Kategorie

Tarcza antykryzysowa. Jakie wparcie otrzymają samozatrudnieni?

Biuro rachunkowe AGbiuro Adam Giedrojć
Nowoczesne biuro rachunkowe z profesjonalną obsługą małych i dużych firm
Tarcza antykryzysowa. Jakie wparcie otrzymają samozatrudnieni? /fot. Shutterstock
W sobotę nad ranem Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy mającej na celu wsparcie przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Wśród składników pakietu pomocowego najważniejszych dla samozatrudnionych znajdują się między innymi zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności oraz wiele innych odroczeń i zwolnień.

Poprawa płynności finansowej samozatrudnionych

Rozwiązania przedstawione w projekcie ustawy mają przede wszystkim poprawiać sytuację przedsiębiorstw, które przez pandemię koronawirusa narażone są na utratę przychodów i płynności finansowej.

Do najważniejszych rozwiązań proponowanym samozatrudnionym, czyli przedsiębiorcom nie zatrudniającym pracowników należą między innymi:

 1. Zwolnienie samozatrudnionych z opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne przez okres 3 miesięcy (od 1 marca do 31 maja). Ma być ono dostępne po spełnieniu następujących warunków:
 • Przychód przedsiębiorcy w miesiącu, za który składany jest wniosek nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (15 681 zł).
 • Działalność gospodarcza musiała być założona przed 1 lutego 2020 r.
 • Należy przesłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020.
 • Złożyć wniosek o umorzenie składek.
 • Przedsiębiorca nie może opłacić składek za te miesiące, w przeciwnym przypadku umorzenie nie przysługuje.
 1. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia tj. 2080 zł, z wyłączeniem przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie będący płatnikami VAT oraz karty podatkowej – ci przedsiębiorcy mogą liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł. Świadczenie to Aby móc skorzystać z tego świadczenia należy spełnić następujące warunki:
 • Przychód przedsiębiorcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (15 681 zł).
 • Działalność gospodarcza musiała być założona przed 1 lutego 2020 r.
 • Przychód z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 • Świadczenie będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. i przychód z prowadzenia tej działalności, nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia.
 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:
 • Konieczne jest zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 • Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
  •  co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  •  co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  •  co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 •  Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 • Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych
 1. Złożenie deklaracji rocznej PIT oraz wpłata należnego podatku po terminie jednak nie później niż do 31 maja 2020 r. traktowane będą równoznacznie ze złożeniem czynnego żalu. W praktyce oznacza to przesunięcie terminu ostatecznego na złożenie deklaracji rocznej PIT za 2019 rok z 30 kwietnia na 31 maja.
 2. Umożliwienie podatnikom, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, jednorazowe go odliczenia straty wynoszącej do 5 mln zł poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r.
 3. Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r. Warunkiem jest, aby podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz poinformowanie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w zeznaniu podatkowym składanym za 2020 r.
 4. Tymczasowe zawieszenie pobierania opłaty prolongacyjnej od rozłożenia na raty bądź odroczenia należności skarbowych i ZUS-owskich.
 5. Wprowadzenie przepisów dających radom gminy możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 roku wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19 bądź przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – ale nie dłużej niż do 30 września tego roku.
 6. Możliwość dokonania odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe, przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Odliczenia zgodnie z projektem ustawy można by dokonać w kwocie stanowiącej:
 •  dwukrotność wartości przekazanej darowizny do dnia 30 kwietnia 2020 r.
 • 150% wartości darowizny przekazanej w maju 2020 r.
 • równowartość darowizny przekazanej od 1 czerwca 2020r. do 30 września 2020 r.
 1. W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększenia dochodu o kwotę tego zobowiązania (nie stosuje się tzw. ulgi na złe długi). Aby skorzystać z tego odstępstwa należy spełnić łącznie następujące warunki:
 • Podatnik musi ponieść w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Uzyskane przez podatnika przychody w danym okresie rozliczeniowym muszą być niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r.- w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Warunku tego nie stosuję się, gdy:
 • Podatnik stosował w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub
 • Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskał w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub
 • Podatnik rozpoczął działalność w 2020 r.
 1. Wydłużenie terminu na składanie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na tzw. białej liście VAT. Termin ten na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii z powodu COVID-19 ma wynosić 14 dni (obecnie są to 3 dni). Złożenie takiego zawiadomienia ma jak obecnie chronić przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi związanymi z wpłatą na rachunek z poza białej listy.
 2. Zmianie ulec może też ulga dotycząca kwalifikowanych dochodów z praw własności intelektualnej – Innovation Box. Obecnie podatnicy osiągający takie dochody mogą skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania 5%, jednak dopiero przy składaniu deklaracji rocznej. W związku z pandemią koronawirusa preferencja miałaby być stosowana już przy obliczaniu zaliczki na podatek.
 3. Umożliwienie jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych, nabytych celem produkcji towarów związanych z produkcją towarów przeciwdziałającym COVID-19 i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w 2020 r. Chodzi tu  w szczególności o środki trwałe przeznaczone do produkcji towarów takich jak: respiratory, maseczki ochronne, środki antyseptyczne, odzież ochronna, rękawiczki, okulary i gogle.
 4. Uproszczenie procedury odraczania i umarzania m.in. przedsiębiorcom czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością organów publicznych.

Odroczenie terminów realizacji niektórych obowiązków

Reklama

Projekt ustawy oprócz propozycji, które mają poprawić płynność finansową przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki ekonomiczne w związku z obecnym stanem epidemicznym, przewiduje również rozwiązania wpływające na odroczenie niektórych obowiązków leżących za równo po stronie podatnika jak i urzędów.

Nie wszystkie te rozwiązania jednak wpływają pozytywnie na sytuację przedsiębiorców. Wśród negatywnych zmian można na pewno uwzględnić wydłużenie terminu oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej z 3 do 6 miesięcy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii. Termin ten może ulec wydłużeniu nie więcej niż o kolejne 3 miesiące poprzez rozporządzenie Ministra Finansów. Takie wydłużenie terminu oczekiwania na interpretację indywidualną zwiększa niepewność przedsiębiorców w już i tak trudnym czasie.

Wątpliwości może też budzić przesunięcie terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT o 3 miesiące. Oznacza to, że nowa matryca miała by obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Matryca ma wprowadzić przejrzystość i uproszczenie w stosowaniu stawek VAT na produkty podobne do siebie objęte jednak wcześniej innymi stawkami VAT. Wnosi ona też obniżenie stawek na niektóre towary np. produkty dla niemowląt i dzieci, wyroby ciastkarskie.

Reklama

Przesunięte mają być także terminy składania nowego piku JPK_VAT z deklaracją, dotyczy to jednak tylko dużych przedsiębiorców, na których obowiązek ten miał być nałożony od 1 kwietnia, a będzie prawdopodobnie obowiązywał ich od 1 lipca 2020 r. W tym samym terminie ma zacząć obowiązywać pozostałych przedsiębiorców, co nie uległo zmianie. Zmiana ta jednak nie wpływa znacząco na przedsiębiorców, bardziej potrzebna jest urzędom, których pracę wystarczająco zakłócił już koronawirus.

Powyższe rozwiązania jednak nie są jednak jeszcze dostępne dla przedsiębiorców. Należy pamiętać, że jest to na obecną chwilę tylko projekt ustawy. Będzie on rozpatrywany na zebraniu Senatu i jeśli ten nie wniesie poprawek, to ustawa zostanie przedstawiona Prezydentowi do podpisania. W razie jednak wniesienia poprawek przez Senat projekt ustawy wróci do Sejmu przedłużając czas oczekiwania na ustawę.

Adam Giedrojć
AGbiuro

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lokaty bankowe – czerwiec 2021

  Lokaty bankowe. Przez ostatnie 10 lat średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło z ok. 4% prawie do zera. Z wielu lokat z oprocentowaniem na poziomie promili wyróżniają się te dające wciąż procenty.

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kpa. 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął zmianę przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego nakazującego uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Według uchwalonej przez Sejm nowelizacji, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości postępowania ws. nieważności decyzji.

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego - rozliczenie VAT

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, gdy od jego zakupu odliczyliśmy całość lub część VAT. W związku z tym na podatnika są nakładane obowiązki. Trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli aktualną cenę rynkową. Ponadto przekazanie to musi być odpowiednio udokumentowane i oznaczone w JPK_V7. Podatnik może odzyskać również część nieodliczonego VAT, gdy przekazanie odbywa się w okresie korekty.

  SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.

  SLIM VAT 2. W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, wprowadzającą tzw. pakiet SLIM VAT 2, którego celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Tego samego dnia Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT, zawierającej tzw. pakiet e-commerce. W najważniejszej Senat chciał opóźnienia wejścia w życie ustawy - z 1 lipca na 1 września.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych - zapłata podatku od 1 lipca 2022 r.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych. Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?