podmiot zobowiązań gwarancyjnych za gwaranta (zobowiązań z tytułu rękojmi) jest świadczeniem usługi na rzecz tego ostatniego. Usługa ta ma charakter odpłatny i jako taka podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (patrz: Janusz Zubrzycki, Leksykon VAT. Rewolucja w VAT od 1 maja 2004 roku, Oficyna Wydawnicza „UNIMEX”, Wrocław 2004).
Omawiając kwestię odpłatności jako elementu decydującego o opodatkowaniu VAT należy przypomnieć o wyjątkach w postaci zrównania z odpłatnymi nieodpłatnych dostaw towarów oraz świadczeń usług, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tymi towarami lub usługami.
Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług bez pobrania należności podlegające opodatkowaniu VAT
Jak powyżej wskazano, dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy jest wykonywana odpłatnie. Nieodpłatne przekazanie towarów nie mieści się więc w definicji czynności podlegających opodatkowaniu sformułowanej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.
Wyjątek od tej zasady został sformułowany w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Ustawodawca w tym zakresie wymienił przykładowo:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny.
Z analizy przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
1) przekazane towary należą do przedsiębiorstwa podatnika,
2) towary przekazano na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem,
3) podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Niespełnienie którejkolwiek z ww. przesłanek powoduje, że nieodpłatne przekazanie towaru nie podlega opodatkowaniu VAT.
Ad 1. Towary, które są przekazywane nieodpłatnie, muszą należeć do przedsiębiorstwa podatnika. Oznacza to, że przekazanie towarów stanowiących majątek osobisty nie podlega opodatkowaniu VAT.
Przykład
Podatnik na gruncie wchodzącym w skład jego prywatnego majątku wybudował warsztat służący do jego działalności gospodarczej, odliczając podatek naliczony związany z budową warsztatu. W warsztacie tym podatnik prowadził działalność podlegającą opodatkowaniu VAT. Po pewnym czasie podatnik darował warsztat wraz z gruntem swojemu synowi. Od czynności tej odprowadził VAT, ale tylko od części związanej z przekazaniem warsztatu. W omawianym przypadku opodatkowaniu podlega jedynie wartość towarów i usług związanych z wytworzeniem budynku, gdyż podatnik nabył działkę jako osoba prywatna, a nie jako podatnik w rozumieniu przepisów o VAT, a zatem działka ta nie należy do przedsiębiorstwa podatnika.
Ad 2. Towary muszą być przekazane na inne cele niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.
Przykład
Podatnik prowadzący hurtownię artykułów chemii gospodarczej przekazał środki czystości dla Domu Małego Dziecka. Czynność ta podlega opodatkowaniu VAT, gdyż towary zostały przekazane na cele nie związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.
Gramatyczna wykładnia przepisu art. 7 ust. 2 nie pozostawia żadnych wątpliwości, że nieodpłatne przekazania, w tym darowizny czynione przez podatnika na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, nie stanowią dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT. Niestety, teza ta nie w każdym przypadku jest tak oczywista jak mogłoby się wydawać. Trudności interpretacyjne omawianego przepisu art. 7 ust. 2 pojawiają się w zetknięciu tego przepisu z ust. 3 art. 7, i to zarówno w brzmieniu obowiązującym przed 1 czerwca 2005 r., jak i po tej dacie. W myśl bowiem art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu sprzed 1 czerwca 2005 r., przepisu ust. 2 nie stosowało się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. W ust. 4 ustawodawca definiował, iż przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane (wręczane) przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 50 zł, przy czym łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie mogła być wyższa niż 0,125 proc. wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym.
Sformułowanie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy budzi wątpliwości interpretacyjne: czy podlega opodatkowaniu również nieodpłatne przekazanie towarów w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą?
W ocenie autora, nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu. Biorąc jednak pod uwagę brzmienie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, należy uznać, że podlega opodatkowaniu VAT przekazanie przez podatnika nieodpłatnie prezentów, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem – z wyłączeniem prezentów o małej wartości (o czym będzie mowa poniżej).
Od 1 czerwca 2005 r. przepis art. 7 ust. 3 został zmieniony i obecnie stanowi, że „Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek”.
Znowelizowane brzmienie art. 7 ust. 3 wydaje się być bardziej czytelne, aczkolwiek w dalszym ciągu budzi wątpliwości interpretacyjne. Istotne jest, że znowelizowany przepis w dalszym ciągu nie likwiduje wątpliwości odnośnie do relacji pomiędzy przepisem art. 7 ust. 2 i 3 ustawy. Znowelizowana regulacja zakłada wyłączenie zastosowania art. 7 ust. 2 w odniesieniu do nieodpłatnego przekazania trzech grup towarów:
– drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych,
– prezentów o małej wartości,
– próbek towarów.
O ile bowiem możliwe jest przekazanie towarów stanowiących próbki lub prezenty o małej wartości na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, o tyle już problematyczne jest takie stwierdzenie w odniesieniu do materiałów reklamowych i informacyjnych, skoro niezaprzeczalną cechą takich przekazań jest właśnie ścisły związek z działalnością podatnika. Dodatkowo przepis ten nie dotyczy materiałów reklamowych i informacyjnych innych niż drukowane, niestanowiących próbek ani prezentów o małej wartości.
Przyjęte rozwiązanie jest więc w dalszym ciągu wadliwe i nie rozwiało większości wątpliwości w zakresie opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów na cele związane z prowadzoną działalnością. Te same zarzuty, które podnoszone były w odniesieniu do regulacji sprzed nowelizacji, są nadal aktualne, pomimo iż ustawa nie wymaga już bezpośredniego związku przekazywanych prezentów i próbek z prowadzonym przedsiębiorstwem. Co więcej, literalna wykładnia art. 7 ust. 2 i 3 w brzmieniu po 1 czerwca 2005 r. jeszcze wyraźniej wskazuje, iż nieodpłatne przekazanie towarów, które następuje na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu, i to niezależnie od tego, jaki towar stanowi przedmiot takiego przekazania.
Należy podkreślić, iż wprowadzone omawianą nowelizacją rozwiązanie jest w dalszym ciągu sprzeczne z przepisami VI Dyrektywy Unii Europejskiej. Wykładnia przepisów unijnych prowadzi bowiem do wniosku, iż w zasadzie wszelkie nieodpłatne przekazania towarów, niezależnie od ich celu, powinny być objęte wspólnym systemem VAT.
Ad 3. Ostatnim elementem, jaki musi być spełniony, aby nieodpłatne przekazanie towarów opodatkowane było podatkiem od towarów i usług, jest warunek, aby podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Również ten człon regulacji jest dość niefortunnie sformułowany. Należy jednak przyjąć, że chodzi tu o sytuację, gdy podatnikowi przy nabyciu towarów, które przekazuje nieodpłatnie, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (w całości lub w części). Chodzi tu o taką sytuację, w której przepisy prawa zabraniają odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towaru, natomiast nie o sytuację, w której podatnik mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego (przepisy prawa tego nie zabraniały), lecz z własnej woli tego nie uczynił.
Nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT przekazanie przez podatnika towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli przy ich nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku z tytułu ich zakupu. Już w tym momencie poniósł on bowiem ekonomiczny ciężar tego podatku, skoro musiał w cenie towaru zapłacić podatek, którego nie mógł odliczyć.
W takim przypadku ponowne opodatkowanie przekazania towaru prowadziłoby do podwójnego opodatkowania (patrz: Janusz Zubrzycki, Leksykon VAT. Rewolucja w VAT od 1 maja 2004 roku, UNIMEX Oficyna Wydawnicza 2004 r., s. 23).
Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek niebędące dostawą towarów
Jak już wcześniej wskazano, w myśl art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2005 r., przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT. Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane (wręczane) przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 50 zł, przy czym łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie może być wyższa niż 0,125 proc. wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym.
Należy z tego wnioskować, że jeżeli podatnik przekazywał czy wręczał prezenty szerokiemu gronu niezidentyfikowanych odbiorców, wówczas ich przekazanie podlegało opodatkowaniu, jeżeli jednostkowa wartość przekazanego prezentu była większa niż 50 zł. Natomiast jeżeli podatnik przekazywał pewnej konkretnej osobie prezenty w dłuższym okresie i tożsamość tej osoby jest znana, wówczas opodatkowaniu podlegało przekazanie towarów w momencie przekroczenia wartości 50 zł w ciągu roku podatkowego (patrz: Tomasz Michalik, VAT. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck 2004 r., s. 83).
Od 1 czerwca 2005 r. definicja prezentów o małej wartości oraz próbek towarów, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT niezależnie od tego, czy nastąpi na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem czy np. na cele osobiste, uległa zmianie.
Jako prezenty o małej wartości określone zostały przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
– o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób (kwota ta wynosi 100 zł),
– których przekazania nie ujęto w tej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł (art. 7 ust. 4 pkt 1 i 2).
Natomiast przez próbki należy obecnie rozumieć, zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy, niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.
Nieodpłatne świadczenie usług
Jak już była o tym mowa powyżej, zasadą podatku od towarów i usług jest, że podatkowi temu podlegają dostawa towarów oraz świadczenie usług o charakterze odpłatnym, czyli że usługi świadczone pod tytułem nieodpłatnym – co do zasady – nie są poddane opodatkowaniu tym podatkiem. Jednak ustawodawca określił, tak jak w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów, wyjątki od tej zasady, zgodnie z którymi opodatkowaniu VAT podlega również świadczenie usług niemające charakteru odpłatnego, lecz zrównane w zakresie opodatkowania z odpłatnym świadczeniem usług.
W art. 8 ust. 2 ustawy o VAT postanowiono mianowicie, że za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu, uznaje się:
1) nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz
2) wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług
– jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.
Ustawa nie definiuje, niestety, pojęcia „potrzeb osobistych”. Można jednak przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy i innym stosunkiem wymienionym w omawianym przepisie, który łączy przekazującego i osobę otrzymującą usługę.
Wymienione powyżej przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby nieodpłatne świadczenie usług można było uznać za czynność opodatkowaną VAT, tzn. warunek, aby świadczone usługi nie były związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, oraz warunek, aby podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z usługami świadczonymi nieodpłatnie, są analogiczne jak w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów.
Reasumując, obowiązujące do 1 maja 2004 roku przepisy art. 2 ust. 3 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn.zm.) regulowały zgoła odmiennie kwestię nieodpłatnego przekazania towarów, świadczenia usług bez pobrania należności czy też wszelkiego rodzaju darowizn. Wszystkie te czynności podlegały opodatkowaniu VAT. Obowiązującą obecnie ustawą o VAT wprowadzone zostały postanowienia, zgodnie z którymi tylko pewna część ww. czynności podlega opodatkowaniu, dlatego warto się z nimi zapoznać i pamiętać o nich przy sporządzaniu deklaracji podatkowej na potrzeby podatku od towarów i usług.
Podstawa prawna:
ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).
Barbara Weliszek


Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?
  Czy będzie podatek od pustostanów?
  17 maja 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprzeczył, że rząd pracuje nad specjalnym podatkiem od pustostanów. Przyznał jednak, że rząd zastanawia się, "co zrobić z firmami, funduszami, które kupują po 100 albo po 500 czy 1000 mieszkań". Był to komentarz premiera do medialnych pogłosek o planach wprowadzenia podatku od pustostanów. Tego samego dnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda stwierdził, że ponad 60 proc. pustostanów to lokale komunalne, często w bardzo złym stanie i że jego resort chce zachęcać gminy do wykorzystywania tych zasobów, m.in. przez skrócenie procedury ich remontu. 18 maja 2022 r. wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński poinformował, że rozważane są zmiany w Prawie budowlanym, które ułatwią samorządom remont lub przystosowywanie pustostanów do celów mieszkaniowych, uproszczą związane z tym procedury.
  Aplikacja Podatnika KSeF - Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną
  Ministerstwo Finansów udostępniło 17 maja 2022 r. na podatki.gov.pl wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja ta umożliwia w szczególności wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
  Faktoring odwrotny - korzyści, zasady, rozliczenia
  Czym jest faktoring odwrotny (zwany też odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, dłużnym, zwrotnym) i kiedy warto z niego skorzystać? Co można sfinansować faktoringiem odwrotnym? Jakie są główne korzyści faktoringu odwróconego?
  ING: prognozy wzrostu PKB bardziej optymistyczne niż publikuje KE
  Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są nieco bardziej optymistyczne od prognoz Komisji Europejskiej - wskazali analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji KE
  Inspekcja Handlowa i straże gminne będą nakładać mandaty za wykroczenia skarbowe
  Inspekcja Handlowa i straże gminne uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe. Tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego opublikowany 17 maja 2022 r.
  Wkrótce program „Mieszkanie bez wkładu własnego”
  Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 26 maja tego roku - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest on skierowany dla osób bez mieszkania i rodzin chcących kupić większe mieszkanie.
  Polski Ład: Wiecej skarg do WSA na indywidualne interpretacje podatkowe. Wzrost na poziomie 34%
  W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju wpłynęło o przeszło 34% więcej skarg na indywidualne interpretacje podatkowe niż było to w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej z nich było związanych z podatkiem VAT, a tylko nieznacznie mniej dotyczyło obszaru PIT. Komentujący dane eksperci z branży podatkowej prognozują, że w kolejnych kwartałach tego roku podatnicy zintensyfikują swoje działania, przede wszystkim ze względu na Polski Ład
  Ile zarabiają pracownicy ZUS?
  W odpowiedzi z 16 maja 2022 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) pracowników ZUS-u zakłada waloryzację wynagrodzeń "o co najmniej 1% powyżej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego".
  Kredyty hipoteczne 2022 - zdolność kredytowa, raty, marża w II połowie maja
  W maju 2022 roku przeciętna marża kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) osiągnęła poziom najniższy od kilku lat. Mimo to nadal rośnie oprocentowanie kredytów. Czy zdolność kredytowa jeszcze spadnie?
  Składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji (np. prokurentów, członków zarządu) – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie przewiduje istotne zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie zmiany w zakresie składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji (np. członków zarządów spółek, prokurentów) wprowadzi ta nowelizacja?
  WIRD zamiast WIBOR-u. O ile spadnie oprocentowanie kredytów?
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark (spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych) ma przedstawić szczegóły dotyczące Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który zamiast WIBOR–u będzie podstawą do wyliczania rat kredytów. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną szef warszawskiej giełdy Marek Dietl ujawnia, że nowy wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5–2 pkt proc. (WIBOR 3-miesięczny wynosi 6,4 proc.).
  NBP: w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 7,7 proc.
  W kwietniu inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,7 proc. r/r – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie
  Kiedy kasa online powinna być połączona z Internetem, gdy usługa jest wykonywana w domu klienta?
  Świadczę usługi informatyczne oraz serwisowe sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy, skanery, komputery stacjonarne, składanie komputerów). Wykonuję je głównie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi świadczę przeważnie stacjonarnie w domu klienta, posiadam przenośną kasę online. Klienci nie odwiedzają mnie w mojej siedzibie (brak stałych godzin pracy). Pierwszy kontakt odbywa się na telefon lub e-mail, a zapłata po wykonaniu usługi. Czy w sytuacji gdy nie mam żadnego zlecenia (bywa tak nawet kilka dni), kasę online muszę mieć cały czas włączoną i połączoną z Internetem?
  Obowiązkowe eFaktury od 2023 roku – na co należy się przygotować?
  Komisja Europejska wyraziła Polsce zgodę na obowiązkowe powszechne stosowanie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). W konsekwencji, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, czeka nas rewolucja w fakturowaniu polegająca na zastąpieniu dotychczasowych papierowych faktur eFakturami, czyli fakturami ustrukturyzowanymi.