| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > PIT 2009 - zmiany dla przedsiębiorców

PIT 2009 - zmiany dla przedsiębiorców

Efektem tegorocznych prac nad zmianami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustawa z 6 listopada 2008 r. Nie wprowadza ona rewolucji w zakresie tego podatku, ale z pewnością wiele spraw porządkuje i wprowadza kilka korzystnych dla podatników rozwiązań. Należy również zwrócić uwagę na rozwiązania niekorzystne, ponieważ to one tak naprawdę decydują o dolegliwości podatku. Jedno nie ulega wątpliwości, zapoznanie się z tymi zmianami jest dla przedsiębiorców praktycznie obowiązkiem.

Memoriałowe potrącanie wynagrodzeń i składek ZUS

Do ustawy zostały wprowadzone przepisy umożliwiające stosowanie tzw. metody memoriałowej przy rozliczaniu kosztów z tytułu:

1) wynagrodzeń ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, przychodów osiąganych z racji bycia członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,

2) składek na ubezpieczenia społeczne od powyższych należności w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

- tym pracodawcom, którzy wypłacają wynagrodzenia oraz wpłacają składki w terminach przewidzianych prawem.

Przykład

Wynagrodzenie miesięczne płatne jest zgodnie z umową o pracę 28 danego miesiąca. Wynagrodzenie za styczeń 2009 r. zostało wypłacone 28 stycznia 2009 r. Termin płatności składek ZUS od tego wynagrodzenia przypada na 16 lutego 2009 r. (15 wypada w niedzielę). Pracodawca zapłacił te składki w ustawowym terminie. Oznacza to, że pracodawca wynagrodzenie pracownika oraz składki ZUS może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r.

W dotychczasowym stanie prawnym do wynagrodzeń pracowniczych oraz powyższych składek ZUS stosowana była tzw. metoda kasowa. Zgodnie z nią nie zaliczano do kosztów uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepozostawionych do dyspozycji wynagrodzeń oraz nieopłaconych do ZUS składek w części finansowanej przez płatnika. Metoda kasowa miała zastosowanie również do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Metoda kasowa została wprowadzona na grunt u.p.d.o.f. z założeniem, że ograniczy ona praktykę pracodawców polegającą na finansowaniu innych potrzeb ze środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i zapłatę należnych składek do ZUS. Miała ona być sankcją dla podmiotów, które opóźniały się z wypłatami wynagrodzeń i wpłatami składek do ZUS.

Zgodnie z nową metodą memoriałową pracodawca do kosztów danego miesiąca może zaliczyć wynagrodzenie należne za ten miesiąc, nawet jeżeli termin wypłaty przypada w następnym miesiącu. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 85 § 2) pracodawcy mogą wypłacać wynagrodzenie z pewnym „przesunięciem” (maksymalnie do 10. dnia następnego miesiąca). Warunek zastosowania metody memoriałowej jest taki, że wynagrodzenie musi zostać wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy czy umowy o pracę.

Przykład

Regulamin wynagradzania przewiduje wypłatę wynagrodzenia za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca. Pracodawca pensję za styczeń 2009 r. wypłacił 9 lutego 2009 r. W takim przypadku ma on prawo zaliczyć dokonaną wypłatę do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r. Pensję za luty pracodawca wypłacił dopiero 12 marca 2009 r. W tym przypadku wynagrodzenie za luty do kosztów uzyskania przychodów zostanie zaliczone w dacie wypłaty - 12 marca 2009 r.

W przypadku przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia na następny miesiąc obowiązek uiszczenia składek ZUS od wynagrodzeń powstaje do 15 dnia miesiąca, ale następnego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia. W takim przypadku pracodawcy, chcący skorzystać z metody memoriałowej wobec składek ZUS, będą musieli zapłacić składki w terminie o jeden miesiąc wcześniej.

Przykład

Wynagrodzenie za miesiąc jest płatne 5 następnego miesiąca. Składki ZUS powinny więc być zapłacone do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2009 r. płatne jest 5 lutego 2009 r. Termin opłacenia składek ZUS od tego wynagrodzenia to 16 marca 2009 r. (15 wypada w niedzielę). Podatnik ma możliwość ująć te składki w kosztach memoriałowo już w styczniu 2009 r., ale pod warunkiem że zapłaci je miesiąc wcześniej, tj. do 16 lutego 2009 r. (15 wypada w niedzielę).

Zarówno w sytuacji niewypłacenia wynagrodzeń lub nieopłacenia składek ZUS w określonych prawem terminach pracodawca będzie mógł zaliczyć te należności do kosztów uzyskania przychodów według metody kasowej.

Dochód przy przekształceniu spółek kapitałowych w osobowe

Zgodnie z nowo dodanym pkt 8 w art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f. dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Przychód ten ustala się na dzień przekształcenia.

W myśl przepisów kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) wspólnik spółki kapitałowej ma prawo do udziału w zysku mającym źródło w rocznym sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników (wypłata dywidendy). Kodeks stanowi również, że umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, np. przeniesienie go do kapitału zapasowego lub innego funduszu celowego z przeznaczeniem na pokrycie strat lub na nowe inwestycje. Środki gromadzone na tych funduszach stanowią przysługującą wspólnikom, a niepodzieloną i niewypłaconą dywidendę.

Problem ze środkami zgromadzonymi na kapitale zakładowym lub funduszu celowym powstawał w momencie przekształcania spółki kapitałowej w spółkę osobową wymienioną w k.s.h., np. spółkę jawną. Powstawała wątpliwość, czym dla celów podatkowych są środki zgromadzone na ww. funduszach, pochodzące z niepodzielonej i niewypłaconej dywidendy (zysku) z lat poprzednich.

Zmiana wprowadzona do u.p.d.o.f. rozwiewa te wątpliwości i wskazuje jednoznacznie, że w takiej sytuacji (przy przekształceniu) niepodzielone zyski w spółce kapitałowej będą stanowiły przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i w skutek tego będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym 19-proc. podatkiem dochodowym.

Płatnikiem zryczałtowanego podatku jest spółka powstała w wyniku przekształcenia. Ważne jest, że to udziałowiec (podatnik) przekształcanej spółki kapitałowej ma obowiązek przekazać kwotę należnego zryczałtowanego podatku płatnikowi przed terminem jego wpłaty do urzędu skarbowego.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »