Kategorie

Komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym – wnoszenie i odbieranie pism, przeglądanie akt online


NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!
NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!
fot.Shutterstock
Od 31 maja 2019 r. strona postępowania przed sądem administracyjnym (NSA i WSA) może zarówno wysyłać i odbierać pisma procesowe w formie elektronicznej jak i przeglądać online akta sprawy sądowoadministracyjnej. Jak to robić?

Szczegółowe przepisy związane z informatyzacją postępowania sądowoadministracyjnego zawarte są w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znowelizowanej od 31 maja br. przez:

- art. 4 ustawy z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.) i

- ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934).

Zainicjowanie komunikacji elektronicznej z sądem administracyjnym następuje poprzez:

1) Wniesienie pismo do sądu w formie dokumentu elektronicznego,

2) Wystąpienie do sądu o elektroniczne dostarczanie dokumentów,

3) Wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów.

Po dopełnieniu tych wymogów komunikacja z sądem administracyjnym, w tym doręczanie pism przez sąd, odbywać się będzie wyłącznie w postaci elektronicznej.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

Wnoszenie pism do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego

Korzystanie z elektronicznej formy komunikacji nie jest uzależnione od zgody sądu, wobec czego nie ma potrzeby składania wniosku w tej sprawie. Samo wysłanie pisma w formie dokumentu elektronicznego będzie wystarczające dla zainicjowania komunikacji w tym trybie.

Pismo w formie dokumentu elektronicznego wnosi się wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu administracji publicznej, w przypadkach gdy pismo wnoszone jest za jego pośrednictwem (np. skarga).

Elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich sądów administracyjnych zlokalizowane są na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w związku z czym do wniesienia pisma niezbędne jest posiadanie konta na tej Platformie. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .

Pismo może zostać przygotowane przy użyciu dostępnego na ePUAP formularza pisma ogólnego, jako załącznik do formularza pisma ogólnego, a w przypadku, gdy dla danej czynności dostępny jest dedykowany formularz – przy użyciu tego formularza.

Pismo wnoszone w formie dokumentu elektronicznego (oraz ewentualne załączniki do tego pisma) musi zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku składania odpisu pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, należy odpis ten uwierzytelnić w ten sam sposób.

W piśmie należy podać adres elektroniczny do komunikacji (adres na platformie ePUAP). Należy również informować sąd o każdej zmianie tego adresu.

Jeżeli nie wskażecie Państwo adresu elektronicznego do korespondencji (adresu na platformie ePUAP), sąd przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadaliście Państwo pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

Do pisma wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego nie należy dołączać odpisów. W celu doręczenia pisma drugiej stronie sąd administracyjny wykona odpisy we własnym zakresie. Należy natomiast uiścić opłatę kancelaryjną, pokrywającą koszty wykonania tych odpisów przez sąd.

Potwierdzeniem wniesienia pisma do sądu administracyjnego będzie wystawione przez ePUAP urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które potwierdzi również datę wniesienia tego pisma.

W dowolnym momencie można zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie w tej sprawie musi być jednak złożone w formie dokumentu elektronicznego.

Ponadto NSA wyjaśnia, że dokument elektroniczny dostarczany za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wielkość dokumentu elektronicznego dostarczanego w ten sposób wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów.

Dokument elektroniczny może też być dostarczony do sądu na elektronicznym nośniku danych (płycie DVD, płycie CD lub pamięci masowej USB). Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.  W takim przypadku również dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wystąpienie do sądu o elektroniczne dostarczanie dokumentów. Wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów

Komunikację elektroniczną z sądem administracyjnym można zainicjować w dowolnym momencie. Nie trzeba zatem czekać do momentu wniesienia pisma w postaci dokumentu elektronicznego.

Wystąpienie do sądu administracyjnego o elektroniczne doręczanie dokumentów lub wyrażenie zgody na taką formę komunikacji spowoduje taki sam efekt jak wniesienie pisma w postaci dokumentu elektronicznego. Od tej pory sąd administracyjny będzie Państwu doręczał korespondencję w postaci elektronicznej.

Zainicjowanie komunikacji elektronicznej z sądem administracyjnym nie musi przybrać postaci elektronicznej. Wystąpienie o elektroniczne doręczanie dokumentów (lub wyrażenie zgody) można zawrzeć w dowolnym piśmie kierowanym do sądu.

Występując o elektroniczne doręczanie dokumentów (lub wyrażając zgodę) należy podać adres elektroniczny do komunikacji (adres na platformie ePUAP). Należy również informować sąd o każdej zmianie tego adresu.

Jeżeli nie wskażecie Państwo adresu elektronicznego do korespondencji w wystąpieniu (lub zgodzie) składanym w postaci elektronicznej, sąd przyjmie, że właściwym jest adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP), z którego nadaliście Państwo pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

Jeżeli nie zostanie wskazany adres elektroniczny do korespondencji w wystąpieniu (lub zgodzie) składanym w postaci tradycyjnej sąd administracyjny nie będzie miał możliwości doręczania korespondencji elektronicznie, wobec czego będzie ją nadal doręczał w postaci tradycyjnej, przy czym sąd przypomni w pierwszym piśmie o konieczności podania adresu elektronicznego.

W dowolnym momencie można zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie w tej sprawie musi być jednak złożone w formie dokumentu elektronicznego.


Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego przez sąd administracyjny

Od dnia zainicjowania przez Państwa komunikacji elektronicznej sąd administracyjny będzie doręczał Państwu korespondencję w postaci elektronicznej na wskazany przez Państwa adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP). Dotyczyć to będzie również dokumentów wniesionych do sądu przez pozostałe strony w postaci tradycyjnej. Sąd administracyjny przekształci taki dokument do postaci elektronicznej (wykona uwierzytelnioną kopię) w celu doręczenia jej do Państwa.

Sąd doręczał będzie Państwu korespondencję przy wykorzystaniu platformy ePUAP, na której zlokalizowane są elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich sądów administracyjnych.

Do odbioru korespondencji elektronicznej z sądu niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .

Na adres mailowy wskazany przy zakładaniu konta na platformie ePUAP otrzymacie Państwo zawiadomienie o otrzymanym piśmie w postaci dokumentu elektronicznego. Zawiadomienie to zostanie automatyczne wytworzone przez platformę ePUAP.

Aby odebrać dokument należy zalogować się na swoje konto ePUAP i potwierdzić jego doręczenie.

Datą odebrania pisma będzie data określona w urzędowym poświadczeniu odbioru, generowanym przez platformę ePUAP.

W przypadku nieodebrania pisma w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, zostanie Państwu wysłane ponowne zawiadomienie w tej sprawie.

W przypadku dalszego nieodebrania pisma, doręczenie będzie uznane za skuteczne po upływie 14 dni, od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Macie Państwo możliwość zapoznania się z treścią pisma uznanego za doręczone m.in. przy wykorzystaniu Portalu PASSA oraz platformy ePUAP.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Przeglądanie elektroniczne akt sprawy w sądzie administracyjnym – informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd administracyjny, w przypadku spraw, dla których akta prowadzone są w postaci elektronicznej, zapewni Państwu dostęp do tych akt w postaci elektronicznej.

Niezależnie od powyższego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, sądy administracyjne umożliwią Państwu również dostęp od odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej. Wymagać to jednak będzie uprzedniego przekształcenia tych akt do postaci elektronicznej.

W celu uzyskania dostępu do akt elektronicznych lub odwozorwań cyfrowych akt tradycyjnych należy złożyć do sądu prowadzącego daną sprawę wniosek o udostępnienie akt w systemie teleinformatycznym sądu.

Wniosek może zostać złożony zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Akta zostaną Państwu udostępnione w terminie do 5 dni roboczych od złożenia wniosku. Termin ten związany jest z koniecznością uprzedniego przygotowania odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej.

Akta udostępniane będą w „Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych” (Portal PASSA), dostępnym pod adresem: https://portal.nsa.gov.pl .

W przypadku przyznania dostępu kolejne dokumenty wpływające w udostępnionej sprawie będą automatycznie dostępne na Państwa koncie w systemie PASSA, bez konieczności składania dodatkowych wniosków w tym zakresie.

Przeglądanie elektroniczne akt sprawy w sądzie administracyjnym – uwierzytelnienie w portalu PASSA

Dostęp do Portalu PASSA wymaga uwierzytelnienia (zalogowania) przy wykorzystaniu:

- kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego;

- podpisu zaufanego.

Przed zalogowaniem w Portalu PASSA zostaniecie Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z zasadami korzystania z Portalu oraz z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Pełnomocnicy, przed uzyskaniem dostępu do akt w Portalu PASSA, zobowiązani są do podania sądowi swojego numeru PESEL.

Logowanie (uwierzytelnienia) do serwisu PASSA kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego

W celu zalogowania się certyfikatem kwalifikowanym należy nacisnąć baner (Loguj certyfikatem kwalifikowanym).

W kolejnym oknie przedstawiono warunki konieczne do spełnienia przy uwierzytelnianiu się certyfikatem – w tym celu należy:

- posiadać certyfikat kwalifikowany z numerem PESEL oraz dedykowane oprogramowanie do składania podpisów wydane przez Twojego dostawcę certyfikatu,

- posiadać udostępnioną sprawę przez odpowiedni sąd administracyjny,

-  pobrać oświadczenie do uwierzytelnienia w portalu Passa,

- podpisać lokalnie na swoim komputerze pobrane oświadczenie

- podpisane oświadczenie przesłać do portalu PASSA.

Po zapoznaniu się z informacjami wybieramy przycisk [Dalej].

W następnym oknie klikając [Pobierz tutaj] pobieramy oświadczenie, które – zależnie od ustawień naszej przeglądarki internetowej – zostanie zapisane na dysku twardym komputera w określonej lokalizacji.

Korzystając z oprogramowania dostawcy naszego podpisu kwalifikowanego podpisujemy oświadczenie używając podpisu w formacie XAdES i wariancie BES (bez znacznika czasu).

UWAGA!
Pobrane oświadczenie ważne jest tylko 15 minut. Po upływie tego czasu należy ponownie pobrać plik oświadczenia.

Mając podpisane oświadczenie, klikamy na [Dalej] lub baner [Prześlij podpisane oświadczenie].

W następnym kroku wskazujemy na dysku komputera podpisany plik oświadczenia klikając na [Wybierz plik z podpisanym oświadczeniem].

Informacja o wybranym pliku widoczna jest w oknie przeglądarki.

W następnym kroku naciskamy [Loguj] i uzyskujemy dostęp do portalu PASSA wraz z listą udostępnionych obrazów akt.

W razie błędnie wskazanego pliku (np. wybrano inny plik niż plik oświadczenia) lub problemów z połączeniem internetowym portal poinformuje o przyczynach błędu. Należy wówczas upewnić się, że podpisano i wskazano właściwy plik, plik został opatrzony podpisem w wymaganym formacie, a połączenie internetowe jest aktywne. W razie konieczności procedurę należy powtórzyć.

Więcej: Instrukcja uwierzytelniania certyfikatem kwalifikowanym w portalu Passa

Logowanie (uwierzytelnienie) w portalu PASSA – podpis zaufany

Warunkiem koniecznym do skutecznego wybrania tej metody uwierzytelnienia jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o bezpłatnym uzyskaniu profilu zaufanego dostępne są pod tym adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany W celu zalogowania się profilem zaufanym należy nacisnąć odpowiedni baner (Loguj profilem zaufanym).

W następnym kroku przeglądarka przenosi nas do okna logowania do profilu zaufanego.

Po poprawnym zalogowaniu przeglądarka otwiera stronę portalu PASSA wraz z widokiem udostępnionych obrazów akt.

Więcej: Instrukcja uwierzytelniania podpisem zaufanym w portalu Passa

Zasady korzystania z Portalu PASSA określa Regulamin, dostępny w zakładce „Zasady korzystania z portalu Passa”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

Źródło: NSA

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.