Kategorie

Umowa zlecenia w 2016 r. - składki na ubezpieczenia społeczne

ifirma.pl
Z ifirma.pl księgujesz gdziekolwiek jesteś.
Umowa zlecenia w 2016 r. - składki na ubezpieczenia społeczne
Umowa zlecenia w 2016 r. - składki na ubezpieczenia społeczne
Od początku 2016 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadziła zasadę oskładkowania umowy zlecenia do pułapu płacy minimalnej ( 1850,- zł brutto w 2016 r.).

Granicę wyznacza kwota minimalnego wynagrodzenia

Gdy kwota brutto z każdej zawartej umowy zlecenia będzie niższa od wynagrodzenia minimalnego, to wtedy zarówno pierwszy jak i kolejny płatnik musi zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich składek i wszystkie składki opłacać.

W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien poinformować płatnika w złożonym oświadczeniu, że posiada już umowę zlecenie u innego płatnika i że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na kwotę mniejszą niż minimalne wynagrodzenie. Może też dodatkowo przedstawić tę umowę zlecenia. I w zaistniałej sytuacji ten kolejny płatnik również zgłasza tego zleceniobiorcę do wszystkich składek i opłaca te składki.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Zleceniobiorca X ma podpisane od stycznia 2016 r. umowy zlecenia w trzech firmach jednocześnie. W pierwszej na kwotę 1000,00 zł brutto, w drugiej na 450,00 zł brutto i trzeciej na 300,00 zł brutto. Łącznie umowy te są zawarte na kwotę 1750,00 zł brutto, czyli nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. – 1850,00 zł brutto.

I w związku z tym, zleceniobiorca ten musi obowiązkowo podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne od każdej z tych umów.

Natomiast w sytuacji, gdy umowa zlecenie u pierwszego płatnika jest na kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to w takiej sytuacji z tej drugiej umowy płatnik zgłasza tę osobę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko taką składkę opłaca.

Zleceniobiorca Y podpisał w dwóch firmach jednocześnie umowy zlecenia. W pierwszej na kwotę 1850,00 zł brutto a w drugiej na 1000,00 zł brutto. W tej sytuacji od pierwszej umowy zlecenia opłacane będą wszystkie składki a od drugiej tylko składka zdrowotna. A wynika to z tego, że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na minimalne wynagrodzenie jakie obowiązuje w 2016 r. i dlatego od tej drugiej umowy opłacamy tylko składkę zdrowotną.

Co powinno zawierać oświadczenie

Jeżeli chodzi o oświadczenie, które powinien złożyć zleceniobiorca posiadający już inną umowę zlecenie, to nie ma w ustawie określonego wzoru takiego oświadczenia. Być może powstanie w przyszłości. Dlatego płatnik powinien sam sobie stworzyć taki wzór.

Oświadczenie takie powinno zawierać informacje czy taka osoba jest już gdzieś zatrudniona, na jaka umowę i czy umowa jest na co najmniej minimalne wynagrodzenie ustawowe czy na kwotę mniejszą. A także zapis o tym, że ubezpieczony powinien o każdej zmianie swojej sytuacji poinformować płatnika. Takie oświadczenie to w pewien sposób zabezpieczenie dla płatnika składek. Chociaż, to i tak płatnik odpowiada przed ZUS za opłacenie składek jeżeli nawet zostanie źle poinformowany przez ubezpieczonego.

Nowość wprowadzona do ustawy

W nowelizacji ustawy pojawiła się nowość, a mianowicie to, że płatnik składek będzie mógł zwrócić się do ZUS o zbadanie poprawności informacji jakie złoży ubezpieczony w oświadczeniu dotyczącym swojej sytuacji. Reguluje to art. 34 powyższej ustawy do którego został dodany ust. 6:
Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek.”

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Co się nie zmieniło

Nie zmieni się regulacja dotycząca zawierania umów zlecenia ze studentami do 26 roku życia. Tak jak do tej pory student lub uczeń do 26 roku życia nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, czyli nie opłacamy składek za taką osobę. Musi on przedłożyć zaświadczenie z uczelni, szkoły, że studiuje czy się uczy albo mieć aktualnie podbitą legitymacje studencką lub szkolną.

Umowa zlecenie z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę

Jeżeli chodzi o sytuację ubezpieczeniową pracownika, który jest jednocześnie zleceniobiorcą, przepisy ustawy systemowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. nie ulegają zmianom. Czyli, nie zmieni się sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem i jednocześnie zatrudnioną na umowę zlecenie.

Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. – 1850,00 zł brutto) – opłacała będzie obowiązkowo tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ale osoba taka powinna złożyć pisemne oświadczenie, że jest zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę i osiąga tam przychód co najmniej minimalne wynagrodzenie ustawowe.

Natomiast w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i w przeliczeniu na okres miesiąca, nie osiągnie minimalnego wynagrodzenia ustawowego (zatrudniony na część etatu), a dodatkowo w innych firmach wykonuje również pracę na podstawie dwóch lub więcej umów zlecenia, wówczas umowy zlecenia, będą powodowały również obowiązek ubezpieczeń, ale tylko wtedy gdy suma podstaw wymiaru składek z tytułu tych umów będzie wynosiła mniej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (1850,00 zł brutto w 2016 r.). Reguluje to art. 9 ust. 1a i 1b w zw. z art. 9 ust. 2c ustawy systemowej.

Osoba W jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na część etatu na kwotę 600,00 zł brutto a oprócz tego ma dwie umowy zlecenia od 2 stycznia 2016 r. W jednej firmie na kwotę 1000,00 zł brutto a w drugiej na 1900,00 zł brutto. Za styczeń oprócz tego, że będą opłacone wszystkie składki z umowy o pracę to także z obu umów zlecenia.

A wynika to z tego, że jak mamy umowę o pracę (tak jak w tym przypadku) na kwotę mniejszą niż minimalne wynagrodzenie, to zawsze z pierwszej umowy zlecenia opłacane są wszystkie składki. Druga umowa zlecenie jest również oskładkowana ponieważ nie zostało przekroczone minimalne wynagrodzenie.

Natomiast gdyby ta osoba miała jeszcze jedną umowę zlecenie to z tej trzeciej umowy byłaby opłacana tylko składka zdrowotna ponieważ zostanie tutaj przekroczone minimalne wynagrodzenie ustawowe. I nie ma tu znaczenia na jaką kwotę brutto byłaby ta umowa.

Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Umowa zlecenie z emerytem lub rencistą

Jeżeli chodzi o zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia emeryta czy rencisty, który wykonuje pracę na podstawie jednej umowy zlecenia to nadal będzie obowiązywała tutaj zasada, że podlega on z tytułu jej wykonywania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Obowiązkowo też opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca mający prawo do emerytury lub renty, który nie będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu ich wykonywania, jeżeli suma podstaw wymiaru składek z tytułu tych umów nie będzie wynosiła co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Zleceniobiorca ten będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi z uwzględnieniem kolejności powstawania tytułów do ubezpieczeń. Będzie mógł również na bieżąco zmieniać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – art. 9 ust. 4a i art. 9 ust. 2c ustawy systemowej.

Zleceniobiorca Z pobierający emeryturę jest jednocześnie zatrudniony na podstawie dwóch umów zlecenia. W styczniu 2016 r. z tytułu pierwszej umowy uzyskał przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1450,00 zł brutto, a z drugiej umowy – 700 zł brutto. I w takim przypadku zleceniobiorca musi być zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu obydwu tych umów.
Będzie tak, ponieważ w przypadku emeryta, który jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zawsze z pierwszej umowy opłacane są wszystkie składki. Z drugiej – w tym przypadku – również będą wszystkie składki, ponieważ nie została przekroczona kwota minimalnego wynagrodzenia. Natomiast gdyby pierwsza umowa zlecenie była na kwotę 1850,00 zł brutto (minimalne w 2016 r.) to należałoby tutaj opłacać wszystkie składki. Ale podpisując drugą umowę zlecenie byłaby już tylko opłacana składka zdrowotna. I nie ma tu znaczenia kwota brutto na jaką zawarta będzie umowa.

Umowa zlecenie a Fundusz Pracy

Nie podlegają obowiązkowi opłacania składek na FP firmy zatrudniające pracowników tylko na podstawie umowy zlecenie. Nie dotyczy to zleceniodawców będących jednostkami organizacyjnymi (np. spółek cywilnych).

Czyli, składki na ten Fundusz opłaca pracodawca, który zatrudnia chociaż jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Natomiast, jeśli zatrudnia tylko zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia, to wtedy nie ma obowiązku za nich opłacać tej składki niezależnie od wysokości wynagrodzenia.


Umowa zlecenie a działalność gospodarcza

Od stycznia 2016 r. osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie wykonująca umowę zlecenie niezwiązaną z wykonywaną działalnością, może wybrać umowę zlecenie, jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w przypadku, gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy zlecenia wyniesie co najmniej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli umowa zlecenie będzie na niższą podstawę to tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń będzie działalność gospodarcza. Z umowy zlecenia w takim przypadku obowiązkowa będzie tylko składka zdrowotna. Oczywiście składka emerytalna i rentowa może być dobrowolna.

Jeżeli chodzi o osobę prowadzącą działalność gospodarczą, która będzie opłacała jeszcze składki na ZUS preferencyjny i mająca jednocześnie umowę zlecenie niezwiązaną z wykonywaną działalnością, to w takim przypadku obowiązkowo będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z obu tytułów. Ale jeśli kwota wynagrodzenia z umowy zlecenia będzie na co najmniej minimalne wynagrodzenie ustawowe, to wówczas jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń będzie można wybrać umowę zlecenie a z działalności składki emerytalne i rentowe będą dobrowolne.

Ustawa nie zawiera żadnych przepisów przejściowych w zakresie rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń społecznych umów cywilnoprawnych na przełomie 2015 i 2016 r. w takim przypadku należy uznać, że stosuje się ją począwszy od umów zleceń zawartych od 1 stycznia 2016 r.
Np. jedna umowa zlecenie jest zawarta od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. – na kwotę 1000,00 zł brutto a druga od 2 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. na kwotę 600,00 zł brutto.
W tej sytuacji od 2 stycznia 2016 r. nastąpi zbieg dwóch umów zlecenia na kwotę łączną z obu umów – 1600,00 zł brutto, czyli na mniejszą niż minimalne wynagrodzenie w 2016 r. dlatego obie te umowy muszą zastać oskładkowane.

Podstawa prawna: ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r. poz.1831.

Małgorzata Michalak – ifirma.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.