Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ZUS rozliczy przychód przy świadczeniu przedemerytalnym

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
inforCMS
Po zakończeniu roku rozliczeniowego ZUS ustala, czy uzyskany przychód uprawniał do wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Ustalenia dokonuje na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o kwocie przychodu.

Po rozliczeniu przychodu:

1) osoba uprawniona do świadczenia może zostać zobowiązana przez ZUS do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - jeżeli uzyskała przychód powodujący przekroczenie dopuszczalnej lub granicznej kwoty przychodu, albo

2) ZUS będzie musiał dopłacić świadczenie - jeżeli wypłacał je w niższej kwocie niż przysługująca zgodnie z dokonanym rozliczeniem.

W Mk nr 10/2009 omówiliśmy zasady sporządzania przez płatników składek zaświadczeń i oświadczeń potwierdzających przychód. Wskazaliśmy też, jakie składniki tego przychodu powinny zostać uwzględnione w takim dokumencie, a których nie należy wliczać. Poniżej wskazujemy, w jaki sposób ZUS dokonuje rozliczenia, kiedy zawiesza, a kiedy zmniejsza świadczenie. Przedstawiamy również, w jakich sytuacjach ZUS - w wyniku rozliczenia - musi dopłacić określoną kwotę świadczenia, a także, kiedy świadczeniobiorca jest zobowiązany do zwrotu odpowiedniej kwoty.

25 maja 2009 r. wystawiliśmy i przesłaliśmy do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu, który uzyskał w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. nasz pracownik uprawniony do świadczenia przedemerytalnego. Jak ZUS ustali - czy i w jakiej kwocie pracownik miał prawo do pobierania świadczenia w poprzednim roku rozliczeniowym? Czy w tej sprawie wyda decyzję, od której pracownik może odwołać się do sądu?

ZUS porówna kwotę przychodu lub kwotę przychodu i świadczenia przedemerytalnego, które otrzymał pracownik, z kwotą rocznych progów zarobkowych. Pracownik otrzyma z ZUS decyzję, od której może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

ZUS po otrzymaniu zaświadczenia lub oświadczenia o kwocie przychodu w poprzednim roku rozliczeniowym osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego rozlicza ten przychód, wydając decyzję w tym zakresie. W odróżnieniu od rozliczenia przychodu emerytów i rencistów, gdzie rozliczenie może nastąpić w dwóch wariantach (rocznym lub miesięcznym), przychód przy świadczeniu przedemerytalnym jest zawsze rozliczany w formie rocznej. ZUS nie porównuje więc kwoty przychodu (lub sumy przychodu i świadczenia) z miesięcznymi progami zarobkowymi. ZUS porównuje roczną kwotę przychodu do rocznej granicznej kwoty przychodu oraz roczną sumę przychodu i świadczenia do rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu.

Od wydanej przez ZUS decyzji świadczeniobiorca może odwołać się do sądu za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Odwołanie pracownik powinien złożyć w ZUS, a zaadresować je do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie przysługuje w każdym przypadku, gdy świadczeniobiorca uważa, że decyzja nie jest zgodna z przepisami lub stanem faktycznym. Termin na odwołanie wynosi jeden miesiąc od daty doręczenia decyzji. Po upływie tego terminu decyzja jest prawomocna i nie można się od niej odwołać.

Zatrudniamy pracownika, który od grudnia 2007 r. jest na świadczeniu przedemerytalnym. W okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. wypłacaliśmy mu wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 3200 zł brutto. Pracownik nie poinformował ZUS o zatrudnieniu, w związku z czym ZUS wypłacał świadczenie w pełnej wysokości. Czy po dostarczeniu zaświadczenia o przychodzie w poprzednim roku rozliczeniowym ZUS stwierdzi, że świadczenie podlegało zawieszeniu, i zobowiąże go do zwrotu wypłaconych kwot?

W decyzji rozliczającej ZUS stwierdzi, że świadczenie podlegało zawieszeniu w całym roku rozliczeniowym. Jednocześnie pracownik zostanie zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Dokonując rozliczenia przychodu osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego, ZUS sprawdza, czy uzyskany przez cały rok rozliczeniowy przychód przekroczył roczną graniczną kwotę przychodu. Jest to suma miesięcznych kwot granicznych (w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. - 22 605,60 zł). W przypadku przekroczenia tego progu zarobkowego ZUS w decyzji stwierdza, że świadczenie powinno być w całym roku zawieszone.

Jeżeli we wszystkich miesiącach poprzedniego roku rozliczeniowego świadczenie przedemerytalne było zawieszone, a przychód przekroczył graniczną kwotę przychodu, ZUS w decyzji rozliczającej stwierdzi prawidłowość tego zawieszenia. Natomiast jeżeli świadczenie wypłacane było przez cały rok rozliczeniowy lub w niektórych miesiącach roku w pełnej albo zmniejszonej wysokości bądź też było zawieszone tylko przez część okresu rozliczeniowego, ZUS ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń. Kwotę nienależnie pobranych świadczeń osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego jest zobowiązana zwrócić ZUS.

Przychód uzyskany w całym roku rozliczeniowym przez pracownika wyniósł 38 400 zł (3200 zł x 12 miesięcy). Przekroczył tym samym roczną graniczną kwotę przychodu ustaloną dla tego roku (22 605,60 zł). Dlatego ZUS w decyzji rozliczającej przychód zobowiąże pracownika do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za wszystkie miesiące poprzedniego roku rozliczeniowego (od marca 2008 r. do lutego 2009 r.).

Kwoty przychodu dla świadczeń/zasiłków przedemerytalnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

SŁOWNICZEK

Dopuszczalna kwota przychodu - kwota, której przekroczenie powoduje odpowiednie zmniejszenie za dany miesiąc świadczenia/zasiłku przedemerytalnego; przy ustalaniu, czy kwota ta została przekroczona, sumuje się miesięczną kwotę przychodu świadczeniobiorcy oraz przysługującego świadczenia/zasiłku.

Graniczna kwota przychodu - kwota, której przekroczenie powoduje zawieszenie za dany miesiąc prawa do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego; przy ustalaniu, czy kwota ta została przekroczona, uwzględnia się miesięczną kwotę przychodu świadczeniobiorcy .

Roczna dopuszczalna kwota przychodu - kwota, której przekroczenie powoduje zmniejszenie za cały rok rozliczeniowy świadczenia/zasiłku przedemerytalnego; przy ustalaniu, czy kwota ta została przekroczona, sumuje się roczną kwotę przychodu świadczeniobiorcy oraz przysługującego świadczenia/zasiłku.

Roczna graniczna kwota przychodu - kwota, której przekroczenie powoduje zawieszenie za cały rok rozliczeniowy prawa do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego; przy ustalaniu, czy kwota ta została przekroczona, uwzględnia się roczną kwotę przychodu świadczeniobiorcy.

W maju 2009 r. wystawiliśmy na prośbę pracownika zaświadczenie o jego przychodzie w okresie od marca 2008 r. do lutego 2009 r. Pracownik jest uprawniony do świadczenia przedemerytalnego od 2006 r. Łączna wysokość przychodu pracownika wyniosła 7650 zł. W okresie od 1 marca do 31 lipca 2008 r. pracownik był u nas zatrudniony na 1/2 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 900 zł. Natomiast od 1 sierpnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. pracował na 1/4 etatu z wynagrodzeniem 450 zł. W styczniu 2008 r. pracownik poinformował ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie 900 zł, nie informując następnie o zmianie wynagrodzenia. Czy w wyniku rozliczenia przychodu ZUS zwróci pracownikowi określoną kwotę świadczenia?

Po rozliczeniu przychodu ZUS wyrówna wypłacone pracownikowi w niższej wysokości świadczenie przedemerytalne.

Jeżeli przychód wynikający z zaświadczenia lub oświadczenia nie przekracza granicznej kwoty przychodu, ZUS sumuje wysokość świadczenia przedemerytalnego przysługującego w całym roku rozliczeniowym oraz osiągniętego w tym okresie przychodu. Otrzymaną kwotę porównuje do rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu, która jest sumą miesięcznych dopuszczalnych kwot przychodu (w roku rozliczeniowym 2008/2009 wynosi 16 147,20 zł).

Jeżeli suma rocznej kwoty świadczenia i przychodu nie przekroczyła rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu, ZUS stwierdza, że świadczenie przysługiwało za cały rozliczany rok w pełnej wysokości. Jeżeli wcześniej świadczenie było zawieszone lub też było wypłacane w zmniejszonej wysokości, w decyzji rozliczającej ZUS stwierdza niedopłatę świadczenia przedemerytalnego. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

 

Jeżeli suma rocznej kwoty świadczenia i przychodu przekroczyła roczną dopuszczalną kwotę przychodu, ZUS ustala zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego.

W decyzji rozliczającej ZUS stwierdza:

• prawidłowość zmniejszenia w trakcie roku rozliczeniowego (jeżeli świadczenie było wypłacane w poszczególnych miesiącach roku rozliczeniowego w wysokości wynikającej ze zmniejszenia dokonanego w ramach rozliczenia rocznego),

• niedopłatę świadczenia (jeżeli świadczenie było w trakcie roku zawieszone lub było zmniejszane o kwotę wyższą niż ta, która wynika z rozliczenia rocznego),

• obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (jeżeli świadczenie było wypłacane w trakcie roku w wysokości wyższej niż ta, która wynika z jego zmniejszenia dokonanego w ramach rozliczenia rocznego).

Zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego jest równe kwocie przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu pomniejszonej o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez osobę ubezpieczoną i ustalone od kwoty przekroczenia. W przypadku pracowników procentowa wysokość składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez osobę pozostającą w stosunku pracy, o którą pomniejsza się kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu w roku rozliczeniowym 2008/2009, wynosi 13,71%.

Tak zmniejszone świadczenie przedemerytalne nie może być niższe od gwarantowanej rocznej kwoty. Dla roku rozliczeniowego 2008/2009 kwota ta wynosi 4546,80 zł (378,90 zł x 12 miesięcy).

Pracownik poinformował ZUS o wysokości przychodu jeszcze przed rozpoczęciem roku rozliczeniowego 2008/2009. Oznacza to, że świadczenie przedemerytalne zostało zmniejszone, począwszy od wypłaty za marzec 2008 r. Ponieważ świadczenie to zostało przyznane w 2006 r., jego wysokość po waloryzacji od 1 marca 2008 r. wynosiła 757,79 zł. Wysokość zmniejszonego świadczenia od 1 marca 2008 r. została więc obliczona w następujący sposób:

• 1657,79 zł (757,79 zł + 900 zł) - suma miesięcznej kwoty przychodu z umowy o pracę oraz kwoty świadczenia,

• 312,19 zł (1657,79 zł - 1345,60 zł) - kwota przekroczenia miesięcznej dopuszczalnej kwoty przychodu,

• 312,19 zł x 13,71% = 42,80 zł - kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika ustalona od kwoty przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu,

• 312,19 zł - 42,80 zł = 269,39 zł - kwota zmniejszenia świadczenia,

• 757,79 zł - 269,39 zł = 488,40 zł - kwota świadczenia po zmniejszeniu.

Łącznie za okres od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. kwota zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego wyniosła 3232,68 zł (269,39 zł x 12).

Wynikająca z zaświadczenia łączna kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym 2008/2009 wyniosła 7650 zł. Kwota tego przychodu nie przekroczyła rocznej granicznej kwoty przychodu. Dlatego ZUS, dokonując rozliczenia rocznego, porówna sumę świadczenia i przychodu z całego roku - 16 743,48 zł (9093,48 zł + 7650 zł) do rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu - 16 147,20 zł i stwierdzi przekroczenie tej kwoty. Obliczenie rocznego zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego wygląda następująco:

• 16 743,48 zł (9093,48 zł + 7650 zł) - suma rocznej kwoty przychodu oraz świadczenia,

• 596,28 zł (16 743,48 zł - 16 147,20 zł) - kwota przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu,

• 596,28 zł x 13,71% = 81,75 zł - kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika ustalona od kwoty przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu,

• 596,28 zł - 81,75 zł = 514,53 zł - roczna kwota zmniejszenia świadczenia,

• 9093,48 zł - 514,53 zł = 8578,95 zł - roczna kwota świadczenia po zmniejszeniu.

ZUS nie wypłacił przysługującego pracownikowi świadczenia przedemerytalnego w kwocie 3232,68 zł (269,48 zł x 12). Dlatego po rozliczeniu przychodu i świadczenia stwierdzi, że pracownik otrzymał świadczenie w zaniżonej o 2718,15 zł kwocie (3232,68 zł - - 514,53 zł). ZUS wypłaci wyrównanie świadczenia po potrąceniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jestem uprawniony do świadczenia przedemerytalnego przyznanego w 2007 r. Od 1 marca 2008 r. podjąłem zatrudnienie na 1/3 etatu i przez cały poprzedni rok rozliczeniowy otrzymywałem wynagrodzenie w kwocie 500 zł. Od 1 sierpnia 2008 r. dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam składki od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stopa procentowa tych składek wynosiła łącznie 30,07%. 29 maja 2009 r. złożyłem w ZUS zaświadczenie o przychodzie z umowy o pracę oraz oświadczenie o przychodzie z działalności. Z umowy o pracę przychód wyniósł 6000 zł, a z działalności 2364,60 zł. Z moich wyliczeń wynika, że taki przychód spowoduje zmniejszenie świadczenia. W jaki sposób ZUS ustali to zmniejszenie, skoro z tytułu zatrudnienia oraz działalności stopa procentowa składek na ubezpieczenia społeczne była różna?

ZUS ustali kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, o które zostanie pomniejszona kwota przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu, dokonując odpowiedniego wyliczenia.

Pana łączny przychód ze stosunku pracy oraz z tytułu prowadzenia firmy (8364,60 zł) nie przekroczył rocznej granicznej kwoty przychodu. Natomiast łącznie ze świadczeniem przedemerytalnym 17 458,08 zł (8364,60 zł + + 9093,48 zł) kwota ta przekroczyła roczną dopuszczalną kwotę przychodu obowiązującą w poprzednim roku rozliczeniowym o 1310,88 zł (17 458,08 zł - 16 147,20 zł). W związku z tym ZUS zmniejszył świadczenie przedemerytalne za rok rozliczeniowy 2008/2009.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego osiąga przychód z dwóch różnych rodzajów działalności zarobkowych, z tytułu których opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w zróżnicowanej procentowo wysokości, ZUS ustala w kilku etapach kwotę obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez świadczeniobiorcę, o którą pomniejsza się kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu. Przedstawiliśmy je poniżej na przykładzie informacji podanych w pytaniu.

 

1. W pierwszej kolejności ZUS dokonuje ustalenia procentowego udziału przychodów, od których odprowadzono zróżnicowane składki na ubezpieczenia społeczne w rocznej kwocie osiągniętego przychodu:

• (6000 zł x 100%) : 8364,60 zł = 71,73% (udział rocznego wynagrodzenia w łącznej rocznej kwocie przychodu),

• (2364,60 zł x 100%) : 8364,60 zł = 28,27% (udział przychodu z tytułu działalności gospodarczej w łącznej kwocie przychodu).

2. Następnie mnoży udział procentowy każdego z tych przychodów przez kwotę przekroczenia:

• 71,73% x 1310,88 zł = 940,29 zł (udział rocznego wynagrodzenia w kwocie przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu),

• 28,27% x 1310,88 zł = 370,59 zł (udział rocznego przychodu z tytułu działalności gospodarczej w kwocie przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu).

3. Po wykonaniu tego działania ZUS ustala wysokość składki opłaconej przez ubezpieczonego od kwoty przekroczenia ustalonej dla każdego z przychodów. W dalszej kolejności sumuje składki finansowane przez świadczeniobiorcę z tytułu każdej działalności:

• 940,29 zł x 13,71% = 128,91 zł

370,59 zł x 30,07% = 111,44 zł

128,91 zł + 111,44 zł = 240,35 zł (kwota obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez ubezpieczonego, o którą należy pomniejszyć kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu).

4. Uzyskaną kwotę ZUS odejmuje od kwoty przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu, ustalając w ten sposób wysokość zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego:

• 1310,88 zł - 240,35 zł = 1070,53 zł (kwota rocznego zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego).

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą. W maju złożyłem w ZUS oświadczenie o kwocie przychodu w poprzednim roku rozliczeniowym. Spodziewam się, że w decyzji rozliczającej zostanę zobowiązany do zwrotu części wypłaconych świadczeń, gdyż w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości. Czy ZUS naliczy odsetki od kwoty świadczenia? Jak ZUS postąpi, jeżeli nie wpłacę w terminie całej kwoty?

Zobowiązując Pana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ZUS nie doliczy odsetek ustawowych. Jeżeli nie wpłaci Pan na konto ZUS pełnej kwoty w wyznaczonym decyzją rozliczeniową terminie, ZUS potrąci te kwoty z bieżąco wypłacanych świadczeń. W przypadku braku takiej możliwości - będzie dochodził zwrotu w drodze egzekucji administracyjnej.

Jeżeli w roku rozliczeniowym suma kwot zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia przedemerytalnego była niższa niż kwota wynikająca z rocznego rozliczenia przychodu, ZUS ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń. Następnie dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Świadczenia podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż rok rozliczeniowy poprzedzający rok, w którym wydana została decyzja o rozliczeniu świadczenia, jeśli osoba pobierająca świadczenie powiadomiła ZUS o osiąganiu przychodu (art. 138 ust. 4 ustawy emerytalnej). W pozostałych przypadkach świadczenia podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 3 lata rozliczeniowe, poprzedzające rok wydania tej decyzji.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiąganiem przychodów należy zwrócić bez odsetek za zwłokę, chyba że ZUS stwierdzi świadome wprowadzenie w błąd przez osobę pobierającą świadczenie.

ZUS, w drodze decyzji, zobowiązuje do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podane konto Oddziału ZUS w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji rozliczającej.

W przypadku niewpłacenia nienależnie pobranych świadczeń w podanym w decyzji terminie, po uprawomocnieniu się wspomnianej decyzji, ZUS potrąca należności z bieżąco wypłacanych świadczeń, aż do całkowitej spłaty. Miesięcznie ZUS może potrącić do 50% miesięcznego świadczenia z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń wynoszącej 60% kwoty najniższej emerytury, czyli maksymalnie 405,06 zł (675,10 zł x 60%).

Jeżeli prawo do świadczenia ustało, ZUS przekazuje sprawę nienależnie pobranych świadczeń do dochodzenia w trybie egzekucji administracyjnej.

• art. 5-6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - Dz.U. Nr 120, poz. 1252; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33

• art. 138 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 42, poz. 338

Dariusz Noszczak

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rozliczenie CIT za 2021 rok - do kiedy?
  Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) został przesunięty do 30 września 2022 r.
  JPK/PIT i JPK/CIT - od kiedy?
  Nowelizacja ustawy o PIT (oraz niektórych innych ustaw) z 9 czerwca 2022 r. odroczyła terminy wejścia w życie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego (tzw. JPK/PIT i JPK/CIT). Od kiedy podatnicy będą mieli obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych i wysyłania JPK/PIT lub JPK/CIT?
  PUE ZUS stanie się niedługo częścią platformy gov.pl
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl – zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, np. e-wizyty i e-wnioski, będzie też więcej aplikacji mobilnych.
  Zwolnienie z VAT i cła przywozu towarów do zwalczania skutków COVID-19 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  Decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca z cła i VAT przywóz spoza Unii Europejskiej towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów informuje, że zwolnienie to nie będzie przedłużone.
  Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych - założenia specustawy
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ułatwi waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych, a w umowach zawartych po tej dacie możliwe będzie podniesienie limitów waloryzacji.
  „Podatek Belki”. RPO pisze do Minister Finansów.
  Obywatele są zaniepokojeni szybkim wzrostem cen towarów i usług. W tym kontekście pytają o zasadność dalszego opodatkowania zysków kapitałowych, znanego jako ”podatek Belki”. Jest on dużym obciążeniem fiskalnym dla gospodarstw domowych - nie tylko wobec dwucyfrowej inflacji, ale i niskiego oprocentowania lokat oraz w dobie kryzysu po pandemii, a także wojny w Ukrainie.
  KAS: Jak klienci oceniają wizytę w urzędzie skarbowym – wyniki badania
  W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzono internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. W ciągu roku spłynęło ponad 108 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wyniósł 82%. Wyniki badania są wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.
  Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Stawki, skala podatkowa, ulgi, składka zdrowotna i inne nowości
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0” została podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., natomiast 15 czerwca 2022 r. opublikowano ustawę w Dzienniku Ustaw (poz. 1265). Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych planowanych zmian. W zdecydowanej większości zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.
  Wyższe zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r. - kto zapłaci i dlaczego
  Zmiany w PIT wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r., zdaniem Ministerstwa Finansów, pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków ale niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30.000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120.000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Ministerstwo Finansów wskazuje, że reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek podatnicy odczują po 1 stycznia 2023 roku.
  Skutki podatku bankowego
  Podatek bankowy ogranicza efektywność polityki pieniężnej, nie jest wsparciem dla reformy wskaźników referencyjnych w Polsce - wynika z raportu opublikowanego w ramach Working Papers NBP.
  Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto
  Polski Ład, jedna z największych nowelizacji prawa podatkowego od wielu lat, doczekał się korekty (tzw. Polski Ład 2.0) w postaci ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Jakie najważniejsze zmiany w PIT będą obowiązywać od lipca? Jak w praktyce zmiany wpłyną na sytuację podatników – osób fizycznych pracujących w ramach stosunku pracy?
  Co ważniejsze do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT - prawo UE czy prawo krajowe?
  Polska wchodząc w 2004 do Unii Europejskiej wyraziła chęć bycia w „unijnej rodzinie” oraz m.in. przyjęła dorobek prawny UE wprost, tak jak był on przez lata wypracowany oraz zgodziła oddać niektóre dziedziny życia w kompetencje zarządzania i legislacji UE. Zrozumiałym jest, że aby dobrze zarządzać tworem składającym się z 27 krajów, pod każdym względem różnych krajów, trzeba posiadać narzędzia, aby wspólne dziedziny życia funkcjonowały jednakowo i w określonym porządku.
  Badanie sprawozdania finansowego. Korekty biegłego rewidenta - wprowadzać czy nie wprowadzać?
  Do zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok, zgodnie z przedłużonym terminem, pozostało jeszcze trochę czasu, ale nie zapominajmy, że wiele z nich podlega ocenie biegłego rewidenta, a ten może mieć uwagi. Co w sytuacji, gdy w wyniku badania pojawiają się korekty, a firma nie zgadza się na ich wprowadzenie?
  Składka zdrowotna 2022 a podatek - zmiany od 1 lipca
  Od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej. Zmiany te wynikają z ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki". Co się zmieni w rozliczaniu podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne?
  Kto zyska na obniżce podatku dochodowego z 17% do 12%?
  Jedynym beneficjentem zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. będą pracownicy oraz zleceniobiorcy, którzy uzyskują miesięcznie przychody brutto w wysokości ponad 12 800 zł – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Stawka 12% i inne ważne zmiany - nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie wchodzą istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), które m.in. obniżają niższą stawkę podatkową z 17 do 12 proc. Z niższej stawki będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT – wyroki TSUE
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie w dobie aktywnej działalności polskich przedsiębiorców na rynkach innych Państw członkowskich. System VAT opiera się na neutralności VAT z zachowaniem konieczności zapewnienia wpływów do budżetów państw członkowskich w miejscu konsumpcji towaru lub usługi podlegającej opodatkowaniu. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu opodatkowanie usług, które świadczone są za pomocą infrastruktury znajdującej się w innym Państwie niż siedziba podatnika. Najnowsze orzecznictwo europejskie tj. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini SRL oraz poprzedzające go wyroki w sprawach C-547/18, Dong Yang Electronics, oraz C 931/19, Titanium Ltd., wskazują drogę w rozumieniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  Realny spadek wynagrodzeń - 1% miesięcznie nawet przez rok
  Majowy spadek płac realnych to początek dłuższego trendu. Nie należy obawiać się, że ten spadek się mocno pogłębi, będzie wynosił ok. 1 proc. miesięcznie, ale taka sytuacja może potrwać nawet rok – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.
  Logowanie do e-Urzędu Skarbowego - zmiany od 7 lipca 2022 r.
  W dniu 7 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Gotowy jest już projekt tego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie ma związek z wdrażanym w resorcie finansów nowym rozwiązaniem informatycznym – e-Urząd Skarbowy, który docelowo ma zastąpić portal podatkowy.
  Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
  Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
  Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
  Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
  Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.
  Składka zdrowotna w działalności gospodarczej - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. zajdą zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmienią się też miesięczne formularze rozliczeniowe ZUS - miesięczne raporty rozliczeniowe i deklaracje zostaną dostosowane do znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i rocznego rozliczania składki zdrowotnej. Zmiany wprowadza ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki".
  Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu - stanowisko Rzecznika Finansowego
  Rzecznik Finansowy poinformował 24 czerwca 2022 r., że liczba skarg związanych z wcześniejszą spłatą kredytu systematycznie spada ale nadal jest ich sporo. Szczególny spadek zauważony jest w sprawach dotyczących kredytu konsumenckiego, niemniej takich spraw w minionym roku było wciąż blisko tysiąc. Instytucje finansowe wciąż nie realizują ustawowego obowiązku proporcjonalnego zwrotu pozaodsetkowych kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytów (także hipotecznych) przez kredytobiorców.