REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiążąca informacja taryfowa - zmiany od 1 października 2019 r.

Wiążąca informacja taryfowa - zmiany od 1 października 2019 r.
Wiążąca informacja taryfowa - zmiany od 1 października 2019 r.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów informuje o zmianach dotyczących składania wniosków dotyczących udzielenia wiążącej informacji taryfowej (WIT). Od 1 października 2019 r. wnioski o udzielenie wiążących informacji taryfowych (WIT) będą mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC.

Wiążące informacje taryfowe od 1 października 2019 r.

Po dniu 30 września 2019 r. wnioski złożone w formie papierowej nie zostaną przyjęte. Od tej daty korespondencja z urzędem, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT, będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIT dostępne są na stronie PUESC (zakładka Katalog usług/ e-WIT).

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o wiążącą informację taryfową jest założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15). Ponadto wymogiem formalnym jest posiadanie numeru EORI - Economic Operators Registration and Identification.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie informuje, że rejestracji na platformie PUESC należy dokonać na miesiąc przed złożeniem wniosku. Użytkownicy posiadający już konto na PUESC powinni dokonać aktualizacji danych (aktualna nazwa i adres firmy, adres e-mail). Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do formularzy e-WIT jest posiadanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15).

Od 31 grudnia 2018 r. uruchomiona zostanie na platformie PUESC (https://puesc.gov.pl) nowa e-usługa, umożliwiająca elektroniczne składanie wniosków o udzielenie wiążących informacji taryfowych oraz otrzymywanie decyzji WIT drogą elektroniczną.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: INFORLEX Biznes

Decyzje WIT

Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana. Sytuacje, w których decyzja WIT może utracić swoją ważność przed upływem 3 lat lub mogą być cofnięte, opisane zostały w tytule "Ważność decyzji WIT".

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Korzyści wynikające z posiadanie decyzji WIT:

 • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE;
 • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;
 • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
 • WIT skraca czas odprawy celnej.

Podstawy prawne

Autopromocja

Akademia podatków 2023/2024

Uczestnicy szkolenia przypomną podstawowe zagadnienia dotyczące opodatkowania, które często uchodzą uwadze, a mają kluczowe znaczenie. Prowadzący wskaże jak rozliczać VAT i o czym pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie najmu prywatnego.

Szkolenie: VAT w transakcjach krajowych 2023

Podstawowe regulacje, stanowiące podstawę prawną do wydawania wiążących informacji taryfowych to:

 • art. 33 i 34 Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny Dziennik Urzędowy L 269 z 10.10.2013 r.);
 • art. od 16 do 23 przepisów wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
 • art. od 19 do 23 rozporządzenia delegowanego (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
 • załączniki nr 4 i nr 5 rozporządzenia delegowanego uzupełniającego (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 Dziennik Urzędowy L 69 z 15.03.2016 r.).

Miejsce składania wniosków i adres do korespondencji

Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest wyłącznie na wniosek strony składany na piśmie i adresowany do właściwego organu celnego. Od dnia 1 marca 2017 r. w Polsce decyzje WIT wydawane są centralnie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Adres:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dział Wiążących Informacji
ul. Erazma Ciołka 14A
01-443 Warszawa

Wniosek o WIT

Wniosek w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej WIT dotyczy wyłącznie formalności celnych związanych z przywozem lub wywozem towarów. Wniosku nie przyjmuje się jeżeli dotyczy obrotu wewnątrzwspólnotowego. Podpisując wniosek wnioskodawca przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku.
UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się instrukcją wypełniania wniosku.

Wniosek o WIT (plik PDF 317 KB)
Wniosek o WIT (plik DOC 71 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku o WIT (plik PDF 251)

Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIT?

Można skorzystać z pomocy ekspertów z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Przed formalnym złożeniem pisemnego wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej, eksperci pomogą Ci przy jego wypełnieniu.
Telefon: 22 510-46-52- tutaj możesz zadać pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIT
E-mail: wit-pomoc.ias.warszawa@mf.gov.pl - tutaj możesz wysłać pytania związane z wypełnianiem wniosku o WIT lub skonsultować swój wniosek.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zachęca, że wypełniony z pomocą jej ekspertów wniosek pozwoli przede wszystkim uniknąć szeregu błędów formalnych, co znacznie może skrócić czas oczekiwania na decyzję WIT.

Składane dokumenty (załączniki do wniosku)

Oprócz sporządzonego we wniosku opisu towaru (pole 9.), niekiedy zachodzi potrzeba załączenia dodatkowych dokumentów zawierających informacje uzupełniające o towarze, pozwalające na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości i określenie właściwego kodu nomenklatury towarowej Taryfy celnej, a tam gdzie to jest możliwe, pomocnym będzie także dostarczenie próbki towaru.

UWAGA! Nie należy przesyłać próbek o specjalnym charakterze, np. leków pod specjalnym nadzorem (w tym narkotyków) czy substancji radioaktywnych.

 • W przypadku produktów z grupy towarów rolno-chemicznych, niezbędne są dokładne dane producenta o składzie surowcowym towaru (do 100%) i technologii jego wytwarzania, jak również informacje o zastosowaniu preparatu i sposobie wykorzystania, metodzie jego dozowania, rodzaju i wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań itp.
 • W odniesieniu do wyrobów przemysłowych, maszyn, urządzeń, pojazdów, do wniosku należy dołączyć wszelkie dane techniczne, opis budowy i zasady działania, rysunki, dokumentację techniczną, fotografie oraz wskazać zasadniczą funkcję i przeznaczenie.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz, osoba ubiegająca się o wydanie WIT zobowiązana jest do wpłacenia (na wniosek Izby) określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek dla potrzeb pokrycia kosztów badań.
 • W załączonych do wniosku dokumentach powinny znaleźć się także pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania firmy, podpisujących dokumenty i działających w jej imieniu.
 • Do wniosku powinna zostać załączona kopia dokumentów założycielskich firmy, zawierających informacje o organach firmy uprawnionych do reprezentacji podmiotu oraz o sposobie reprezentowania (np.: KRS, umowa spółki lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej).

Opłaty

Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej oraz wydanie decyzji WIT, nie podlegają opłacie skarbowej.

UWAGA! Standardowej opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega natomiast złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania podmiotu przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji WIT. W takich przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej na następujący rachunek:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz
Bank Handlowy
12 1030 1508 0000 0005 5003 7092


Ważność decyzji WIT

Przyczyny utraty ważności decyzji WIT

Może się zdarzyć, że decyzja WIT straci swoją ważność przed upływem trzyletniego okresu, z przyczyn określonych w art. 34 Unijnego Kodeksu Celnego. Decyzje WIT tracą swoją ważność jeżeli przestają być zgodne z prawem w wyniku przyjęcia zmiany w nomenklaturach CN lub TARIC oraz  przyjęcia środków (rozporządzeń Komisji) w celu określenia klasyfikacji taryfowej. Decyzję WIT unieważnia się, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawców. Ponadto organy celne cofają decyzję WIT, gdy przestaje być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur wynikającą z not wyjaśniających CN, wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, ze skutkiem od daty ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Informacje o aktualnych zmianach przepisów, dotyczących klasyfikacji taryfowej towarów, dostępne są w witrynie proklienckiej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w zakładce "Cło" link "Klasyfikacja taryfowa".

Możliwość przedłużenia okresu ważności

Jeżeli mają zastosowanie przepisy art. 34 ust. 1 lit. b) lub ust. 8 UKC, decyzja WIT może być nadal używana w odniesieniu do wiążących umów zawartych na podstawie decyzji, zanim te decyzje utraciły ważność lub zostały cofnięte. Okres przedłużonego użycia, o którym mowa w akapicie pierwszym nie przekracza sześciu miesięcy od daty utraty ważności lub od daty cofnięcia decyzji WIT (art. 34 ust. 9 Unijnego Kodeksu Celnego).

Posiadacz decyzji składa wniosek do organu celnego, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia, w którym utraciła ona ważność lub została cofnięta, wskazując ilości, dla których wnosi o przedłużone stosowanie oraz państwo lub państwa członkowskie, w których towary zostaną poddane formalnościom celnym w okresie przedłużonego użycia.

UWAGA! Wniosek o przedłużenie ważności WIT składa się do organu, który wydał WIT, tj. do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (adres w zakładce Kontakt)

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania okresu karencji WIT

Po sprawdzeniu, czy warunki określone w ww. przepisach zostały spełnione, organ celny wydaje decyzję o przedłużeniu lub odmowie przedłużenia ważności WIT. Przyznany okres przedłużonej ważności WIT nie może przekraczać 6 miesięcy od daty publikacji stosownych przepisów lub powiadomienia o cofnięciu WIT, albo okresu wskazanego w rozporządzeniu.

Organy celne wydają decyzję w sprawie przedłużonego użycia oraz powiadamiają posiadacza decyzji niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania wszelkich informacji niezbędnych do wydania tej decyzji. Do decyzji WIT unieważnionych w trybie art. 34 ust. 4 UKC oraz takich, które zostały wydane w sprzeczności z obowiązującym prawem wspólnotowym, nie stosuje się okresu karencji.

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest decyzją wydawaną jedynie na wniosek i rozstrzygającą wyłącznie o klasyfikacji taryfowej towaru. Wszelkie informacje podatkowe i celne, w tym dotyczące niewiążących informacji w sprawie klasyfikacji towaru, możecie Państwo uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej pod numerami telefonów: 801 055 055, 22 330 03 30 lub korzystając z formularza Masz pytanie – odpowiemy na stronie internetowej http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielanie-informacji.

Kontakt

Siedziba Działu i adres do korespondencji:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dział Wiążących Informacji
ul. Erazma Ciołka 14A
01-443 Warszawa

Numery telefonów:

tel.: 22 510-46-51 Kierownik Działu ICW

tel.: 22 510-46-52 Kancelaria

Numer faksu: fax: 22 510-48-98

Kontakt e-mail: kancelaria_icw.ias.warszawa@mf.gov.pl

Przydatne linki:

Numer EORI: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo-informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/informacje-podstawowe (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Link do informacji Komisji Europejskiej:
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ebti/index_en.htm)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA