Kategorie

Perspektywy dla przedsiębiorców w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Perspektywy dla przedsiębiorców w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”
Czy nastąpiły realne efekty poprawy otoczenia biznesowego w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”? Czy perspektywy dla przedsiębiorców są lepsze? Czy zasada wolności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest w pełni przestrzegana? – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć prelegenci i uczestnicy IV Forum „Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców” odbywającego się w ramach Dni dla Biznesu na Targach Kielce.
Reklama

Odbywające się każdego roku w listopadzie w Kielcach  Forum „Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców” na stałe już wpisało się w kalendarz doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów i przedsiębiorców. To już czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, której partnerami są Targi Kielce oraz Miasto Kielce reprezentowane przez Centrum Obsługi Inwestora. Patronatem wydarzenie objął Prezydent Miasta Kielce, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz portal Infor.pl.

Tegoroczna edycja Forum poświęcona była pakietowi ustaw w ramach tzw. Konstytucji dla biznesu, która obowiązuje w Polsce od kwietnia br. Obecność przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) daje możliwość wymiany poglądów i przekazania uczestnikom Forum kompleksowych i aktualnych informacji. Organizatorzy zaoferowali uczestnikom punkty informacyjno-konsultacyjne. Przy stoisku Świętokrzyskiego Oddziału KIDP uzyskać można było porady z zakresu prawa podatkowego, przy stoisku PIBR  i SKwP z prawa bilansowego a przy stoisku ZUS dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Reklama

Po przywitaniu gości, prelegentów i uczestników Forum przez prowadzącą, Wiesławę Moczydłowską, uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele organizatorów. Pierwszy głos zabrał prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych a następnie Barbara Misterska - Dragan, wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wystąpiła prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach SKwP Halina Gąsior-Mikulska, która odczytała list od Prezesa Zarządu Głównego SKwP Franciszka Wali. Uczestników Forum powitała także pani Bożena Staniak, wiceprezes Targów Kielce.

Pierwszy wykład „Ustawa - Prawo przedsiębiorców” wygłosił Marcin Górski, doradca podatkowy, wykładowca SKwP. Podkreślił on, że od kwietnia br. obowiązuje ta ustawa a jeszcze wcześniej weszły w życie przepisy uszczelniające, powodujące, że prowadzenie działalności jest coraz trudniejsze. Na poziomie legislacyjnym wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest ograniczana – stwierdził Marcin Górski. Podkreślił, że Konstytucja dla biznesu składa się z kilku aktów prawnych, tworzących całość: wszystkie ustawy z dnia 6 marca 2018 r.: Prawo przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy.

Marcin Górski podkreślił, że ustawa – prawo przedsiębiorcy stanowi lex generalis w stosunku do pozostałych przepisów a normy w niej zawarte mają charakter ogólny. Wprowadziła ona zasady: wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców; „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”; uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka; domniemania uczciwości przedsiębiorcy; rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy; przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate; pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania; odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa; pewności prawa i zasadę udzielania informacji.

Marcin Górski podkreślił, że zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, którą powinny stosować organy władzy publicznej, stanowi, że  organy te muszą w dobrej wierze zakładać, że przedsiębiorca przestrzega prawa, szanuje etykę i moralność publiczną oraz postępuje uczciwie w relacjach z innymi.

Aparat skarbowy reprezentował Sławomir Podkówka, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach oraz Renata Pietralik, zastępca Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach. Zaprezentowali oni Konstytucję dla Biznesu w kontekście administracji skarbowej. - W przeciwieństwie do powszechnych opinii nie koncentrujemy się na kontrolach podatkowych. Mamy świadomość, że dynamika zmian w podatkach musi być poparta wsparciem z naszej strony dlatego postawiliśmy na edukację - podkreślił Sławomir Podkówka. Poinformował, że już drugi rok działa w Kielcach Centrum Kompetencyjne do zarządzania danymi. - Każdy naczelnik urzędu skarbowego dostaje przed g. 8 rano informację jak kształtowały się wpływy podatkowe poprzedniego dnia. To niesamowite narzędzie – podkreślił S. Podkówka.

Renata Pietralik przedstawiła katalog zmian, które powinny ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców oraz ich kontakty z administracją skarbową. Podkreśliła przywileje dla przedsiębiorców korzystających z mechanizmu podzielonej płatności.

Dariusz Suchorowski, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Kielcach prezentując temat „Konstytucja dla Biznesu w kontekście ZUS”, przedstawił ulgi wprowadzone dla przedsiębiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych.

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne  osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, tzw. ustawa o małej działalności gospodarczej, zmieniająca ustawę z  dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (dalej ustawa o sus). Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność  gospodarczą na niewielką skalę będzie uzależniona od ich przychodu z tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Ustawa będzie miała zastosowanie do osób, których: przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym  nie przekroczyły  30-krotności minimalnego wynagrodzenia  obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (tj. w 2018 r. 63 000 zł) – jeśli prowadziły działalność przez cały poprzedni rok (art. 18c ust. 1 ustawy o sus) bądź nie przekroczyły proporcjonalnie pomniejszonego rocznego limitu – jeśli prowadziły działalność przez część poprzedniego roku, np. ją zawieszały (art. 18c ust. 7 ustawy).

Z „małej działalności” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostałe warunki to nie korzystanie w poprzednim roku  kalendarzowym z karty podatkowej i ze zwolnienia z VAT oraz nie spełnianie warunków do opłacania przez 24 miesiące tzw. preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia).

Dr Witold Furman, doradca podatkowy, Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej UE w Krakowie omówił zmiany i uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Podkreślił on, że pakietowi ustaw - „Konstytucja dla biznesu" przyświeca jasny cel – przedsiębiorca ma być dla państwa partnerem, a nie przeciwnikiem. Dr Witold Furman wskazał, że w przypadku konieczności przeprowadzenia przez organ kontroli, ma ona być jak najmniej uciążliwa. Organ nie będzie mógł wezwać przedsiębiorcy do osobistego stawiennictwa, jeżeli informacje może uzyskać mailowo lub telefonicznie. W przypadku przekroczenia czasu kontroli przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z przysługujących mu roszczeń.

Dr Furman podkreślił też, że osoby osiągające przychody do połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł miesięcznie) nie muszą rejestrować swojej działalności, prowadzić ewidencji przychodów i opłacać składek ZUS. Osoby z wyższymi niż 1050 zł miesięcznie przychodami z działalności mogą skorzystać z innej preferencji, tzw. ulgi na start, zwalniającej nowego przedsiębiorcę z obowiązku opłacania składek społecznych do ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności (pozostaje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego). Podkreślił, że do ustalania przychodu z działalności nierejestrowej służyć będzie ewidencja sprzedaży. Dr Furman przypomniał też o możliwości rozliczenia straty podatkowej jednorazowo do 5 mln zł oraz o stawce CIT 15% dla „małych podatników” a od 1 stycznia 2019 r.  9%  oraz o wydłużeniu ulgi mieszkaniowej z 2 do 3 lat. Podkreślił, że skrócono  ze 150 do 120 dni termin w uldze na złe długi – VAT.

Łukasz Mleczko, dyrektor Rozwoju Regionu BGK zaprezentował ofertę BGK jako Partnera w rozwoju biznesu w kraju i za granicą.

Prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, omówił temat „Bezpieczny podatnik w czasach rewolucyjnych zmian prawa podatkowego”. Wskazał na nowe podejście do kontroli podatkowych.

- Kontrola ma być prowadzona wobec podmiotów i w takich obszarach, w których analiza ryzyka wykazała zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości na wielką skalę kontrola celno – skarbowa. W odniesieniu do mniejszych nieprawidłowości działania mają być proporcjonalne do ich istotności – dążenie do ich usuwania, np. tylko w toku czynności sprawdzających – stwierdził prof. Mariański.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Przedstawił działania KAS w liczbach w odniesieniu do postępowań kontrolnych i kontroli celno – skarbowych. Wskazał na liczbę postępowań kontrolnych: w 2016 - 9.855 postępowań kontrolnych urzędów kontroli skarbowych; w 2017 -  4.728 kontroli urzędów celno – skarbowych (w tym 2.633 w I poł. 2017) i  poł. 2018: 1.700 kontroli urzędów celno – skarbowych.

Działania KAS w odniesieniu do kontroli podatkowych przedstawiały się następująco: w 2016 - 44.068 kontroli podatkowych urzędów skarbowych; w 2017 - 23.781 takich kontroli (13.854 w I poł. 2017) i w I poł. 2018: 10.361 kontroli podatkowych urzędów skarbowych. Prof. Adam Mariański wskazał na nowe narzędzia stosowane przez organy podatkowe i obowiązki podatników. Zwrócił uwagę na STIR, dający możliwość otrzymywania przez KAS  informacji o wszystkich przelewach i transakcjach dokonywanych na rachunkach oraz możliwość blokowania rachunków bankowych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą służyć wyłudzeniom podatku. Analiza zebranych danych pozwala na identyfikację podmiotów podwyższonego ryzyka. Dotychczas do klas podwyższonego ryzyka zakwalifikowano 25,9 tys. podmiotów – podkreślił prof. Mariański.


Przedstawił też wyniki analizy danych wynikających ze składanych plików JPK. Podkreślił, że dotychczas przeanalizowano ok. 10 mld faktur (ponad 2 mld faktur w I poł. 2018). Tylko w pierwszej poł. 2018: po analizie JPK_VAT do wyjaśnienia zidentyfikowano 155.443 faktury wystawione przez 55.780 podmiotów (kwota VAT z faktur: 260 mln PLN) – poinformował prof. Mariański.

Prof. Mariański przedstawił też inne obowiązki sprawozdawcze ciążące na podatnikach i obszary zagrożeń. Odniósł się też  do obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych przez podmioty wdrażające je w życie, jak i samych podatników, podkreślając, że regulacje te wykraczają poza wymogi unijnej dyrektywy.

Hubert Grzyb, adwokat i doradca podatkowy zaprezentował temat „Należyta staranność w transakcjach gospodarczych”.

Rafał Zajęcki z Urzędu Miasta Kielce poinformował jakie kompetencje pomogą osiągnąć sukces w biznesie. Zaprezentował projekty z zakresu edukacji przedsiębiorczości.

- Takie forum wymiany poglądów i doświadczeń jest w Kielcach bardzo potrzebne. Świadczy o tym niesłabnące zainteresowanie uczestników i duża frekwencja. Z przyjemnością wspieramy takie inicjatywy – stwierdziła Anita Lagierska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w kieleckim ratuszu.

Istotnym elementem Forum był panel dyskusyjny: „Czy zasada wolności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest w pełni przestrzegana?”  Wzięli w nim udział: Barbara Misterska-Dragan, zastępca Prezesa Krajowej Rady Doradców Podatkowych; prof. Adam Mariański, Przewodniczacy Krajowej Rady Doradców Podatkowych; Bożena Staniak, zastępca prezesa Zarządu Targów Kielce; Czesław Kaczyński, Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Krzysztof Zwiefka- Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Prof. Adam Mariański odniósł się do kwestii cech dobrego systemu podatkowego. Podkreślił,  że trzeba go przebudować tak aby był bardziej przyjazny dla podatników. Stwierdził, że według uzasadnienia ostatniego projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych, mają one służyć podatnikom i wprowadzają uproszczenia, podczas gdy żaden przepis takiego uproszczenia nie wprowadził. W podobny sposób odniósł się do projektu Ordynacji podatkowej, stwierdzając, że niestety nie zawiera on żadnych rozwiązań rewolucyjnych ułatwiających życie podatników a dobre rozwiązanie zakazu nadużywania prawa przez organy skarbowe  zostało z projektu usunięte. Ponadto, apelował aby prawo podatkowe było tak uchwalane żeby służyło podatnikom a nie polityce.

Prof. Adam Mariański stwierdził, że należałoby poprawić współpracę organów skarbowych z podatnikami poprzez jasne zasady wykładni prawa podatkowego i zmniejszenie represyjności. Poinformował, że KRDP zaproponowała tzw. kontrolę doradczą, prowadzoną przez doradców podatkowych u podatnika, mającą na celu sprawdzenie prawidłowości wszelkich rozliczeń w zamian za określone przywileje – otrzymanie statusu tzw. rzetelnego podatnika. Podkreślił, że takie systemy funkcjonują w innych krajach.

Krzysztof Zwiefka podkreślił, że środowisko księgowych, które reprezentuje, ze zmianami przepisów ma do czynienia przez całą swoją karierę zawodową. – Marzy nam się pewna stabilizacja, ale z drugiej strony nie mamy powodów do narzekań bo istnienie zmian uzasadnia nasz zawód i im jest ich więcej, tym większe poszukiwania dobrych księgowych na rynku – stwierdził Krzysztof Zwiefka. Podkreślił, że to na tym środowisku ciąży wdrożenie tych zmian i są one oceniane pod kątem ich racjonalności.  – Jeśli widzimy, że są one racjonalne to wdrażamy je chętnie a te dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego uważam za racjonalne – poinformował Krzysztof Zwiefka. Zauważył, że są jednak i zmiany nieracjonalne, tak jak ostatnie dotyczące samochodów, gdzie cel jest niejasny a efekt skromny. – Konkludując, ilość zmian i ich częstotliwość jest gwarancją stabilizacji naszego zawodu – podsumował Krzysztof Zwiefka.

Stwierdził też, że normowanie rachunkowości ustawą nie powinno mieć miejsca natomiast powinna być ustawa o sprawozdawczości finansowej. -Uważam, że dążenie do zaszufladkowania dynamicznej rzeczywistości gospodarczej w postaci elektronicznych sprawozdań finansowych to chybiony cel – podkreślił Krzysztof Zwiefka.

Zapytana o to czy stabilność systemu podatkowego determinuje zachowania przedsiębiorców i inwestorów, Bożena Staniak stwierdziła, że pytanie jest skierowane w dobrą stronę.  – Od lat mam kontakt z wieloma firmami, rocznie odwiedza Targi Kielce kilka tysięcy wystawców a liczba zwiedzających sięga 200 000. Dlatego znam firmy różnej wielkości, z różnych branż i często rozmawiamy o tym co jest największą przeszkodą w rozwoju biznesu – poinformowała Bożena Staniak. – W tych rozmowach przewija się właśnie to, że niestabilność prawa podatkowego stanowi bardzo duże ryzyko w działalności gospodarczej – dodała. – Przedsiębiorcy podejmują dużo różnego rodzaju decyzji, także tych inwestycyjnych, brzemiennych w skutki. Bez względu na to czy to dotyczy inwestycji odtworzeniowych czy rozwojowych często skala tych nakładów jest bardzo duża a okres zwrotu bardzo długi i stąd przy podejmowaniu takich decyzji muszą oni znać wiele uwarunkowań, które będą towarzyszyć rozwojowi ich biznesu przez najbliższe lata. Brak stabilności przepisów jest dla nich ogromnym utrudnieniem – stwierdziła Bożena Staniak.

- Przy tworzeniu prawa potrzebne są konsultacje, zwłaszcza z organizacjami przedsiębiorców i zainteresowanymi z danej branży, aby było ono przyjazne przedsiębiorcom, bo sami teoretycy nie stworzą dobrego prawa – dodała Bożena Staniak. Podkreśliła także, że ważne jest podejście administracji do biznesu. - Przez wiele lat przedsiębiorcy byli traktowani przez urzędników jak petenci, jednak zauważalne są zmiany na lepsze, tworzy się partnerstwo w tych relacjach – dodała.

Czesław Kaczyński odniósł się do kwestii naruszania prawa przez organy podatkowe na etapie jego stosowania i braku wyważenia interesu publicznego a interesu jednostki. Podkreślił, że spór co do sprawiedliwości opodatkowania będzie się toczył zawsze, on jest na styku interesu materialnego państwa a sytuacji majątkowej i interesów finansowych jednostki. – Potrzebna jest pewna empatia ze strony pracowników aparatu skarbowego po to żeby nie tylko ślepo czytać przepisy ale zastosować zasadę proporcjonalności, zasadę in dubio pro tributario i wiele innych zasad, już na etapie stosowania prawa przez organy podatkowe bo często okazuje się, że w późniejszym etapie  bywa już na to za późno. Podatnik ma słabszą pozycję. Aparat skarbowy jest wyposażony w wykwalifikowaną kadrę prawników, posiada różne systemy informacyjne i nieograniczone możliwości finansowe. Podatnik natomiast jeżeli sam nie jest w stanie się obronić to potrzebuje pomocy fachowej, która jest oczywiście odpłatna, a czasem odstępuje od kontynuowania sporu bo nie ma już sił- stwierdzi Czesław Kaczyński. Jako przykład podał kazus Optimusa, w przypadku, którego organy podatkowe dopatrzyły się naruszenia prawa i finał był taki, że przedsiębiorca został zniszczony.  - Gdyby organy podatkowe zachowały się inaczej możliwe, że dziś Optimus byłby wiodącą firmą w Europie a może i na świecie w zakresie technologii IT- podkreślił Czesław Kaczyński. Wówczas korzyści poprzez wymierzenie decyzji Optimusowi były iluzoryczne dla państwa, a jakie mogłyby być dziś gdyby ta firma nadal funkcjonowała?- pytał Kaczyński. Stwierdził, że ten przykład ostrzega jak powinien być postrzegany interes fiskalny.

Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej ocenił pozytywnie.

- Miałem duże nadzieje z wprowadzeniem  w 2016 r. zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, jednak okazuje się, że nie jest ona stosowana – stwierdził Czesław Kaczyński. Podkreślił, że przykład powinien iść z góry a pracownicy administracji podatkowej powinni mieć większą swobodę aby ją  stosować.

Barbara Misterska Dragan stwierdziła, że jej zawód jest mocno regulowany. Przypomniała, że jest standard, który mówi o tym jak biegły ma się zachować kiedy bada sprawozdanie finansowe żeby się upewnić, że nie zostało ono zniekształcone poprzez fakt, że kierownik jednostki nie przestrzega przepisów prawa. – Interesują nas te przepisy, które się przekładają na informacje w sprawozdaniu finansowym, na ujawnienia czyli to co jest dedykowane użytkownikowi informacji finansowej a także te przepisy, które mogą wpłynąć na działalność operacyjną jednostki – stwierdziła Barbara Misterska-Dragan. Podkreśliła, że spektrum zainteresowań biegłego rewidenta jest ogromne a czasu mało. – Zmiany przepisów dotyczą wszystkich osób, które biorą udział w procesie sprawozdawczości, a na końcu jest biegły rewident, który musi to ocenić. Zawsze mamy wątpliwości, zwłaszcza jak pojawiają się nowe transakcje, tokeny, kryptowaluty. Nie możemy się oprzeć o decyzje innych, musimy prześledzić cały proces bo to jest zawsze nasza decyzja, za którą bierzemy odpowiedzialność – podkreśliła Barbara Misterska-Dragan. Stwierdziła, że kieruje się sceptycyzmem zawodowym, rosnącym wraz z liczbą zmian przepisów.

W podsumowaniu dyskusji paneliści odnieśli się do tego czy dostrzegają realne efekty poprawy otoczenia biznesowego w świetle pakietu zmian „Konstytucja dla biznesu”? Czy perspektywy dla przedsiębiorców są lepsze? Prof. Adam Mariański stwierdził, że efekty tak naprawdę można będzie ocenić za 5 lat. - Założenia są piękne, zasady wspaniałe ale jestem sceptykiem, uważam, że większości tych zasad nie uda się zrealizować. Podczas ostatnich lat administracja skarbowa w trzech decyzjach rozstrzygnęła wątpliwości na korzyść podatnika – podkreślił prof. Mariański. Jeżeli tak będzie stosowana Konstytucja dla biznesu to będzie tylko kolejna teoria, która się w praktyce nie sprawdzi – dodał Przewodniczący KRDP. Krzysztof Zwiefka także stwierdził, że to uruchomiony proces, o którego skutkach dowiemy się za jakiś czas. Podkreślił jednak, że jest to dobry prognostyk na przyszłość, bo już widzimy, że następuje zmiana na korzyść w nastawieniu aparatu skarbowego do przedsiębiorców i działania służące poprawie tych relacji idą w dobrym kierunku. Bożena Staniak oceniła bardzo pozytywnie  Konstytucję dla Biznesu. - Kibicuję żeby te zmiany znalazły praktyczny wymiar ale niepokoję się tym co się dzieje w innych aktach prawnych, zwłaszcza w podatkach gdzie mamy takie zaciśnięcie pętli przez  fiskusa na szyi podatnika  - podkreśliła Bożena Staniak. Czesław Kaczyński stwierdził, że jest optymistą i również w tym przypadku ma nadzieję, że zmiany przyniosą dobre efekty. - Uważam, że idą one w dobrym kierunku, chociażby z uwagi na fakt, że zmniejsza się liczba kontroli podatników a wpływy rosną. Dobry system podatkowy powinien polegać właśnie na tym, że podatnik powinien sam dobrowolnie deklarować i  wpłacać żeby jak najmniej było środka przymusu – podsumował Czesław Kaczyński. Barbara Misterska-Dragan stwierdziła, że jest optymistką a kierunek zmian uważa za  bardzo dobry. - Biorąc pod uwagę możliwości rozwoju dla mikroprzedsiębiorców to należy mieć nadzieję, że mogą one się stać pewną dźwignią, która zwiększy szanse na rozwój mniejszych firm. Ważne, że obserwujemy już zmiany w kierunku przyjaznego stosunku  urzędów do podatnika - podkreśliła Misterska-Dragan.

Konferencję i panel prowadziła autorka artykułu.

IV Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców należy uznać za niezwykle udane, inspirujące i bogate w nowości wydarzenie. Do zobaczenia za rok!

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.