REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto nadal może korzystać z ulgi odsetkowej

REKLAMA

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z 22 grudnia 2006 r., nr PDF-III-415/28/06

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA
Podatniczka ma prawo w ramach tzw. praw nabytych do odliczenia od podatku za 2006 rok 30 % dokonanej do dnia 20.12.2006 r. wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł (tj. kwoty odliczenia w wysokości 9.000,00 zł), z zachowaniem wyznaczonego limitu dużej ulgi budowlanej, którego wysokość wynosi 35.910,00 zł. Odliczenie jest możliwe pod warunkiem, że umowa o kredyt kontraktowy została zawarta przed 01.01.2002r. i dokonano do końca 2001 r. wpłaty na rachunek otwarty w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, oraz że warunki umowy przewidują wpłaty incydentalne. Ponadto z warunków umowy musi wynikać, iż jest ona zawarta do dnia, w którym Podatniczka zamierzała dokonać wpłaty incydentalnej tj. do dnia 20.12.2006 r. W świetle powołanych przepisów Podatniczka ma również prawo odliczyć w latach następnych, aż do całkowitego wykorzystania, odliczenia które nie znalazły pokrycia w podatku za dany rok podatkowy.

KOMENTARZ EKSPERTA
Z końcem 2001 r. w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została zlikwidowana tzw. duża ulga mieszkaniowa (w tym - odliczanie od podatku wydatków na kontynuację oszczędzania w kasach mieszkaniowych). Ustawodawca zagwarantował jednak podatnikom prawo do odliczenia wydatków na kontynuację oszczędzania na zasadach, jakie obowiązywały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2001 r. na zasadzie praw nabytych. Warunkiem kontynuacji oszczędzania w kasie mieszkaniowej i dokonywania odliczeń od podatku było zawarcie umowy o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową do końca 2001 r. oraz dokonanie na rachunek wpłaty przewidzianej umową, a także kontynuowanie inwestycji w tym zakresie w roku podatkowym 2002 oraz następnych, na które została zawarta umowa.
Warunki te należy uznać za spełnione również w przypadku dokonywania wpłat incydentalnych w okresie obowiązywania umowy, jeśli zostały one w tej umowie przewidziane.
Z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową można pomniejszyć podatek o 30% wydatków na ten cel, ale nie więcej niż 6 % kwoty będącej bazą do wyznaczenia limitu dużej ulgi budowlanej (w 2001 r. limit ten stanowił kwotę 30 590 zł natomiast w 2002 r. i latach następnych ze względu na kwotę bazową wynoszącą 189 000 zł limit nie może przekroczyć w sumie 35 910 zł). Ponadto podatnicy, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe oraz systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata, mają prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w tej ustawie.

Dlatego organ podatkowy postąpił prawidłowo potwierdzając podatniczce prawo do dokonywania odliczeń za 2006 r. (w granicach obowiązującego limitu) z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej w sytuacji dokonania wpłaty incydentalnej w okresie obowiązywania umowy na zasadach w niej przewidzianych. Ponieważ interpretacja dotyczy przepisów, które co prawda zostały uchylone, ale mają zastosowanie w przypadku podatników korzystających z odliczeń na zasadzie praw nabytych, to zachowuje ona swoją aktualność również w 2007 r.

Interpretację skomentowała
Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA
W złożonym w dniu 28.09.2006r. wniosku , uzupełnionym pismem w dniu 29.11.2006r. Podatniczka zadała pytanie, czy w ramach ulgi związanej ze systematycznym gromadzeniem oszczędności w kasie mieszkaniowej, odliczeniu od podatku za 2006 rok będzie podlegać 30% dokonanej wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł, jeśli zostanie ona dokonana do dnia 20.12.2006r. w sytuacji, gdy umowa o kredyt kontraktowy z bankiem SA została zawarta w dniu 20.12.2001 roku, na okres 60 miesięcy. W dalszej części wniosku Podatniczka zapytała ponadto, czy będzie podlegała odliczeniu w latach następnych kwota odliczenia, która nie znajdzie pokrycia w podatku za 2006 rok.

Zdaniem Podatniczki przysługuje jej w ramach tzw. „praw nabytych” , odliczenie 30% wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł, która dokonana zostanie do dnia 20.12.2006r., ponieważ Podatniczka nabyła do niej prawo z dniem 20.12.2001r. (umowa na okres 60 miesięcy) i po tym dniu dokonywane były wpłaty na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Kwota odliczenia (9.000,00 zł ) z tytułu dokonanej wpłaty, łącznie z odliczeniami w latach ubiegłych nie przekroczy określonego limitu odliczenia podatku tj. kwoty 35.910,00 zł. Ponadto Podatniczka uważa, iż może odliczyć niezrealizowane odliczenie od podatku, w latach następnych jeśli nie znajdzie pokrycia w podatku za dany rok. Czyli w sytuacji , gdy podatek należny za 2006 rok będzie w mniejszej wysokości niż przysługujące odliczenie , to Podatniczka będzie mogła zrealizować je w zeznaniu podatkowym za 2007 rok.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA
Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku wnioskiem złożonym w dniu 28.09.2006r., uzupełnionym w dniu 29.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznał stanowisko przedstawione przez Podatniczkę we wniosku za prawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy stwierdził co następuje.

Zgodnie z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego stosownie do swojej właściwości na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 27a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r nr 14, poz. 176 ze zmian.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2001r. - zwanej dalej "ustawą podatkową " - odliczeniu od podatku podlegały poniesione w roku podatkowym wydatki na systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Ustawą z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) została zlikwidowana tzw. duża ulga mieszkaniowa ( w tym omawiane odliczenie) , z zachowaniem tzw. praw nabytych. W przypadku omawianej ulgi prawa nabyte reguluje art. 4 ust.3 powołanej powyżej nowelizacji. Z przepisu wynika, że prawo do odliczenia wydatków na kontynuację oszczędzania przysługuje na zasadach, jakie obowiązywały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2001r.Warunkiem kontynuacji oszczędzania w kasie mieszkaniowej i dokonywania odliczeń od podatku było zawarcie umowy o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową do końca 2001r. oraz dokonanie na rachunek wpłaty przewidzianej umową, a także kontynuowanie inwestycji w tym zakresie w roku podatkowym 2002 oraz następnych , na które została zawarta umowa. Ustawa podatkowa przewidywała również sytuacje, w których powstawał ( i powstaje nadal w związku z kontynuacją odliczenia) obowiązek zwrócenia przedmiotowej ulgi.

Na podstawie art.27a ust. 13 pkt 4 i 5 ww. ustawy , jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie:
- wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
- przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich , z wyjątkiem dzieci własnych i przysposobionych,
to zobowiązany był do doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu.

Systematycznie gromadzący oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową może pomniejszyć podatek o 30% wydatków na ten cel, ale nie więcej niż 6 % kwoty będącej bazą do wyznaczenia limitu dużej ulgi budowlanej (tj. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. budynku mieszkalnego ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2001r. pomniejszenie to wynosiło 9.660 zł, co odpowiadało rocznym oszczędnością w wysokości 32.200 zł. W 2002r. kwota bazowa była równa 189.000 zł, to oznacza, że maksymalne odliczenie dla oszczędzających w kasie wynosiło 11.340 zł, co odpowiadało oszczędnościom w kwocie 37.800 zł Jednakże odliczenia przysługujące z racji oszczędzania w kasie muszą się mieścić w limicie dużej ulgi budowlanej obowiązującym w danym roku. I tak w 2001r. limit ten stanowił kwotę 30.590 zł natomiast w 2002r. ze względu na kwotę bazową wynoszącą 189.000 zł nie może przekroczyć w sumie 35.910 zł.

Ponadto zgodnie z treścią art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust.1 pkt 1 lit a-f i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 , w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w tej ustawie.

Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, że w dniu 20.12.2001r. zawarła Pani z bankiem ......... SA. umowę o kredyt kontraktowy w celu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej na okres 60 miesięcy. W ramach ulgi związanej ze systematycznym gromadzeniem oszczędności w kasie mieszkaniowej, odliczeniu od podatku za 2006 rok będzie podlegać 30% dokonanej wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł, tj. kwota odliczenia w wysokości 9.000,00 zł., która łącznie z odliczeniami dokonanymi w latach ubiegłych nie przekroczy określonego limitu tj. kwoty 35.910,00 zł. Ponadto uważa Pani , iż można odliczyć niezrealizowane odliczenia podatku w latach następnych, jeśli nie znalazły pokrycia w podatku za dany rok. Czyli w sytuacji, gdy podatek należny za 2006 rok będzie w mniejszej wysokości niż nabyte odliczenie, to będzie mogła Pani zrealizować je w zeznaniu podatkowym za 2007 rok.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny jako podatnik dokonujący odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności, wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, ma Pani prawo w ramach tzw. praw nabytych do odliczenia od podatku za 2006 rok 30 % dokonanej do dnia 20.12.2006 r. wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł tj. kwoty odliczenia w wysokości 9.000,00 zł, z zachowaniem wyznaczonego limitu dużej ulgi budowlanej , którego wysokość wynosi 35.910,00 zł ,pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 01.01.2002r. i dokonano do końca 2001 wpłaty na rachunek otwarty w banku prowadzącym kasę mieszkaniową oraz warunki umowy przewidują wpłaty incydentalne. Ponadto z warunków umowy musi wynikać, iż jest ona zawarta do dnia, w którym zamierza Pani dokonać wpłaty incydentalnej tj. do dnia 20.12.2006r.

W świetle powołanych przepisów ma Pani również prawo odliczyć w latach następnych , aż do całkowitego wykorzystania, odliczenia które nie znalazły pokrycia w podatku za dany rok podatkowy.
Na podstawie powyższego stwierdza się, że wyrażone w piśmie Pani stanowisko jest prawidłowe.

Jednocześnie zaznacza się, iż niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w 2006r. zgodnie z Pani zapytaniem.
Stosownie do treści art. 14 b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. Zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tut. Organu Podatkowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 w/w ustawy powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające do żądanie.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA