Kategorie

Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych

Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych
Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych
fot. Fotolia
Minister finansów planuje utworzyć Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych. Ujawniani w nim mają być w pierwszej kolejności dłużnicy (mający dług w kwocie co najmniej 500 zł u jednego wierzyciela publicznoprawnego) w zakresie należności podatkowych, celnych oraz wynikających z Kodeksu karnego skarbowego. W dalszej kolejności również dłużnicy ZUS, wojewodów, jednostek samorządów terytorialnych.

W obecnym stanie prawnym brak jest kompleksowych rozwiązań dotyczących możliwości upubliczniania zaległości publicznoprawnych oraz bezpłatnego udostępniania tych informacji. (…)” – czytamy w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z 2 sierpnia 2014 r.

Kto ma trafiać do Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych (RDNP)

Dłużnikiem podlegającym wpisowi do Rejestru będzie ten, wobec którego możliwe jest wszczęcie egzekucji administracyjnej na zasadach zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W pierwszej kolejności w Rejestrze zostaną ujawnieni dłużnicy w zakresie należności podatkowych, celnych oraz tych, które wynikają z Kodeksu karnego skarbowego. Jest to spowodowane tym, że urzędy skarbowe i organy Służby Celnej posiadają systemy informatyczne przystosowane do przepływu danych do rejestry.

Projekt przewiduje określenie zakresu przedmiotowego ww. Rejestru w drodze rozporządzenia ministra finansów, wraz z tym, jak odpowiednie systemy informatyczne zostaną zaadaptowane przez kolejnych wierzycieli, takich jak ZUS, wojewodowie czy też jednostki samorządu terytorialnego.  

Należy podkreślić, że ujawnieniu w RDNP podlegać będą dłużnicy niewykonujący obowiązków o charakterze pieniężnym wynikających z ostatecznej decyzji. Zgodnie z projektem, wniesienie skargi do sądu lub wszczęcie postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie decyzji ustalającej lub określającej wysokość należności nie będzie skutkowało zwolnieniem wierzyciela z obowiązku ujawnienia dłużnika w Rejestrze.

Natomiast ujawnieniu nie będą podlegać należności, co do których nastąpiło odroczenie terminu płatności, wstrzymanie wykonania decyzji ustalającej lub określającej ich wysokość albo rozłożenie płatności na raty.

Wysokość należności oraz zakres informacji podlegających wpisowi do RDNP

Resort finansów proponuje, aby wpisowi podlegały należności wyższe niż 500 zł. Miałyby one podlegać zsumowaniu, jeśli nastąpiłby przypadek, w którym dłużnik miałby kilka zobowiązań wobec jednego wierzyciela.

Jak czytamy w projekcie, ujawnieniu w Rejestrze podlegała będzie jedynie należność główna, bez odsetek, kar pieniężnych czy też opłat związanych z ujawnieniem długu. Ma to w zamyśle Ministerstwa Finansów zniwelować ryzyko popełnienia błędów związanych ze zmieniającą się wysokością należności.

W Rejestrze zostałyby ujawnione następujące dane identyfikujące dłużnika:

- Imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwa albo firma w przypadku osoby prawnej,

- Adres zamieszkania lub siedziby,

- Identyfikator podatkowy,

Wpisowi podlegałyby także dane wierzyciela – nazwa i adres siedziby.

Ujawnienie dłużnika w Rejestrze będzie musiało być poprzedzone zawiadomieniem o zagrożeniu wpisem. Dłużnik w takiej sytuacji miałby 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia na dobrowolne uregulowanie należności lub wyjaśnienie kwestii budzących wątpliwość w zakresie istnienia, wysokości lub wymagalności jego długu. Po upływie tego terminu i braku reakcji dłużnika nastąpi ujawnienie w rejestrze.

Wskaźniki i stawki

Korekta faktur - Raport INFOR - PDF

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Wykreślenie z Rejestru oraz ochrona prawna dłużnika

Wymieniony wyżej projekt założeń przewiduje następujące przypadki skutkujące wykreśleniem z RDNP z urzędu:

 • Całkowite wygaśnięcie należności pieniężnej,
 • Odroczenie terminu płatności,
 • Rozłożenie płatności na raty,
 • Wstrzymanie wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość należności,
 • Uchylenie, wygaśnięcie lub stwierdzenie nieważności ww. decyzji(wskutek wniesienia skargi do sądu lub postępowania w trybie nadzwyczajnym),
 • Zaistnienie okoliczności powodujących niespełnienie wymogów przewidzianych do wpisu dłużnika do rejestru.

Warto zaznaczyć, że jeżeli wykreślenie byłoby uzależnione od rozstrzygnięcia procesowego, takiego jak decyzja czy postanowienie, to nastąpi ono wtedy, gdy ww. rozstrzygnięcie uzyska przymiot prawomocności lub ostateczności.

Aby chronić dłużników, projekt ustawy zapowiada wprowadzenie instytucji sprzeciwu w sprawie wpisu do rejestru. Sprzeciw taki mógłby zostać wniesiony w dowolnym terminie, a jego rozpatrzenia w I instancji dokonywałby wierzyciel, na wniosek którego nastąpi wpis do rejestru. Dłużnikowi przysługiwałaby również skarga do sądu administracyjnego na ostateczne postanowienie wydane przez wierzyciela. Sam fakt wniesienia sprzeciwu podlegałby ujawnieniu w rejestrze, a w przypadku, gdy sprzeciw zostałby uznany, wierzyciel miałby obowiązek wykreślenia wpisu lub aktualizacji zawartych w nim informacji.

Prowadzenie i dostęp do Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych

Rejestr byłby prowadzony w formie elektronicznej przez ministra finansów, a dostęp do niego przez osoby zainteresowane będzie możliwy za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. Korzystanie z rejestru ma być nieodpłatne.

Pełny dostęp do RDNP mieliby wierzyciele publicznoprawni, organy egzekucyjne, a także biura informacji gospodarczej. Te ostatnie w założeniach MF otrzymałyby bezpłatny dostęp do RDNP tylko jeżeli same udostępniłyby nieodpłatnie swoje zasoby wierzycielom publicznoprawnym i organom egzekucyjnym. Pozostałe „osoby zainteresowane” miałyby ograniczony dostęp do zasobów tego Rejestru.

Kalkulatory

Aktywne druki i formularze

Cele regulacji

Wprowadzenie postulowanej regulacji jest argumentowane przez resort finansów przede wszystkim chęcią motywacji dłużników do dobrowolnej spłaty ich zaległości.

W drugiej kolejności projekt mówi, że zapowiadany rejestr miałby funkcję informacyjną.

Pozwoliłby on zainteresowanym przedsiębiorcom na sprawdzenie wiarygodności płatniczej przyszłych kontrahentów, co, wg projektu, ma duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania systemu gospodarczego.

Oprócz tego rejestr miałby wesprzeć wierzycieli w odzyskiwaniu wierzytelności oraz wzmacniać w obywatelach poczucie o naganności uchylania się od wykonywania określonych prawem obowiązków.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Pracodawcy RP o utworzeniu rejestru dłużników należności publicznoprawnych

Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów założenia do projektu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawierają w sobie tyle niedomówień, że budzą one obawy środowiska przedsiębiorców – mówi Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy.

Pracodawcy RP nie sprzeciwiają się samej idei utworzenia takiego rejestru, lecz jej niektóre rozwiązania budzą niepokój przedstawicieli tej organizacji.

W projektowanych założeniach wskazano, że informacje ujawnione w rejestrze podlegać będą niezwłocznemu wykreśleniu z urzędu w przypadku m.in. całkowitego wygaśnięcia należności pieniężnej, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty albo wstrzymania wykonania decyzji określającej lub ustalającej należność pieniężną. Ma się to także tyczyć uchylenia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności (na skutek wniesienia skargi do sądu lub postępowania w trybie nadzwyczajnym) decyzji określającej bądź ustalającej należność pieniężną, czy też zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie wymogów przewidzianych do wpisu dłużnika i należności pieniężnych do rejestru.


Przeniesienie sformułowania „niezwłoczne wykreślenie” do ustawy może powodować, pomimo uregulowania zobowiązania, niebezpieczeństwo zalegania wpisu podlegającemu wykreśleniu z urzędu w rejestrze.

Minister Finansów planuje wprowadzenie nowej instytucji ochrony dłużnika. Jednak, zdaniem Pracodawców RP ujęta w tej formie, miałaby ona znikome znaczenie zarówno dla dłużnika, jak i dla potencjalnych kontrahentów. Ponadto w aktualnym stanie prawnym istnieją już środki zaskarżenia, takie jak skarga na czynności egzekucyjne czy instytucja zarzutu. Dlatego projektodawca powinien zastanowić się nad uregulowaniem instytucji zabezpieczającej dłużnika w ramach obecnie obowiązujących konstrukcji prawnych. Mnożenie instytucji oraz dodawanie takich o znikomym znaczeniu tworzy jedynie pozorne poczucie ochrony, jak również podnosi poziom skomplikowania przepisów prawa.

Pracodawcy RP zgłosili swoje zastrzeżenia także do sposobu wyszukiwania dłużników za pomocą rejestru oraz do mechanizmu zabezpieczającego przed uzyskiwaniem danych przez podmioty niemające interesu w pozyskaniu ujawnionych informacji o wierzytelnościach.

Zachowanie gwarancji wiarygodności podatników, w tym przedsiębiorców, a także ochrona danych osobowych powinny być dla projektodawcy priorytetami. Ze względu na to, iż dane zawarte w rejestrze dotykają bezpośrednio kwestii tajemnicy skarbowej, niezwykle istotne jest doprecyzowanie tego, kto będzie miał wgląd do rejestru i jakie przesłanki stoją za tym, by taki podmiot miał do niego dostęp.

Zdaniem Pracodawców RP zaprezentowane w projekcie propozycje wyraźnie pokazują, że projektodawca skoncentrował się w szczególności nad rozwiązaniami służącymi poprawie sytuacji organów podatkowych, zapominając o przedsiębiorcach.

Rejestr dłużników miał być krokiem w stronę przyznania podmiotom zajmującym się prowadzeniem działalności gospodarczej sprawnego narzędzia, które umożliwiłoby weryfikację wiarygodności kontrahenta pod względem wykonywania przez niego obowiązków publicznoprawnych. Słuszna w założeniach idea sprawia obecnie wrażenie rozmytej, co prowadzi do sytuacji, w której po raz kolejny uczciwi przedsiębiorcy z obawami patrzą na pomysły Ministerstwa Finansów. - – dodaje Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy.

Opracował Grzegorz Grzesik

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.)

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?