REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nadwyżki inwentaryzacyjne jako przychód

REKLAMA

Pytanie dotyczy uznania, w ujęciu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nadwyżek inwentaryzacyjnych za przychody oraz rozliczenia niedoborów zawinionych towarów handlowych, ujawnionych w wyniku inwentaryzacji, powierzonych do sprzedaży spółce "A." na podstawie umowy filijnej - Decyzja Izby Skarbowej w Olsztynie z 7 czerwca 2006 r. (nr PBD/4218-005-3/06).
Odpowiedź:
(...)
Zaskarżonym postanowieniem organ I instancji udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, na wniosek podatnika, zgodnie z którym ujawnione w wyniku inwentaryzacji nadwyżki towarów handlowych stanowią przychody spółki. Za niedobory zawinione należy obciążyć filianta fakturą za sprzedaż brakujących towarów i działanie to traktować jako sprzedaż towarów. Natomiast wydatki związane z nabyciem towarów spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko urzędu skarbowego:
Dokonując rozstrzygnięcia, naczelnik urzędu skarbowego uznał za prawidłowe stanowisko podatnika odnośnie do ujawnionych nadwyżek inwentaryzacyjnych. W przypadku niedoborów zawinionych organ podatkowy nie podzielił opinii spółki.
W uzasadnieniu organ podatkowy – powołując się na przepis art. 12 ust. 3 oraz ust. 3a pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) – stwierdził, iż nadwyżki towarów handlowych, ujawnione w toku inwentaryzacji, będą przychodem „A.” sp. z o.o. z tytułu prowadzonej działalności. Odmiennie niż spółka organ I instancji określił moment uzyskania ww. przychodów na dzień wystawienia faktury z tytułu sprzedaży ujawnionych towarów, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym zostaną wydane towary handlowe.
Naczelnik urzędu skarbowego, zajmując stanowisko odnośnie do niedoborów zawinionych, ujawnionych w wyniku inwentaryzacji towarów handlowych, stwierdził, iż nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów spółki. Natomiast w momencie spłaty niedoboru zawinionego przez filianta tzw. utracone korzyści będą stanowiły przychód podatkowy podmiotu, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zażalenie:
W złożonym zażaleniu strona nie podziela stanowiska naczelnika urzędu skarbowego. Zarzuca organowi podatkowemu, iż interpretacja dokonana w przedmiotowym postanowieniu, dotycząca przychodów z tytułu nadwyżek inwentaryzacyjnych, jest niezrozumiała i nie ma odniesienia do szczególnej sytuacji spółki. Wbrew opinii organu podatkowego, strona twierdzi, iż nadwyżki w towarach handlowych stanowią przychód „A.” sp. z o.o., podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w momencie rozliczenia inwentaryzacji, ponieważ ujawnienie nadwyżek powoduje wzrost aktywów przedsiębiorstwa. Natomiast korzyści ekonomiczne będą opodatkowane po dokonaniu sprzedaży ujawnionych towarów. Odnosząc się do rozstrzygnięcia organu podatkowego w zakresie niedoborów zawinionych, ujawnionych w wyniku inwentaryzacji, strona stoi na stanowisku, iż wydatki związane z nabyciem towarów będą kosztem uzyskania przychodów, ponieważ poniesione straty w ww. środkach obrotowych spółki nie są ujęte w ustawowych wyłączeniach z kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 ustawy). Z kolei otrzymane od filianta odszkodowanie, w opinii strony, w całości będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu.
Podatnik, reprezentując odmienne stanowisko niż zawarte w postanowieniu Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, z 29 marca 2006 r., znak US.PD/423-1/IB/06, wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Stanowisko izby skarbowej:
Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, rozpatrując przedmiotowe zażalenie, stwierdza co następuje.
„A.” sp. z o.o. prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży części zamiennych do samochodów. Sprzedaż towarów, będących własnością spółki, prowadzi w jej imieniu i na jej rzecz filiant, zgodnie z podpisanymi umowami filijnymi. Filiant ponosi odpowiedzialność za wartość powierzonego towaru, jego ilość oraz niepogorszenie jego jakości.
W toku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono nadwyżki towarów handlowych oraz niedobory zawinione tych środków obrotowych, za które przysługuje stronie odszkodowanie ze strony filianta odpowiedzialnego za powierzone mu towary.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w przypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 ustawy, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. W myśl art. 12 ust. 3 ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Momentem uzyskania przychodu – zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy – jest dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz.
