REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym – wnoszenie i odbieranie pism, przeglądanie akt online

  NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!
NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!
fot.Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 31 maja 2019 r. strona postępowania przed sądem administracyjnym (NSA i WSA) może zarówno wysyłać i odbierać pisma procesowe w formie elektronicznej jak i przeglądać online akta sprawy sądowoadministracyjnej. Jak to robić?

Szczegółowe przepisy związane z informatyzacją postępowania sądowoadministracyjnego zawarte są w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znowelizowanej od 31 maja br. przez:

Autopromocja

- art. 4 ustawy z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.) i

- ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934).

Zainicjowanie komunikacji elektronicznej z sądem administracyjnym następuje poprzez:

1) Wniesienie pismo do sądu w formie dokumentu elektronicznego,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) Wystąpienie do sądu o elektroniczne dostarczanie dokumentów,

3) Wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów.

Po dopełnieniu tych wymogów komunikacja z sądem administracyjnym, w tym doręczanie pism przez sąd, odbywać się będzie wyłącznie w postaci elektronicznej.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

Wnoszenie pism do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego

Korzystanie z elektronicznej formy komunikacji nie jest uzależnione od zgody sądu, wobec czego nie ma potrzeby składania wniosku w tej sprawie. Samo wysłanie pisma w formie dokumentu elektronicznego będzie wystarczające dla zainicjowania komunikacji w tym trybie.

Pismo w formie dokumentu elektronicznego wnosi się wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu administracji publicznej, w przypadkach gdy pismo wnoszone jest za jego pośrednictwem (np. skarga).

Elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich sądów administracyjnych zlokalizowane są na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w związku z czym do wniesienia pisma niezbędne jest posiadanie konta na tej Platformie. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .

Pismo może zostać przygotowane przy użyciu dostępnego na ePUAP formularza pisma ogólnego, jako załącznik do formularza pisma ogólnego, a w przypadku, gdy dla danej czynności dostępny jest dedykowany formularz – przy użyciu tego formularza.

Pismo wnoszone w formie dokumentu elektronicznego (oraz ewentualne załączniki do tego pisma) musi zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku składania odpisu pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, należy odpis ten uwierzytelnić w ten sam sposób.

W piśmie należy podać adres elektroniczny do komunikacji (adres na platformie ePUAP). Należy również informować sąd o każdej zmianie tego adresu.

Jeżeli nie wskażecie Państwo adresu elektronicznego do korespondencji (adresu na platformie ePUAP), sąd przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadaliście Państwo pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

Do pisma wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego nie należy dołączać odpisów. W celu doręczenia pisma drugiej stronie sąd administracyjny wykona odpisy we własnym zakresie. Należy natomiast uiścić opłatę kancelaryjną, pokrywającą koszty wykonania tych odpisów przez sąd.

Potwierdzeniem wniesienia pisma do sądu administracyjnego będzie wystawione przez ePUAP urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które potwierdzi również datę wniesienia tego pisma.

W dowolnym momencie można zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie w tej sprawie musi być jednak złożone w formie dokumentu elektronicznego.

Ponadto NSA wyjaśnia, że dokument elektroniczny dostarczany za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wielkość dokumentu elektronicznego dostarczanego w ten sposób wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów.

Dokument elektroniczny może też być dostarczony do sądu na elektronicznym nośniku danych (płycie DVD, płycie CD lub pamięci masowej USB). Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.  W takim przypadku również dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wystąpienie do sądu o elektroniczne dostarczanie dokumentów. Wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów

Komunikację elektroniczną z sądem administracyjnym można zainicjować w dowolnym momencie. Nie trzeba zatem czekać do momentu wniesienia pisma w postaci dokumentu elektronicznego.

Wystąpienie do sądu administracyjnego o elektroniczne doręczanie dokumentów lub wyrażenie zgody na taką formę komunikacji spowoduje taki sam efekt jak wniesienie pisma w postaci dokumentu elektronicznego. Od tej pory sąd administracyjny będzie Państwu doręczał korespondencję w postaci elektronicznej.

Zainicjowanie komunikacji elektronicznej z sądem administracyjnym nie musi przybrać postaci elektronicznej. Wystąpienie o elektroniczne doręczanie dokumentów (lub wyrażenie zgody) można zawrzeć w dowolnym piśmie kierowanym do sądu.

Występując o elektroniczne doręczanie dokumentów (lub wyrażając zgodę) należy podać adres elektroniczny do komunikacji (adres na platformie ePUAP). Należy również informować sąd o każdej zmianie tego adresu.

Jeżeli nie wskażecie Państwo adresu elektronicznego do korespondencji w wystąpieniu (lub zgodzie) składanym w postaci elektronicznej, sąd przyjmie, że właściwym jest adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP), z którego nadaliście Państwo pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

Jeżeli nie zostanie wskazany adres elektroniczny do korespondencji w wystąpieniu (lub zgodzie) składanym w postaci tradycyjnej sąd administracyjny nie będzie miał możliwości doręczania korespondencji elektronicznie, wobec czego będzie ją nadal doręczał w postaci tradycyjnej, przy czym sąd przypomni w pierwszym piśmie o konieczności podania adresu elektronicznego.

W dowolnym momencie można zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie w tej sprawie musi być jednak złożone w formie dokumentu elektronicznego.


Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego przez sąd administracyjny

Od dnia zainicjowania przez Państwa komunikacji elektronicznej sąd administracyjny będzie doręczał Państwu korespondencję w postaci elektronicznej na wskazany przez Państwa adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP). Dotyczyć to będzie również dokumentów wniesionych do sądu przez pozostałe strony w postaci tradycyjnej. Sąd administracyjny przekształci taki dokument do postaci elektronicznej (wykona uwierzytelnioną kopię) w celu doręczenia jej do Państwa.

Sąd doręczał będzie Państwu korespondencję przy wykorzystaniu platformy ePUAP, na której zlokalizowane są elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich sądów administracyjnych.

Do odbioru korespondencji elektronicznej z sądu niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .

Na adres mailowy wskazany przy zakładaniu konta na platformie ePUAP otrzymacie Państwo zawiadomienie o otrzymanym piśmie w postaci dokumentu elektronicznego. Zawiadomienie to zostanie automatyczne wytworzone przez platformę ePUAP.

Aby odebrać dokument należy zalogować się na swoje konto ePUAP i potwierdzić jego doręczenie.

Datą odebrania pisma będzie data określona w urzędowym poświadczeniu odbioru, generowanym przez platformę ePUAP.

W przypadku nieodebrania pisma w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, zostanie Państwu wysłane ponowne zawiadomienie w tej sprawie.

W przypadku dalszego nieodebrania pisma, doręczenie będzie uznane za skuteczne po upływie 14 dni, od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Macie Państwo możliwość zapoznania się z treścią pisma uznanego za doręczone m.in. przy wykorzystaniu Portalu PASSA oraz platformy ePUAP.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Przeglądanie elektroniczne akt sprawy w sądzie administracyjnym – informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd administracyjny, w przypadku spraw, dla których akta prowadzone są w postaci elektronicznej, zapewni Państwu dostęp do tych akt w postaci elektronicznej.

Niezależnie od powyższego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, sądy administracyjne umożliwią Państwu również dostęp od odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej. Wymagać to jednak będzie uprzedniego przekształcenia tych akt do postaci elektronicznej.

W celu uzyskania dostępu do akt elektronicznych lub odwozorwań cyfrowych akt tradycyjnych należy złożyć do sądu prowadzącego daną sprawę wniosek o udostępnienie akt w systemie teleinformatycznym sądu.

Wniosek może zostać złożony zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Akta zostaną Państwu udostępnione w terminie do 5 dni roboczych od złożenia wniosku. Termin ten związany jest z koniecznością uprzedniego przygotowania odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej.

Akta udostępniane będą w „Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych” (Portal PASSA), dostępnym pod adresem: https://portal.nsa.gov.pl .

W przypadku przyznania dostępu kolejne dokumenty wpływające w udostępnionej sprawie będą automatycznie dostępne na Państwa koncie w systemie PASSA, bez konieczności składania dodatkowych wniosków w tym zakresie.

Przeglądanie elektroniczne akt sprawy w sądzie administracyjnym – uwierzytelnienie w portalu PASSA

Dostęp do Portalu PASSA wymaga uwierzytelnienia (zalogowania) przy wykorzystaniu:

- kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego;

- podpisu zaufanego.

Przed zalogowaniem w Portalu PASSA zostaniecie Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z zasadami korzystania z Portalu oraz z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Pełnomocnicy, przed uzyskaniem dostępu do akt w Portalu PASSA, zobowiązani są do podania sądowi swojego numeru PESEL.

Logowanie (uwierzytelnienia) do serwisu PASSA kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego

W celu zalogowania się certyfikatem kwalifikowanym należy nacisnąć baner (Loguj certyfikatem kwalifikowanym).

W kolejnym oknie przedstawiono warunki konieczne do spełnienia przy uwierzytelnianiu się certyfikatem – w tym celu należy:

- posiadać certyfikat kwalifikowany z numerem PESEL oraz dedykowane oprogramowanie do składania podpisów wydane przez Twojego dostawcę certyfikatu,

- posiadać udostępnioną sprawę przez odpowiedni sąd administracyjny,

-  pobrać oświadczenie do uwierzytelnienia w portalu Passa,

- podpisać lokalnie na swoim komputerze pobrane oświadczenie

- podpisane oświadczenie przesłać do portalu PASSA.

Po zapoznaniu się z informacjami wybieramy przycisk [Dalej].

W następnym oknie klikając [Pobierz tutaj] pobieramy oświadczenie, które – zależnie od ustawień naszej przeglądarki internetowej – zostanie zapisane na dysku twardym komputera w określonej lokalizacji.

Korzystając z oprogramowania dostawcy naszego podpisu kwalifikowanego podpisujemy oświadczenie używając podpisu w formacie XAdES i wariancie BES (bez znacznika czasu).

UWAGA!
Pobrane oświadczenie ważne jest tylko 15 minut. Po upływie tego czasu należy ponownie pobrać plik oświadczenia.

Mając podpisane oświadczenie, klikamy na [Dalej] lub baner [Prześlij podpisane oświadczenie].

W następnym kroku wskazujemy na dysku komputera podpisany plik oświadczenia klikając na [Wybierz plik z podpisanym oświadczeniem].

Informacja o wybranym pliku widoczna jest w oknie przeglądarki.

W następnym kroku naciskamy [Loguj] i uzyskujemy dostęp do portalu PASSA wraz z listą udostępnionych obrazów akt.

W razie błędnie wskazanego pliku (np. wybrano inny plik niż plik oświadczenia) lub problemów z połączeniem internetowym portal poinformuje o przyczynach błędu. Należy wówczas upewnić się, że podpisano i wskazano właściwy plik, plik został opatrzony podpisem w wymaganym formacie, a połączenie internetowe jest aktywne. W razie konieczności procedurę należy powtórzyć.

Więcej: Instrukcja uwierzytelniania certyfikatem kwalifikowanym w portalu Passa

Logowanie (uwierzytelnienie) w portalu PASSA – podpis zaufany

Warunkiem koniecznym do skutecznego wybrania tej metody uwierzytelnienia jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o bezpłatnym uzyskaniu profilu zaufanego dostępne są pod tym adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany W celu zalogowania się profilem zaufanym należy nacisnąć odpowiedni baner (Loguj profilem zaufanym).

W następnym kroku przeglądarka przenosi nas do okna logowania do profilu zaufanego.

Po poprawnym zalogowaniu przeglądarka otwiera stronę portalu PASSA wraz z widokiem udostępnionych obrazów akt.

Więcej: Instrukcja uwierzytelniania podpisem zaufanym w portalu Passa

Zasady korzystania z Portalu PASSA określa Regulamin, dostępny w zakładce „Zasady korzystania z portalu Passa”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

Źródło: NSA

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA