Kategorie

Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur

Opracował Paweł Huczko
Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które ma uprościć procedury związane ze zwolnieniem z podatku akcyzowego węgla oraz LPG wykorzystywanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia ale z mocą wsteczną od dnia 14 marca 2020 r. Obowiązywanie nowych przepisów z mocą wsteczną jest w tym przypadku dopuszczalne, bo zmiany mają być korzystne dla podatników.

Zmiany te mają związek z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, która powoduje utrudnienia w realizacji niektórych obowiązków podatkowych, w tym zwolnień z podatku akcyzowego węgla oraz LPG wykorzystywanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Stąd omawiany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2379).

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków
[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

Niepotrzebne oświadczenie przy zakupie od 200-3000 kg węgla

Reklama

Pierwsza zmiana polega na wyłączeniu obowiązku spełnienia warunku dotyczącego uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzania tych danych na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, gdy ilość wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu przekracza jednorazowo 200 kg, a nie przekracza jednorazowo 3000 kg

Aktualnie w przypadku sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, warunkiem zwolnienia z akcyzy, zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, jest wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż albo sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do deputatu węglowego oraz uzyskanie od tego finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Reklama

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, pojawiające się coraz bardziej rygorystyczne obostrzenia w zakresie przemieszczania i kontaktów interpersonalnych, a co za tym idzie wprowadzane zmiany i ograniczenia po stronie dostawców wyrobów węglowych wiążące się przede wszystkim z wdrażaniem bezdotykowych dostaw przesyłek realizowanych m.in. w ramach Krajowej Przesyłki Paletowej, problematyczna stała się możliwość spełnienia warunków, o których mowa powyżej, szczególnie w zakresie pozyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. Z drugiej strony, panujące warunki atmosferyczne i związane z nimi zapotrzebowanie na wyroby węglowe, uzasadniają potrzebę zapewnienia ciągłości takich dostaw, zwłaszcza do gospodarstw domowych, które mogą już na chwilę obecną nie posiadać zapasów w związku z kończącym się sezonem grzewczym.

Wobec powyższego należało wprowadzić przepis, który w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wyrobów węglowych w ilości przekraczającej jednorazowo 200 kg, a nieprzekraczającej 3000 kg jednorazowo, przewiduje czasowe wyłączenie obowiązku spełnienia warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie, w jakim dotyczy on obowiązku uzyskania  od  finalnego  nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. W konsekwencji należało również wyłączyć czasowo obowiązek dołączania takiego oświadczenia do faktury lub listy, o której mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, a także obowiązek składania oświadczenia na fakturze. Należało również w takim przypadku czasowo wyłączyć obowiązek spełnienia warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3g ustawy, tj. wyłączyć obowiązek okazywania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Regulacje w tym zakresie mają obowiązywać nie dłużej niż do dnia, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). Zniesiony czasowo obowiązek powinien zostać dopełniony w termie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zniesienie warunku okazywania potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR) dla branży dokonującej obrotu LPG

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (tzw. AKC-PR) jest jednym z warunków stosowania zwolnienia z akcyzy w przypadku pozostałych węglowodorów gazowych (LPG) wykorzystywanych do celów opałowych. Panująca obecnie sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu ograniczyła możliwość przemieszczania się osób, a co za tym idzie ich dotarcie do określonych miejsc, w tym urzędów. Nie pozostała również bez wpływu na dotychczasowe zasady i warunki funkcjonowania urzędów.

Mimo, iż istnieje nadal możliwość korespondencyjnego składania zgłoszenia rejestracyjnego, jak i uzyskania potwierdzenia jego złożenia (urzędy skarbowe z ograniczeniami kadrowymi i w zmienionej formie działania funkcjonują), to jednak z uwagi na utrudnienia w działaniu operatorów pocztowych wypełnienie obowiązków, tak po stronie podmiotów, jak i organów, jest bardzo utrudnione. Dlatego też proponuje się, aby podmioty te mogły przesyłać w takiej sytuacji oświadczenie o złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy lub przekazywać skan pisemnego potwierdzenia przyjęcia takiego zgłoszenia, wydanego przez uprawniony organ zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy, w przypadku jego uzyskania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms.

Regulacje w tym zakresie będą obowiązywały nie dłużej niż do dnia, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zniesienie warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru LPG na dokumentach dostawy

Obowiązek potwierdzania na papierowym dokumencie dostawy odbioru wyrobów jest w obecnej sytuacji niemożliwy do wykonania zwłaszcza przez osoby objęte kwarantanną. Stąd podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które i tak podejmują inne czynności wymagane do jej prowadzenia, powinny mieć możliwość potwierdzania zrealizowanych dostaw w procedurze zwolnienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms. W takim przypadku podmiot odbierający zobowiązany byłby do przekazania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji, które byłby i tak zobowiązany podać na papierowym dokumencie.

Proponuje się przyjęcie takiego rozwiązania do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po tym czasie podmioty wysyłające zwolniony od akcyzy gaz LPG powinny dopełnić obowiązku uzyskania na dokumencie papierowym potwierdzenia dostawy zrealizowanej w procedurze zwolnienia, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku natomiast dostaw realizowanych do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (osoby fizyczne), które mogą mieć problem również ze zdalnym potwierdzaniem odbioru dostawy realizowanej w procedurze zwolnienia, proponuje się odstąpić od warunku pozyskiwania potwierdzeń na dokumencie dostawy, ze wskazaniem dopełnienia tego obowiązku w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zniesienie obowiązku okazywania podmiotowi dostarczającemu gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez podmiot zużywający gaz LPG

W okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, dla zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym proponuje się również, z uwagi na istniejące ograniczenia w zakresie możliwości kontaktów interpersonalnych, zwłaszcza z osobami objętymi kwarantanną, wyłączenie obowiązku okazywania przez podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, ze wskazaniem dopełnienia tego obowiązku w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zakres wprowadzanych zmian, z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniem kontaktów interpersonalnych już od momentu wprowadzenia stanu epidemicznego, będzie stosowany od dnia 14 marca 2020 r., tj. dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Projekt (z  17 kwietnia 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.