Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany prawa 2022/2023 - 10 najważniejszych zmian dla biznesu i firm

Kancelaria RK Legal
Od 13 lat wspieramy biznes naszych klientów
Zmiany prawa 2023 - 10 najważniejszych zmian dla biznesu i firm
Zmiany prawa 2023 - 10 najważniejszych zmian dla biznesu i firm
Shutterstock
Przedsiębiorcy chcieliby, żeby rok 2023 przyniósł większą stabilność prawa. Z pewnością zmianą na lepsze byłoby ograniczenie tworzenia nowych przepisów. Gdyby nie zmieniały się one co kilka miesięcy wzrosłaby pewność w planowaniu nowych inwestycji, a co za tym idzie pojawiłaby się szansa na progres ekonomiczny. Jak zatem wygląda sytuacja prawna dla biznesu w 2023 roku? Chociaż w porównaniu z latami 2021-2022 nowych regulacji nie wydaje się aż tak wiele, warto zwrócić uwagę na te najważniejsze. W artykule wskazujemy 10 kluczowych nowelizacji z przełomu 2022 i 2023 roku.

1. Dyrektywa omnibus

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują krajowe regulacje implementujące unijny akt prawny. Nowe przepisy związane są w dużej mierze z usługami e-commerce oraz rozszerzają obowiązek informacyjny przedsiębiorców. Wprowadzają definicję „internetowej platformy handlowej”, którą jest usługa korzystająca z oprogramowania, strony internetowej, obsługiwanej przez przedsiębiorcę, umożliwiająca konsumentom zawieranie umów na odległość z innymi przedsiębiorcami lub konsumentami. Na przedsiębiorców nałożono nowe zobowiązania o charakterze informacyjnym, w tym m. in. wskazywanie czy osoba trzecia będąca oferentem na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą, czy też nie.
Do innych obowiązków należą także:
- zawiadamianie konsumenta o możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy,
- zapewnienie, że wystawiane recenzje rzeczywiście pochodzą od konsumentów, którzy korzystali z danego produktu lub usługi, a także
- informowanie, czy widniejąca cena jest spersonalizowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czy też nie
.

Przepisy nakładają na przedsiębiorców także obowiązek informowania konsumentów o najniższej cenie towaru lub usługi w przypadku ich obniżenia w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zgodnie z powyższymi wymogami, przedsiębiorcy będą zobowiązani do dostosowania swoich regulaminów i powiązanej dokumentacji, takiej jak oferty i informacje dostępne w sklepach internetowych.

2. Dyrektywa cyfrowa i towarowa - wdrożenie w Polsce

Od 1 stycznia 2023 r. zaczęła również obowiązywać nowelizacja ustawy o prawach konsumenta związana z wdrożeniem dwóch unijnych dyrektyw. Pierwsza z nich, zwana „cyfrową”, dotyczy sprzedaży usług     i treści cyfrowych. Jej przepisy znajdują zastosowanie w przypadku, gdy konsument w zamian za dostarczoną mu cyfrowo treść lub usługę zamiast zapłaty, dostarczy przedsiębiorcy swoje dane osobowe. Krajowe przepisy w zgodzie z dyrektywą wskazują, że jeśli usługa cyfrowa okaże się niezgodna z umową, to odpowiedzialność za udowodnienie jej właściwego dostarczenia spoczywać będzie na sprzedawcy.

Natomiast dyrektywa towarowa ma na celu ujednolicenie przepisów w UE, dotyczących zgodności towarów z umową. Regulacja wskazuje, że konsumenci mogą dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od momentu, kiedy dowiedzieli się o wadzie towaru. Okres przedawnienia roszczeń został wydłużony do 6 lat. Wyłączona została możliwość skrócenia rękojmi,  co do towarów używanych. Rękojmią objęte są usługi i treści wysłane drogą elektroniczną. Wprowadzone warunki zgodności towaru oraz treści lub usług cyfrowych z umową stanowią lepszą podstawę do określenia odpowiedzialności przedsiębiorcy. Nowe przepisy należy uwzględnić w regulacjach wewnętrznych.

3. Prawo holdingowe

Od 13 października 2022 r. obowiązują przepisy ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych, które dotyczą wprowadzenia do porządku krajowego regulacji prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego). Ustawa reguluje relacje między spółką dominującą, a jej spółkami zależnymi w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej. Nowelizacja wyposażyła też rady nadzorcze w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego. Nowe regulacje umożliwiają lepsze funkcjonowanie grup spółek – w ramach działalności gospodarczej zarządy będą mogły zgodnie z prawem uwzględniać interes całej grupy spółek, nie zaś tylko konkretnego podmiotu. W praktyce działanie w ramach grupy spółek zwiększa bezpieczeństwo i komfort działania zarządów spółek zależnych, ale też samych spółek będących uczestnikami grupy.

4. Informatyzacja KRS

Od 21 czerwca 2022 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o KRS. Wprowadza możliwość automatycznego przekazywania informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Istotą wprowadzonego rozwiązania jest przeciwdziałanie tzw. „kradzieży spółek”, polegającej na zmianie wpisów w rejestrze przedsiębiorców w przedmiocie reprezentacji podmiotu w oparciu o sfałszowaną dokumentację. Zapobieganiu procederowi „kradzieży spółek” służy newsletter KRS, który automatycznie rozsyła e-maile zainteresowanym podmiotom i informuje o takich zdarzeniach jak zarejestrowanie sprawy czy dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Newsletter zawiera jedynie podstawowe informacje, które na co dzień są publicznie dostępne w rejestrze przedsiębiorców.

5. System integracji rejestrów

Od 15 grudnia 2022 r. obowiązują przepisy kolejnej nowelizacji ustawy o KRS, implementującej regulacje unijne dotyczące stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Przepisy skutkują uproszczeniem rejestracji i składania dokumentów do KRS, ułatwieniem rejestracji spółki z o. o. przez Internet, zwiększeniem dostępności do danych zawartych w KRS na unijnym portalu oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej.
Ponadto spółki z o. o. zyskują nowy obowiązek – konieczność utworzenia rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych z tytułu wpłat na udziały. Dzięki zmianom w przepisach wielu przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS zostało zwolnionych z obowiązku składania dokumentów do rejestru.

6. Strefy czystego transportu

Od 4 maja 2022 r. obowiązuje wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Pojazdy uprawnione do wjazdu do strefy powinny być oznaczone nalepką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby. Jednakże, wyjątek od tej zasady stanowią pojazdy elektryczne lub napędzane wodorem oznaczone tablicami lub nalepkami umieszczonymi na przedniej szybie pojazdu, których treść wykazuje na zerową emisyjność danego pojazdu. Uprawniony do wydania nalepki jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą. Maksymalny koszt nalepki wynosi 5 zł. Mimo że strefy czystego transportu wydają się krokiem naprzód, jeśli chodzi o ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza, dopiero czas pokaże, jaka jest ich realna skuteczność. Natomiast nie ma wątpliwości, że znacznie wpłyną na polski rynek samochodowy — i to niekoniecznie w pozytywny sposób.

7. Polska ustawa sankcyjna

Od 16 kwietnia 2022 r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Celem ustawy było utworzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji listy podmiotów, wobec których mają zastosowanie środki represyjne. Polska lista sankcyjna stanowi uzupełnienie list Unii Europejskiej. Ustawa przewiduje kary administracyjne (w wysokości do 20 mln zł) oraz odpowiedzialność karną (kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata) za naruszenie ustawy oraz przedmiotowych rozporządzeń unijnych. Ponadto, ustawa wprowadza środek ograniczający w postaci wykluczenia podmiotów sankcjonowanych z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadzona regulacja jest ważna z punktu widzenia przedsiębiorców, ponieważ wymaga od nich przeprowadzenia pogłębionej analizy łańcucha dostaw oraz dopełnienie wymogów w zakresie dokumentowania i ewidencjonowania realizowanych transakcji.

8. Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Od 30 czerwca 2022 r. obowiązują przepisy nowelizujące Kodeks cywilny dotyczące m. in. modyfikacji instytucji wyzysku, praktyki zawezwań do próby ugodowej i wniosków o mediację. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 121 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, obok już istniejących przesłanek, także co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji oraz roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego. Oznacza to, że zarówno złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, jak i wszczęcie mediacji jedynie zawiesi bieg terminu przedawnienia. Po zakończeniu postępowania pojednawczego lub mediacji, będzie on kontynuował swój bieg. Zmiany należy ocenić pozytywnie. Celem ich wprowadzenia jest wzmocnienie zasady procesowej - równości stron oraz respektowania w praktyce sądowej zasad współżycia społecznego.

9. Nadmierne opóźnienia w transakcjach handlowych

Od 8 grudnia 2022 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Regulacja ta ogranicza i upraszcza obowiązki sprawozdawcze oraz wydłuża czas na złożenie sprawozdania z 31 stycznia do 30 kwietnia. Ponadto wprowadza przepisy dotyczące składania korekty sprawozdania, a także z postępowania wyłącza opóźnienia w ramach grup kapitałowych oraz określa zasady przewalutowania świadczeń w obcych walutach. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność przeglądu dotychczasowych kontraktów, ze względu na zwiększone ryzyko kontroli przez urzędników. Warto wiedzieć, że nowe przepisy upraszczają też sposób naliczania administracyjnych kar pieniężnych.

10. Przepadek pojazdu mechanicznego

Od 14 marca 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu karnego przewidująca wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed najcięższymi kategoriami przestępstw. Nastąpi zaostrzenie kar m. in. za przestępstwa drogowe popełniane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Wobec tego, mają zostać wprowadzone przepisy dotyczące przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości w przypadku popełnienia przestępstwa w ruchu drogowym.
Ze znowelizowanej ustawy wynika, że nietrzeźwy kierujący (nie mniej niż 1,5 promila alkoholu) straci samochód, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Ustawa przewiduje, że policja tymczasowo zajmie auto sprawcy na okres do siedmiu dni, następnie prokurator zabezpieczy to mienie, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu.
Jeśli pijany kierowca będzie poruszał się samochodem służbowym, kara za to wykroczenie wygląda nieco inaczej. W takim przypadku nie nastąpi konfiskata samochodu za alkohol. Ustawa chroni przedsiębiorców, dlatego jeśli pracownik będzie poruszał się pojazdem służbowym po spożyciu alkoholu, będzie musiał zapłacić minimum 5 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  ZUS IWA za 2022 rok do 31 stycznia 2023 r. Kto musi złożyć?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek ma czas na złożenie druku ZUS IWA (Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) za 2022 rok. Dane wskazane w tym formularzu pozwolą ZUS-owi ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika w kolejnym roku składkowym (tj. od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.).
  Kredyty hipoteczne 2023/2024. Połowa pensji na ratę kredytu bez wakacji kredytowych

  Nawet około 700-800 tysięcy kredytobiorców wydawałoby dziś ponad połowę swojego wynagrodzenia na ratę złotowego kredytu mieszkaniowego – wynika z szacunków HRE Investments. Byłoby tak gdyby nie rządowe wakacje kredytowe. Te mogą zostać przedłużone jeśli nasze pensje nie będą wystarczająco szybko rosły, a RPP nie zacznie w 2023 roku obniżać stóp procentowych.

  PIT-11 za 2022 rok - do kiedy wysłać w 2023 roku

  PIT-11, czyli informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 roku jest składana do urzędu skarbowego w 2023 roku wyłącznie elektronicznie. W jakiej formie trzeba dostarczyć PIT-11 pracownikowi lub zleceniodawcy? Do kiedy trzeba przekazać PIT-11?

  Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

  Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

  Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą sporo oszczędzić dzięki Polskiemu Ładowi

  Samotnie wychowujący dziecko rodzic może zaoszczędzić. Zbliża się czas rozliczeń podatku dochodowego za 2022 rok. Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny pamiętać, że mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku i zapłacić wyższą stawkę PIT dopiero po przekroczeniu 240 tys. zł dochodu. Wspólne rozliczenie z dzieckiem może przynieść im spore oszczędności.

  Ulga termomodernizacyjna - małżonkowie mogą odliczyć w sumie 106 tys. zł. Czy faktury muszą być wystawione na oboje małżonków?
  Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w ramach ulgi termomodernizacyjnej (o ile spełnią jej wszystkie warunki) odliczyć w sumie 106 000,- zł. Każdemu z nich bowiem przysługuje cały limit ulgi (53 tys. zł). Czy faktury dokumentujące poniesienie wydatków termomodernizacyjnych muszą być wystawione na oboje małżonków?
  PIT za 2022 rok - jak przygotować się do złożenia zeznania podatkowego?
  Niedługo rozpocznie się "sezon PIT-owy", czyli czas składania rocznych zeznań podatkowych PIT. W 2023 roku będzie to jednak trudniejsze, niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy podatnicy będą musieli odnaleźć się w gąszczu zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Przedstawiamy największe z nich, podpowiadamy, w jaki sposób można jeszcze wpłynąć na wysokość podatku oraz sprawdzamy, jak otrzymać najszybszy możliwy zwrot podatku.
  Ceny transferowe: błędy podatników, okazja dla fiskusa

  Ceny transferowe są obecnie najczęstszym obszarem kontroli podatkowych. Wprowadzona w 2019 r. instytucja recharakteryzacji pozwala na przekwalifikowanie danej transakcji na inną, jeśli podmioty na wolnym rynku zawarłyby ją na innych warunkach. Organy opierają się niekiedy na przypuszczeniach.

  Co wiesz o ulgach w PIT? KRZYŻÓWKA

  Ulgi podatkowe PIT. Co o nich wiesz? Proponujemy krzyżówkę z tego zakresu. Ciekawi jesteśmy jak sobie poradzicie, jak dobrze znacie tematykę podatkową dotyczącą rozliczeń rocznych PIT, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie ulg podatkowych. Zapraszamy do zabawy!

  Podatek od nieruchomości 2023 – deklaracje do 31 stycznia. Ostatni dzwonek na obniżenie firmowego podatku od nieruchomości
  Z rocznymi rozliczeniami podatków możemy zwykle poczekać dłużej, przynajmniej do końca kwartału. Inaczej jest w przypadku podatku od nieruchomości - deklaracje za rok, który dopiero się rozpoczął musimy złożyć do 31 stycznia.
  Składka zdrowotna 2023 - zasady ogólne i karta podatkowa
  Jaką składkę zdrowotną płacą w 2023 roku przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej PIT), a jaką przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej? Jakie są podstawy wymiaru tych składek?
  Podatek od spadków i darowizn 2023 - wyższe kwoty wolne od 1 lipca
  W czwartek 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną (ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych), nowelizującą kilkanaście ustaw w tym m.in. ustawę o podatku od spadków i darowizn. Ta nowelizacja przewiduje w szczególności podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
  W ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie. Do takiego odliczenia mają prawo podatnicy PIT i osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych. Co ciekawe małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w sumie odliczyć 106 000 zł, bowiem każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Odliczyć można wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Jakie konkretnie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Co nowego w uldze termomodernizacyjnej w 2023 roku?
  Numer identyfikacji podatkowej

  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to jeden z ważniejszych numerów identyfikacyjnych, jakim posługują się podmioty prawne w Polsce. Czym jest NIP? Kto musi go używać, a kto nie? Jakie informacje są zaszyfrowane w NIP?

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - kryteria wyboru pierwszych konkursów
  18 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Zatwierdzono na nim kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów.
  Obowiązkowy KSeF od 2024 roku - nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT w lutym 2023 r.
  Potencjalne kary finansowe i sposób postępowania na wypadek awarii Krajowego Systemu e-Faktur – te dwie kwestie okazały się dla przedsiębiorców najbardziej wątpliwe w trakcie konsultacji projektu nowelizacji ustawy o VAT, którego celem jest wprowadzenie KSeF. – Nowy projekt pojawi się po zakończeniu etapu analizowania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Spodziewamy się, że nastąpi to w lutym – zapowiada Anna Mytyk z Ministerstwa Finansów, wskazując również, że resort ma w planach zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do przedsiębiorców. Ci mogą jak na razie dobrowolnie korzystać z KSeF, ale za kilka miesięcy wystawianie e-faktur w tym systemie stanie się obligatoryjne.
  210 mln więcej podatku dla organizacji pożytku publicznego w 2023 roku
  Szacujemy, że organizacje pożytku publicznego (OPP) w 2023 roku otrzymają o 210 mln zł więcej z odpisu z PIT niż w 2022 roku – poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.
  Dniówka kierowcy - rozliczenie w 2023 roku
  Rozliczanie wynagrodzenia kierowcy w transporcie międzynarodowym, od czasu wprowadzenia zmian w lutym 2022 roku, budzi wiele wątpliwości i dla polskich przedsiębiorców stanowi jedno z kluczowych wyzwań w prowadzeniu biznesu. Dzisiaj większość przedsiębiorstw w pełni dostosowała się do przepisów w taki sposób, że lista płac zawiera nie tylko te wymagane przepisami prawa składniki, ale także dodatkowe premie i nagrody, które pozwalają dojść do oczekiwanego wynagrodzenia netto dla kierowcy. Wyzwaniem jest jednak prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia i przekazanie kierowcy informacji, ile faktycznie zarobi w danym miesiącu. Rynek sam znalazł rozwiązanie i wśród pracodawców często spotykaną praktyką stało się podawanie kierowcom kwoty, jaką otrzymają za każdy dzień spędzony w trasie. W jaki sposób wynagrodzenie w formie dniówek, na które umawia się przedsiębiorca z pracownikiem, prawidłowo wprowadzać w dokumentacji pracowniczej tak, żeby było zgodne z polskimi i europejskimi przepisami? Czy są narzędzia, które te wyliczenia usprawniają i automatyzują? Na te pytania odpowiada ekspert Grupy Inelo, Mateusz Włoch.
  Sztuczna inteligencja nadal bez prawnych regulacji

  Przychody rynku sztucznej inteligencji do końca dekady wzrosną ponad trzynastokrotnie – przewidują analitycy Grand View Research. Futurolodzy są zdania, że rozwój tych technologii dopiero się zaczyna. – Większość ekspertów by powiedziała, że to jest wiosna albo nawet przedwiośnie tej dziedziny, a kolejne pory roku, zwłaszcza długie lato, dopiero przed nami – mówi Aleksandra Przegalińska, profesorka i prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rozpędzająca się branża wymyka się regulacjom prawnym i choć wiele się mówi o potrzebie dostosowania prawa do nowej rzeczywistości, zdaniem ekspertki nie ma to na razie znaczenia dla tempa rozwoju.

  Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS a tajemnica skarbowa

  Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS a tajemnica skarbowa i nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  ZUS już wysyła do emerytów i rencistów PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2022 rok
  ZUS już zaczął wysyłanie do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców deklaracji podatkowych PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2022 rok – poinformował 25 stycznia 2023 r. rzecznik Zakład Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Deklaracje te będą wysyłane do końca lutego 2023 r.
  Koszty pracownika 2023 w PIT
  Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2023 roku? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie pozwala (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
  Fałszywe maile udające administrację skarbową. Żądanie zapłaty

  Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości w języku angielskim, których autor podszywa się pod Ministerstwo Finansów (MF) lub Krajową Administrację Skarbową (KAS). 

  Ministerstwo Finansów: w 2022 roku nie było premii za prace nad Polskim Ładem i Niskimi Podatkami
  Ministerstwo Finansów w 2022 roku nie przyznało pracownikom i funkcjonariuszom nagród za prace nad reformą Polski Ład i Niskie Podatki - poinformowała 25 stycznia 2023 r. PAP rzeczniczka prasowa MF Patrycja Dudek.
  Samochody elektryczne i hybrydowe objęte "kilometrówką"?
  Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawowym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na skorzystanie z tzw. kilometrówki posiadaczom samochodów elektrycznych i hybrydowych - poinformował w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber.