Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wypadki w firmie - rodzaje, postępowanie, świadczenia

 ifirma.pl
Z ifirma.pl księgujesz gdziekolwiek jesteś.
Wypadki w firmie - rodzaje, postępowanie, świadczenia
Wypadki w firmie - rodzaje, postępowanie, świadczenia
Wypadki mogą mieć miejsce podczas wykonywania każdej pracy, bez względu na jej charakter, wielkość firmy oraz poziom zagrożeń. Nie bez powodu oceniając ryzyko zawodowe zawsze jest ono wyższe niż zero, ponieważ tam gdzie jest człowiek – tam zawsze może dojść do wypadku.

Duże firmy, które są zobowiązane przepisami do tworzenia komórek BHP, mają zatrudnionego pracownika służby BHP już na miejscu, dzięki czemu od razu rozpoczyna się postępowanie powypadkowe.

W mikro i małych firmach, gdzie nie ma obowiązku posiadania służby BHP, również może dojść do wypadku, a właściciel firmy powinien skorzystać z pomocy specjalisty z firmy zewnętrznej, który rozpocznie odpowiednie działania oraz przygotuje stosowne dokumenty.

Rodzaje wypadków

1. Wypadek przy pracy – definicja wypadku podawana w przepisach oraz literaturze przedmiotu jest dosyć ogólna. Zgodnie z założeniami, aby dane zdarzenie mogło być rozpatrywane w kategorii wypadku przy pracy, muszą zaistnieć jednocześnie następujące elementy:

- zdarzenie nagłe – kryterium to pozwala na ocenę, czy dane zdarzenie należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy, czy też jako chorobę zawodową. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, zdarzenie nagłe zachodzi wówczas, gdy nie trwa dłużej niż wynosi czas jednej zmiany roboczej,

- wywołane przyczyną zewnętrzną – mogą to być np.: elementy ruchome, luźne, ostre, wystające, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury, energia elektryczna, substancje chemiczne, wysiłek fizyczny (np. dźwiganie), potknięcia, upadki,

- powodujące uraz lub śmierć – urazem są uszkodzenia tkanek ciała lub narządów człowieka,

- zdarzenie nastąpiło w związku z pracą – podczas wykonywania zwykłych czynności w intencji pracodawcy nawet bez jego polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy.

2. Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy – jest zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło:
a) w czasie podróży służbowej,
b) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
c) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

3. Wypadek śmiertelny ma miejsce wówczas, gdy w wyniku wypadku nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

4. Wypadek ciężki występuje wówczas, gdy w wyniku wypadku nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała jak np. utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

5. Wypadek zbiorowy – to taki, któremu uległy co najmniej dwie osoby w wyniku tego samego zdarzenia.

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Polecamy: Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Postępowanie w razie wypadku

1. Zabezpieczenie miejsca wypadku, w celu rzetelnego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Ważne jest to, aby wykluczyć dopuszczenie osób nieupoważnionych do miejsca wypadku, nie dokonywać zmian położenia maszyn, urządzeń, przedmiotów, które przyczyniły się do wypadku, a które pozwolą odtworzyć jego przebieg.
2. Podjęcie niezbędnych działań, eliminujących lub ograniczających zagrożenie.
3. Zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku.
4. Powołanie zespołu powypadkowego.
5. Ustalenie okoliczności oraz przyczyny wypadku.
6. Podjęcie działań, zmierzających do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.
7. Niezwłoczne poinformowanie instytucji państwowych.

Powołanie zespołu powypadkowego

Obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne poinformowanie swojego przełożonego o wypadku, natomiast obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego, który rozpoczyna pracę po otrzymaniu wiadomości o wypadku bez zbędnej zwłoki. W skład takiego zespołu wchodzi pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy.

Gdy do wypadku doszło w małej firmie, która zatrudnia mniej niż 100 pracowników i wśród nich nie ma pracownika służby bhp, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu zostało powierzone wykonywanie zadań służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy – na miejscu pracownika służby BHP, oraz przedstawiciel pracowników, posiadający aktualne szkolenie bhp – na miejscu społecznego inspektora pracy.

Jeśli wypadek będzie miał miejsce w zakładzie pracy, w którym ze względu na zbyt małą ilość pracowników, nie ma możliwości powołania dwuosobowego zespołu powypadkowego, w skład takiego zespołu wejdzie sam pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Zadania zespołu powypadkowego

Zespół powypadkowy jest tworzony w celu ustalenia okoliczności i przyczyń wypadku, w jak najszybszym czasie. Pierwszą czynnością zespołu powinny być oględziny miejsca wypadku, stanu maszyn i urządzeń. Do ustalenia przyczyny wypadku przydatne jest sporządzenie fotografii lub szkicu miejsca zdarzenia, wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego (jeśli jest to możliwe) oraz zebranie informacji od świadków wypadku. Powinna być również zasięgnięta opinia lekarza odnośnie skutków wypadku. Wszystkie dowody dotyczące wypadku pozwolą zakwalifikować wypadek i wskazać jego przyczyny.

Gdy okoliczności oraz przyczyny wypadku są już znane, należy sporządzić protokół powypadkowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku. Protokół jest sporządzany zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16-09-2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298).

Poszkodowany ma prawo wglądu do protokołu oraz wnoszenia zastrzeżeń do jego treści. Protokół jest zatwierdzany przez pracodawcę w terminie do 5 dni od daty jego sporządzenia.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz sporządzić kartę wypadku, w której potwierdza się, czy dany wypadek jest uznany za wypadek w pracy. Dodatkowym dokumentem jest statystyczna karta wypadku przy pracy, którą sporządza się zgodnie z objaśnieniami, wymienionymi w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7-01-2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.). Statystyczną kartę wypadku należy przekazać do Urzędu Statystycznego.

Świadczenia jednorazowe

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w okresie od 01-04-2015 do 31-03-2016 wynoszą:

757 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
757 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
13 242 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
13 242 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
68 102 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
34 051 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
68 102 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
68 102 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
13 242 zł – gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
34 051 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Wypadek właściciela firmy

Nie tylko pracownik może ulec wypadkowi podczas wykonywania swojej pracy, ale i właściciel prowadzący jednoosobową działalność. W sytuacji, gdy wypadek będzie miał miejsce podczas wykonywania czynności objętych rodzajem działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności wypadek musi być zgłoszony do ZUSu. Po tym następuje dochodzenie powypadkowe, czyli ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku – czym już zajmuje się ZUS. Inspektor sporządza kartę wypadku przy pracy.

W zależności od stopnia poniesionego uszczerbku na zdrowiu, przedsiębiorca otrzymuje jednorazowe odszkodowanie. Świadczenia z tytułu wypadku, mogą być przyznane przedsiębiorcy, który oczywiście podlegał ubezpieczeniom społecznym. Jeśli składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane z innego tytułu np. umowa o pracę, a w działalności jest opłacana tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenie z tytułu wypadku już nie przysługuje.


Zarówno przepisy prawne, jak też liczne pozycje literatury przedmiotu, starają się jak najdokładniej wymieniać zagrożenia, ukazywać ryzyko i przedstawiać sposoby ochrony przed niebezpieczeństwem. Dodatkowo mamy obowiązek stosować zabezpieczenia, używać tylko takich maszyn, które spełniają niezbędne normy bezpieczeństwa, uczestniczyć w cyklach szkoleń poświęconych tematyce BHP. Wszystkie te działania, obowiązki, szkolenia mają najważniejszy cel – uchronienie przed wypadkami.

Pomimo tego trzeba się liczyć z tym, że wypadek może się zdarzyć w każdej chwili i w każdym miejscu. Wystarczy aby zadziałał tzw. czynnik ludzki, dlatego nie warto bagatelizować narzucanych procedur, norm, rozporządzeń. Mając wysoką świadomość tego, jak należy chronić siebie oraz swoich pracowników przed niebezpieczeństwem zaistnienia wypadku, jesteśmy w stanie dopełnić wszystkich niezbędnych obowiązków a przede wszystkim – uratować czyjeś życie.

Katarzyna Marciniak – ifirma.pl

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.

  ZUS: Nowy certyfikat w programie Płatnik od 27 marca 2023 r. Sprawdź link do do nowego certyfikatu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 27 marca 2023 r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik.

  Większe dopłaty do sadzeniaków. Polskie firmy przetwórcze gwarantują skup ziemniaków. Najwyższa cena w historii

  Uprawa ziemniaków jest aktualnie istotną alternatywą dla uprawy zbóż - mówił rolnikom 20 marca 2023 r. w Łomży (Podlaskie) wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Minister zachęcał rolników do uprawy ziemniaków, informując, że mają być zwiększone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (tzw. sadzeniaków kwalifikowanych), a ziemniaki będą skupione przez polskie firmy przetwórcze. PEPEES w Łomży może skupić ponad 200 tys. ton ziemniaków skrobiowych po najwyższej cenie w historii, a cała grupa może skupić znacznie więcej, surowca jest za mało - powiedział dziennikarzom prezes tej firmy Wojciech Faszczewski.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jak przygotować się do obligatoryjnej digitalizacji faktur?

  KSeF to elektroniczny system wymiany faktur, który w Polsce będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Integracja z nim jest konieczna dla wszystkich firm i wymaga odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza w kwestii digitalizacji danych i dokumentów biznesowych. 

  Międzynarodowa reforma podatkowa OECD - 2 filary. W Polsce możliwy podatek wyrównawczy (top-up tax)

  W dniu 18 stycznia 2023 r. OECD opublikowała wstępne wnioski z najnowszej analizy oceny skutków ekonomicznych reformy międzynarodowego systemu podatkowego opartej na dwóch filarach. Z analizy OECD wynika, iż wpływy do budżetów, jakie ma ona przynieść będą znacznie wyższe, niż do tej pory zakładano.

  Transakcje zagraniczne a faktury ustrukturyzowane w KSeF. Kiedy trzeba wystawiać?

  Korzystanie z faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest obecnie dobrowolne. Niemniej wielkimi krokami zbliża się obowiązek korzystania z tych instytucji. W tym kontekście warto się zastanowić, czy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie dotyczył sytuacji, gdy polski podmiot posługuje się zagraniczną rejestracją do celów VAT i wykonuje transakcję w obcym państwie, która jest tamtejszą transakcją krajową.

  Webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” + certyfikat gwarantowany (29 marca 2023 r.)

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 12:00. Polecamy!

  Stawka 0 proc. VAT na żywność przedłużona do końca 2023 roku?

  Decyzja dotyczące ewentualnego przedłużenia "zerowej" stawki VAT na żywność na drugie półrocze 2023 r. zostanie podjęta w kwietniu - poinformował 20 marca 2023 r. rzecznik rządu Piotr Muller. W pierwszym półroczu br. obowiązuje stawka 0 proc. VAT na artykuły żywnościowe.

  GUS podał dane o zarobkach. Ile wzrosło przeciętne wynagrodzenie w firmach?

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6 proc. rdr - podał GUS. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,8 proc.

  Stawki VAT stosowane w krajach UE 2023. Ile wynoszą stawki podstawowe i obniżone podatku VAT? [Tabela]

  Jakie stawki VAT obowiązują w 2023 roku w państwach Unii Europejskiej? W tabeli przedstawiamy stawki podstawowe i stawki obniżone podatku VAT.

  Ulgi podatkowe GALERIA z informacjami

  Czekasz jeszcze z rozliczeniem podatku PIT? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać. Zobacz naszą galerię z informacjami i skorzystaj z ulg i odliczeń, które Ci przysługują. Wybraliśmy te najpopularniejsze.

  Stawka VAT 2023 - jak ustalić dla konkretnej transakcji? Procedura. Wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej

  Co trzeba zrobić krok po kroku, by prawidłowo określić wysokość opodatkowania w podatku VAT danej transakcji? Jak ustalić stawkę VAT? Wyjaśniają eksperci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowe dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów?

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowa edycja programu? Jest zapowiedź! Piąta edycja to dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Poinformowała dzisiaj minister klimatu Anna Moskwa.