| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać koszty i przychody

Jak rozliczać koszty i przychody

Przepisy ustawy o rachunkowości wywołują liczne wątpliwości interpretacyjne u osób, które korzystają z tych przepisów na co dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w jednostkach budżetowych należą do tych tematów, które wzbudzają najwięcej pytań i wątpliwości. Pytania te są ważne, gdyż zarówno czynne, jak i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów służą zapewnieniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Jak rozliczać przychody międzyokresowe
Międzyokresowe rozliczenia przychodów, dokonywane są głównie w celu doliczenia przychodów do tego okresu, którego one dotyczą.
W jednostkach budżetowych przychodami są podatki, kary i opłaty administracyjne, dywidendy i udziały w zyskach, w których jednostka posiada udziały lub akcje, cła, wpłaty nadwyżki środków obrotowych lub zysku od jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych. Niezależnie od dochodów budżetowych jednostka może otrzymywać przychody finansowe i pozostałe przychody.
Zgodnie z art. 42 ust. 3 u.o.r., na koncie 750 „Przychody i koszty finansowe” księguje się dochody budżetowe w postaci m.in. podatków, ceł, kar i opłat, jak również dywidendy (udziały w zyskach), odsetki od środków na rachunkach bankowych, zyski ze zbycia inwestycji (papierów wartościowych), aktualizację wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 u.o.r.
 
Natomiast, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 u.o.r., na koncie 760 „Pozostałe przychody i koszty” ujmuje się przychody związane:
• z działalnością socjalną,
• ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji,
• z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym obciążających kosztów,
• z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
• z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
• z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
• z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
 
Do przychodów finansowych w jednostkach budżetowych zalicza się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz kwoty należne z tytułu operacji finansowych, a w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności i dodatnie różnice kursowe.
 
PRZYKŁAD
W czerwcu 2005 r. w jednostce budżetowej miały miejsce następujące operacje:
1. Otrzymano fakturę za materiały biurowe, które przekazano do zużycia – 3000 zł.
2. Otrzymano fakturę za czynsz dzierżawny dotyczący czerwca i lipca – 1800 zł.
3. Zaksięgowano czynsz do rozliczenia w czasie – 1800 zł.
4. Odpisano część czynszu, która dotyczyła czerwca – 900 zł.
5. Utworzono rezerwę na remont biura, który zostanie przeprowadzony w listopadzie – 600 zł.
 
Jak to należy zapisać na kontach księgowych


PRZYKŁAD
W jednostce budżetowej w październiku 2004 r. miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
1. Otrzymano fakturę VAT za materiały:
a) wartość zakupu netto – 3200 zł,
b) koszty transportu – 600 zł,
c) podatek VAT – 836 zł,
d) faktura brutto – 4636 zł;
2. Przyjęto dostawę materiałów do magazynu w cenie zakupu – 3200 zł;
3. Rozliczono podatek VAT – 836 zł;
4. Rozliczono koszty transportu – 600 zł
a) obciążenie kosztów rodzajowych
b) obciążenie rozliczeń międzyokresowych kosztów;
5. Wydano materiały do produkcji – 2600 zł
a) obciążenie kosztów rodzajowych
b) obciążenie kosztów produkcji;
6. Rozliczenie kosztów zakupu na zużyte materiały – 487,50 zł


2600 zł x 18,75% = 487,50 zł ~ 487 zł
7. Utworzono rezerwę na urlopy pracowników produkcyjnych – 2800 zł
8. Lista płac urlopowych za październik – 2700 zł
a) obciążenie kosztów rodzajowych
b) obciążenie rozliczeń międzyokresowych kosztów.


reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »