Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opinie zabezpieczające przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Opinie zabezpieczające przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
Opinie zabezpieczające przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
Jeżeli projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej w zakresie wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania przejdzie pomyślnie procedurę legislacyjną, to od 1 stycznia 2016 roku razem z tą instytucją prawną wejdą w życie przepisy dotyczące opinii zabezpieczających.

Opinie te ma wydawać minister właściwy do spraw finansów publicznych. Mają one zabezpieczać podatnika przed zastosowaniem wobec niego klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, w zakresie planowanej konstrukcji prawnej opisanej we wniosku.

Opinie te, podobnie, jak sama klauzula przeciw unikaniu opodatkowania zdążyły już stać się kontrowersyjnym pomysłem, przede wszystkim z uwagi na wysokość opłat, jakie mają być pobierane od podatników za złożenie wniosków o wydanie tych opinii:

30 tys. zł - przy konstrukcjach prawnych z udziałem nierezydentów lub podmiotów kontrolowanych lub zarządzanych przez nierezydentów;

15 tys. zł - w pozostałych przypadkach.

Są to szokująco wyższe kwoty od opłat od wniosku o wydanie indywidualnej lub ogólnej interpretacji podatkowej - 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

Przepisy dotyczące opinii zabezpieczających mają się pojawić w Dziale II Ordynacji podatkowej w nowym Rozdziale 1b (przepisy art. 14u – 14ze). Przy okazji można tu zauważyć mało w sumie wesołą ciekawostkę legislacyjną dotyczącą oznaczania kolejności artykułów ordynacji przy pomocy już drugiego rzędu liter alfabetu – np. art. 14za, art. 14zb itd.

Zobaczmy jak mają wyglądać przepisy regulujące funkcjonowanie opinii zabezpieczających.

Jak już wspomniano organem właściwym w zakresie wydawania opinii zabezpieczającej będzie Minister Finansów.

Minister ten na wniosek zainteresowanego wydawać ma (w indywidualnej sprawie wnioskodawcy), opinię zabezpieczającą dotyczącą unikania opodatkowania w rozumieniu Działu III Rozdziału 1a „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania” w okolicznościach przedstawionych we wniosku.

Procedura wydawania opinii zabezpieczających nie będzie ograniczona tylko do interpretacji przepisów prawa podatkowego ale będzie szeroko ujmowała stosowalność klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania uwzględniając też zawarte w tej klauzuli aspekty gospodarcze planowanych działań i relacje korzyści gospodarczych i podatkowych.

Przedmiotem tej opinii nie będzie ocena stanowiska wnioskodawcy ale ocena, czy w okolicznościach przestawionych we wniosku istnieją przesłanki do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Co musi a co może zawierać wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej

W nowym art. 14w Ordynacji podatkowej wskazane są obligatoryjne (w § 1) oraz dodatkowe (w § 2) elementy wniosku.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien zawierać, w szczególności:

1)      wyczerpujący opis planowanej konstrukcji prawnej wraz, ze wskazaniem podmiotów tworzących lub współtworzących tę konstrukcję z uwzględnieniem powiązań między tymi podmiotami,

2)      wyczerpujący opis zdarzenia gospodarczego lub zdarzeń gospodarczych, dla zrealizowania których konstrukcja ta jest planowana,

3)      wskazanie dokonanych już czynności prawnych związanych z planowaną konstrukcją prawną,

4)      wskazanie istotnych korzyści ekonomicznych i biznesowych uzasadniających przyjętą przez wnioskodawcę konstrukcję prawną,

5)      własne stanowisko w sprawie istnienia unikania opodatkowania poprzez zastosowanie wskazanych we wniosku planowanych konstrukcji do realizacji opisanych zdarzeń gospodarczych.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej może ponadto zawierać w szczególności:

1)      wskazanie korzyści podatkowych związanych z planowaną konstrukcją prawną,

2)      załączoną dokumentację, w tym umowy i ich projekty, dotyczące planowanej konstrukcji prawnej.

Obligatoryjnym elementem wniosku o wydanie opinii będzie własne stanowisko wnioskodawcy. Wymóg ten stanowi konsekwencję wprowadzenia instytucji milczącej zgody jako formy załatwienia wniosku.

Treść opinii zabezpieczającej

Zgodnie z projektowanym art. 14z Ordynacji podatkowej opinia zabezpieczająca zawierać ma:

- wyczerpujący opis przedstawionej we wniosku planowanej konstrukcji prawnej oraz zdarzenia gospodarczego lub zdarzeń gospodarczych, dla zrealizowania których konstrukcja ta jest planowana,

- ocenę czy planowana przez podatnika konstrukcja prawna spełnia albo nie spełnia przesłanki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wraz z uzasadnieniem prawnym oraz

- pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Termin wydania opinii zabezpieczającej

Opinie zabezpieczające mają być wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie będzie wliczało się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej (art. 14za § 1).

Przekroczenie tego terminu skutkowało będzie przyjęciem fikcji pozytywnego załatwienia wniosku, czyli tzw. „milczącą opinią”. Zatem niewydanie opinii zabezpieczającej w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie powodowało będzie, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął ten termin, została wydana opinia stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie (art. 14za § 2).

Zmiana opinii zabezpieczającej

Zgodnie z projektowanym art. 14zb ordynacji podatkowej (w przeciwieństwie do interpretacji podatkowych) opinie zabezpieczające będą podlegały zmianie z urzędu przez organ podatkowy wyłącznie w przypadku, gdy taka opinia będzie stała w sprzeczności z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Trybunału Konstytucyjnego.

