| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Przelew zaliczki na podatek po terminie

Przelew zaliczki na podatek po terminie

Bank nie zrealizował polecenia przelewu należności w terminie zleconym przez jednostkę. W związku z tym zaliczki na podatek dochodowy pracowników jednostki za luty 2008 r. wpłynęły do urzędu skarbowego 21 zamiast 20 marca. Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność za niewpłacone na czas zaliczki pracowników?


Banki są obowiązane realizować polecenia przelewu dotyczące należności podatkowych w terminie 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku bankowego posiadacza tego rachunku. Z tego względu należy dokonywać polecenia przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. Przestrzeganie tego terminu należy do obowiązków osoby odpowiedzialnej w jednostce za pobór podatków.

Ważne jest także prawidłowe wypełnienie zlecenia płatniczego przez osobę do tego wyznaczoną - musi ono zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym NIP, oraz wskazywać tytuł wpłaty.

Bank może odmówić realizacji polecenia przelewu w razie niepodania lub błędnego podania informacji w zleceniu płatniczym, jak również w przypadku braku odpowiednich środków na koncie jednostki.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Płatnicy muszą wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz ich terminowe wpłacanie organowi podatkowemu. Imiona, nazwiska i adresy wyznaczonych osób powinny być zgłoszone właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu.

Terminem płatności dla płatników jest ostatni dzień, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku. Terminem wpłaty pobranych zaliczek na podatek dochodowy ze stosunku pracy jest 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano te zaliczki.

Terminem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w formie elektronicznej przy użyciu programu informatycznego udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie. Rozliczanie płatności na rzecz organów podatkowych następuje poprzez międzybankowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych NBP.

Może się również zdarzyć, że to bank nie dotrzyma terminu realizacji polecenia przelewu za liczek na podatek ze swojej winy. W takim przypadku bank będzie obowiązany zapłacić na rzecz Skarbu Państwa odsetki w wysokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Do odpowiedzialności banku z tytułu niedopełnienia tego obowiązku stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej dotyczące odpowiedzialności podatkowej inkasenta. Dodatkowo banki są obowiązane do niezwłocznej realizacji poleceń przelewu na rachunki ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których poboru obowiązany jest ten organ.

Joanna Nowicka

Podstawa prawna:

• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.),

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.).

reklama

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz54.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »