Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur

Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur
Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które ma uprościć procedury związane ze zwolnieniem z podatku akcyzowego węgla oraz LPG wykorzystywanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia ale z mocą wsteczną od dnia 14 marca 2020 r. Obowiązywanie nowych przepisów z mocą wsteczną jest w tym przypadku dopuszczalne, bo zmiany mają być korzystne dla podatników.

Zmiany te mają związek z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, która powoduje utrudnienia w realizacji niektórych obowiązków podatkowych, w tym zwolnień z podatku akcyzowego węgla oraz LPG wykorzystywanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Stąd omawiany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2379).

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków
[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

Niepotrzebne oświadczenie przy zakupie od 200-3000 kg węgla

Pierwsza zmiana polega na wyłączeniu obowiązku spełnienia warunku dotyczącego uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzania tych danych na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, gdy ilość wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu przekracza jednorazowo 200 kg, a nie przekracza jednorazowo 3000 kg

Aktualnie w przypadku sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, warunkiem zwolnienia z akcyzy, zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, jest wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż albo sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do deputatu węglowego oraz uzyskanie od tego finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, pojawiające się coraz bardziej rygorystyczne obostrzenia w zakresie przemieszczania i kontaktów interpersonalnych, a co za tym idzie wprowadzane zmiany i ograniczenia po stronie dostawców wyrobów węglowych wiążące się przede wszystkim z wdrażaniem bezdotykowych dostaw przesyłek realizowanych m.in. w ramach Krajowej Przesyłki Paletowej, problematyczna stała się możliwość spełnienia warunków, o których mowa powyżej, szczególnie w zakresie pozyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. Z drugiej strony, panujące warunki atmosferyczne i związane z nimi zapotrzebowanie na wyroby węglowe, uzasadniają potrzebę zapewnienia ciągłości takich dostaw, zwłaszcza do gospodarstw domowych, które mogą już na chwilę obecną nie posiadać zapasów w związku z kończącym się sezonem grzewczym.

Wobec powyższego należało wprowadzić przepis, który w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wyrobów węglowych w ilości przekraczającej jednorazowo 200 kg, a nieprzekraczającej 3000 kg jednorazowo, przewiduje czasowe wyłączenie obowiązku spełnienia warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie, w jakim dotyczy on obowiązku uzyskania  od  finalnego  nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. W konsekwencji należało również wyłączyć czasowo obowiązek dołączania takiego oświadczenia do faktury lub listy, o której mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, a także obowiązek składania oświadczenia na fakturze. Należało również w takim przypadku czasowo wyłączyć obowiązek spełnienia warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3g ustawy, tj. wyłączyć obowiązek okazywania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Regulacje w tym zakresie mają obowiązywać nie dłużej niż do dnia, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). Zniesiony czasowo obowiązek powinien zostać dopełniony w termie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zniesienie warunku okazywania potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR) dla branży dokonującej obrotu LPG

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (tzw. AKC-PR) jest jednym z warunków stosowania zwolnienia z akcyzy w przypadku pozostałych węglowodorów gazowych (LPG) wykorzystywanych do celów opałowych. Panująca obecnie sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu ograniczyła możliwość przemieszczania się osób, a co za tym idzie ich dotarcie do określonych miejsc, w tym urzędów. Nie pozostała również bez wpływu na dotychczasowe zasady i warunki funkcjonowania urzędów.

Mimo, iż istnieje nadal możliwość korespondencyjnego składania zgłoszenia rejestracyjnego, jak i uzyskania potwierdzenia jego złożenia (urzędy skarbowe z ograniczeniami kadrowymi i w zmienionej formie działania funkcjonują), to jednak z uwagi na utrudnienia w działaniu operatorów pocztowych wypełnienie obowiązków, tak po stronie podmiotów, jak i organów, jest bardzo utrudnione. Dlatego też proponuje się, aby podmioty te mogły przesyłać w takiej sytuacji oświadczenie o złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy lub przekazywać skan pisemnego potwierdzenia przyjęcia takiego zgłoszenia, wydanego przez uprawniony organ zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy, w przypadku jego uzyskania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms.

Regulacje w tym zakresie będą obowiązywały nie dłużej niż do dnia, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zniesienie warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru LPG na dokumentach dostawy

Obowiązek potwierdzania na papierowym dokumencie dostawy odbioru wyrobów jest w obecnej sytuacji niemożliwy do wykonania zwłaszcza przez osoby objęte kwarantanną. Stąd podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które i tak podejmują inne czynności wymagane do jej prowadzenia, powinny mieć możliwość potwierdzania zrealizowanych dostaw w procedurze zwolnienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms. W takim przypadku podmiot odbierający zobowiązany byłby do przekazania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji, które byłby i tak zobowiązany podać na papierowym dokumencie.

Proponuje się przyjęcie takiego rozwiązania do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po tym czasie podmioty wysyłające zwolniony od akcyzy gaz LPG powinny dopełnić obowiązku uzyskania na dokumencie papierowym potwierdzenia dostawy zrealizowanej w procedurze zwolnienia, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku natomiast dostaw realizowanych do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (osoby fizyczne), które mogą mieć problem również ze zdalnym potwierdzaniem odbioru dostawy realizowanej w procedurze zwolnienia, proponuje się odstąpić od warunku pozyskiwania potwierdzeń na dokumencie dostawy, ze wskazaniem dopełnienia tego obowiązku w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zniesienie obowiązku okazywania podmiotowi dostarczającemu gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez podmiot zużywający gaz LPG

W okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, dla zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym proponuje się również, z uwagi na istniejące ograniczenia w zakresie możliwości kontaktów interpersonalnych, zwłaszcza z osobami objętymi kwarantanną, wyłączenie obowiązku okazywania przez podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, ze wskazaniem dopełnienia tego obowiązku w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zakres wprowadzanych zmian, z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniem kontaktów interpersonalnych już od momentu wprowadzenia stanu epidemicznego, będzie stosowany od dnia 14 marca 2020 r., tj. dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Projekt (z  17 kwietnia 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie do 1800 zł
  Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie z 900 zł do 1800 zł. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów, opublikowany 7 grudnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Opłata za egzamin poprawkowy ma wzrosnąć do 900 zł (z 600 zł).
  Podatki przy zakupie nowego mieszkania - ile bierze fiskus
  W sumie prawie 148 tysięcy złotych różnych podatków (PCC, VAT, PIT, CIT) inkasuje fiskus przy okazji zakupu nowego mieszkania wartego 400 tysięcy. Dodatkowo budownictwo mieszkaniowe jest ważnym kołem zamachowym gospodarki mającym wyraźne przełożenie na PKB i dochody budżetu państwa. Dlatego wsparcie finansowe z budżetu państwa tego sektora (np. w postaci taniego kredytu ze stałym oprocentowaniem) może się więc temu budżetowi po prostu opłacać.
  Skutki podatkowe korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych
  Telefon służbowy do celów prywatnych. Pracodawcy najczęściej tolerują, a czasami wprost wyrażają zgodę na korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych dla celów prywatnych. Jednak takie postępowanie, jak każde nieodpłatne świadczenie, może pociągać za sobą konsekwencje podatkowe zarówno na gruncie podatków dochodowych, jak i podatku od towarów i usług.
  Uproszczenia w uldze na złe długi od 2023 r.
  Ulga na złe długi od 2023 roku zostanie uproszczona. Na czym polegają zmiany? Jak przygotować się do nowych przepisów?
  Kasy fiskalne 2023 - co się zmieni
  W nowym 2023 roku kasy fiskalne będą sprzedawane wyłącznie w wersji online lub wirtualnej. Wyjątek ma dotyczyć kas o zastosowaniu specjalnym, używanych m.in. w aptekach, taksówkach i automatach.
  JPK_V7 od 2023 r. - na czym polegają zmiany?
  JPK_V7 od 2023 r. Rząd szykuje zmiany w zasadach wypełniania ewidencji JPK_V7. Jak przygotować się do zmian w przepisach?
  10% VAT w restauracjach i obiektach sportowych od stycznia do marca 2023 r. na Słowacji
  Koleje linowe, wyciągi narciarskie, parki wodne, obiekty sportowe i restauracje będą miały przez trzy miesiące niższy, 10-procentowy VAT - uchwaliła we wtorek Rada Narodowa (parlament). Tym samym rekreacyjne pobyty zimowe na Słowacji powinny być atrakcyjniejsze.
  Limit ceny energii elektrycznej - MKiŚ pracuje nad rozporządzeniem
  Zmiany w formułach do obliczania limitu ceny dla poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej przewiduje nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ws. sposobu obliczania limitu ceny opracowywana przez resort klimatu - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.
  Nowelizacja KSH 2022. Czy jest obowiązek zmiany umów i statutów spółek?
  Nowelizacja prawa często ma wpływ na bieżące funkcjonowanie i obowiązki przedsiębiorców. W październiku 2022 r. weszła w życie największa od 20 lat nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Czy wymusza ona zmiany w umowie lub statucie spółki?
  "Essa" - Młodzieżowe Słowo Roku 2022. "Odklejka" z Nagrodą Jury
  "Essa" została Młodzieżowym Słowem Roku 2022. "+Essa+ jest jak młodzież – różnorodna i niepoddająca się szablonowym definicjom, ale za to spontaniczna i ekstatycznie emocjonalna" – mówi PAP prof. Anna Wileczek, przewodnicząca jury plebiscytu.
  Agroturystyka czy działalność gospodarcza - opodatkowanie PIT
  Podatnik osiągający dochody z wynajmu do pięciu pokoi z wyżywieniem w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nawet wtedy, gdy gości pracownika w delegacji służbowej lub przedsiębiorcę podróżującego w interesach. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 listopada 2022 r. NSA nie zgodził się z fiskusem i sądem I instancji, że zwolnienie z podatku przysługuje tylko przy oferowaniu pobytów wczasowych, weekendowych lub o charakterze rodzinnym.
  Jak działa faktoring online
  Faktoring online to prosty sposób na poprawę płynności finansowej. Nawet przy długich terminach płatności, należność spływa na konto bardzo szybko.
  Kiedy dane nabywcy na fakturze można skorygować notą korygującą
  Faktura jest jednym z najpopularniejszych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym. Nie tylko potwierdza przeprowadzoną pomiędzy sprzedającym a kupującym transakcję (sprzedaż towarów lub usług) ale również umożliwia jej ujęcie w księgach rachunkowych. Prawidłowo wystawiona stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT, w tym odliczenia podatku naliczonego. W artykule odpowiemy na pytanie co zrobić, jeżeli po wystawieniu faktury okaże się, że błędnie zostały w jej treści wykazane dane nabywcy – czy i kiedy taką pomyłkę będzie mógł poprawić sam nabywca.
  KNF: metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnotowuje w ostatnim czasie w środkach masowego przekazu wypowiedzi, których osią jest kontestowanie i podważanie wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR. Zdaniem UKNF metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR.
  Grupy VAT od 1 stycznia 2023 r. Jak się przygotować?
  Grupa VAT. Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT.
  Maraton podatkowy 2023 [szkolenie]
  Podatki 2023. Zapraszamy Państwa do udziału w Maratonie podatkowym 2023. To już 4 edycja tego wyjątkowego wydarzenia online przeznaczonego do osób, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi, tak w ramach biur rachunkowych, jak i księgowości wewnętrznej podatnika.
  Stopy procentowe NBP 2022. W grudniu nie będzie podwyżki?
  Jeśli wierzyć przewidywaniom rynkowym i komentarzom ekonomistów, to stopy procentowe w Polsce pozostaną na niezmienionym poziomie. Tym samym grudzień będzie trzecim miesiącem z rzędu, w którym RPP nie podniesie stóp procentowych.
  PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [szkolenie]
  PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [SZKOLENIE ONLINE]
  Paragony z kas fiskalnych - przechowywanie, utylizacja
  Minister Finansów udzielił wyjaśnień odnośnie przechowywania i utylizacji paragonów fiskalnych z kas rejestrujących (kas fiskalnych).
  Podatek od gier – co warto wiedzieć?
  Gra w pokera jest formą rozrywki lub zarobku. W zależności od rodzaju gry przewidziane są różne podatki i stawki. Możliwa jest również odpowiedzialność karnoskarbowa.
  Stawka VAT w różnych rodzajach wynajmu
  Rodzaje najmu: krótkoterminowy, na cele mieszkaniowe, użytkowe oraz zakwaterowania. Dla każdego z nich inaczej wygląda obowiązek w podatku VAT
  Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) - zmiany 2022
  Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS.
  Wcześniejsi emeryci i pracujący renciści - ile mogą dorobić. Nowe limity od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r.
  Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić więcej do budżetu domowego. Od grudnia 2022 r. niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto.
  Jak zachować prawo do amortyzacji lokali mieszkalnych po 2022 r.?
  W 2022 r. na mocy art. 71 ustawy zmieniającej Polski Ład, przez ostatni rok, przedsiębiorcy mogą do kosztów uzyskania przychodów zaliczać odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia nieruchomości mieszkalnych. Od 2023 r. będzie obowiązywał bezwzględny zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych.
  Kolejne odroczenie podatku minimalnego. “Podatek niechciany”?
  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180), to kolejna próba "naprawy" Polskiego Ładu. Jedna z wprowadzanych zmian dotyczy podatku minimalnego. Co to oznacza dla podatników? Odroczenie poboru podatku o kolejny rok (do końca 2023 roku), powoduje, że faktyczna zapłata podatku będzie wymagana w marcu 2025 roku. Warto zauważyć, że samo odroczenie terminu, to nie jedyne zmiany jakie przyniosła nowelizacja.