REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto nadal może korzystać z ulgi odsetkowej

REKLAMA

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z 22 grudnia 2006 r., nr PDF-III-415/28/06

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA
Podatniczka ma prawo w ramach tzw. praw nabytych do odliczenia od podatku za 2006 rok 30 % dokonanej do dnia 20.12.2006 r. wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł (tj. kwoty odliczenia w wysokości 9.000,00 zł), z zachowaniem wyznaczonego limitu dużej ulgi budowlanej, którego wysokość wynosi 35.910,00 zł. Odliczenie jest możliwe pod warunkiem, że umowa o kredyt kontraktowy została zawarta przed 01.01.2002r. i dokonano do końca 2001 r. wpłaty na rachunek otwarty w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, oraz że warunki umowy przewidują wpłaty incydentalne. Ponadto z warunków umowy musi wynikać, iż jest ona zawarta do dnia, w którym Podatniczka zamierzała dokonać wpłaty incydentalnej tj. do dnia 20.12.2006 r. W świetle powołanych przepisów Podatniczka ma również prawo odliczyć w latach następnych, aż do całkowitego wykorzystania, odliczenia które nie znalazły pokrycia w podatku za dany rok podatkowy.

KOMENTARZ EKSPERTA
Z końcem 2001 r. w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została zlikwidowana tzw. duża ulga mieszkaniowa (w tym - odliczanie od podatku wydatków na kontynuację oszczędzania w kasach mieszkaniowych). Ustawodawca zagwarantował jednak podatnikom prawo do odliczenia wydatków na kontynuację oszczędzania na zasadach, jakie obowiązywały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2001 r. na zasadzie praw nabytych. Warunkiem kontynuacji oszczędzania w kasie mieszkaniowej i dokonywania odliczeń od podatku było zawarcie umowy o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową do końca 2001 r. oraz dokonanie na rachunek wpłaty przewidzianej umową, a także kontynuowanie inwestycji w tym zakresie w roku podatkowym 2002 oraz następnych, na które została zawarta umowa.
Warunki te należy uznać za spełnione również w przypadku dokonywania wpłat incydentalnych w okresie obowiązywania umowy, jeśli zostały one w tej umowie przewidziane.
Z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową można pomniejszyć podatek o 30% wydatków na ten cel, ale nie więcej niż 6 % kwoty będącej bazą do wyznaczenia limitu dużej ulgi budowlanej (w 2001 r. limit ten stanowił kwotę 30 590 zł natomiast w 2002 r. i latach następnych ze względu na kwotę bazową wynoszącą 189 000 zł limit nie może przekroczyć w sumie 35 910 zł). Ponadto podatnicy, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe oraz systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata, mają prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w tej ustawie.

Dlatego organ podatkowy postąpił prawidłowo potwierdzając podatniczce prawo do dokonywania odliczeń za 2006 r. (w granicach obowiązującego limitu) z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej w sytuacji dokonania wpłaty incydentalnej w okresie obowiązywania umowy na zasadach w niej przewidzianych. Ponieważ interpretacja dotyczy przepisów, które co prawda zostały uchylone, ale mają zastosowanie w przypadku podatników korzystających z odliczeń na zasadzie praw nabytych, to zachowuje ona swoją aktualność również w 2007 r.

Interpretację skomentowała
Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA
W złożonym w dniu 28.09.2006r. wniosku , uzupełnionym pismem w dniu 29.11.2006r. Podatniczka zadała pytanie, czy w ramach ulgi związanej ze systematycznym gromadzeniem oszczędności w kasie mieszkaniowej, odliczeniu od podatku za 2006 rok będzie podlegać 30% dokonanej wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł, jeśli zostanie ona dokonana do dnia 20.12.2006r. w sytuacji, gdy umowa o kredyt kontraktowy z bankiem SA została zawarta w dniu 20.12.2001 roku, na okres 60 miesięcy. W dalszej części wniosku Podatniczka zapytała ponadto, czy będzie podlegała odliczeniu w latach następnych kwota odliczenia, która nie znajdzie pokrycia w podatku za 2006 rok.

Zdaniem Podatniczki przysługuje jej w ramach tzw. „praw nabytych” , odliczenie 30% wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł, która dokonana zostanie do dnia 20.12.2006r., ponieważ Podatniczka nabyła do niej prawo z dniem 20.12.2001r. (umowa na okres 60 miesięcy) i po tym dniu dokonywane były wpłaty na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Kwota odliczenia (9.000,00 zł ) z tytułu dokonanej wpłaty, łącznie z odliczeniami w latach ubiegłych nie przekroczy określonego limitu odliczenia podatku tj. kwoty 35.910,00 zł. Ponadto Podatniczka uważa, iż może odliczyć niezrealizowane odliczenie od podatku, w latach następnych jeśli nie znajdzie pokrycia w podatku za dany rok. Czyli w sytuacji , gdy podatek należny za 2006 rok będzie w mniejszej wysokości niż przysługujące odliczenie , to Podatniczka będzie mogła zrealizować je w zeznaniu podatkowym za 2007 rok.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA
Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku wnioskiem złożonym w dniu 28.09.2006r., uzupełnionym w dniu 29.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznał stanowisko przedstawione przez Podatniczkę we wniosku za prawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy stwierdził co następuje.

Zgodnie z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego stosownie do swojej właściwości na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 27a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r nr 14, poz. 176 ze zmian.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2001r. - zwanej dalej "ustawą podatkową " - odliczeniu od podatku podlegały poniesione w roku podatkowym wydatki na systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Ustawą z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) została zlikwidowana tzw. duża ulga mieszkaniowa ( w tym omawiane odliczenie) , z zachowaniem tzw. praw nabytych. W przypadku omawianej ulgi prawa nabyte reguluje art. 4 ust.3 powołanej powyżej nowelizacji. Z przepisu wynika, że prawo do odliczenia wydatków na kontynuację oszczędzania przysługuje na zasadach, jakie obowiązywały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2001r.Warunkiem kontynuacji oszczędzania w kasie mieszkaniowej i dokonywania odliczeń od podatku było zawarcie umowy o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową do końca 2001r. oraz dokonanie na rachunek wpłaty przewidzianej umową, a także kontynuowanie inwestycji w tym zakresie w roku podatkowym 2002 oraz następnych , na które została zawarta umowa. Ustawa podatkowa przewidywała również sytuacje, w których powstawał ( i powstaje nadal w związku z kontynuacją odliczenia) obowiązek zwrócenia przedmiotowej ulgi.

Na podstawie art.27a ust. 13 pkt 4 i 5 ww. ustawy , jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie:
- wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
- przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich , z wyjątkiem dzieci własnych i przysposobionych,
to zobowiązany był do doliczenia do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu.

Systematycznie gromadzący oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową może pomniejszyć podatek o 30% wydatków na ten cel, ale nie więcej niż 6 % kwoty będącej bazą do wyznaczenia limitu dużej ulgi budowlanej (tj. kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. budynku mieszkalnego ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2001r. pomniejszenie to wynosiło 9.660 zł, co odpowiadało rocznym oszczędnością w wysokości 32.200 zł. W 2002r. kwota bazowa była równa 189.000 zł, to oznacza, że maksymalne odliczenie dla oszczędzających w kasie wynosiło 11.340 zł, co odpowiadało oszczędnościom w kwocie 37.800 zł Jednakże odliczenia przysługujące z racji oszczędzania w kasie muszą się mieścić w limicie dużej ulgi budowlanej obowiązującym w danym roku. I tak w 2001r. limit ten stanowił kwotę 30.590 zł natomiast w 2002r. ze względu na kwotę bazową wynoszącą 189.000 zł nie może przekroczyć w sumie 35.910 zł.

Ponadto zgodnie z treścią art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust.1 pkt 1 lit a-f i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 , w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w tej ustawie.

Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, że w dniu 20.12.2001r. zawarła Pani z bankiem ......... SA. umowę o kredyt kontraktowy w celu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej na okres 60 miesięcy. W ramach ulgi związanej ze systematycznym gromadzeniem oszczędności w kasie mieszkaniowej, odliczeniu od podatku za 2006 rok będzie podlegać 30% dokonanej wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł, tj. kwota odliczenia w wysokości 9.000,00 zł., która łącznie z odliczeniami dokonanymi w latach ubiegłych nie przekroczy określonego limitu tj. kwoty 35.910,00 zł. Ponadto uważa Pani , iż można odliczyć niezrealizowane odliczenia podatku w latach następnych, jeśli nie znalazły pokrycia w podatku za dany rok. Czyli w sytuacji, gdy podatek należny za 2006 rok będzie w mniejszej wysokości niż nabyte odliczenie, to będzie mogła Pani zrealizować je w zeznaniu podatkowym za 2007 rok.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny jako podatnik dokonujący odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności, wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, ma Pani prawo w ramach tzw. praw nabytych do odliczenia od podatku za 2006 rok 30 % dokonanej do dnia 20.12.2006 r. wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł tj. kwoty odliczenia w wysokości 9.000,00 zł, z zachowaniem wyznaczonego limitu dużej ulgi budowlanej , którego wysokość wynosi 35.910,00 zł ,pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 01.01.2002r. i dokonano do końca 2001 wpłaty na rachunek otwarty w banku prowadzącym kasę mieszkaniową oraz warunki umowy przewidują wpłaty incydentalne. Ponadto z warunków umowy musi wynikać, iż jest ona zawarta do dnia, w którym zamierza Pani dokonać wpłaty incydentalnej tj. do dnia 20.12.2006r.

W świetle powołanych przepisów ma Pani również prawo odliczyć w latach następnych , aż do całkowitego wykorzystania, odliczenia które nie znalazły pokrycia w podatku za dany rok podatkowy.
Na podstawie powyższego stwierdza się, że wyrażone w piśmie Pani stanowisko jest prawidłowe.

Jednocześnie zaznacza się, iż niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w 2006r. zgodnie z Pani zapytaniem.
Stosownie do treści art. 14 b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. Zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tut. Organu Podatkowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 w/w ustawy powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające do żądanie.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA