REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wypowiedzenie umowy o pracę – co trzeba wiedzieć?

Wypowiedzenie umowy o pracę – co musi zawierać?
Wypowiedzenie umowy o pracę – co musi zawierać?

REKLAMA

REKLAMA

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje po złożeniu oświadczenia przez pracownika lub pracodawcę – oczywiście przy zachowaniu określonych wymogów formalnych związanych z okresem wypowiedzenia. Co musi zawierać wypowiedzenie? W jakiej formie należy je przygotować? Jaka jest długość okresów wypowiedzenia? Co należy wiedzieć o świadectwie pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – najważniejsze informacje dla pracownika i pracodawcy

Poniżej czytelnik znajdzie odpowiedź na najważniejsze pytania związane z kwestią wypowiadania umów o pracę, a mianowicie:
W jakiej formie musi być złożone wypowiedzenie umowy o pracę?
Czym jest okres wypowiedzenia i jaka jest jego długość?
Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia?
Czy zamiar wypowiedzenia umowy o pracę wymaga konsultacji pracodawcy ze związkami zawodowymi?
Kiedy pracodawca ma prawo do skrócenia pracownikowi okresu wypowiedzenia?
Jaka ilość dni przysługuje pracownikowi na poszukiwanie pracy?
Jakie wymogi formalne wiążą się z wydaniem pracownikowi świadectwa pracy?

Autopromocja

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie o pracę musi być sformułowane merytorycznie i mieć odpowiednią formę. Pracownik powinien złożyć je na piśmie, pamiętając, że nie ma obowiązku wskazywania przyczyny swojej decyzji. Natomiast pracodawca ma obowiązek podania osobom zatrudnionym na czas nieokreślony konkretnej, prawdziwej i uzasadniającej wypowiedzenie przyczyny wypowiedzenia.
Pracodawca, tak samo jak pracownik powinien dochować formy pisemnej (dopuszczalna jest też forma elektroniczna z podpisem cyfrowym).
Pracodawca może również dokonać wypowiedzenia np. w formie ustnej lub korzystając z portalu społecznościowego – ale ryzykuje wówczas, iż ze względu na niewłaściwą formę złożenia oświadczenia woli, może być ono zakwestionowane przez pracownika przed sądem pracy z uwagi na wadliwość. Pismo z wypowiedzeniem umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania od tego wypowiedzenia do sądu pracy.

O czym należy pamiętać przygotowując wypowiedzenie umowy o pracę?

- przygotować dwa egzemplarze pisma o wypowiedzeniu – jeden przekazywany jest pracownikowi, drugi - przez niego podpisany - trzeba złożyć do części C akt osobowych pracownika;

- wręczyć wypowiedzenie w obecności dodatkowej osoby, która może potem potwierdzić ten fakt jako świadek;

- zapoznać  pracownika z treścią wypowiedzenia np.: poprzez jej odczytanie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- w przypadku, jeśli pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia oraz jego podpisania, pracodawca powinien sporządzić notatkę służbową potwierdzającą, że pracownik zapoznał się z  treścią wypowiedzenia, ale odmówił jego przyjęcia. Notatka powinna zostać podpisana również przez drugą osobę – świadka.

Od czego zależy okres wypowiedzenia?

Głównym czynnikiem wpływającym na długość okresu wypowiedzenia jest staż pracy u danego pracodawcy. Znaczenie ma również okres, na jaki została zawarta umowa o pracę.

Okresem wypowiedzenia określany jest czas, jaki musi upłynąć od chwili złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy na mocy tego oświadczenia. Ich długość precyzują przepisy Kodeksu pracy.

Jaka jest długość okresów wypowiedzenia?

Jeśli umowa o pracę na okres próbny zostanie rozwiązania za wypowiedzeniem przed upływem okresu na jaki obowiązuje, to okresy wypowiedzenia wynoszą:

 • 3 dni robocze (czyli dni niebędące niedzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy) – jeżeli ww. okres nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień – jeśli umowa na okres próbny została zawarta na dłużej niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie –jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku umowy na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy; czyli:

 • 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc przy długości zatrudnienia wynoszącej co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące w przypadku okresu zatrudnienia wynoszącego co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, przy okresie wypowiedzenia, wliczony zostaje łączny okres pracy u danego pracodawcy – nie wyklucza to jednak brania pod uwagę okresów zatrudniania u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 Kodeksu pracy). Obejmuje to również zakres przypadków, w których - na mocy odrębnych regulacji -nowy pracodawca stał się następcą prawnym stosunków pracy nawiązanych przez pracodawcę zatrudniającego wcześniej daną osobę. Nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę uzgodnienie przez jedną ze stron wcześniejszego terminu rozwiązania tej umowy, które nastąpiło po jej wypowiedzeniu.

Jaka jest rola związków zawodowych w okresie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?

Pracodawca ma obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę zwartej na czas nieokreślony. Powinien także sprawdzić, czy dana osoba  nie podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Zwolniony jest on z tego obowiązku w przypadku innego rodzaju umowy – np. na czas określony, czy na okres próbny.

Brak takiego powiadomienia może być podstawą do uznania, iż takie  wypowiedzenie umowy o pracę jest niezgodne z prawem.

Jakie istnieją sytuacje szczególne, które umożliwiają pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia?

Pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca, kiedy takie wypowiedzenie spowodowane jest ogłoszeniem upadłości lub likwidacją zakładu pracy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. W tego rodzaju przypadkach przysługuje pracownikowi odszkodowanie, którego wysokość stanowi równowartość za pozostałą część okresu wypowiedzenia – taki okres wlicza się również pracownikowi do okresu zatrudnienia.

Pamiętaj, że:

 • Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną.
 • Pracodawca nie może skrócić okresu wypowiedzenia pracownikom, których okres wypowiedzenia jest inny niż 3 miesiące.

Jak w praktyce wygląda prawo pracownika do dni wolnych na poszukiwanie pracy?

Pracownikowi można udzielać dni wolnych na poszukiwanie pracy jedynie w dniach roboczych. Dni takie przysługują pracownikowi w przypadku:

- okresu wypowiedzenia obejmującego co najmniej 2 tygodnie;

- wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę.

Pamiętaj!
Udzielenie prawa do dni wolnych następuje na wniosek pracownika.

Ilość dni na poszukiwanie nowej pracy przysługująca pracownikowi jest zależna od długości okresu wypowiedzenia:

- 2 dni robocze – w okresie 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia;

- 3 dni robocze – w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, a także w przypadku jego skrócenia z 3 miesięcy maksymalnie do 1 miesiąca.

Kiedy występuje sytuacja braku  obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia?

Kodeks pracy przewiduje również nadzwyczajne okoliczności zakończenia stosunku pracy. Przyczyny ich zaistnienia mogą leżeć po stronie pracownika lub pracodawcy.

Przypadek 1 – zwolnienie dyscyplinarne

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym musi nastąpić na piśmie oraz po zasięgnięciu przez pracodawcę opinii reprezentującej pracownika organizacji zawodowej. Ponadto jest on zobowiązany do podania przyczyny takiego, a nie innego zakończenia stosunku pracy. Powodem zwolnienia dyscyplinarnego musi być ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Przypadek 2 – niezdolność pracownika do pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia jest również możliwe w przypadku wystąpienia u pracownika niezdolności do pracy. Obejmuje to przypadki:

- choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia nieprzekraczającego 6 miesięcy;

- nieobecności spowodowanej chorobą, która  trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku;

- jeżeli wspomniana nieobecność trwa dłużej niż pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy dana osoba przepracowała swojego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;

- niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Pracodawca nie ma prawa do takiej formy rozwiązania umowy o pracę w przypadku kiedy:

- powodem nieobecności w pracy jest sprawowanie przez pracownika opieki nad dzieckiem (w czasie pobierania z tego tytułu zasiłku);

- pracownik przebywa w izolacji spowodowanej chorobą zakaźną (kiedy pobiera z tego tytułu wynagrodzenie oraz zasiłek);

- ustała przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy i pracownika stawił się do wykonywania obowiązków.

Przypadek 3 – z inicjatywy pracownika

Regulacje ustawy przewidują także sytuację rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z inicjatywy pracownika. Jedna posiada charakter obiektywny i wymaga potwierdzenia orzeczeniem lekarskim, druga wymaga od pracownika opinii, przypadku ciężkiego naruszenia wobec niego podstawowych obowiązków przez pracodawcę. Istotne, aby w takiej sytuacji pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na piśmie, podając przyczynę. Musi to nastąpić miesiąc od otrzymania informacji o sytuacji będącej powodem rozwiązania umowy o pracę.

Co należy wiedzieć o świadectwie pracy?

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Jeśli uniemożliwia to np. nieobecność pracownika, świadectwo takie powinno zostać wydane najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych.

W przypadku niewydania lub nieprawidłowego wydania świadectwa pracy, pracownik ma prawo dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania  bez pracy z  tego powodu, nie dłużej jednak niż 6 tygodni.

Pracownikowi odszkodowanie nie przysługuje, jeśli zaistnienie wspomnianej sytuacji nie spowodowało żadnej szkody.

Pracodawca, który nie wyda pracownikowi świadectwa pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym przewidziane w Kodeksie pracy i zagrożone karą grzywny od 1000zł do 30.000zł.

Katarzyna Adamczyk, dyrektor CUP procesów kadrowo-płacowych klienta zewnętrznego, Impel Business Solutions sp. z o.o.

Chcesz zadać pytanie o obsługę kadrowo-płacową – chętnie odpowiemy: bpo@impel.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

REKLAMA