REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ZUS rozliczy przychód przy świadczeniu przedemerytalnym

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Po zakończeniu roku rozliczeniowego ZUS ustala, czy uzyskany przychód uprawniał do wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Ustalenia dokonuje na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o kwocie przychodu.

Po rozliczeniu przychodu:

Autopromocja

1) osoba uprawniona do świadczenia może zostać zobowiązana przez ZUS do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - jeżeli uzyskała przychód powodujący przekroczenie dopuszczalnej lub granicznej kwoty przychodu, albo

2) ZUS będzie musiał dopłacić świadczenie - jeżeli wypłacał je w niższej kwocie niż przysługująca zgodnie z dokonanym rozliczeniem.

W Mk nr 10/2009 omówiliśmy zasady sporządzania przez płatników składek zaświadczeń i oświadczeń potwierdzających przychód. Wskazaliśmy też, jakie składniki tego przychodu powinny zostać uwzględnione w takim dokumencie, a których nie należy wliczać. Poniżej wskazujemy, w jaki sposób ZUS dokonuje rozliczenia, kiedy zawiesza, a kiedy zmniejsza świadczenie. Przedstawiamy również, w jakich sytuacjach ZUS - w wyniku rozliczenia - musi dopłacić określoną kwotę świadczenia, a także, kiedy świadczeniobiorca jest zobowiązany do zwrotu odpowiedniej kwoty.

25 maja 2009 r. wystawiliśmy i przesłaliśmy do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu, który uzyskał w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. nasz pracownik uprawniony do świadczenia przedemerytalnego. Jak ZUS ustali - czy i w jakiej kwocie pracownik miał prawo do pobierania świadczenia w poprzednim roku rozliczeniowym? Czy w tej sprawie wyda decyzję, od której pracownik może odwołać się do sądu?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS porówna kwotę przychodu lub kwotę przychodu i świadczenia przedemerytalnego, które otrzymał pracownik, z kwotą rocznych progów zarobkowych. Pracownik otrzyma z ZUS decyzję, od której może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

ZUS po otrzymaniu zaświadczenia lub oświadczenia o kwocie przychodu w poprzednim roku rozliczeniowym osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego rozlicza ten przychód, wydając decyzję w tym zakresie. W odróżnieniu od rozliczenia przychodu emerytów i rencistów, gdzie rozliczenie może nastąpić w dwóch wariantach (rocznym lub miesięcznym), przychód przy świadczeniu przedemerytalnym jest zawsze rozliczany w formie rocznej. ZUS nie porównuje więc kwoty przychodu (lub sumy przychodu i świadczenia) z miesięcznymi progami zarobkowymi. ZUS porównuje roczną kwotę przychodu do rocznej granicznej kwoty przychodu oraz roczną sumę przychodu i świadczenia do rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu.

Od wydanej przez ZUS decyzji świadczeniobiorca może odwołać się do sądu za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Odwołanie pracownik powinien złożyć w ZUS, a zaadresować je do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie przysługuje w każdym przypadku, gdy świadczeniobiorca uważa, że decyzja nie jest zgodna z przepisami lub stanem faktycznym. Termin na odwołanie wynosi jeden miesiąc od daty doręczenia decyzji. Po upływie tego terminu decyzja jest prawomocna i nie można się od niej odwołać.

Zatrudniamy pracownika, który od grudnia 2007 r. jest na świadczeniu przedemerytalnym. W okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. wypłacaliśmy mu wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 3200 zł brutto. Pracownik nie poinformował ZUS o zatrudnieniu, w związku z czym ZUS wypłacał świadczenie w pełnej wysokości. Czy po dostarczeniu zaświadczenia o przychodzie w poprzednim roku rozliczeniowym ZUS stwierdzi, że świadczenie podlegało zawieszeniu, i zobowiąże go do zwrotu wypłaconych kwot?

W decyzji rozliczającej ZUS stwierdzi, że świadczenie podlegało zawieszeniu w całym roku rozliczeniowym. Jednocześnie pracownik zostanie zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Dokonując rozliczenia przychodu osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego, ZUS sprawdza, czy uzyskany przez cały rok rozliczeniowy przychód przekroczył roczną graniczną kwotę przychodu. Jest to suma miesięcznych kwot granicznych (w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. - 22 605,60 zł). W przypadku przekroczenia tego progu zarobkowego ZUS w decyzji stwierdza, że świadczenie powinno być w całym roku zawieszone.

Jeżeli we wszystkich miesiącach poprzedniego roku rozliczeniowego świadczenie przedemerytalne było zawieszone, a przychód przekroczył graniczną kwotę przychodu, ZUS w decyzji rozliczającej stwierdzi prawidłowość tego zawieszenia. Natomiast jeżeli świadczenie wypłacane było przez cały rok rozliczeniowy lub w niektórych miesiącach roku w pełnej albo zmniejszonej wysokości bądź też było zawieszone tylko przez część okresu rozliczeniowego, ZUS ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń. Kwotę nienależnie pobranych świadczeń osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego jest zobowiązana zwrócić ZUS.

Przychód uzyskany w całym roku rozliczeniowym przez pracownika wyniósł 38 400 zł (3200 zł x 12 miesięcy). Przekroczył tym samym roczną graniczną kwotę przychodu ustaloną dla tego roku (22 605,60 zł). Dlatego ZUS w decyzji rozliczającej przychód zobowiąże pracownika do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za wszystkie miesiące poprzedniego roku rozliczeniowego (od marca 2008 r. do lutego 2009 r.).

Kwoty przychodu dla świadczeń/zasiłków przedemerytalnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

SŁOWNICZEK

Dopuszczalna kwota przychodu - kwota, której przekroczenie powoduje odpowiednie zmniejszenie za dany miesiąc świadczenia/zasiłku przedemerytalnego; przy ustalaniu, czy kwota ta została przekroczona, sumuje się miesięczną kwotę przychodu świadczeniobiorcy oraz przysługującego świadczenia/zasiłku.

Graniczna kwota przychodu - kwota, której przekroczenie powoduje zawieszenie za dany miesiąc prawa do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego; przy ustalaniu, czy kwota ta została przekroczona, uwzględnia się miesięczną kwotę przychodu świadczeniobiorcy .

Roczna dopuszczalna kwota przychodu - kwota, której przekroczenie powoduje zmniejszenie za cały rok rozliczeniowy świadczenia/zasiłku przedemerytalnego; przy ustalaniu, czy kwota ta została przekroczona, sumuje się roczną kwotę przychodu świadczeniobiorcy oraz przysługującego świadczenia/zasiłku.

Roczna graniczna kwota przychodu - kwota, której przekroczenie powoduje zawieszenie za cały rok rozliczeniowy prawa do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego; przy ustalaniu, czy kwota ta została przekroczona, uwzględnia się roczną kwotę przychodu świadczeniobiorcy.

W maju 2009 r. wystawiliśmy na prośbę pracownika zaświadczenie o jego przychodzie w okresie od marca 2008 r. do lutego 2009 r. Pracownik jest uprawniony do świadczenia przedemerytalnego od 2006 r. Łączna wysokość przychodu pracownika wyniosła 7650 zł. W okresie od 1 marca do 31 lipca 2008 r. pracownik był u nas zatrudniony na 1/2 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 900 zł. Natomiast od 1 sierpnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. pracował na 1/4 etatu z wynagrodzeniem 450 zł. W styczniu 2008 r. pracownik poinformował ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie 900 zł, nie informując następnie o zmianie wynagrodzenia. Czy w wyniku rozliczenia przychodu ZUS zwróci pracownikowi określoną kwotę świadczenia?

Po rozliczeniu przychodu ZUS wyrówna wypłacone pracownikowi w niższej wysokości świadczenie przedemerytalne.

Jeżeli przychód wynikający z zaświadczenia lub oświadczenia nie przekracza granicznej kwoty przychodu, ZUS sumuje wysokość świadczenia przedemerytalnego przysługującego w całym roku rozliczeniowym oraz osiągniętego w tym okresie przychodu. Otrzymaną kwotę porównuje do rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu, która jest sumą miesięcznych dopuszczalnych kwot przychodu (w roku rozliczeniowym 2008/2009 wynosi 16 147,20 zł).

Jeżeli suma rocznej kwoty świadczenia i przychodu nie przekroczyła rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu, ZUS stwierdza, że świadczenie przysługiwało za cały rozliczany rok w pełnej wysokości. Jeżeli wcześniej świadczenie było zawieszone lub też było wypłacane w zmniejszonej wysokości, w decyzji rozliczającej ZUS stwierdza niedopłatę świadczenia przedemerytalnego. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

 

Jeżeli suma rocznej kwoty świadczenia i przychodu przekroczyła roczną dopuszczalną kwotę przychodu, ZUS ustala zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego.

W decyzji rozliczającej ZUS stwierdza:

• prawidłowość zmniejszenia w trakcie roku rozliczeniowego (jeżeli świadczenie było wypłacane w poszczególnych miesiącach roku rozliczeniowego w wysokości wynikającej ze zmniejszenia dokonanego w ramach rozliczenia rocznego),

• niedopłatę świadczenia (jeżeli świadczenie było w trakcie roku zawieszone lub było zmniejszane o kwotę wyższą niż ta, która wynika z rozliczenia rocznego),

• obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (jeżeli świadczenie było wypłacane w trakcie roku w wysokości wyższej niż ta, która wynika z jego zmniejszenia dokonanego w ramach rozliczenia rocznego).

Zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego jest równe kwocie przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu pomniejszonej o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez osobę ubezpieczoną i ustalone od kwoty przekroczenia. W przypadku pracowników procentowa wysokość składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez osobę pozostającą w stosunku pracy, o którą pomniejsza się kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu w roku rozliczeniowym 2008/2009, wynosi 13,71%.

Tak zmniejszone świadczenie przedemerytalne nie może być niższe od gwarantowanej rocznej kwoty. Dla roku rozliczeniowego 2008/2009 kwota ta wynosi 4546,80 zł (378,90 zł x 12 miesięcy).

Pracownik poinformował ZUS o wysokości przychodu jeszcze przed rozpoczęciem roku rozliczeniowego 2008/2009. Oznacza to, że świadczenie przedemerytalne zostało zmniejszone, począwszy od wypłaty za marzec 2008 r. Ponieważ świadczenie to zostało przyznane w 2006 r., jego wysokość po waloryzacji od 1 marca 2008 r. wynosiła 757,79 zł. Wysokość zmniejszonego świadczenia od 1 marca 2008 r. została więc obliczona w następujący sposób:

• 1657,79 zł (757,79 zł + 900 zł) - suma miesięcznej kwoty przychodu z umowy o pracę oraz kwoty świadczenia,

• 312,19 zł (1657,79 zł - 1345,60 zł) - kwota przekroczenia miesięcznej dopuszczalnej kwoty przychodu,

• 312,19 zł x 13,71% = 42,80 zł - kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika ustalona od kwoty przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu,

• 312,19 zł - 42,80 zł = 269,39 zł - kwota zmniejszenia świadczenia,

• 757,79 zł - 269,39 zł = 488,40 zł - kwota świadczenia po zmniejszeniu.

Łącznie za okres od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. kwota zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego wyniosła 3232,68 zł (269,39 zł x 12).

Wynikająca z zaświadczenia łączna kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym 2008/2009 wyniosła 7650 zł. Kwota tego przychodu nie przekroczyła rocznej granicznej kwoty przychodu. Dlatego ZUS, dokonując rozliczenia rocznego, porówna sumę świadczenia i przychodu z całego roku - 16 743,48 zł (9093,48 zł + 7650 zł) do rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu - 16 147,20 zł i stwierdzi przekroczenie tej kwoty. Obliczenie rocznego zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego wygląda następująco:

• 16 743,48 zł (9093,48 zł + 7650 zł) - suma rocznej kwoty przychodu oraz świadczenia,

• 596,28 zł (16 743,48 zł - 16 147,20 zł) - kwota przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu,

• 596,28 zł x 13,71% = 81,75 zł - kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika ustalona od kwoty przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu,

• 596,28 zł - 81,75 zł = 514,53 zł - roczna kwota zmniejszenia świadczenia,

• 9093,48 zł - 514,53 zł = 8578,95 zł - roczna kwota świadczenia po zmniejszeniu.

ZUS nie wypłacił przysługującego pracownikowi świadczenia przedemerytalnego w kwocie 3232,68 zł (269,48 zł x 12). Dlatego po rozliczeniu przychodu i świadczenia stwierdzi, że pracownik otrzymał świadczenie w zaniżonej o 2718,15 zł kwocie (3232,68 zł - - 514,53 zł). ZUS wypłaci wyrównanie świadczenia po potrąceniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jestem uprawniony do świadczenia przedemerytalnego przyznanego w 2007 r. Od 1 marca 2008 r. podjąłem zatrudnienie na 1/3 etatu i przez cały poprzedni rok rozliczeniowy otrzymywałem wynagrodzenie w kwocie 500 zł. Od 1 sierpnia 2008 r. dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam składki od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stopa procentowa tych składek wynosiła łącznie 30,07%. 29 maja 2009 r. złożyłem w ZUS zaświadczenie o przychodzie z umowy o pracę oraz oświadczenie o przychodzie z działalności. Z umowy o pracę przychód wyniósł 6000 zł, a z działalności 2364,60 zł. Z moich wyliczeń wynika, że taki przychód spowoduje zmniejszenie świadczenia. W jaki sposób ZUS ustali to zmniejszenie, skoro z tytułu zatrudnienia oraz działalności stopa procentowa składek na ubezpieczenia społeczne była różna?

ZUS ustali kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, o które zostanie pomniejszona kwota przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu, dokonując odpowiedniego wyliczenia.

Pana łączny przychód ze stosunku pracy oraz z tytułu prowadzenia firmy (8364,60 zł) nie przekroczył rocznej granicznej kwoty przychodu. Natomiast łącznie ze świadczeniem przedemerytalnym 17 458,08 zł (8364,60 zł + + 9093,48 zł) kwota ta przekroczyła roczną dopuszczalną kwotę przychodu obowiązującą w poprzednim roku rozliczeniowym o 1310,88 zł (17 458,08 zł - 16 147,20 zł). W związku z tym ZUS zmniejszył świadczenie przedemerytalne za rok rozliczeniowy 2008/2009.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego osiąga przychód z dwóch różnych rodzajów działalności zarobkowych, z tytułu których opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w zróżnicowanej procentowo wysokości, ZUS ustala w kilku etapach kwotę obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez świadczeniobiorcę, o którą pomniejsza się kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu. Przedstawiliśmy je poniżej na przykładzie informacji podanych w pytaniu.

 

1. W pierwszej kolejności ZUS dokonuje ustalenia procentowego udziału przychodów, od których odprowadzono zróżnicowane składki na ubezpieczenia społeczne w rocznej kwocie osiągniętego przychodu:

• (6000 zł x 100%) : 8364,60 zł = 71,73% (udział rocznego wynagrodzenia w łącznej rocznej kwocie przychodu),

• (2364,60 zł x 100%) : 8364,60 zł = 28,27% (udział przychodu z tytułu działalności gospodarczej w łącznej kwocie przychodu).

2. Następnie mnoży udział procentowy każdego z tych przychodów przez kwotę przekroczenia:

• 71,73% x 1310,88 zł = 940,29 zł (udział rocznego wynagrodzenia w kwocie przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu),

• 28,27% x 1310,88 zł = 370,59 zł (udział rocznego przychodu z tytułu działalności gospodarczej w kwocie przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu).

3. Po wykonaniu tego działania ZUS ustala wysokość składki opłaconej przez ubezpieczonego od kwoty przekroczenia ustalonej dla każdego z przychodów. W dalszej kolejności sumuje składki finansowane przez świadczeniobiorcę z tytułu każdej działalności:

• 940,29 zł x 13,71% = 128,91 zł

370,59 zł x 30,07% = 111,44 zł

128,91 zł + 111,44 zł = 240,35 zł (kwota obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez ubezpieczonego, o którą należy pomniejszyć kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu).

4. Uzyskaną kwotę ZUS odejmuje od kwoty przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu, ustalając w ten sposób wysokość zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego:

• 1310,88 zł - 240,35 zł = 1070,53 zł (kwota rocznego zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego).

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą. W maju złożyłem w ZUS oświadczenie o kwocie przychodu w poprzednim roku rozliczeniowym. Spodziewam się, że w decyzji rozliczającej zostanę zobowiązany do zwrotu części wypłaconych świadczeń, gdyż w okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości. Czy ZUS naliczy odsetki od kwoty świadczenia? Jak ZUS postąpi, jeżeli nie wpłacę w terminie całej kwoty?

Zobowiązując Pana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ZUS nie doliczy odsetek ustawowych. Jeżeli nie wpłaci Pan na konto ZUS pełnej kwoty w wyznaczonym decyzją rozliczeniową terminie, ZUS potrąci te kwoty z bieżąco wypłacanych świadczeń. W przypadku braku takiej możliwości - będzie dochodził zwrotu w drodze egzekucji administracyjnej.

Jeżeli w roku rozliczeniowym suma kwot zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia przedemerytalnego była niższa niż kwota wynikająca z rocznego rozliczenia przychodu, ZUS ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń. Następnie dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie emerytalnej. Świadczenia podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż rok rozliczeniowy poprzedzający rok, w którym wydana została decyzja o rozliczeniu świadczenia, jeśli osoba pobierająca świadczenie powiadomiła ZUS o osiąganiu przychodu (art. 138 ust. 4 ustawy emerytalnej). W pozostałych przypadkach świadczenia podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 3 lata rozliczeniowe, poprzedzające rok wydania tej decyzji.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiąganiem przychodów należy zwrócić bez odsetek za zwłokę, chyba że ZUS stwierdzi świadome wprowadzenie w błąd przez osobę pobierającą świadczenie.

ZUS, w drodze decyzji, zobowiązuje do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podane konto Oddziału ZUS w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji rozliczającej.

W przypadku niewpłacenia nienależnie pobranych świadczeń w podanym w decyzji terminie, po uprawomocnieniu się wspomnianej decyzji, ZUS potrąca należności z bieżąco wypłacanych świadczeń, aż do całkowitej spłaty. Miesięcznie ZUS może potrącić do 50% miesięcznego świadczenia z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń wynoszącej 60% kwoty najniższej emerytury, czyli maksymalnie 405,06 zł (675,10 zł x 60%).

Jeżeli prawo do świadczenia ustało, ZUS przekazuje sprawę nienależnie pobranych świadczeń do dochodzenia w trybie egzekucji administracyjnej.

• art. 5-6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - Dz.U. Nr 120, poz. 1252; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33

• art. 138 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 42, poz. 338

Dariusz Noszczak

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA