Kategorie

Wypadki w firmie - rodzaje, postępowanie, świadczenia

ifirma.pl
Z ifirma.pl księgujesz gdziekolwiek jesteś.
Wypadki w firmie - rodzaje, postępowanie, świadczenia
Wypadki w firmie - rodzaje, postępowanie, świadczenia
Wypadki mogą mieć miejsce podczas wykonywania każdej pracy, bez względu na jej charakter, wielkość firmy oraz poziom zagrożeń. Nie bez powodu oceniając ryzyko zawodowe zawsze jest ono wyższe niż zero, ponieważ tam gdzie jest człowiek – tam zawsze może dojść do wypadku.

Duże firmy, które są zobowiązane przepisami do tworzenia komórek BHP, mają zatrudnionego pracownika służby BHP już na miejscu, dzięki czemu od razu rozpoczyna się postępowanie powypadkowe.

W mikro i małych firmach, gdzie nie ma obowiązku posiadania służby BHP, również może dojść do wypadku, a właściciel firmy powinien skorzystać z pomocy specjalisty z firmy zewnętrznej, który rozpocznie odpowiednie działania oraz przygotuje stosowne dokumenty.

Rodzaje wypadków

1. Wypadek przy pracy – definicja wypadku podawana w przepisach oraz literaturze przedmiotu jest dosyć ogólna. Zgodnie z założeniami, aby dane zdarzenie mogło być rozpatrywane w kategorii wypadku przy pracy, muszą zaistnieć jednocześnie następujące elementy:

- zdarzenie nagłe – kryterium to pozwala na ocenę, czy dane zdarzenie należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy, czy też jako chorobę zawodową. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, zdarzenie nagłe zachodzi wówczas, gdy nie trwa dłużej niż wynosi czas jednej zmiany roboczej,

- wywołane przyczyną zewnętrzną – mogą to być np.: elementy ruchome, luźne, ostre, wystające, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury, energia elektryczna, substancje chemiczne, wysiłek fizyczny (np. dźwiganie), potknięcia, upadki,

- powodujące uraz lub śmierć – urazem są uszkodzenia tkanek ciała lub narządów człowieka,

- zdarzenie nastąpiło w związku z pracą – podczas wykonywania zwykłych czynności w intencji pracodawcy nawet bez jego polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy.

2. Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy – jest zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło:
a) w czasie podróży służbowej,
b) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
c) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

3. Wypadek śmiertelny ma miejsce wówczas, gdy w wyniku wypadku nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

4. Wypadek ciężki występuje wówczas, gdy w wyniku wypadku nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała jak np. utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

5. Wypadek zbiorowy – to taki, któremu uległy co najmniej dwie osoby w wyniku tego samego zdarzenia.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Polecamy: Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Postępowanie w razie wypadku

1. Zabezpieczenie miejsca wypadku, w celu rzetelnego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Ważne jest to, aby wykluczyć dopuszczenie osób nieupoważnionych do miejsca wypadku, nie dokonywać zmian położenia maszyn, urządzeń, przedmiotów, które przyczyniły się do wypadku, a które pozwolą odtworzyć jego przebieg.
2. Podjęcie niezbędnych działań, eliminujących lub ograniczających zagrożenie.
3. Zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku.
4. Powołanie zespołu powypadkowego.
5. Ustalenie okoliczności oraz przyczyny wypadku.
6. Podjęcie działań, zmierzających do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.
7. Niezwłoczne poinformowanie instytucji państwowych.

Powołanie zespołu powypadkowego

Obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne poinformowanie swojego przełożonego o wypadku, natomiast obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego, który rozpoczyna pracę po otrzymaniu wiadomości o wypadku bez zbędnej zwłoki. W skład takiego zespołu wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy.

Gdy do wypadku doszło w małej firmie, która zatrudnia mniej niż 100 pracowników i wśród nich nie ma pracownika służby bhp, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu zostało powierzone wykonywanie zadań służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy – na miejscu pracownika służby BHP, oraz przedstawiciel pracowników, posiadający aktualne szkolenie bhp – na miejscu społecznego inspektora pracy.

Jeśli wypadek będzie miał miejsce w zakładzie pracy, w którym ze względu na zbyt małą ilość pracowników, nie ma możliwości powołania dwuosobowego zespołu powypadkowego, w skład takiego zespołu wejdzie sam pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Zadania zespołu powypadkowego

Zespół powypadkowy jest tworzony w celu ustalenia okoliczności i przyczyń wypadku, w jak najszybszym czasie. Pierwszą czynnością zespołu powinny być oględziny miejsca wypadku, stanu maszyn i urządzeń. Do ustalenia przyczyny wypadku przydatne jest sporządzenie fotografii lub szkicu miejsca zdarzenia, wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego (jeśli jest to możliwe) oraz zebranie informacji od świadków wypadku. Powinna być również zasięgnięta opinia lekarza odnośnie skutków wypadku. Wszystkie dowody dotyczące wypadku pozwolą zakwalifikować wypadek i wskazać jego przyczyny.

Gdy okoliczności oraz przyczyny wypadku są już znane, należy sporządzić protokół powypadkowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku. Protokół jest sporządzany zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16-09-2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298).

Poszkodowany ma prawo wglądu do protokołu oraz wnoszenia zastrzeżeń do jego treści. Protokół jest zatwierdzany przez pracodawcę w terminie do 5 dni od daty jego sporządzenia.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz sporządzić kartę wypadku, w której potwierdza się, czy dany wypadek jest uznany za wypadek w pracy. Dodatkowym dokumentem jest statystyczna karta wypadku przy pracy, którą sporządza się zgodnie z objaśnieniami, wymienionymi w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7-01-2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.). Statystyczną kartę wypadku należy przekazać do Urzędu Statystycznego.

Świadczenia jednorazowe

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w okresie od 01-04-2015 do 31-03-2016 wynoszą:

757 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
757 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
13 242 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
13 242 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
68 102 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
34 051 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
68 102 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
68 102 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
13 242 zł – gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
34 051 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Wypadek właściciela firmy

Nie tylko pracownik może ulec wypadkowi podczas wykonywania swojej pracy, ale i właściciel prowadzący jednoosobową działalność. W sytuacji, gdy wypadek będzie miał miejsce podczas wykonywania czynności objętych rodzajem działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności wypadek musi być zgłoszony do ZUSu. Po tym następuje dochodzenie powypadkowe, czyli ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku – czym już zajmuje się ZUS. Inspektor sporządza kartę wypadku przy pracy.

W zależności od stopnia poniesionego uszczerbku na zdrowiu, przedsiębiorca otrzymuje jednorazowe odszkodowanie. Świadczenia z tytułu wypadku, mogą być przyznane przedsiębiorcy, który oczywiście podlegał ubezpieczeniom społecznym. Jeśli składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane z innego tytułu np. umowa o pracę, a w działalności jest opłacana tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenie z tytułu wypadku już nie przysługuje.


Zarówno przepisy prawne, jak też liczne pozycje literatury przedmiotu, starają się jak najdokładniej wymieniać zagrożenia, ukazywać ryzyko i przedstawiać sposoby ochrony przed niebezpieczeństwem. Dodatkowo mamy obowiązek stosować zabezpieczenia, używać tylko takich maszyn, które spełniają niezbędne normy bezpieczeństwa, uczestniczyć w cyklach szkoleń poświęconych tematyce BHP. Wszystkie te działania, obowiązki, szkolenia mają najważniejszy cel – uchronienie przed wypadkami.

Pomimo tego trzeba się liczyć z tym, że wypadek może się zdarzyć w każdej chwili i w każdym miejscu. Wystarczy aby zadziałał tzw. czynnik ludzki, dlatego nie warto bagatelizować narzucanych procedur, norm, rozporządzeń. Mając wysoką świadomość tego, jak należy chronić siebie oraz swoich pracowników przed niebezpieczeństwem zaistnienia wypadku, jesteśmy w stanie dopełnić wszystkich niezbędnych obowiązków a przede wszystkim – uratować czyjeś życie.

Katarzyna Marciniak – ifirma.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?