| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Sporządzenie sprawozdania finansowego spółki według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej znacznie różni się od sprawozdania przygotowywanego na podstawie polskich przepisów ustawy o rachunkowości. Od 1 stycznia 2005 r. m.in. spółki tworzące grupy kapitałowe notowane na giełdzie mają obowiązek stosowania MSSF w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jak przekształcić sprawozdanie finansowe jednostki na zgodne z MSR/MSSF – to podstawowe pytanie, na które musi znać odpowiedź każda firma. W niniejszym przewodniku prezentujemy, jak w praktyce tego dokonać.

Ujmowanie aktywów i zobowiązań
 
Na dzień przejścia na MSSF jednostka stosująca międzynarodowe standardy po raz pierwszy powinna ująć wszystkie swoje aktywa i zobowiązania, które zostały przejęte lub nabyte w wyniku przeprowadzonego w przeszłości połączenia jednostek gospodarczych, z wyjątkiem:
• pewnych aktywów finansowych i zobowiązań finansowych usuniętych z bilansu zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości oraz
• aktywów, w tym wartości firmy oraz zobowiązań, które nie zostały ujęte w skonsolidowanym bilansie jednostki przejmującej sporządzonym zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości oraz które nie spełniałyby kryteriów ujmowania w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki przejętej sporządzonym zgodnie z MSSF.
Jednostka powinna też ująć każdą powstałą zmianę poprzez skorygowanie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych lub odpowiednio, innej kategorii kapitału własnego, chyba że zmiana wynika z ujęcia składnika wartości niematerialnych, który był wcześniej włączony do wartości firmy. W takim przypadku zmiana taka powinna zostać ujęta jako korekta wartości firmy.
Na dzień przejścia na zasady zgodne z MSSF jednostka powinna dokonać wyłączenia z bilansu otwarcia według MSSF każdej pozycji, która była ujęta uprzednio, natomiast nie spełnia wymogów ujmowania, jako składnika aktywów lub zobowiązania zgodnie z MSSF.
Międzynarodowe standardy wymagają późniejszej wyceny niektórych aktywów i zobowiązań w inny sposób aniżeli na podstawie początkowego kosztu, jak na przykład według wartości godziwej. Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy powinna wycenić tego typu aktywa i zobowiązania w bilansie otwarcia według MSSF według odpowiednich zasad, mimo iż aktywa te zostały przejęte, a zobowiązania zaciągnięte w wyniku mającego miejsce w przeszłości połączenia jednostek gospodarczych. Jednostka powinna ująć każdą powstałą w ten sposób zmianę wartości bilansowej poprzez skorygowanie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych (lub jeśli to odpowiednie, innej kategorii kapitału własnego), a nie wartości firmy.
Niezwłocznie po połączeniu jednostek gospodarczych, ustalona zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości wartość bilansowa przejętych aktywów i zobowiązań zaciągniętych w wyniku połączenia jednostek gospodarczych powinna stać się zakładanym kosztem ustalonym na ten dzień dla celów MSSF. Jeżeli międzynarodowe standardy wymagają wyceny tych aktywów i zobowiązań w oparciu o koszt w późniejszym okresie, ustalony tak zakładany koszt powinien stanowić podstawę do amortyzacji lub umorzenia, począwszy od daty połączenia jednostek gospodarczych.
Jeżeli nabyty składnik aktywów lub zobowiązanie zaciągnięte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych nie były ujmowane zgodnie z wcześniej stosowanymi krajowymi zasadami rachunkowości, zakładany koszt nie ma wartości zero w bilansie otwarcia według międzynarodowych standardów. Jednostka przejmująca powinna ująć i wycenić je w skonsolidowanym bilansie na podstawie określonego w MSSF wymogu dotyczącego ich ujęcia w jednostkowym bilansie jednostki przejętej przy założeniu, że od zawsze stosuje ona postanowienia MSSF. Wszelkie różnice powstałe w wyniku ujęcia tych ujawnień (np. leasingu finansowego) na dzień przejścia na MSSF odnosi się na niepodzielony wynik.
 
reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »