REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.

Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.
Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.

REKLAMA

REKLAMA

Akcyza 2022 - deklaracje podatkowe. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie określające wzory deklaracji w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego. Jest już gotowy projekt tego rozporządzenia i wzorów nowych deklaracji akcyzowych. Aktualnie projekt jest poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji akcyzowych

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231 oraz z 2021 r. poz. 1175). W nowym rozporządzeniu, w porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia, zostały wprowadzone zmiany uszczegóławiające w zakresie: wyrobów zwolnionych od podatku akcyzowego, wskazania danych identyfikacyjnych osoby podpisującej deklarację, wprowadzenia pola umożliwiającego równoczesne ze złożeniem korekty deklaracji wnioskowanie o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty zgodnie z art. 75 ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz zmiany porządkujące i doprecyzowujące.

Autopromocja

Nowe rozporządzenie określi wzory następujących deklaracji akcyzowych:

AKC/AKCzo (Deklaracji w sprawie podatku akcyzowego) oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych:

AKC/A /podatek akcyzowy od alkoholu etylowego/,
AKC/B /podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich/,
AKC/C /podatek akcyzowy od piwa/,
AKC/D /podatek akcyzowy od paliw silnikowych z wyłączeniem gazu/,
AKC/E /podatek akcyzowy od samochodów osobowych/,
AKC/F /podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych/,
AKC/H /podatek akcyzowy od energii elektrycznej/,
AKC/I /podatek akcyzowy od paliw opałowych z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych/,
AKC/J /podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych/,
AKC/K /podatek akcyzowy od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów/,
AKC/L /podatek akcyzowy od wyrobów gazowych z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych/,
AKC/M /podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych/,
AKC/N /podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich/.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

AKC-WW (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych),

AKC-EN (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej),

AKC-ST/AKC-STn (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego),

AKC-WG (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),

AKC-KZ (deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego),

AKC-PA (deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego).

Co się zmieni we wzorach deklaracji?

Zasadnicze zmiany we wzorach: W tytule rozporządzenia oraz w tytułach deklaracji AKC/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-ST/STn i AKCEN, wyraz ,,dla” zastąpiono wyrażeniem ,,w sprawie”, co jest zabiegiem ujednolicającym ze zmianami wprowadzonymi z dniem 1 lipca 2021 r. we wzorze deklaracji AKC-WG oraz we wzorach określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 78 ust. 10, art. 103 ust. 3 i art. 106 ust. 4 ustawy. Ponadto w treści ww. rozporządzenia oraz w samym wzorze deklaracji AKC/AKCzo (i w formularzach szczegółowych: AKC/A, AKC/B, AKC/C, AKC/D, AKC/E, AKC/F, AKC/G, AKC/H, AKC/I, AKC/J, AKC/K, AKC/L, AKC/M, AKC/N) usunięto cyfrę 4 w symbolu deklaracji w sprawie podatku akcyzowego (AKC/AKCzo) oraz w formularzach szczegółowych.

W nagłówku wzoru deklaracji AKC/AKCzo (i w formularzach szczegółowych), AKC-WW, AKCST/STn AKC-EN oraz AKC-PA usunięto nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM”.

W AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-ST/STn, AKC-EN oraz AKC-PA wprowadzono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w następującym brzmieniu: Składanie w postaci elektronicznej: www.puesc.gov.pl.

W przypadku deklaracji AKC/AKCzo oraz AKC-ST/AKC-STn ujednolicono sposób oznaczania objaśnień w ten sposób że „*” stosowaną dotychczas odpowiednio dla oznaczenia objaśnień ,,Jeżeli deklaracja jest składana przez zarejestrowanego odbiorcę w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych, należy przekreślić wyrazy AKC; w pozostałych przypadkach należy przekreślić wyrazy AKCzo.” i „Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych przypadkach należy przekreślić AKC-STn.” zastąpiono przypisem liczbowym.

Ze względu na elektronizację wzorów zrezygnowano z pozycji ,,numer formularza” w formularzach szczegółowych. Dostosowano również objaśnienia i opisy pozycji.

W ramach upraszczania, objaśnienie, umieszczone nad częścią A poszczególnych formularzy szczegółowych, zostało skrócone z „Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego” na „Załącznik do deklaracji AKC” albo „Załącznik do deklaracji AKC/AKCzo”.

Mając na względzie że od 1 lipca 2021 r. jedynie podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą składać deklaracje w akcyzie w postaci papierowej, w części A wzorów AKC/AKCzo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-WG, AKC-ST/AKC-STn i AKC-PA wprowadzono dodatkową pozycję ,,wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji” wraz z miejscem na uzasadnienie (w którym wnioskodawca winien wpisać również kwotę nadpłaty, o której stwierdzenie wnioskuje). Obecnie w sytuacji gdy podatnik składając korektę deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej chce złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty, w trybie art. 75 ustawy - Ordynacja Podatkowa, nie ma możliwości dokonania tej czynności w ramach jednego procesu. Skorygowana deklaracja składana jest poprzez stronę www.puesc.gov.pl, ale nie ma możliwości równoczesnego złożenia w systemie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Dla sprawnego przeprowadzenia tego działania, projekt zakłada umożliwienie wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty poprzez zaznaczenie dedykowanej pozycji w deklaracji wraz z uzasadnieniem powodów wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty i wskazaniem kwoty nadpłaty będącej przedmiotem wniosku. Zmiana o charakterze technicznym ma na celu usprawnienie działań zarówno po stronie wnioskodawcy jak i organu.

W części B.1 ,,DANE IDENTYFIKACYJNE” i konsekwentnie B.2 ,,ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**” wzoru deklaracji AKC/AKCzo, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-EN i AKC-PA, celem ujednolicenia, odniesienia w formie gwiazdek zastąpiono przypisami liczbowymi. W część B.1. zrezygnowano dodatkowo z wymogu podawania daty urodzenia w przypadku osób fizycznych. W części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta”, które dotychczas miało charakter nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól ,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”. Są to zmiany już wprowadzone w innych deklaracjach podatkowych np. w podatku dochodowym (PIT-36, PIT-28, itd.).

W części G wzoru deklaracji AKC/AKCzo, AKC-WG, AKC-WW, AKC-St/AKC-STn, AKC-KZ, AKC-PA dodano dodatkową pozycję „Identyfikator podatkowy NIP/Numer PESEL (niepotrzebne skreślić) osoby składającej podpis” w celu zyskania pewności, co do tożsamości osoby podpisującej (w sytuacji istnienia kilku osób o tych samych imionach i nazwiskach numer pozwoli na jednoznaczne określenie tożsamości ) i umożliwienia wprowadzenie podpisywania tych deklaracji podpisem zaufanym.

W załączniku nr 6 do rozporządzenia określono wzór deklaracji AKC/E – Podatek akcyzowy od samochodów osobowych. W porównaniu do obowiązującego wzoru deklaracji AKC-4/E, w projektowanym wzorze w części B. WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO pole ,,Zwolnienia” zostało uszczegółowione o następujące dane:
1) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art. 109a ust.1 ustawy,
2) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art.163a ust. 1 ustawy,
3) pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego samochodu osobowego celem umożliwienia pozyskania danych w zakresie wysokości zwolnień z ww. tytułów.

We wzorach deklaracji wyodrębniono pozycje „Zwolnienia” i „Obniżenia” z dotychczasowej pozycji „Zwolnienia i obniżenia”.

W przypadku wzorów deklaracji AKC-WG, AKC-EN, AKC/L i AKC/H w części „Zwolnienia” w zakresie wskazywania kwot poszczególnych tytułów zwolnień wprowadzono poz. „Pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego …”.

W części C wzorów deklaracji ,,OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” (dot.: AKC/AKCzo i formularzy szczegółowych), AKC-WG, AKCWW, AKC-ST/STn, AKC-EN) dodano kolumnę ,,Zwolnienie od podatku akcyzowego”, aby było możliwe wskazanie, czy wyrób wykazany w danym wierszu deklaracji korzysta z tej preferencji podatkowej czy nie.

W części C deklaracji AKC-KZ uproszczone zostały opisy kolumn e i f (wraz z wprowadzeniem stosownych objaśnień), aby wyeliminować wątpliwości w przypadku wykazywania wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

W formularzach szczegółowych dotyczących wyrobów, w przypadku których mają zastosowanie wpłaty dzienne, kolumnę ,,Podatek akcyzowy z dnia powstania obowiązku podatkowego” doprecyzowano o zwrot ,,(pomniejszony o przysługujące zwolnienia i obniżenia)”. Możliwość pomniejszania kwot wpłat dziennych wynika z art. 23 ust. 4 ustawy.

We wzorach wprowadzono też jednolite określenie „podatek akcyzowy”.

Dokonano również aktualizacji publikatorów.

Do kiedy można będzie stosować dotychczasowe wzory?

Zgodnie z § 3 projektowanego nowego rozporządzenia, deklaracje sporządzone według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy będą miały zastosowanie do rozliczenia:
- za okresy przypadające przed 1 kwietnia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o których mowa w § 1 pkt 1-5 uchylanego rozporządzenia,

- za okresy przypadające przed 1 stycznia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5a uchylanego rozporządzenia, oraz do

- produkcji przypadającej przed 1 kwietnia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6 uchylanego rozporządzenia.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

REKLAMA