Urzędowa zmiana opinii znajdzie zastosowanie także do „milczących” opinii, co podyktowane jest koniecznością ochrony interesów osób trzecich. Procedura zmiany „milczącej” opinii zabezpieczającej będzie oparta na przesłance nieprawidłowości przedstawionego w niej stanowiska i wzorowana będzie na treści art. 14e Ordynacji podatkowej.

Kompetencje do zmiany opinii zabezpieczających oraz „milczących” opinii zabezpieczających, wszczynanej wyłącznie z urzędu, posiadał będzie jedynie minister finansów. Zmiana opinii skutkowała będzie wygaśnięciem przysługującej z tego tytułu ochrony. W aspekcie ochrony zmiana „milczącej” opinii zabezpieczającej wywoła skutki ex nunc. Oznacza to, iż wnioskodawca będzie się mógł na nią powoływać wyłącznie w odniesieniu do zdarzeń, które miały miejsce do dnia zmiany opinii.

Korekta faktur - Raport INFOR - PDF

Podatki 2014 - Nowy VAT 500 pytań i odpowiedzi na trudne pytania

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Opłaty za wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej

Jak twierdzi Minister Finansów w uzasadnieniu omawianego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej istota zagadnienia wymagającego rozstrzygnięcia w opinii zabezpieczającej będzie podobnie jak w przypadku metod ustalania ceny transakcyjnej leży w zakresie ekonomii i prawa. Przebieg procedury wydawania opinii zabezpieczającej także będzie zbliżony do obecnej procedury porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych Dlatego też (zdaniem Ministra Finansów), w zakresie wysokości opłaty od wniosku za wydanie opinii zabezpieczającej wzorcem powinny być rozwiązania obecnego art. 20m Ordynacji podatkowej dotyczącego opłaty za wniosek o uznanie metody ustalania ceny transakcyjnej.

Uwzględniając specyfikę nowej procedury, jej większą pracochłonność  i stopień skomplikowania rozstrzyganych zagadnień proponuje się aby opłata za wniosek wynosiła 15.000 zł, a jeżeli planowane czynności prawne mają być dokonywane z podmiotami będącymi nierezydentami albo kontrolowanymi bądź zarządzanymi przez nierezydentów, proponuje się aby opłata wynosiła 30.000 zł.

Zasady uiszczania opłaty oraz jej zwrotu uregulowane zostały w art. 14zc § 2 - § 5. Stosownie do tych przepisów opłata będzie wnoszona w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.  Zwrot nienależnej opłaty będzie występował w przypadku, gdy opłata zostanie wniesiona w wysokości wyższej od należnej – wówczas zwracana będzie nadwyżka w terminie 7 dnia od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej. W przypadku zaś gdy wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej zostanie wycofany wówczas zwrotowi podlegać będzie tylko połowa wniesionej opłaty – rozwiązanie to ma zapobiegać angażowaniu organów podatkowych w skomplikowaną i pracochłonną procedurę w sytuacjach, w których podatnicy będą występować z wnioskami wydanie opinii w celu rozpoznania ewentualnego stanowiska administracji podatkowej, a następnie przed wydaniem opinii wycofywać wniosek. Opłata za wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej będzie stanowiła dochód budżetu państwa. Zgodnie z art. 14ze w sprawach opinii zabezpieczających stosuje się art. 169 § 1 – 2 i § 4 Ordynacji podatkowej.

Ochrona prawna wynikająca z opinii zabezpieczającej

Zakres ochrony prawnej związanej z zastosowaniem się wnioskodawcy do uzyskanej opinii zabezpieczającej będzie analogiczny, jak w przypadku interpretacji podatkowych.

Zgodnie z projektowanym art. 14zd Ordynacji podatkowej zastosowanie się wnioskodawcy do wydanej przez organ opinii stwierdzającej, że przedstawiona we wniosku konstrukcja prawna nie stanowi przesłanki zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, będzie dawało prawo do powoływania się na ogólną zasadę nieszkodzenia, a także zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, odsetek.

W zakresie związanym z zastosowaniem się do opinii nie będzie wszczynało się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte w tych sprawach będą podlegały umorzeniu.


Procedura wydawania opinii zabezpieczającej

W postępowaniu dotyczącym wydania opinii w sprawie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy regulujące zasady ogólne postępowania podatkowego (praworządności, zaufania do organów podatkowych, prawdy obiektywnej, czynnego udziału strony, szybkości i prostoty postępowania) a także inne przepisy regulujące postępowanie podatkowe, w szczególności: dotyczące pełnomocnictw, doręczeń, obliczania terminów oraz wskazane przepisy procedury wydawania interpretacji indywidualnych.

W zakresie procedury wydawania opinii zabezpieczającej, inaczej niż to jest w przypadku wydawania interpretacji indywidualnych, w razie istnienia wątpliwości dotyczących wniosku lub załączonych dokumentów, organ uprawniony będzie mógł zwrócić się o ich wyjaśnienie lub przedłożenie dokumentów uzupełniających. W celu wyjaśnienia wątpliwości organ właściwy w sprawie może zorganizować z wnioskodawcą spotkanie, którego przebieg będzie utrwalony. Procedura wydawania opinii zabezpieczającej będzie więc zawierała elementy obecnie obowiązujących procedur interpretacyjnych tj. procedury zawierania porozumień w zakresie stosowania cen transferowych (interpretacje sensu largo) oraz procedury wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

Na opinię zabezpieczającą zainteresowanemu będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego, skoro samo zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w sprawach wymiarowych też będzie przedmiotem kognicji sądów administracyjnych.

Źródło: Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?