Mając powyższe na uwadze, nadwyżki towarów handlowych, ujawnione w toku inwentaryzacji, będą stanowiły przychód podatkowy spółki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w momencie sprzedaży kontrahentom ujawnionych towarów handlowych. Za datę uzyskania tych przychodów przyjmuje się datę wystawienia faktury sprzedaży, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym zostaną wydane towary.
Słusznie stwierdza strona, iż – na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy – podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Jednakże stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przepisy ustawy o rachunkowości nie determinują rozliczenia poszczególnych operacji, mających charakter przychodów bądź kosztów, w zakresie podatku dochodowego. Przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodów są zdefiniowane w przepisach podatkowych. Dlatego też zakwalifikowanie przez spółkę w ewidencji rachunkowej ujawnionych w wyniku inwentaryzacji nadwyżek towarów handlowych do pozostałych przychodów podatkowych nie jest równoznaczne z zaliczeniem tych nadwyżek do przychodów w ujęciu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. A zatem należy podzielić pogląd, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.
W takim ujęciu kosztami podatkowymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania przychodów, nawet wówczas, gdyby z obiektywnych powodów przychody nie zostały osiągnięte.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż ponoszenie strat w środkach obrotowych, w niniejszej sprawie – towarach handlowych, nie stanowi środka zmierzającego do osiągnięcia przychodów. Jest nim bowiem cały zespół działań, starań i zabiegów dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. zakup towarów handlowych, w celu pozyskania przychodów. A zatem kosztami podatkowymi spółki będą koszty zakupu towarów handlowych, wchodzących w skład przedmiotowych niedoborów inwentaryzacyjnych. Należy jednak pamiętać, iż warunkiem koniecznym zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów związanych z niedoborami inwentaryzacyjnymi jest prawidłowe udokumentowanie tych niedoborów, wyjaśnienie przyczyn ich powstania oraz dochodzenie pokrycia przez filianta zaistniałej szkody.
Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego, wyrażonym w zaskarżonym postanowieniu, w momencie spłaty niedoboru zawinionego tzw. utracone korzyści będą stanowiły przychód podatkowy spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Natomiast organ odwoławczy, podzielając stanowisko strony, zawarte w zażaleniu, stwierdza, że otrzymane od filianta odszkodowanie z tytułu powstałych niedoborów w towarach handlowych w całości będzie stanowiło przychód podatkowy spółki.
Z uwagi na fakt, iż stanowisko Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, zawarte w postanowieniu z 29 marca 2006 r., znak US.PD/423-1/IB/06, dotyczące rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych niedoborów zawinionych towarów handlowych oraz otrzymanego z tego tytułu odszkodowania, jest nieprawidłowe, organ odwoławczy był zobligowany do zmiany zaskarżonego postanowienia.
W części dotyczącej rozliczenia, w ujęciu podatkowym, nadwyżek inwentaryzacyjnych ww. środków obrotowych spółki organ II instancji podziela stanowisko naczelnika urzędu skarbowego.
(...)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

Jak przenieść aktywa telekomunikacyjne? [3 modele] Aspekty prawne i podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostaje jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia biznesu, a branża przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Z czasem ten model może okazać się niewystarczający ze względów biznesowych lub nieefektywny z organizacyjnego, prawnego i podatkowego punktu widzenia. Wielu przedsiębiorców na pewnym etapie zaczyna dostrzegać potrzebę reorganizacji swojego biznesu, dywersyfikacji ryzyka, uporządkowania struktur i realizacji długofalowej polityki zarządzania firmą oraz majątkiem.

Z perspektywy operatorów kluczowym aktywem jest posiadana przez nich sieć. Szczególne znaczenie dla optymalizacji biznesu powinna mieć więc kwestia prawidłowego jej ulokowania. Realia gospodarcze pokazują niesłabnącą popularność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma prawna może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla identyfikowanych powyżej potrzeb, dlatego niniejsze opracowanie skupi się na analizie wybranych metod wprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

REKLAMA