Kategorie

Wypowiedzenie umowy o pracę – co trzeba wiedzieć?

Wypowiedzenie umowy o pracę – co musi zawierać?
Wypowiedzenie umowy o pracę – co musi zawierać?
Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje po złożeniu oświadczenia przez pracownika lub pracodawcę – oczywiście przy zachowaniu określonych wymogów formalnych związanych z okresem wypowiedzenia. Co musi zawierać wypowiedzenie? W jakiej formie należy je przygotować? Jaka jest długość okresów wypowiedzenia? Co należy wiedzieć o świadectwie pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – najważniejsze informacje dla pracownika i pracodawcy

Poniżej czytelnik znajdzie odpowiedź na najważniejsze pytania związane z kwestią wypowiadania umów o pracę, a mianowicie:
W jakiej formie musi być złożone wypowiedzenie umowy o pracę?
Czym jest okres wypowiedzenia i jaka jest jego długość?
Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia?
Czy zamiar wypowiedzenia umowy o pracę wymaga konsultacji pracodawcy ze związkami zawodowymi?
Kiedy pracodawca ma prawo do skrócenia pracownikowi okresu wypowiedzenia?
Jaka ilość dni przysługuje pracownikowi na poszukiwanie pracy?
Jakie wymogi formalne wiążą się z wydaniem pracownikowi świadectwa pracy?

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie o pracę musi być sformułowane merytorycznie i mieć odpowiednią formę. Pracownik powinien złożyć je na piśmie, pamiętając, że nie ma obowiązku wskazywania przyczyny swojej decyzji. Natomiast pracodawca ma obowiązek podania osobom zatrudnionym na czas nieokreślony konkretnej, prawdziwej i uzasadniającej wypowiedzenie przyczyny wypowiedzenia.
Pracodawca, tak samo jak pracownik powinien dochować formy pisemnej (dopuszczalna jest też forma elektroniczna z podpisem cyfrowym).
Pracodawca może również dokonać wypowiedzenia np. w formie ustnej lub korzystając z portalu społecznościowego – ale ryzykuje wówczas, iż ze względu na niewłaściwą formę złożenia oświadczenia woli, może być ono zakwestionowane przez pracownika przed sądem pracy z uwagi na wadliwość. Pismo z wypowiedzeniem umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania od tego wypowiedzenia do sądu pracy.

O czym należy pamiętać przygotowując wypowiedzenie umowy o pracę?

- przygotować dwa egzemplarze pisma o wypowiedzeniu – jeden przekazywany jest pracownikowi, drugi - przez niego podpisany - trzeba złożyć do części C akt osobowych pracownika;

- wręczyć wypowiedzenie w obecności dodatkowej osoby, która może potem potwierdzić ten fakt jako świadek;

- zapoznać  pracownika z treścią wypowiedzenia np.: poprzez jej odczytanie

- w przypadku, jeśli pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia oraz jego podpisania, pracodawca powinien sporządzić notatkę służbową potwierdzającą, że pracownik zapoznał się z  treścią wypowiedzenia, ale odmówił jego przyjęcia. Notatka powinna zostać podpisana również przez drugą osobę – świadka.

Od czego zależy okres wypowiedzenia?

Głównym czynnikiem wpływającym na długość okresu wypowiedzenia jest staż pracy u danego pracodawcy. Znaczenie ma również okres, na jaki została zawarta umowa o pracę.

Okresem wypowiedzenia określany jest czas, jaki musi upłynąć od chwili złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy na mocy tego oświadczenia. Ich długość precyzują przepisy Kodeksu pracy.

Jaka jest długość okresów wypowiedzenia?

Jeśli umowa o pracę na okres próbny zostanie rozwiązania za wypowiedzeniem przed upływem okresu na jaki obowiązuje, to okresy wypowiedzenia wynoszą:

 • 3 dni robocze (czyli dni niebędące niedzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy) – jeżeli ww. okres nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień – jeśli umowa na okres próbny została zawarta na dłużej niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie –jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku umowy na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy; czyli:

 • 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc przy długości zatrudnienia wynoszącej co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące w przypadku okresu zatrudnienia wynoszącego co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, przy okresie wypowiedzenia, wliczony zostaje łączny okres pracy u danego pracodawcy – nie wyklucza to jednak brania pod uwagę okresów zatrudniania u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 Kodeksu pracy). Obejmuje to również zakres przypadków, w których - na mocy odrębnych regulacji -nowy pracodawca stał się następcą prawnym stosunków pracy nawiązanych przez pracodawcę zatrudniającego wcześniej daną osobę. Nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę uzgodnienie przez jedną ze stron wcześniejszego terminu rozwiązania tej umowy, które nastąpiło po jej wypowiedzeniu.

Jaka jest rola związków zawodowych w okresie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?

Pracodawca ma obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę zwartej na czas nieokreślony. Powinien także sprawdzić, czy dana osoba  nie podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Zwolniony jest on z tego obowiązku w przypadku innego rodzaju umowy – np. na czas określony, czy na okres próbny.

Brak takiego powiadomienia może być podstawą do uznania, iż takie  wypowiedzenie umowy o pracę jest niezgodne z prawem.

Jakie istnieją sytuacje szczególne, które umożliwiają pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia?

Pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca, kiedy takie wypowiedzenie spowodowane jest ogłoszeniem upadłości lub likwidacją zakładu pracy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. W tego rodzaju przypadkach przysługuje pracownikowi odszkodowanie, którego wysokość stanowi równowartość za pozostałą część okresu wypowiedzenia – taki okres wlicza się również pracownikowi do okresu zatrudnienia.

Pamiętaj, że:

 • Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną.
 • Pracodawca nie może skrócić okresu wypowiedzenia pracownikom, których okres wypowiedzenia jest inny niż 3 miesiące.

Jak w praktyce wygląda prawo pracownika do dni wolnych na poszukiwanie pracy?

Pracownikowi można udzielać dni wolnych na poszukiwanie pracy jedynie w dniach roboczych. Dni takie przysługują pracownikowi w przypadku:

- okresu wypowiedzenia obejmującego co najmniej 2 tygodnie;

- wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę.

Pamiętaj!
Udzielenie prawa do dni wolnych następuje na wniosek pracownika.

Ilość dni na poszukiwanie nowej pracy przysługująca pracownikowi jest zależna od długości okresu wypowiedzenia:

- 2 dni robocze – w okresie 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia;

- 3 dni robocze – w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, a także w przypadku jego skrócenia z 3 miesięcy maksymalnie do 1 miesiąca.

Kiedy występuje sytuacja braku  obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia?

Kodeks pracy przewiduje również nadzwyczajne okoliczności zakończenia stosunku pracy. Przyczyny ich zaistnienia mogą leżeć po stronie pracownika lub pracodawcy.

Przypadek 1 – zwolnienie dyscyplinarne

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym musi nastąpić na piśmie oraz po zasięgnięciu przez pracodawcę opinii reprezentującej pracownika organizacji zawodowej. Ponadto jest on zobowiązany do podania przyczyny takiego, a nie innego zakończenia stosunku pracy. Powodem zwolnienia dyscyplinarnego musi być ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Przypadek 2 – niezdolność pracownika do pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia jest również możliwe w przypadku wystąpienia u pracownika niezdolności do pracy. Obejmuje to przypadki:

- choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia nieprzekraczającego 6 miesięcy;

- nieobecności spowodowanej chorobą, która  trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku;

- jeżeli wspomniana nieobecność trwa dłużej niż pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy dana osoba przepracowała swojego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;

- niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Pracodawca nie ma prawa do takiej formy rozwiązania umowy o pracę w przypadku kiedy:

- powodem nieobecności w pracy jest sprawowanie przez pracownika opieki nad dzieckiem (w czasie pobierania z tego tytułu zasiłku);

- pracownik przebywa w izolacji spowodowanej chorobą zakaźną (kiedy pobiera z tego tytułu wynagrodzenie oraz zasiłek);

- ustała przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy i pracownika stawił się do wykonywania obowiązków.

Przypadek 3 – z inicjatywy pracownika

Regulacje ustawy przewidują także sytuację rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z inicjatywy pracownika. Jedna posiada charakter obiektywny i wymaga potwierdzenia orzeczeniem lekarskim, druga wymaga od pracownika opinii, przypadku ciężkiego naruszenia wobec niego podstawowych obowiązków przez pracodawcę. Istotne, aby w takiej sytuacji pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na piśmie, podając przyczynę. Musi to nastąpić miesiąc od otrzymania informacji o sytuacji będącej powodem rozwiązania umowy o pracę.

Co należy wiedzieć o świadectwie pracy?

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Jeśli uniemożliwia to np. nieobecność pracownika, świadectwo takie powinno zostać wydane najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych.

W przypadku niewydania lub nieprawidłowego wydania świadectwa pracy, pracownik ma prawo dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania  bez pracy z  tego powodu, nie dłużej jednak niż 6 tygodni.

Pracownikowi odszkodowanie nie przysługuje, jeśli zaistnienie wspomnianej sytuacji nie spowodowało żadnej szkody.

Pracodawca, który nie wyda pracownikowi świadectwa pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym przewidziane w Kodeksie pracy i zagrożone karą grzywny od 1000zł do 30.000zł.

Katarzyna Adamczyk, dyrektor CUP procesów kadrowo-płacowych klienta zewnętrznego, Impel Business Solutions sp. z o.o.

Chcesz zadać pytanie o obsługę kadrowo-płacową – chętnie odpowiemy: bpo@impel.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.