Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w VAT od 1 maja i od 1 lipca 2008 r.

Elżbieta Rogala
Zmiany w VAT - według opracowanych przez Ministerstwo Finansów dwóch projektów zmian do ustawy o VAT - wchodzą w życie: mała nowelizacja od 1 maja 2008 r., natomiast duża nowelizacja ustawy o VAT - 1 lipca 2008 r.


Przedmiotowe projekty ustaw zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414).

Zmiany w VAT od 1 maja 2008 r.

Zasadniczym celem małej nowelizacji, czyli wchodzącej od 1 maja 2008 r., jest dostosowanie polskich przepisów o VAT do przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzetworzonych produktów spożywczych oraz produktów do produkcji rolnej.

Do końca 2010 r. może obowiązywać obniżona stawka VAT w wysokości 3 proc. na nieprzetworzone produkty spożywcze, czyli na:

• środki spożywcze (łącznie z napojami, ale z wyłączeniem napojów alkoholowych) przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta,

• żywe zwierzęta,

• nasiona, rośliny oraz składniki zwykle przeznaczone do produkcji środków spożywczych,

• produkty zwykle przeznaczone do użytku jako dodatek lub substytut środków spożywczych.

Tak wynika ze zmienionego art. 128 Dyrektywy 2006/112/WE dotyczącego Polski.

Wykaz nieprzetworzonych produktów spożywczych, na które do końca kwietnia 2008 r., obowiązuje obniżona 3-proc. stawka VAT, określa obecnie załącznik nr 6 do ustawy o VAT.

Po 30 kwietnia 2008 r. załącznik ten ma zostać uszczuplony o 20 pozycji (obecny załącznik nr 6 liczy 66 pozycji, a nowy załącznik nr 10 liczy 46 pozycji) dotyczących dostaw towarów i świadczenia usług zwykle przeznaczonych do wykorzystania przy produkcji rolnej.

Projektowane na 1 maja 2008 r. zmiany to przede wszystkim dodanie określonego na nowo „Wykazu towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 proc.”, stanowiącego wcześniej załącznik nr 6 do ustawy o VAT, a obecnie załącznik nr 10 do tej ustawy. Pod względem zakresu odpowiada on zapisom poz. 1 załącznika nr III do Dyrektywy 2006/112/WE Rady, który został powołany w pkt 4 zmienionego art. 128 tej dyrektywy, zezwalającego Polsce na utrzymanie stawki 3 proc. do 31 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 10 będzie stanowić podstawę określenia w rozporządzeniu w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) wykazu tych produktów spożywczych.

W związku z nowym wykazem towarów spożywczych opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 proc., ulegnie podwyższeniu stawka zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych z 5 proc. do 6 proc. Jest ona związana z zakończeniem okresu przejściowego umożliwiającego stosowanie 3-proc. stawki na środki produkcji dla rolnictwa, a w konsekwencji - opodatkowaniem tych produktów stawką w wysokości 7 proc. Przewidziana w projekcie stawka zryczałtowanego zwrotu podatku została oparta w szczególności na danych z Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa. Podwyżka stawki zryczałtowanego zwrotu podatku (do 6 proc.) ma zrekompensować podwyżkę stawki podatku na środki produkcji dla rolnictwa (nawozy, środki ochrony roślin). Zmiany w tych stawkach będą zatem neutralne zarówno dla budżetu, jak i rolników ryczałtowych.

Zmiany w VAT od 1 lipca 2008 r.

Celem dużej nowelizacji, która ma wejść w życie od 1 lipca 2008 r., jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, doprecyzowanie brzmienia określonych regulacji prawnych i zniesienie ograniczeń formalnoprawnych wynikających z obecnych uregulowań. Projekt ustawy zawiera również propozycje zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów o VAT do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany związane są także z wykonaniem dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które w roku 2007 zapadły w odniesieniu do przepisów o podatku od towarów i usług, tj. dotyczących zasad zwrotu VAT dla rolników ryczałtowych oraz potwierdzenia odbioru faktury korygującej dla korekty podstawy opodatkowania VAT.

Transakcje krajowe

Zbycie praw na równi z ich ustanawianiem

Według projektu, za odpłatną dostawę towarów - zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2007 r., sygn. akt I FSP 1/06 - ma zostać uznana czynność oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Wynika to stąd, iż czynności te dotyczą długich okresów (99 lat), a także brak jest swobody zmiany opłat z tego tytułu. Również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów uznane będzie za odpłatną dostawę towarów.

Także zbycie praw spółdzielczych będzie traktowane jako odpłatna dostawa towarów, podobnie jak ich ustanowienie. Zmiana ta potwierdza w sposób jednoznaczny również starą interpretację przepisów i stosowaną praktykę, polegającą na jasnym określeniu w przepisach ustawy, że zbycie praw traktowane będzie na równi jak ustanawianie. Wprowadzone zmiany mają na celu eliminację pojawiających się niekiedy wątpliwości w tym zakresie.

Nowe momenty powstania obowiązku podatkowego

Uchylony zostanie szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów. Konsekwencją uchylenia tej regulacji będzie zastosowanie zasad ogólnych dla eksportu towarów, co lepiej będzie realizować uregulowania Dyrektywy VAT 112/2006/WE w tym zakresie (przy zachowaniu obecnych warunków do stosowania stawki 0 proc. dla tych transakcji).

W sposób szczególny zostanie też uregulowany moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.Obowiązek ten ma powstawać z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.

Przepis przejściowy art. 6 reguluje kwestie momentu powstania obowiązku podatkowego w okresie przejściowym. Brak takiego przepisu może spowodować, że w niektórych przypadkach mogłaby powstać wątpliwość, czy obowiązek podatkowy w ogóle powstanie, gdyż - zgodnie z obecnie obowiązującym art. 19 ustawy - obowiązek taki jeszcze nie powstanie, a na gruncie nowego brzmienia tego artykułu - obowiązek taki już nie powstanie.

 

Korekta podstawy opodatkowania: ustawowy wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 11 grudnia 2007 r., sygn. akt U 6/06, stwierdził, że w przypadku wystawienia faktury korygującej uzależnienie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury, dokonane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT, jest niezgodne zarówno z ustawą o VAT, jak również z konstytucją. W ocenie trybunału, niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) oraz z art. 92 ust. 1 i z art. 217 Konstytucji jest § 16 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn.zm.), w zakresie, w jakim - w przypadku wystawienia faktury korygującej - uzależnia on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury.

Zdaniem trybunału, wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez podatnika-nabywcę w pewnych sytuacjach może uniemożliwić obniżenie przez podatnika-sprzedawcę podatku należnego ze względu na okoliczności od niego niezależne. Będzie tak w szczególności w przypadku zmiany adresu bądź siedziby przez podatnika-nabywcę, nieodbierania przez niego korespondencji itp. Zaskarżony przepis - wprowadzając dodatkowy warunek materialnoprawny, od którego zależy możliwość odliczenia podatku - modyfikuje na niekorzyść podatnika podstawę opodatkowania ze względu na okoliczności, na które podatnik-sprzedawca nie ma wpływu. Przepis ten nie formułuje wyłącznie porządkowej powinności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Posiadanie potwierdzenia stanowi podstawę do odliczenia podatku. Paragraf 16 ust. 4 rozporządzenia określa zatem jeden z istotnych elementów stanu podatkowego, co - zgodnie z Konstytucją - zastrzeżone jest dla materii ustawowej.

W cyt. wyroku trybunał postanowił również, iż powyższy przepis, tj. § 16 ust. 4 zd. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, utraci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw. Ponieważ przedmiotowy wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Nr 235, poz. 1735 z 18 grudnia 2007 r., oznacza to, iż 18 grudnia 2008 r., przepis ten przestałby wiązać podatników VAT. Oczywiście, miałoby to miejsce jedynie wówczas, gdyby do tej pory przepis o podobnej lub identycznej treści nie znalazł się w ustawie o VAT.

Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją stwarza - w ocenie sędziów trybunału - możliwość ustanowienia nowych przepisów, zapewniających kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę zakres ingerencji w prawa podatnika, jaki będzie się wiązał z przyjętym mechanizmem kontrolnym, należałoby - zdaniem trybunału - rozważyć celowość przeniesienia tych uregulowań do ustawy.

W związku z tym, od 1 lipca 2008 r. do art. 29 ustawy o VAT regulującego podstawę opodatkowania mają zostać wprowadzone zapisy, stanowiące wykonanie ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w kwestii wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, dokumentującej udzielenie rabatów, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Według projektu, zmieniony ust. 4 oraz nowo wprowadzone ust. 4a i 4b do art. 29 mają otrzymać następującą treść:

„4. Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

4a. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega podwyższeniu lub obniżeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, podwyższenia lub obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje, pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

4b. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:

1) w przypadku eksportu towarów;

2) wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy”.

Możliwość składania deklaracji kwartalnych VAT-7 przez wszystkich podatników

Od 1 lipca 2008 r. ma zostać wprowadzona możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników, a nie jak obecnie - tylko przez małych podatników. Wydłużony zostanie również termin na złożenie zawiadomienia o wyborze rozliczania się za okresy kwartalne oraz rezygnacji z rozliczania się w tych terminach. Zmiana ta pociągnie za sobą konieczność zmiany terminu obliczania i wpłaty podatku. Podatnicy rozliczający się kwartalnie (inni niż mali podatnicy) obowiązani będą bowiem do wpłacania zaliczek za pierwszy i drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.

Również eksporterzy towarów uzyskają możliwość składania deklaracji kwartalnej.

Złagodzenie i likwidacja sankcji VAT

Obecnie w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, organ podatkowy oszacowuje przychody i dokonuje ich opodatkowania według stawki 22 proc. bez prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana tej regulacji przywraca prawo do odliczenia, jak również nakłada na organ podatkowy obowiązek wyliczenia podatku wg odpowiednich stawek podatku.

Ponadto, uchylenie ust. 4-8 w art. 109 ma wyeliminować funkcjonowanie w przepisach o podatku od towarów i usług tzw. sankcji, tj. dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego w przypadkach zaniżenia zobowiązania podatkowego przez podatnika lub zawyżenia zwrotu VAT.

Nastąpi również likwidacja dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy podatnik - mimo ciążącego na nim obowiązku - nie ewidencjonuje przychodów za pomocą kasy fiskalnej.

 

Opcja wyboru zwolnienia od VAT dostawy budynków, budowli lub ich części

W art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy proponuje się wprowadzenie zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli dostawa dokonywana jest po pierwszym zasiedleniu. Obecnie zwolniona z VAT jest jedynie dostawa obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części po pierwszym zasiedleniu, jeżeli obiekty te przeznaczone są na cele mieszkaniowe.

Zmiana ta ma na celu dostosowanie przepisów w tym zakresie do prawodawstwa wspólnotowego. Proponuje się jednocześnie przyznać podatnikom prawo wyboru opodatkowania tego rodzaju transakcji (dodawane ust. 10-12 w art. 43). Taką możliwość przewiduje art. 137 ust. 1 lit. b Dyrektywy Rady 2006/112/WE.

Wprowadzając tę zmianę, proponuje się równocześnie likwidację definicji „towarów używanych” (art. 43 ust. 2 ustawy). Zmiana w ust. 2 pkt 2 art. 43 ma na celu uniknięcie wątpliwości co do pojęcia towaru używanego, w przypadku gdy po wygaśnięciu umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze dochodzi do dostawy tego towaru w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług towaru będącego przedmiotem takich umów. Zmiana ta pociągnie za sobą jednak określone skutki budżetowe, dlatego też proponuje się, aby weszła w życie 1 stycznia 2009 r.

Wydłużenie terminu odliczania podatku naliczonego o miesiąc

Zmiana w ust. 11 art. 86 ustawy ma na celu wydłużenie możliwości odliczania podatku naliczonego. Podatnik, który nie dokona odliczenia podatku w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę, będzie mógł dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zwrot VAT przy braku czynności opodatkowanych

Zmiana w art. 86 ust. 19 (i związana z tym zmiana w art. 87 ust. 5a) polega na zastąpieniu obligatoryjnego mechanizmu przenoszenia kwoty podatku naliczonego na następny okres rozliczeniowy (w sytuacji gdy w danym okresie podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych oraz czynności poza terytorium kraju) mechanizmem fakultatywnym (podatnik będzie miał wybór - albo przeniesie kwotę podatku naliczonego na następny okres rozliczeniowy, albo wystąpi o jej zwrot).

Jeden 60-dniowy podstawowy termin zwrotu VAT

Zgodnie z projektem, będzie jeden 60-dniowy podstawowy termin zwrotu VAT. Skrócenie terminu zwrotu pozwoli podatnikom na szybsze otrzymanie kwot podatku z tytułu nabycia towarów i usług. Z drugiej jednak strony, aparat skarbowy musi dysponować odpowiednim czasem na dokonanie zwrotów oraz zweryfikowania ich zasadności. Dalsze skracanie terminu zwrotu podatku - poza przyczynami, o których mowa powyżej - nie może być dokonane również z uwagi na to, że każde skrócenie tego terminu wywołuje realne skutki przesunięcia dochodów w czasie. Przy skróceniu terminu do 60 dni skutki te już są rzędu prawie 1 mld zł. Dlatego też zmiany te nie mogą wejść w życie wcześniej, niż za ostatni miesiąc trzeciego kwartału 2008 r. (lub odpowiednio za trzeci kwartał) w celu rozłożenia tej kwoty na 2 lata, tj. 2008 i 2009 r. Skutki takie nie zostały bowiem uwzględnione w budżecie 2008 r.

Terminu 60-dniowego nie będzie można, co do zasady, zastosować do podatników, którzy wykonują czynności opodatkowane krócej niż rok, jak również do podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali czynności opodatkowanych oraz czynności poza terytorium kraju. W ich przypadku termin na dokonanie zwrotu wyniesie 180 dni.

Oprócz zasadniczego 60-dniowego terminu zwrotu pozostawiono możliwość uzyskania przez podatnika zwrotu w terminie przyspieszonym, tj. 25 dni.

Zaproponowane rozwiązania zakładają możliwość skrócenia do 60 dni przewidzianego dla podmiotów rozpoczynających działalność terminu 180 dniowego, pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Zabezpieczenie to może być złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku, weksla, czeku, papierów wartościowych na okaziciela czy depozytu w gotówce. Znowelizowane przepisy określają te zabezpieczenia, pozostawiając ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych możliwość określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu przyjmowania zabezpieczeń, jak również możliwość określenia innych form zabezpieczeń. Stosowanie takich rozwiązań pozwoli stworzyć mechanizm zabezpieczeń budżetu przed ewentualnym wyłudzaniem podatku. W procedurach takich często uczestniczą bowiem firmy o niedługim lub bardzo krótkim stażu w prowadzonej działalności. Stworzenie tego mechanizmu jest również o tyle istotne, że równocześnie projekt przewiduje likwidację tzw. kaucji gwarancyjnej dla podatników rozpoczynających działalność, które uczestniczą w handlu wewnątrzwspólnotowym.

Istotne jest, wynikające z propozycji zmiany art. 86 ust. 19 (pkt 28 lit. d projektu), wprowadzenie możliwości uzyskania zwrotu podatku przez podatników, którzy w danym okresie nie wykonali czynności opodatkowanych oraz czynności poza terytorium kraju. Dotychczas byli oni uprawnieni jedynie do przenoszenia kwoty podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe. Wprowadzenie ww. zmian umożliwia uchylenie przepisów dotyczących zaliczkowego zwrotu VAT, gdyż zaliczkowy zwrot byłby wtedy „konsumowany” przez proponowane zmiany w art. 87 ustawy. Przyjęcie proponowanych zmian uwzględnia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (m.in. wyrok w sprawach połączonych C-110/98 do C-147/98 Gabalfrisa i inni) i upraszcza rozliczanie podatku od towarów i usług.

 

Korekta rozliczenia podatku naliczonego

Zmiany do art. 91 ustawy odnoszą się do korekt rozliczenia podatku naliczonego i polegają na jednoznacznym określeniu sposobu korekty podatku naliczonego od zakupów środków trwałych o wartości do 15 000 zł oraz ujednoliceniu nomenklatury. Ponadto - w celu doprecyzowania przepisów - w ust. 4 ma być wprowadzony przepis, z którego jasno ma wynikać, że korekta podatku naliczonego przysługuje również, gdy towary objęte tzw. spisem likwidacyjnym zostaną opodatkowane.

Doprecyzowano też przepisy w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie, za który okres rozliczeniowy ma być dokonana korekta, w przypadku opodatkowania remanentu likwidacyjnego (ust. 4) oraz w przypadku zmiany prawa do odliczenia (ust. 7).

Proponowane zmiany w art. 91 ust. 3 i dodanie ust. 7a-7d mają charakter doprecyzowujący. Określa się w nich jasno termin i okresy rozliczeniowe, w których należy dokonać korekty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego, w przypadku zmian w zakresie prawa do takich odliczeń. Powyższe ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.

W przypadku zakończenia działalności, podatnik będzie dokonywał korekty podatku naliczonego za ostatni okres rozliczeniowy. Takie rozwiązanie jest istotne, szczególnie w przypadku zakończenia tej działalności w trakcie roku podatkowego. Projektowany zapis ust. 7a jasno precyzuje, że w przypadku środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł, korekty podatku naliczonego wynikające ze zmiany prawa do obniżania podatku należnego (zgodnie z ust. 7) dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zd. 1 i 2 oraz ust. 3. Zmiana ta pozwoli uniknąć wszelkich wątpliwości w tym zakresie. Projektowane ust. 7b i 7c doprecyzowują, za jaki okres rozliczeniowy ma być dokonana korekta podatku naliczonego, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego dotyczy towarów i usług używanych przez podatnika do działalności gospodarczej, w tym zaliczanych do środków trwałych, których wartość nie przekracza 15 000 zł. Określono, że w tym przypadku korekty dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zd. 3 oraz ust. 3. Ustęp 7c dodatkowo określa okres rozliczeniowy, w którym ma być dokonana korekta, jeżeli zmiana prawa do odliczeń wynika z przeznaczenia towaru bądź usługi wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje.

Zaproponowane rozwiązanie eliminuje wątpliwości interpretacyjne, a poza tym pozwala na skorygowanie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu (w tym zwiększenia tego odliczenia) już w momencie zmiany przeznaczenia.

Ustęp 7d określa, że w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabytych towarów handlowych, korekty podatku naliczonego dokonuje się w momencie wystąpienia tej zmiany. Należy zauważyć, że - zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy - podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że prawo do odliczenia jest uzależnione od istnienia bezpośredniego związku dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną. Towary handlowe, zakupione z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży opodatkowanej, których dostawa została później objęta zwolnieniem od podatku (podmiotowym lub przedmiotowym), w żadnym momencie działalności nie posłużyły wykonywaniu działalności opodatkowanej, a jedynie stają się przedmiotem czynności w stosunku do której nie przysługuje prawo do odliczeń. A zatem warunek konieczny do uzyskania prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie zostaje w rezultacie zrealizowany. W takim więc przypadku występuje obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku, bez względu na okres, w którym nastąpi zmiana prawa do odliczeń, wynikający z generalnej zasady, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Przepis ten działa też w odwrotnym kierunku. Podatnik nabywając towary w celu dalszej odsprzedaży objętej zwolnieniem nie odliczył podatku naliczonego, a w sytuacji gdy sprzedaż tego towaru zostanie opodatkowana (np. zostanie zniesione zwolnienie od podatku), może zwiększyć podatek naliczony od tych towarów w momencie zmiany prawa do odliczeń.

Ułatwienia dla „drobnych przedsiębiorców”

Proponuje się umożliwienie podatnikom rozpoczynającym wykonywanie czynności opodatkowanych odliczenie kwoty podatku naliczonego z remanentu, w sytuacji gdy rezygnują oni ze zwolnienia przed miesiącem, od którego zamierzają się rozliczać na zasadach ogólnych.

Przy określaniu czy podatnikowi prowadzącemu przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającemu funduszami inwestycyjnymi, agentowi lub innej osobie świadczącej usługi o podobnym charakterze, przysługuje prawo do zwolnienia od podatku, brana będzie pod uwagę faktyczna (lub przewidywana - w przypadku podatników rozpoczynających) wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług, a nie jak dotychczas ich 30-krotność. Nie znajduje się bowiem wystarczającego uzasadnienia do dalszego utrzymywania tego przepisu.

Limit zwolnienia zostanie odniesiony do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, zamiast do okresu prowadzonej sprzedaży. Okres prowadzenia działalności gospodarczej lepiej charakteryzuje (dla celów określenia zwolnienia) specyfikę danej działalności.

Zaproponowano skrócenie do jednego roku - licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia - okresu, po upływie którego podatnicy mogą ponownie korzystać ze zwolnienia podmiotowego w przypadku utraty lub rezygnacji z tego zwolnienia. Nie ma obecnie konieczności dalszego utrzymywania przez 3 lata w systemie VAT podatnika, który osiąga sprzedaż poniżej limitu do zwolnienia. Przy ewentualnym powrocie do zwolnienia podmiotowego, podatnik zobowiązany będzie do dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie.

 

Rekompensata wydatków z tytułu nabycia kas rejestrujących

Projekt zakłada zmianę zasad rekompensowania podatnikom wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących, przez wprowadzenie nowej wysokości limitu rekompensaty za zakupioną kasę. Przewiduje się zwrot 90 proc. kwoty wydatkowanej, nie więcej niż 700 zł.

Rozliczenia z rolnikiem ryczałtowym

Planuje się wprowadzenie możliwości dokonywania przez podatnika potrąceń, wynikających również z tytułów egzekucyjnych oraz z innych tytułów, jeżeli wynikają one z pisemnych umów zawartych z rolnikiem ryczałtowym. Zmiana ta umożliwi podatnikowi dokonującemu skupu od rolnika ryczałtowego odliczanie podatku również wtedy, gdy kwotę należności dla rolnika potrącił o tzw. kwoty mleczne (obowiązek dokonania takiego potrącenia wynika z innych ustaw).

W art. 116 wprowadzone zostaną także zmiany stanowiące wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 r. (sygn. akt SK 36/06). W wyroku tym trybunał orzekł, że art. 33b ust. 4 pkt 3 nieobowiązującej już ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn.zm.) w zakresie, w jakim pozbawia podatnika - dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR - uprawnień przewidzianych w tym przepisie, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP.

Stwierdzenie przez trybunał niekonstytucyjności normy prawnej zawartej w art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z 8 stycznia 1993 r. spowodowało potrzebę nowelizacji normy tożsamej zamieszczonej w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. Przedmiotowy wyrok, choć nie deroguje obecnie obowiązującego przepisu, to jednak - z uwagi na jego analogiczną treść do przepisu, którego niekonstytucyjność stwierdził trybunał - powinien być jak najszybciej zmieniony. Proponowana nowelizacja art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. zobowiązująca do wystawienia faktury VAT RR podatnika VAT po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego przedpłaty za nabywane produkty rolne umożliwia podatnikom uzyskanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jeszcze przed nabyciem tych płodów, co zgodne jest z sentencją wyroku.

Rozszerzenie katalogu pojazdów specjalnych

Pojazdy pogrzebowe zostały dodane do pojazdów specjalnych, korzystających z pełnego odliczenia podatku od towarów i usług przy ich nabyciu, a także przy nabyciu paliwa do ich napędu. Zmiana ta została dokonana w załączniku nr 9 do ustawy.

Transakcje zagraniczne

Ustawowy sposób przeliczenia na złote kwot wykazanych w walucie obcej

Od 1 lipca 2008 r. ma zostać przyjęty po raz pierwszy wprost w ustawie nowy sposób przeliczenia na złote kwot niezbędnych do ustalenia podstawy opodatkowania wykazanych w walucie obcej. W tym zakresie zostanie wprowadzony do ustawy o VAT nowy art. 31a w brzmieniu:

„1. W przypadku gdy podstawa opodatkowania jest określona w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi”.

Zmiana ta koresponduje, co do zasady, z obecnie stosowanymi - zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym - regulacjami przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej na złote.

VAT od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT-7

Od 1 lipca 2007 r. po raz pierwszy zostanie wprowadzona możliwość wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej VAT-7bez konieczności wcześniejszego uiszczania tego podatku w urzędzie celnym.

Dotyczyć to będzie jednak tylko podatników stosujących procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Ze zmiany tej nie będą mogli zatem korzystać podatnicy stosujący procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady, tj. zgłoszenie niekompletne, gdyż przy tego rodzaju zgłoszeniu nie zawsze jest wymagane pozwolenie na jego stosowanie.

Podatnik, który zdecyduje się rozliczać podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej VAT-7, będzie musiał zawiadomić o tym zamiarze naczelnika urzędu celnego i naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia majątkowego. Zmiana ta spowoduje uproszczenie rozliczeń podatku przez tych importerów. Rozliczenie to będzie, co do zasady, analogiczne jak przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych i będzie stanowić znaczne odciążenie finansowe importerów. Pociągnie to jednakże za sobą pewne skutki związane z przesunięciem dochodów w czasie.

W związku z dodaniem art. 33a i wprowadzeniem możliwości rozliczania podatku związanego z importem bezpośrednio w deklaracji, zaproponowano zmiany w art. 86 ustawy. Zmiana ta wprowadza zasady odliczania podatku z tytułu importu towarów według analogicznych zasad jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu (w deklaracji).

 

Zaliczka na poczet eksportu

Projektowane przepisy umożliwiają zastosowanie stawki 0 proc., w sytuacji gdy podatnik przed wydaniem towarów otrzymał zaliczkę, przedpłatę czy zadatek z tytułu eksportu towarów. Otrzymanie takich należności rodzi powstanie obowiązku podatkowego z chwilą ich otrzymania. Zastosowanie 0-proc. stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania całości lub części należności. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po wywiezieniu towarów w terminie późniejszym, podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego. Brak tej regulacji skutkuje koniecznością opodatkowania zaliczki, przedpłaty czy zadatku z tytułu eksportu towarów stawką właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju w momencie ich otrzymania. W konsekwencji, umożliwione zostanie dokonanie korekty podatku należnego, w sytuacji gdy podatnik dokonał eksportu towarów, a dokument potwierdzający wywóz tych towarów poza Wspólnotę otrzymał po złożeniu deklaracji podatkowej za dany miesiąc, natomiast nie dokonał odprawy towarów w urzędzie wewnętrznym. Zmiany powyższe zostały zawarte w zmienionym ust. 9 oraz w dodanych ust. 8a i 8b w art. 41.

Nowa klasyfikacja statystyczna CN zamiast PCN

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 15 ustawy, w brzmieniu obecnie obowiązującym, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zobowiązany został do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazów towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 6 do ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN). Obecnie nie jest już wydawana Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN), mieszcząca się w zadaniach ministra właściwego do spraw gospodarki i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie wydawane jest przy uwzględnieniu (na podstawie) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 jest aktem prawa wspólnotowego stosowanym bezpośrednio, w związku z tym rozporządzenie Ministra Finansów wydawane na podstawie delegacji zawartej w art. 41 ust. 15 ustawy nie powinno być już wydawane w klauzuli „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”. Wystarczającym jest międzyresortowe uzgodnienie tego rozporządzenia. Z uwagi na fakt, iż obecnie nie jest już wydawana Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN), a klasyfikacja towarów następuje na podstawie ww. rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, całkowicie zasadnym jest uchylenie w przepisach ustawy wszelkich odniesień dotyczących nomenklatury towarowej taryfy celnej i PCN (zmiany w art. 46 pkt 1 i 2, art. 83 ust. 1 pkt 2, art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a-d i pkt 2-4 oraz w załączniku nr 7 do ustawy).

Wymiana informacji z innymi państwami członkowskim

W art. 42 ust. 7 ustawy proponuje się odstąpienie od szczegółowych określeń (odwołanie do właściwej jednostki dokonującej wymiany informacji z innymi państwami członkowskim), które wymagałyby dostosowywania w przypadku zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów.

Uproszczenie rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

Zmiana w art. 42 ust. 12 ustawy zakłada uproszczenie rozliczania WDT. Z uwagi na system wymiany informacji o VAT z innymi państwami członkowskimi i konieczność zachowania porównywalności danych, uproszczenie dotyczy podatników rozliczających podatek od towarów i usług miesięcznie w stosunku do transakcji dokonywanych w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału. Uproszczenie polega na tym, że w przypadku braku dowodów potwierdzających wywiezienie z terytorium kraju i dostarczenie do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju towarów będących przedmiotem WDT, podatnik nie będzie musiał wykazywać tego jako sprzedaży krajowej, do momentu złożenia rozliczenia za ostatni miesiąc w kwartale. W przypadku gdy w tym czasie otrzyma stosowne dowody, wykaże tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową (ze stawką 0 proc.). Pozwoli to uniknąć „płacenia” podatku, który następnie może zostać skorygowany. Pozwoli to również uniknąć podatnikom licznych korekt deklaracji.

Zamiast kaucji gwarancyjnej zabezpieczenie majątkowe

Propozycja uchylenia w art. 97 ust. 5-8 jest związana z likwidacją kaucji gwarancyjnej, w przypadku gdy podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych lub podatnik, który wykonuje te czynności w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, występuje o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, gdy zwrot podatku jest związany z dokonywaniem wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podatnik, który prowadzi działalność opodatkowaną w okresie krótszym niż 12 miesięcy, otrzymuje zwrot podatku w związku z dokonywaniem wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w terminie 180 dni. Jeżeli chciałby uzyskać zwrot w terminie 60 dni, musi złożyć kaucję gwarancyjną w wysokości 250 000 zł. Przedmiotowy przepis znosi ten wymóg.

Jednocześnie - w celu zabezpieczenia wyłudzeń podatku w sytuacjach, jak wskazano powyżej - w art. 87 proponuje się dodanie ust. 4b-4f wprowadzających zabezpieczenie majątkowe, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa powyżej, wystąpi o zwrot podatku. Proponuje się ustalenie zabezpieczenia w wysokości kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku, przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów zaliczanych do środków trwałych nabywcy.

Zaświadczenie dla celów rejestracyjnych o sprowadzanych pojazdach z państw członkowskich UE

W przypadku pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich UE, dla celów rejestracyjnych będzie wymagane zaświadczenie wydane przez właściwy organ (obecnie naczelnika urzędu skarbowego), jeżeli obowiązek wydania takiego zaświadczenia wynika z przepisów o podatku od towarów i usług. Zmianę tę zawiera art. 2 projektu zmieniający ustawę - Prawo o ruchu drogowym, mający charakter doprecyzowujący.

 

Magazyn konsygnacyjny

Od 1 lipca 2008 r. w Polsce ma zostać wprowadzona szczególna regulacja stosowana w większości państw członkowskich wobec towarów przemieszczanych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w innym państwie członkowskim. Do ustawy o VAT zostanie w związku z tym wprowadzona nowa definicja „magazynu konsygnacyjnego”, określającego, że za magazyn taki może być uznane wyodrębnione miejsce dla przechowywania towarów, które przesuwane są przez podatnika dla konkretnego innego podatnika w innym państwie członkowskim.

Z magazynu tego towary może pobierać według potrzeb wyłącznie jeden odbiorca (ang. call-off-stock). Należy zaznaczyć, że dostawa tych towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel) następuje w momencie pobrania tych towarów przez odbiorcę (nabywcę). Proponowane rozwiązania uproszczą rozliczenie tego rodzaju transakcji zarówno przy towarach przywożonych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski, jak i towarów wywożonych do takiego magazynu położonego na terytorium innego państwa członkowskiego. Podstawową cechą tych uproszczeń będzie uznanie, że przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski spowoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i dostawy towarów u polskiego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Natomiast przy przemieszczaniu towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium innego państwa członkowskiego rozpoznawanie obowiązku podatkowego w tych transakcjach będzie następowało według reguł podatkowych obowiązujących w tym innym państwie członkowskim. Takie rozwiązanie pozwoli w tych transakcjach na zwolnienie z obowiązku rejestracji dla podatku od towarów i usług podatników podatku od wartości dodanej z tytułu przemieszczenia własnych towarów oraz dokonania dostawy tych towarów na terytorium Polski (czynności te zostaną bowiem rozpoznane jako WNT u polskiego podatnika). Uwolni również podatników podatku od towarów i usług (jeżeli tego typu regulacje przewiduje również inne państwo członkowskie) z obowiązku rejestracji dla podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim (dla możliwości zastosowania stawki 0 proc. przy przemieszczaniu własnych towarów podatnik nie będzie już musiał wskazywać przyznanego mu numeru VAT w innym państwie członkowskim - poda bowiem numer VAT nabywcy tych towarów).

WNT będzie odpowiadać WDT

Uwzględniając symetrię opodatkowania, opodatkowaniu VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych będzie z jednej strony podlegać wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, z drugiej zaś - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, przy czym obie te czynności muszą być realizowane, co do zasady, za wynagrodzeniem.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, warunkiem uznania dostawy towarów wywożonych do innego państwa członkowskiego za WDT jest zgłoszenie zamiaru dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i zarejestrowanie jako podatnik VAT UE. Tymczasem - w świetle ustawy - istnieją co najmniej trzy przesłanki rejestracji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych: chęć dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów oraz świadczenie usług, dla których miejscem opodatkowania jest inny kraj Wspólnoty, którego numerem identyfikacyjnym posłużył się usługobiorca. Formularz rejestracyjny na potrzeby rejestracji do VAT UE zawiera trzy odrębne pola odpowiadające trzem wskazanym powyżej przesłankom rejestracji. Proponowana zmiana ma na celu ułatwienie rozliczeń wewnątrzwspólnotowych dla podatników. Na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych uzyskanie numeru identyfikacji z przedrostkiem PL, niezależnie od przyczyn rejestracji, powinno być wystarczające (z punktu widzenia wymogów rejestracyjnych) dla uznania danej transakcji za WDT.

Rozwiązano kwestię dotyczącą zwrotu różnicy podatku w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, a także zwrotu tej różnicy osobom fizycznym, wynikającej z rozliczenia za okres, w którym podmioty te były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Zmienione miejsce opodatkowania niektórych usług

Do usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, dla których miejscem ich opodatkowania jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone, dodano usługi do nich podobne, takie jak targi i wystawy, w tym usługi świadczone przez organizatorów tych usług oraz usługi pomocnicze do tych usług.

Rozwieje to wątpliwości co do zgodności obecnego przepisu z VI dyrektywą (obecnie Dyrektywą VAT 2006/112/WE), które to wątpliwości zostały podniesione przez Komisję Europejską w postępowaniu o naruszenie przepisów wspólnotowych w trybie art. 226 TWE. Zmiana ta jest również związana z dostosowaniem przepisów do orzecznictwa ETS w sprawie C-114/05.

Ponadto, miejscem opodatkowania wszystkich usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych i im podobnych, w tym również do tych, które obecnie są identyfikowane przy pomocy PKWiU (m.in. usług doradztwa w zakresie oprogramowania - PKWiU 72.2), będzie miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności - stały adres lub miejsce zamieszkania.

Doprecyzowanie to - bez względu na symbol PKWiU - zmierza do uniknięcia wątpliwości w związku z definiowaniem usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych i im podobnych na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o VAT przez odwołanie się do klasyfikacji statystycznych. Zmiana ta powinna przyczynić się do rozwiania wątpliwości co do zgodności obecnego przepisu z Dyrektywą VAT 112/2006/WE, które to wątpliwości zostały podniesione przez Komisję Europejską w postępowaniu o naruszenie przepisów wspólnotowych w trybie art. 226 TWE.

Stworzona także zostanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych możliwość określania w drodze rozporządzenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, imporcie towarów i WNT w sposób inny niż to wynika z regulacji ustawowej. Należy zaznaczyć, iż obecnie taka możliwość istnieje jedynie przy określaniu miejsca świadczenia usług. Przesłanki zawarte w upoważnieniu ustawowym pozwalają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych korzystać z przysługującego prawa w ściśle określony sposób, proponowane rozszerzenie tego upoważnienia jest uzasadnione szczególnymi przypadkami, dla których zmiana o charakterze ustawowym wydaje się być nieadekwatna lub/i, które wymagają szybkiego wprowadzenia (dostosowania) nowych regulacji z uwagi na prawo Unii Europejskiej. Przykładem może tutaj być decyzja Rady dotycząca odstępstwa w zakresie miejsca świadczenia w związku z budową i utrzymaniem granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych na granicy z Republiką Federalną Niemiec.

Wejście w życie zmian do ustawy o VAT

Proponuje się, aby przepisy projektowanej ustawy weszły w życie 1 lipca 2008 r., z wyjątkiem przepisów wprowadzających zwolnienie dla budynków, budowli lub ich części po pierwszym zasiedleniu (innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe), dla których proponuje się wejście w życie od 1 stycznia 2009 r.

Jednocześnie proponuje się, aby przepis upoważniający do wydania nowych załączników do ustawy - uwzględniających to, że nie jest już wydawana Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) i klasyfikacja towarów następuje na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 362658/87 - był stosowany od dnia ogłoszenia ustawy, tak aby minister właściwy do spraw finansów publicznych wydał stosowny akt wykonawczy do dnia wejścia w życie przepisów ustawy.

Ponadto zakłada się, że przepisy skracające terminy zwrotu podatku wejdą w życie 1 października 2008 r., z uwagi na duże skutki budżetowe, które za sobą pociągają, a które nie były ujęte w budżecie na 2008 r.

Podstawa prawna:

ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na PIT – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?
  Czy będzie podatek od pustostanów?
  17 maja 2022 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprzeczył, że rząd pracuje nad specjalnym podatkiem od pustostanów. Przyznał jednak, że rząd zastanawia się, "co zrobić z firmami, funduszami, które kupują po 100 albo po 500 czy 1000 mieszkań". Był to komentarz premiera do medialnych pogłosek o planach wprowadzenia podatku od pustostanów. Tego samego dnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda stwierdził, że ponad 60 proc. pustostanów to lokale komunalne, często w bardzo złym stanie i że jego resort chce zachęcać gminy do wykorzystywania tych zasobów, m.in. przez skrócenie procedury ich remontu. 18 maja 2022 r. wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński poinformował, że rozważane są zmiany w Prawie budowlanym, które ułatwią samorządom remont lub przystosowywanie pustostanów do celów mieszkaniowych, uproszczą związane z tym procedury.
  Aplikacja Podatnika KSeF - Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną
  Ministerstwo Finansów udostępniło 17 maja 2022 r. na podatki.gov.pl wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja ta umożliwia w szczególności wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
  Faktoring odwrotny - korzyści, zasady, rozliczenia
  Czym jest faktoring odwrotny (zwany też odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, dłużnym, zwrotnym) i kiedy warto z niego skorzystać? Co można sfinansować faktoringiem odwrotnym? Jakie są główne korzyści faktoringu odwróconego?
  ING: prognozy wzrostu PKB bardziej optymistyczne niż publikuje KE
  Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są nieco bardziej optymistyczne od prognoz Komisji Europejskiej - wskazali analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji KE
  Zmiany w kks 2022. Inspekcja Handlowa i straże gminne będą nakładać mandaty za wykroczenia skarbowe
  Inspekcja Handlowa i straże gminne uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe. Tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego opublikowany 17 maja 2022 r.
  Wkrótce program „Mieszkanie bez wkładu własnego”
  Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 26 maja tego roku - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest on skierowany dla osób bez mieszkania i rodzin chcących kupić większe mieszkanie.
  Polski Ład: Wiecej skarg do WSA na indywidualne interpretacje podatkowe. Wzrost na poziomie 34%
  W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju wpłynęło o przeszło 34% więcej skarg na indywidualne interpretacje podatkowe niż było to w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej z nich było związanych z podatkiem VAT, a tylko nieznacznie mniej dotyczyło obszaru PIT. Komentujący dane eksperci z branży podatkowej prognozują, że w kolejnych kwartałach tego roku podatnicy zintensyfikują swoje działania, przede wszystkim ze względu na Polski Ład
  Ile zarabiają pracownicy ZUS?
  W odpowiedzi z 16 maja 2022 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) pracowników ZUS-u zakłada waloryzację wynagrodzeń "o co najmniej 1% powyżej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego".