Kategorie

Wypowiedzenie umowy o pracę – co trzeba wiedzieć?

Wypowiedzenie umowy o pracę – co musi zawierać?
Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje po złożeniu oświadczenia przez pracownika lub pracodawcę – oczywiście przy zachowaniu określonych wymogów formalnych związanych z okresem wypowiedzenia. Co musi zawierać wypowiedzenie? W jakiej formie należy je przygotować? Jaka jest długość okresów wypowiedzenia? Co należy wiedzieć o świadectwie pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – najważniejsze informacje dla pracownika i pracodawcy

Poniżej czytelnik znajdzie odpowiedź na najważniejsze pytania związane z kwestią wypowiadania umów o pracę, a mianowicie:
W jakiej formie musi być złożone wypowiedzenie umowy o pracę?
Czym jest okres wypowiedzenia i jaka jest jego długość?
Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia?
Czy zamiar wypowiedzenia umowy o pracę wymaga konsultacji pracodawcy ze związkami zawodowymi?
Kiedy pracodawca ma prawo do skrócenia pracownikowi okresu wypowiedzenia?
Jaka ilość dni przysługuje pracownikowi na poszukiwanie pracy?
Jakie wymogi formalne wiążą się z wydaniem pracownikowi świadectwa pracy?

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie o pracę musi być sformułowane merytorycznie i mieć odpowiednią formę. Pracownik powinien złożyć je na piśmie, pamiętając, że nie ma obowiązku wskazywania przyczyny swojej decyzji. Natomiast pracodawca ma obowiązek podania osobom zatrudnionym na czas nieokreślony konkretnej, prawdziwej i uzasadniającej wypowiedzenie przyczyny wypowiedzenia.
Pracodawca, tak samo jak pracownik powinien dochować formy pisemnej (dopuszczalna jest też forma elektroniczna z podpisem cyfrowym).
Pracodawca może również dokonać wypowiedzenia np. w formie ustnej lub korzystając z portalu społecznościowego – ale ryzykuje wówczas, iż ze względu na niewłaściwą formę złożenia oświadczenia woli, może być ono zakwestionowane przez pracownika przed sądem pracy z uwagi na wadliwość. Pismo z wypowiedzeniem umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania od tego wypowiedzenia do sądu pracy.

O czym należy pamiętać przygotowując wypowiedzenie umowy o pracę?

- przygotować dwa egzemplarze pisma o wypowiedzeniu – jeden przekazywany jest pracownikowi, drugi - przez niego podpisany - trzeba złożyć do części C akt osobowych pracownika;

- wręczyć wypowiedzenie w obecności dodatkowej osoby, która może potem potwierdzić ten fakt jako świadek;

- zapoznać  pracownika z treścią wypowiedzenia np.: poprzez jej odczytanie

- w przypadku, jeśli pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia oraz jego podpisania, pracodawca powinien sporządzić notatkę służbową potwierdzającą, że pracownik zapoznał się z  treścią wypowiedzenia, ale odmówił jego przyjęcia. Notatka powinna zostać podpisana również przez drugą osobę – świadka.

Od czego zależy okres wypowiedzenia?

Głównym czynnikiem wpływającym na długość okresu wypowiedzenia jest staż pracy u danego pracodawcy. Znaczenie ma również okres, na jaki została zawarta umowa o pracę.

Okresem wypowiedzenia określany jest czas, jaki musi upłynąć od chwili złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy na mocy tego oświadczenia. Ich długość precyzują przepisy Kodeksu pracy.

Jaka jest długość okresów wypowiedzenia?

Jeśli umowa o pracę na okres próbny zostanie rozwiązania za wypowiedzeniem przed upływem okresu na jaki obowiązuje, to okresy wypowiedzenia wynoszą:

 • 3 dni robocze (czyli dni niebędące niedzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy) – jeżeli ww. okres nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień – jeśli umowa na okres próbny została zawarta na dłużej niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie –jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku umowy na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy; czyli:

 • 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc przy długości zatrudnienia wynoszącej co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące w przypadku okresu zatrudnienia wynoszącego co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, przy okresie wypowiedzenia, wliczony zostaje łączny okres pracy u danego pracodawcy – nie wyklucza to jednak brania pod uwagę okresów zatrudniania u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 Kodeksu pracy). Obejmuje to również zakres przypadków, w których - na mocy odrębnych regulacji -nowy pracodawca stał się następcą prawnym stosunków pracy nawiązanych przez pracodawcę zatrudniającego wcześniej daną osobę. Nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę uzgodnienie przez jedną ze stron wcześniejszego terminu rozwiązania tej umowy, które nastąpiło po jej wypowiedzeniu.

Jaka jest rola związków zawodowych w okresie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?

Pracodawca ma obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę zwartej na czas nieokreślony. Powinien także sprawdzić, czy dana osoba  nie podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Zwolniony jest on z tego obowiązku w przypadku innego rodzaju umowy – np. na czas określony, czy na okres próbny.

Brak takiego powiadomienia może być podstawą do uznania, iż takie  wypowiedzenie umowy o pracę jest niezgodne z prawem.

Jakie istnieją sytuacje szczególne, które umożliwiają pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia?

Pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca, kiedy takie wypowiedzenie spowodowane jest ogłoszeniem upadłości lub likwidacją zakładu pracy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. W tego rodzaju przypadkach przysługuje pracownikowi odszkodowanie, którego wysokość stanowi równowartość za pozostałą część okresu wypowiedzenia – taki okres wlicza się również pracownikowi do okresu zatrudnienia.

Pamiętaj, że:

 • Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną.
 • Pracodawca nie może skrócić okresu wypowiedzenia pracownikom, których okres wypowiedzenia jest inny niż 3 miesiące.

Jak w praktyce wygląda prawo pracownika do dni wolnych na poszukiwanie pracy?

Pracownikowi można udzielać dni wolnych na poszukiwanie pracy jedynie w dniach roboczych. Dni takie przysługują pracownikowi w przypadku:

- okresu wypowiedzenia obejmującego co najmniej 2 tygodnie;

- wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę.

Pamiętaj!
Udzielenie prawa do dni wolnych następuje na wniosek pracownika.

Ilość dni na poszukiwanie nowej pracy przysługująca pracownikowi jest zależna od długości okresu wypowiedzenia:

- 2 dni robocze – w okresie 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia;

- 3 dni robocze – w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, a także w przypadku jego skrócenia z 3 miesięcy maksymalnie do 1 miesiąca.

Kiedy występuje sytuacja braku  obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia?

Kodeks pracy przewiduje również nadzwyczajne okoliczności zakończenia stosunku pracy. Przyczyny ich zaistnienia mogą leżeć po stronie pracownika lub pracodawcy.

Przypadek 1 – zwolnienie dyscyplinarne

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym musi nastąpić na piśmie oraz po zasięgnięciu przez pracodawcę opinii reprezentującej pracownika organizacji zawodowej. Ponadto jest on zobowiązany do podania przyczyny takiego, a nie innego zakończenia stosunku pracy. Powodem zwolnienia dyscyplinarnego musi być ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Przypadek 2 – niezdolność pracownika do pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia jest również możliwe w przypadku wystąpienia u pracownika niezdolności do pracy. Obejmuje to przypadki:

- choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia nieprzekraczającego 6 miesięcy;

- nieobecności spowodowanej chorobą, która  trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku;

- jeżeli wspomniana nieobecność trwa dłużej niż pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy dana osoba przepracowała swojego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;

- niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Pracodawca nie ma prawa do takiej formy rozwiązania umowy o pracę w przypadku kiedy:

- powodem nieobecności w pracy jest sprawowanie przez pracownika opieki nad dzieckiem (w czasie pobierania z tego tytułu zasiłku);

- pracownik przebywa w izolacji spowodowanej chorobą zakaźną (kiedy pobiera z tego tytułu wynagrodzenie oraz zasiłek);

- ustała przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy i pracownika stawił się do wykonywania obowiązków.

Przypadek 3 – z inicjatywy pracownika

Regulacje ustawy przewidują także sytuację rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z inicjatywy pracownika. Jedna posiada charakter obiektywny i wymaga potwierdzenia orzeczeniem lekarskim, druga wymaga od pracownika opinii, przypadku ciężkiego naruszenia wobec niego podstawowych obowiązków przez pracodawcę. Istotne, aby w takiej sytuacji pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na piśmie, podając przyczynę. Musi to nastąpić miesiąc od otrzymania informacji o sytuacji będącej powodem rozwiązania umowy o pracę.

Co należy wiedzieć o świadectwie pracy?

Reklama

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Jeśli uniemożliwia to np. nieobecność pracownika, świadectwo takie powinno zostać wydane najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych.

W przypadku niewydania lub nieprawidłowego wydania świadectwa pracy, pracownik ma prawo dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania  bez pracy z  tego powodu, nie dłużej jednak niż 6 tygodni.

Pracownikowi odszkodowanie nie przysługuje, jeśli zaistnienie wspomnianej sytuacji nie spowodowało żadnej szkody.

Pracodawca, który nie wyda pracownikowi świadectwa pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym przewidziane w Kodeksie pracy i zagrożone karą grzywny od 1000zł do 30.000zł.

Katarzyna Adamczyk, dyrektor CUP procesów kadrowo-płacowych klienta zewnętrznego, Impel Business Solutions sp. z o.o.

Chcesz zadać pytanie o obsługę kadrowo-płacową – chętnie odpowiemy: bpo@impel.pl

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  14 maja 2021
  Zakres dat:

  Prawie 20 mln e-PITów za 2020 rok - nowy rekord

  e-PIT za 2020 rok. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 19,6 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. złożono elektronicznie, z czego ponad połowę (10,1 mln) przez usługę Twój e-PIT. Tylko 2,1 mln zeznań rocznych zostało przesłanych w wersji papierowej. Dużą popularnością cieszy się cały serwis e-Urząd Skarbowy, do którego logowano się już 26,3 mln razy. Klientom e-Urzędu Skarbowego Ministerstwo Finansów i KAS udostępniły kolejną usługę – możliwość złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

  Jak złożyć zawiadomienie ZAW-NR?

  ZAW-NR - jak złożyć zawiadomienie przez e-Urząd Skarbowy? Kto może złożyć zawiadomienie? Ile czasu ma podatnik na złożenie ZAW-NR w czasie trwania COVID-19? Jak wypełnić ZAW-NR?

  VAT od taksy notarialnej - RPO dostrzega błędną praktykę notariuszy

  VAT od taksy notarialnej. W odpowiedzi na zgłoszenie redakcji portalu INFOR.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował 12 maja 2021 r. pismo do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej. Zdaniem RPO powszechna praktyka doliczania podatku VAT od taksy notarialnej budzi poważne zaniepokojenie. Obowiązujące regulacje w zakresie wynagrodzenia notariusza mające bez wątpienia charakter gwarancyjny i ochronny przemawiają, w opinii RPO, przeciwko dopuszczalności doliczania do wynagrodzenia notariusza stawki podatku od towarów i usług. Rzecznik zaprezentował w piśmie do Prezesa KRN obszerną argumentację prawną opartą zarówno o obowiązujące przepisy, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

  Nowy Ład - prezentacja, założenia

  Nowy Ład. Prezentacja nowego programu, czyli Nowego Ładu, zgodnie z planem nastąpi w sobotę (15 maja) - oświadczył wicepremier Jacek Sasin. Nowy Ład ma zawierać m.in. zmiany w systemie podatkowym.

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych - nowe logo na 25-lecie

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Samorząd doradców podatkowych w Polsce świętuje swoje 25-lecie prezentując nowe logo organizacji. Nowy znak doradców został wybrany w drodze konkursu, który wygrało studio graficzne Podpunkt. Jego autorką jest Zuza Charkiewicz.

  PKPiR – co warto wiedzieć?

  KPiR – kiedy można stosować? Jak zgłosić i jak prawidłowo prowadzić KPiR? Kiedy KPiR jest nierzetelna? Kiedy struktura JPK_PKPiR na żądanie organu podatkowego? Jak wygląda KPiR?

  Data minimalnej trwałości żywności a termin przydatności do spożycia - czym się różnią?

  Data minimalnej trwałości żywności. Wielu konsumentów nie rozróżnia umieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych daty minimalnej trwałości żywności i terminu przydatności do spożycia. To jeden z powodów marnowania (wyrzucania) żywności, która jest nadal zdatna do spożycia. Zgodnie z unijnym prawem od końca marca 2021 roku w obrocie niekomercyjnym mogą się znaleźć produkty po upływie daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Kolejne planowane kroki w tej walce dotyczą również rozszerzenia listy produktów zwolnionych z obowiązku podawania daty minimalnej trwałości lub nawet zupełnej rezygnacji z jej podawania i pozostania tylko przy terminie przydatności do spożycia, czyli przy sformułowaniu „należy spożyć do”.

  Amazon wygrywa z Brukselą spór o podatki

  Amazon i 250 milionów euro zaległych podatków. Amazon wygrywa spór z Komisją Europejską w sprawie zapłaty zaległych podatków.

  Zmiana umowy w czasie COVID-19 – klauzula rebus sic stantibus

  Zmiana umowy w czasie COVID-19. Kodeks cywilny zawiera instrument prawny (klauzulę) zwany z łac. rebus sic stantibus, który dopuszcza możliwość ingerencji sądu w treść zawartej umowy, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków wykonanie umowy (spełnienie świadczenia) byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Jak zastosować klauzulę rebus sic stantibus z powodów wywołanych pandemią COVID-19?

  Jak odzyskać podatek od nieruchomości po wyroku TK?

  Podatek od nieruchomości. W dniu 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla przedsiębiorców wyrok (sygn. SK 39/19) w sprawie podatku od nieruchomości. Termin na wznowienie postępowania podatkowego już upłynął Pozostają jednak inne możliwości odzyskania zapłaconego podatku od nieruchomości w związku z tym orzeczeniem. Kogo dotyczy wyrok? Wprost: osób fizycznych i przedsiębiorców. Jednak ze względu na treść jego uzasadnienia i użyte przez sąd sformułowanie ma również zastosowanie do „innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.”

  Czy ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki na dom w budowie?

  Ulga termomodernizacyjna. Wydatki poniesione w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie nie mogą być uwzględniane w ramach ulgi. Dlaczego?

  PIT złożony po terminie - zasady, skutki, ulgi, odsetki, czynny żal

  PIT złożony po terminie. Na podstawie ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (w tym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkami są tu deklaracja PIT-16A i deklaracja PIT-19A (składane do końca stycznia - a w 2021 roku wyjątkowo do 1 lutego) oraz zeznanie ryczałtowców PIT-28 (składanie od 15 lutego do końca tego miesiąca - w 2021 r. wyjątkowo do 1 marca 2021 r.).

  Brakuje specjalistów od Przemysłu 4.0

  Przemysł 4.0 - największym problemem jest tu nie COVID-19, a brak dostępu do kadr wykwalifikowanych we wdrażaniu rozwiązań nowoczesnego przemysłu. Już przed pandemią ich brakowało, a teraz praktycznie zniknęli z rynku - alarmują eksperci.

  Tarcza PFR 1.0 - umorzone subwencje bez podatku

  Tarcza Finansowa PFR 1.0. Firmy, którym Polski Fundusz Rozwoju umorzy subwencję, nie będą musiały płacić od umorzonej kwoty podatku – przyznał rząd w aktualizacji programu konwergencji. Zdaniem ekspertów nie trzeba też będzie korygować kosztów uzyskania przychodów.

  Otwarcie gospodarki - MŚP potrzebują gotówki

  Otwarcie gospodarki. W 2020 roku majowe zdejmowanie zakazów gospodarczych zwiększyło liczbę faktur wystawianych przez MŚP o 30%. Zanim jednak przelewy wpłynęły na konta, przedsiębiorcy znaleźli się w martwym punkcie. – w tym roku biznes też błaga o pieniądze. Znoszenie obostrzeń powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na finansowanie – firmy potrzebują gotówki, żeby wystartować.

  Lokalna dokumentacja cen transferowych – co warto wiedzieć?

  Lokalna dokumentacja cen transferowych. Kiedy należy przygotować lokalną dokumentację cen transferowych? Jakie elementy składowe powinna zawierać?

  Nowoczesny księgowy - co to znaczy?

  Nowoczesny księgowy. Jeszcze pod koniec XX. wieku osoba wykonująca zawód księgowego kojarzyła się przede wszystkim z zapracowaną starszą panią w okularach, liczącą coś na kalkulatorze i alergicznie reagującą na kolejnych petentów. Ponad ćwierć wieku temu dział księgowości w firmach nie miał nawet większego znaczenia, aż do 1994 roku i momentu ogłoszenia ustawy o rachunkowości. Dziś stereotyp nudnej księgowej jest już dawno nieaktualny, a na taką ścieżkę kariery coraz częściej decydują się także panowie - z danych CashDirector SA. wynika, że już 37% pracowników to mężczyźni, natomiast 63% to kobiety. Różnica ta zmniejsza się z roku na rok.

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek. Małżonkowie, którzy dokonują podziału małżeńskiego majątku wspólnego (tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) mają wątpliwości, czy od tego podziału muszą zapłacić podatek.

  System e-TOLL. Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne

  Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne (e-TOLL). Resort finansów proponuje przewoźnikom ulgę podatkową dotyczącą urządzeń lokalizacyjnych wykorzystywanych w nowym systemie poboru opłat drogowych e-TOLL.

  Uczestnictwo w strukturze cash poolingu – skutki w VAT

  Cash pooling a VAT. Czym jest cash pooling? Jakie skutki na gruncie przepisów dot. VAT wywołuje uczestnictwo w strukturze cash poolingu?

  Rozliczenie straty podatkowej w CIT – zmiany od 2021 roku

  Rozliczenie straty podatkowej. Rok 2021 przyniósł zmiany w zakresie podatkowego rozliczenia starty. Z jednej strony, dzięki przepisom tarcz antykryzysowych, podatnicy mogą rozliczyć stratę za 2020 rok z dochodem osiągniętym w 2019 r. Z drugiej, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyniosła ograniczenie w możliwości rozliczenia straty przy tzw. połączeniu odwrotnym spółek.

  Stypendia sportowe z wynagrodzeniem - obowiązki ZUS

  ZUS. Umowa o pracę i stypendia sportowe, a obowiązki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w świetle orzeczenia NSA.

  Gwarancje finansowe dla leasingu - korzystne finansowanie dla MŚP

  Leasing. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Paneuropejskim Funduszem Gwarancyjnym. Dotyczy ona nowej portfelowej linii gwarancyjnej leasingu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Łączny limit gwarancji to 4,5 mld zł. Oznacza to możliwość realizacji finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 5,6 mld zł.

  Amortyzacja. Faktury z pominięciem split payment

  Amortyzacja a split payment. Czy podatnik może zaliczyć do kosztów działalności poprzez odpisy amortyzacyjne tę część wydatków, która została przeznaczona na budowę pomieszczenia biurowego, a za które faktury zostały opłacone z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, mimo że przewyższają wartość 15 000 zł brutto i obejmują usługi, które są zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT?

  Nowy Ład. Zmiany w klinie podatkowym

  Nowy Ład a klin podatkowy. Obecnie nie ma w planach zmian w podatkach VAT i CIT, w tzw. Nowym Ładzie będą zaproponowane zmiany w klinie podatkowym - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.