zamknij okno Następny artykuł

Zakup środków higieny dla pracowników

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Księgi rachunkowe » Rachunkowość

Jak w księgach rachunkowych ująć zakup kasetonu reklamowego z logo firmy

Ostatnia aktualizacja: 2008-12-12
Autor: Izabela Grochola
Źródło: Monitor Księgowego

W sierpniu tego roku nasza spółka dokonała zakupu kasetonu reklamowego z logo firmy, który został zamontowany przed siedzibą firmy. Jego wartość wraz z montażem przekracza 3500 zł. Czy w związku z tym należy go zaliczyć do środków trwałych, a jeżeli tak - to do jakiej grupy z KŚT go zaliczyć? Czy zamontowany kaseton podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?


RADA

Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają żadnego progu kwotowego, powyżej którego składniki majątku należy traktować jako środek trwały podlegający amortyzacji rozłożonej w czasie. Próg taki należy określić w polityce rachunkowości. Aby uniknąć rozbieżności w zasadach księgowych i podatkowych, firmy najczęściej stosują zasady podatkowe, zgodnie z którymi jest to kwota 3500 zł. Jeżeli takie zapisy posiadają Państwo w swojej polityce rachunkowości, to przy założeniu spełnienia pozostałych kryteriów ustawowych (przede wszystkim przewidywanego okresu użytkowania dłuższego niż rok) kaseton należy zaliczyć do środków trwałych. Kaseton należy zakwalifikować do grupy 8 KŚT - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (808 - wyposażenie pozostałe). Dla tego rodzaju środków trwałych podatkowa roczna stawka amortyzacyjna z wykazu wynosi 20%. Zamontowany wolno stojący kaseton stanowi dla celów podatku od nieruchomości podlegającą opodatkowaniu budowlę. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Dokonując kwalifikacji zakupionego elementu do środków trwałych, należy określić, czy spełnia on definicyjne warunki określone dla tej grupy aktywów. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Jeżeli jednocześnie wartość początkowa zakupionego kasetonu przekracza 3500 zł, to spółka nie może skorzystać z uproszczenia zawartego w art. 16d ustawy (pozwalającego na niezaliczanie do środków trwałych i jednorazowe odpisanie w koszty składników majątku, których wartość nie przekracza 3500 zł). W efekcie element ten podlega amortyzacji podatkowej według stawki z wykazu, ustalonej na podstawie klasyfikacji danego środka w Klasyfikacji Środków Trwałych.

Na marginesie należy zaznaczyć, że gdyby kaseton reklamowy wbudowany był na stałe w konstrukcję budynku, to przy założeniu wartości nakładów przekraczających 3500 zł stanowiłby jego ulepszenie, a nie odrębny środek trwały.

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować kaseton reklamowy

Kaseton reklamowy jako odrębny środek trwały kwalifikuje się do grupy 8 KŚT - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. W ramach tej grupy zawiera się on w rodzaju 808 - wyposażenie pozostałe.

Dla tego rodzaju KŚT roczna podatkowa stawka amortyzacyjna z wykazu wynosi 20%. Jeżeli również dla celów bilansowych przewidywany okres użyteczności ekonomicznej tego środka wynosi 5 lat, to tę samą stawkę amortyzacyjną można stosować dla celów bilansowych.

Czy kaseton reklamowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jako podlegające opodatkowaniu wymienione są m.in. budowle. Według Prawa budowlanego (art. 3 ust. 3) przez pojęcie budowli należy rozumieć:

każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

A zatem zacytowana definicja budowli zawarta w ustawie - Prawo budowlane wymienia wśród obiektów budowlanych także wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe.Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  Agnieszka 2012-02-28 13:52

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Jak budowla to grupa 2 i nie musi być trwale zwiazana z gruntem:"art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego, definiującego pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego. Zgodnie z tym przepisem, tymczasowe obiekty budowlane to również obiekty budowlane (budynki, budowle albo obiekty małej architektury). Definicja jednak jednoznacznie wskazuje, że obiekt taki może być „przeznaczony do przeniesienia w inne miejsce”, co przekreśla możliwość jego trwałego związania z gruntem. To z kolei przemawia przeciwko stanowczemu przyjmowaniu, że każda budowla musi być koniecznie trwale związana z gruntem."

 • avatar

  ala 2012-02-28 13:18

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  nie moze być budowlą bo nie jest trwale związany z gruntem: fundamentem czy konstrukcją

 • avatar

  Mirasek 2008-12-17 11:45

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Moim zdaniem - w/g prawa budowlanego tablice reklamowe są uznawane jako budowle, w zwązku z czym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.Zaś podatkowo - dla potrzeb amortyzacji , uważam że tablice reklamowe należy zaliczyc do Grupy "8" KŚT - Obiekt który jest uznany w/g prawa budowlanego do"budowli" (obiektu pomocniczego) a nie jest budynkiem i obsługuje więcej niż jeden budynek, należałoby zaliczyc do właściwego rodzaju zgodnie z ich przeznaczeniem.Tablice reklamowe też bym zaliczyła do grupy "8" rodzaj 808.

 • avatar

  AO 2008-12-17 09:38

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Czy aby napewno do gr 8 KŚT? Jak budowla to grupa 1.

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?