Kategorie

Prawo działalności gospodarczej – co znajdziemy w nowej „konstytucji dla firm”

Marlena Widawska
Prawo działalności gospodarczej – co znajdziemy w nowej „konstytucji dla firm”
Prawo działalności gospodarczej – co znajdziemy w nowej „konstytucji dla firm”
Rząd pracuje nad zupełnie nową ustawą regulującą zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa ta ma nosić nazwę Prawo działalności gospodarczej i zastąpi najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2016 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
Reklama

Wśród prawników, przedsiębiorców, także i polityków od dawna dyskutowana była potrzeba kompleksowego uregulowania kwestii podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców i konieczność zastąpienia obecnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) bardziej wyczerpującą i spójną regulacją. Obecnie istnieje duża szansa na wprowadzenie takich zmian w postaci ustawy Prawo działalności gospodarczej, której projekt założeń złożył jeszcze pod koniec 2014 roku Minister Gospodarki w związku z 10 rocznicą obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wstąpienia Polski do UE.

Ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że trwają konsultacje nad ostateczna wersją projektu ustawy. Z założeń do niej wynika, że wprowadzenie do polskiego systemu Prawa działalności gospodarczej może znacznie ułatwić przedsiębiorcom jej podejmowanie, a także uporządkować obowiązujący obecnie system pojęciowy prawa gospodarczego i relacje na linii przedsiębiorca – organ administracji gospodarczej.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Jak deklarują autorzy projektu: „Podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i zagwarantowanie jej wykonywania w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Normy te będą wyrazem dążenia do ukształtowania przyjaznego modus działania organów administracji publicznej.”

Projekt nowego Prawa działalności gospodarczej - konsultacje rozpoczęte

Nowe Prawo działalności gospodarczej od 1 stycznia 2016 r.

Zasady polskiego prawa gospodarczego

Nowy system ma się opierać na zaufaniu do przedsiębiorcy podejmującego działalność gospodarczą, dlatego przepisy dotyczące sankcyjnej ingerencji organów administracji publicznej w tę działalność mają mieć charakter ograniczony.

Reklama

Rozbudowaniu ulegną natomiast przepisy dotyczące zasad, na których ma być oparty system polskiego prawa gospodarczego m.in. zasady wolności działalności gospodarczej, zasady równości i niedyskryminacji, zasady „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”, zasady „domniemania uczciwości przedsiębiorcy”, zasady uczciwej konkurencji i wielu innych.

Zasada wolności gospodarczej będzie rozbudowana, wydzielona w odrębnym przepisie i mocno związana z zasadą równego traktowania przedsiębiorców. Obowiązki stanowiące ograniczenie wolności mają być nakładane w drodze ustaw.

Zasada równego traktowania przedsiębiorców ma się opierać na nieróżnicowaniu sytuacji przedsiębiorców znajdujących się w podobnej sytuacji prawnej.

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

Z zasadą wolności działalności gospodarczej związana będzie z kolei inna zasada mówiąca o tym, że „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”, która należy rozumieć w ten sposób, że ograniczenia wolności działalności gospodarczej mogą być sformułowane w postaci zarówno wyraźnych zakazów jak również w postaci regulacji pozytywnych, określających zakres dopuszczalnych działań lub obowiązki podmiotów.

Obowiązywać ma także zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate) w sytuacji, gdzie przepis pozostawia pole do pewnego luzu interpretacyjnego i rodzi wątpliwości. Ma być to zgodne z art. 22 Konstytucji RP, który wyraźnie mówi, że zasadą jest swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, a wyjątki od tej zasady trzeba interpretować zawężająco. W postępowaniach przed organami administracji tę regułę trzeba rozumieć tak, że wątpliwe przepisy trzeba interpretować tak, by wolność gospodarcza była ograniczona w jak najmniejszym stopniu.

Zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy należy rozumieć jako wskazówkę do rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony. Zasada ta znajdzie szczególne urzeczywistnienie podczas prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy postępowań, gdyż dzięki niej w razie wątpliwości nie można będzie potraktować przedsiębiorcy bardziej surowo niż to wynika z ustalonych bezspornie okoliczności.

Bezpośrednio z tą zasadą związana będzie również zasada proporcjonalności, która w odniesieniu do przedsiębiorcy dotyczyć będzie zwłaszcza skali sankcji dobieranej po naruszeniu przez przedsiębiorcę prawa i wyeliminowania w tym zakresie swobodnego uznania organów administracji publicznej.

Proponuje  się także wprowadzenie  zasady  uprawnionych  oczekiwań.  Oczekiwania  są  uprawnione, jeżeli dotyczą działań  zgodnych  z  prawem  a  organ  –  działając  w  granicach  prawa  –  będzie stosował  się  do  wypracowanej  praktyki  i  działań  organu  w  zakresie  rozstrzygnięcia  sprawy. Przede wszystkim organ nie powinien, bez szczególnego powodu, odstępować od utrwalonej i jednolitej praktyki.

Zasada udzielania informacji. Przedsiębiorca powinien też mieć szeroki dostęp do informacji o krokach, które należy podjąć w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej, a organy administracji publicznej będą zgodnie z zasada udzielania informacji zobowiązane do ich udostępnienia w jak najbardziej przystępny sposób. Zasady te będą wytycznymi zwłaszcza dla organów administracji publicznej, które na gruncie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej często nawet nieświadomie tworzą bariery dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, co niekorzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Aktywne druki i formularze

Zasady odnoszące się do przedsiębiorców

Jednak obecne w projekcie założeń do nowego Prawa działalności gospodarczej zasady nie będą dotyczyły jedynie organów administracji publicznej. Kilka z nich skierowane będzie także do przedsiębiorcy. Chodzi tutaj przede wszystkim o zasadę uczciwej konkurencji, poszanowania słusznych interesów konsumentów i dobrych obyczajów.

W porównaniu z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej zaakcentowaniu mają ulec właśnie te ostatnie ze względu na mające istnieć domniemanie uczciwości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorców będzie dotyczyć także zasada profesjonalizmu i odpowiednich kwalifikacji, co nie jest nowością, gdyż na gruncie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zasada ta też istnieje.  

Nowe definicje, uporządkowana siatka pojęciowa

Ważne jest, że w nowej regulacji prawa gospodarczego o charakterze ogólnym, uporządkowaniu ma ulec siatka podstawowych pojęć, bez których podejmowanie działalności gospodarczej nie byłoby możliwe. Przede wszystkim mowa tutaj o definicji przedsiębiorcy i samej działalności gospodarczej.

Obecnie w systemie prawa polskiego istnieje kilka definicji tych dwóch pojęć. Ten stan rzeczy utrudnia kwalifikacje danej osoby jako przedsiębiorcy i danej działalności jako działalności gospodarczej.

W projekcie założeń do Prawa działalności gospodarczej działalność gospodarcza ma być rozumiana jako „działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” co oznacza, że nowa definicja nie będzie zawierać już wyliczenia przykładowych dziedzin w jakich działalność może być prowadzona. Brak będzie też wyodrębnienia działalności zawodowej, które obecnie również jest zbędne, gdyż działalność zawodowa mieści się w podstawowej definicji działalności gospodarczej. Ujednoliceniu ulegnie też pojęcie przedsiębiorcy poprzez odesłanie do definicji zawartej w Kodeksie Cywilnym.

Kalkulatory

Wszystkie te zmiany mają zostać wprowadzone w drodze następujących kroków:

 • przyjęcie nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej (PDG);
 • przyjęcie przepisów wprowadzających PDG wraz z nowelizacją innych ustaw, w zakresie niezbędnym dla celów  projektu nowej ustawy;
 • przyjęcie zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego;
 • utrzymanie w mocy przepisów SDG dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Ze względu na fakt, że Prawo działalności gospodarczej ma mieć charakter ogólnej kodyfikacji prawa gospodarczego w Polsce (już teraz potocznie nazywany jest ten akt "Konstytucją dla firm") proponowana jest dość rozbudowana struktura nowej ustawy. Ma ona przedstawiać się następująco:

 • Preambuła
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Rozdział 2. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.
 • Rozdział 3. Załatwianie spraw administracyjnych z zakresu działalności gospodarczej.
 • Rozdział 4. Organizacje przedsiębiorców.
 • Rozdział 5. Reglamentacja działalności gospodarczej.
 • Rozdział 6. Kontrola wykonywania działalności gospodarczej.

Każdy z powyższych rozdziałów ma stanowić wyczerpującą regulację zawartej w nim materii, a ich kolejność ma odzwierciadlać kolejność koniecznych działań, które musi podjąć przedsiębiorca w celu podjęcia działalności gospodarczej.

W rozdziale pierwszym znaleźć się maja opisane powyżej zasady podejmowania działalności gospodarczej.

Wskaźniki i stawki

Zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej

W odniesieniu do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej utrzymana ma zostać dotychczas obowiązująca norma, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga obligatoryjnego wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Uelastycznieniu ulegnie natomiast możliwość zawieszenia działalności gospodarczej poprzez wydłużenie jej z 24 miesięcy do 36 miesięcy oraz wysyłanie po upływie 35 miesięcy do przedsiębiorcy monitu z informacja o zbliżającym się wykreśleniu z urzędu, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis wznowienia działalności gospodarczej.

Rewolucyjne wydaje się wprowadzenie możliwości ustanowienia prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną i wpisanego do CEiDG, która dotychczas nie była możliwa. Jednak projektodawcy uważają, że takie rozwiązanie nie koliduje z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi prokury i prowadzi do zlikwidowania dyskryminacji przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Załatwianie spraw administracyjnych

W odniesieniu do załatwiania spraw administracyjnych z zakresu działalności gospodarczej wiele przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostanie utrzymanych.

Bez zmian pozostaną przepisy dotyczące etapów procesu związanego z załatwieniem sprawy przez przedsiębiorcę, a także zakaz nakładania dodatkowych wymogów i żądania dokumentów w formie oryginałów, nakaz przyjmowania niekompletnych wniosków, identyfikacja przedsiębiorcy po numerze NIP, urzędowe interpretacje przepisów oraz terminy wyznaczone organom administracji publicznej do załatwienia sprawy zgłoszonej we wniosku przedsiębiorcy.

Nowatorskim rozwiązaniem w kontaktach przedsiębiorca – organ administracji publicznej ma być wprowadzona instytucja mediacji, która usprawniłaby postępowanie i pozwoliła wypracować pożądany konsensus między oboma podmiotami.

Zmiany w podejściu do organizacji przedsiębiorców

Zmiany mają zajść również w podejściu do organizacji przedsiębiorców. Nadal będą one miały możliwość współdziałania z organami administracji publicznej w interesie przedsiębiorców, ale zyskają także legitymację do ich reprezentowania w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych (KPA, Ordynacja podatkowa i PPSA).

Będzie im można także powierzyć wykonywanie pewnych zadań w sferze publicznej, przy czym krąg podmiotów oraz zakres przedmiotowy powierzanych zadań będą określały przepisy ustaw odrębnych. Przyczyni się to z pewnością do polepszenia współpracy pomiędzy organami publicznymi i prywatnymi zajmującymi się kwestiami dotyczącymi przedsiębiorców.

Koncesje, zezwolenia, działalność regulowana

Utrzymane zostaną trzy formy reglamentacji działalności gospodarczej obecne także w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a mianowicie: koncesje, zezwolenia i wpis do rejestru działalności regulowanej, jednak ujednoliceniu ulegnie system pojęciowy, tak aby we wszystkich aktach prawnych, w których pojawiają się pojęcia dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej miały takie samo znaczenie. Jest to konieczne, gdyż reglamentacja jest formą ograniczenia zasady wolności gospodarczej i wyjątkiem od niej, dlatego należy interpretować pojęcia reglamentacyjne zawężająco i jednolicie.

Zmiany w kontrolach

Z pewnością w obecnym stanie prawnym prawa gospodarczego uporządkowania wymagają przepisy dotyczące kontroli wykonywania działalności gospodarczej. Obecne przepisy dotyczące tej  materii są niespójne i zawierają sporo luk prawnych.

W nowym Prawie działalności gospodarczej proponuje się wprowadzenie normy, zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny planować i organizować kontrole po uprzednim przeprowadzeniu identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa, co ma na celu zmniejszenie liczby kontroli, które przecież dezorganizują pracę przedsiębiorcy i narażają go często na nieuzasadnione straty.

Proponuje się także umożliwienie – na wniosek lub za zgodą przedsiębiorcy – przeprowadzania wspólnych kontroli organów administracji publicznej, jeżeli przedmiotem kontroli jest ten sam przedmiot (te same przedmioty), a przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne (np. kontrola obiektu budowlanego przed dopuszczeniem do użytkowania).

Organy administracji publicznej mają być zobligowane przepisami do zamieszczania w BIP organu opisów procedur kontroli, opracowanych w sposób przejrzysty i zrozumiały.  Przedsiębiorca  będzie  miał  w  ten  sposób  możliwość zapoznania  się z  konkretną  procedurą w bardzo  praktyczny  sposób  (według  formuły  „krok  po  kroku”).


Utrzymanie w mocy niektórych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Proponowane jest utrzymanie w mocy przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczących: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz punktu kontaktowego, jak również przepisów    dotyczących    przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Prawo działalności gospodarczej od 1 stycznia 2016 r.

Nowe Prawo działalności gospodarczej ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Przedsiębiorcy powinni więc z uwagą śledzić postępy legislacyjne w tej materii, gdyż z założeń do projektu wynika, że regulacja ta będzie dla nich bardzo korzystna i usprawni prowadzenie przez nich działalności.

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Oprac. Marlena Widawska

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.