REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiążąca informacja taryfowa - zmiany od 1 października 2019 r.

Wiążąca informacja taryfowa - zmiany od 1 października 2019 r.
Wiążąca informacja taryfowa - zmiany od 1 października 2019 r.

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów informuje o zmianach dotyczących składania wniosków dotyczących udzielenia wiążącej informacji taryfowej (WIT). Od 1 października 2019 r. wnioski o udzielenie wiążących informacji taryfowych (WIT) będą mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC.

Wiążące informacje taryfowe od 1 października 2019 r.

Po dniu 30 września 2019 r. wnioski złożone w formie papierowej nie zostaną przyjęte. Od tej daty korespondencja z urzędem, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT, będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIT dostępne są na stronie PUESC (zakładka Katalog usług/ e-WIT).

Autopromocja

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o wiążącą informację taryfową jest założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15). Ponadto wymogiem formalnym jest posiadanie numeru EORI - Economic Operators Registration and Identification.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie informuje, że rejestracji na platformie PUESC należy dokonać na miesiąc przed złożeniem wniosku. Użytkownicy posiadający już konto na PUESC powinni dokonać aktualizacji danych (aktualna nazwa i adres firmy, adres e-mail). Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do formularzy e-WIT jest posiadanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15).

Od 31 grudnia 2018 r. uruchomiona zostanie na platformie PUESC (https://puesc.gov.pl) nowa e-usługa, umożliwiająca elektroniczne składanie wniosków o udzielenie wiążących informacji taryfowych oraz otrzymywanie decyzji WIT drogą elektroniczną.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: INFORLEX Biznes

Decyzje WIT

Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana. Sytuacje, w których decyzja WIT może utracić swoją ważność przed upływem 3 lat lub mogą być cofnięte, opisane zostały w tytule "Ważność decyzji WIT".

Korzyści wynikające z posiadanie decyzji WIT:

 • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE;
 • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;
 • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
 • WIT skraca czas odprawy celnej.

Podstawy prawne

Podstawowe regulacje, stanowiące podstawę prawną do wydawania wiążących informacji taryfowych to:

 • art. 33 i 34 Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny Dziennik Urzędowy L 269 z 10.10.2013 r.);
 • art. od 16 do 23 przepisów wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
 • art. od 19 do 23 rozporządzenia delegowanego (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
 • załączniki nr 4 i nr 5 rozporządzenia delegowanego uzupełniającego (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 Dziennik Urzędowy L 69 z 15.03.2016 r.).

Miejsce składania wniosków i adres do korespondencji

Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest wyłącznie na wniosek strony składany na piśmie i adresowany do właściwego organu celnego. Od dnia 1 marca 2017 r. w Polsce decyzje WIT wydawane są centralnie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Adres:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dział Wiążących Informacji
ul. Erazma Ciołka 14A
01-443 Warszawa

Wniosek o WIT

Wniosek w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej WIT dotyczy wyłącznie formalności celnych związanych z przywozem lub wywozem towarów. Wniosku nie przyjmuje się jeżeli dotyczy obrotu wewnątrzwspólnotowego. Podpisując wniosek wnioskodawca przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku.
UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się instrukcją wypełniania wniosku.

Wniosek o WIT (plik PDF 317 KB)
Wniosek o WIT (plik DOC 71 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku o WIT (plik PDF 251)

Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIT?

Można skorzystać z pomocy ekspertów z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Przed formalnym złożeniem pisemnego wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej, eksperci pomogą Ci przy jego wypełnieniu.
Telefon: 22 510-46-52- tutaj możesz zadać pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIT
E-mail: wit-pomoc.ias.warszawa@mf.gov.pl - tutaj możesz wysłać pytania związane z wypełnianiem wniosku o WIT lub skonsultować swój wniosek.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zachęca, że wypełniony z pomocą jej ekspertów wniosek pozwoli przede wszystkim uniknąć szeregu błędów formalnych, co znacznie może skrócić czas oczekiwania na decyzję WIT.

Składane dokumenty (załączniki do wniosku)

Oprócz sporządzonego we wniosku opisu towaru (pole 9.), niekiedy zachodzi potrzeba załączenia dodatkowych dokumentów zawierających informacje uzupełniające o towarze, pozwalające na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości i określenie właściwego kodu nomenklatury towarowej Taryfy celnej, a tam gdzie to jest możliwe, pomocnym będzie także dostarczenie próbki towaru.

UWAGA! Nie należy przesyłać próbek o specjalnym charakterze, np. leków pod specjalnym nadzorem (w tym narkotyków) czy substancji radioaktywnych.

 • W przypadku produktów z grupy towarów rolno-chemicznych, niezbędne są dokładne dane producenta o składzie surowcowym towaru (do 100%) i technologii jego wytwarzania, jak również informacje o zastosowaniu preparatu i sposobie wykorzystania, metodzie jego dozowania, rodzaju i wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań itp.
 • W odniesieniu do wyrobów przemysłowych, maszyn, urządzeń, pojazdów, do wniosku należy dołączyć wszelkie dane techniczne, opis budowy i zasady działania, rysunki, dokumentację techniczną, fotografie oraz wskazać zasadniczą funkcję i przeznaczenie.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz, osoba ubiegająca się o wydanie WIT zobowiązana jest do wpłacenia (na wniosek Izby) określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek dla potrzeb pokrycia kosztów badań.
 • W załączonych do wniosku dokumentach powinny znaleźć się także pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania firmy, podpisujących dokumenty i działających w jej imieniu.
 • Do wniosku powinna zostać załączona kopia dokumentów założycielskich firmy, zawierających informacje o organach firmy uprawnionych do reprezentacji podmiotu oraz o sposobie reprezentowania (np.: KRS, umowa spółki lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej).

Opłaty

Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej oraz wydanie decyzji WIT, nie podlegają opłacie skarbowej.

UWAGA! Standardowej opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega natomiast złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania podmiotu przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji WIT. W takich przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej na następujący rachunek:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz
Bank Handlowy
12 1030 1508 0000 0005 5003 7092


Ważność decyzji WIT

Przyczyny utraty ważności decyzji WIT

Może się zdarzyć, że decyzja WIT straci swoją ważność przed upływem trzyletniego okresu, z przyczyn określonych w art. 34 Unijnego Kodeksu Celnego. Decyzje WIT tracą swoją ważność jeżeli przestają być zgodne z prawem w wyniku przyjęcia zmiany w nomenklaturach CN lub TARIC oraz  przyjęcia środków (rozporządzeń Komisji) w celu określenia klasyfikacji taryfowej. Decyzję WIT unieważnia się, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawców. Ponadto organy celne cofają decyzję WIT, gdy przestaje być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur wynikającą z not wyjaśniających CN, wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, ze skutkiem od daty ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Informacje o aktualnych zmianach przepisów, dotyczących klasyfikacji taryfowej towarów, dostępne są w witrynie proklienckiej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w zakładce "Cło" link "Klasyfikacja taryfowa".

Możliwość przedłużenia okresu ważności

Jeżeli mają zastosowanie przepisy art. 34 ust. 1 lit. b) lub ust. 8 UKC, decyzja WIT może być nadal używana w odniesieniu do wiążących umów zawartych na podstawie decyzji, zanim te decyzje utraciły ważność lub zostały cofnięte. Okres przedłużonego użycia, o którym mowa w akapicie pierwszym nie przekracza sześciu miesięcy od daty utraty ważności lub od daty cofnięcia decyzji WIT (art. 34 ust. 9 Unijnego Kodeksu Celnego).

Posiadacz decyzji składa wniosek do organu celnego, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia, w którym utraciła ona ważność lub została cofnięta, wskazując ilości, dla których wnosi o przedłużone stosowanie oraz państwo lub państwa członkowskie, w których towary zostaną poddane formalnościom celnym w okresie przedłużonego użycia.

UWAGA! Wniosek o przedłużenie ważności WIT składa się do organu, który wydał WIT, tj. do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (adres w zakładce Kontakt)

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania okresu karencji WIT

Po sprawdzeniu, czy warunki określone w ww. przepisach zostały spełnione, organ celny wydaje decyzję o przedłużeniu lub odmowie przedłużenia ważności WIT. Przyznany okres przedłużonej ważności WIT nie może przekraczać 6 miesięcy od daty publikacji stosownych przepisów lub powiadomienia o cofnięciu WIT, albo okresu wskazanego w rozporządzeniu.

Organy celne wydają decyzję w sprawie przedłużonego użycia oraz powiadamiają posiadacza decyzji niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania wszelkich informacji niezbędnych do wydania tej decyzji. Do decyzji WIT unieważnionych w trybie art. 34 ust. 4 UKC oraz takich, które zostały wydane w sprzeczności z obowiązującym prawem wspólnotowym, nie stosuje się okresu karencji.

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest decyzją wydawaną jedynie na wniosek i rozstrzygającą wyłącznie o klasyfikacji taryfowej towaru. Wszelkie informacje podatkowe i celne, w tym dotyczące niewiążących informacji w sprawie klasyfikacji towaru, możecie Państwo uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej pod numerami telefonów: 801 055 055, 22 330 03 30 lub korzystając z formularza Masz pytanie – odpowiemy na stronie internetowej http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielanie-informacji.

Kontakt

Siedziba Działu i adres do korespondencji:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dział Wiążących Informacji
ul. Erazma Ciołka 14A
01-443 Warszawa

Numery telefonów:

tel.: 22 510-46-51 Kierownik Działu ICW

tel.: 22 510-46-52 Kancelaria

Numer faksu: fax: 22 510-48-98

Kontakt e-mail: kancelaria_icw.ias.warszawa@mf.gov.pl

Przydatne linki:

Numer EORI: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo-informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/informacje-podstawowe (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Link do informacji Komisji Europejskiej:
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ebti/index_en.htm)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Co się dzieje z „Rodzinnym PIT”? - "Nie znajduje się na liście. Obecnie priorytetem są inne zobowiązania, które znalazły się w umowie koalicyjnej"

Okazuje się, że „Rodzinny PIT” nie znajduje się na liście w umowie koalicyjnej, ale nie jest do końca przesądzone, że w ogóle nie wejdzie w życie. "Pytanie o datę wdrożenia tzw. "Rodzinnego PIT" należy uznać za przedwczesne" - pisze Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Z przepisów wynika zasada, że urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

REKLAMA