| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 r. określa wzory protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.

Stosowanie druków dodatkowych

Jednocześnie rozporzadzenie uwzględnia zmianę wynikająca z rezygnacji w upzp z progu 60 000 euro. Obowiązującą dotychczas zasadę, że w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro nie stosuje się druków dodatkowych, rozszerzono na wszystkie postępowania o wartości mniejszej niż kwoty unijne. I tak, zamawiający nie będzie zobowiązany do stosowania następujących druków, określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, zawierających takie informacje, jak:

1) oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ZP-11),

2) zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (ZP-12),

3) zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej (ZP-13),

4) zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty (ZP-15),

5) zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego (ZP-16),

6) informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej (ZP-17),

7) lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia (ZP-18),

8) oferty/oferty wstępne odrzucone (ZP-19),

9) karta indywidualnej oceny oferty (ZP-20),

10) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach (ZP-22),

11) zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej (ZP-23).

Natomiast, z uwagi na szczególnie istotne informacje zawarte w niektórych drukach, w postępowaniach o mniejszej wartości, tj. poniżej kwot unijnych, zamawiający będzie zobowiązany załączać do protokołu następujące druki: ZP-14 (Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych), ZP-21 (Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert) i ZP-24 (Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej).

Udokumentowanie unieważnienia postępowania

Rozporządzenie ponadto uwzględnia potrzebę udokumentowania czynności zamawiającego, jaką jest unieważnienie postępowania. Obowiązujące dotychczas wzory protokołu wypełnianego w postępowaniach poniżej kwot unijnych nie przewidywały stosownej rubryki poświęconej tej informacji. Brak ten w praktyce wywoływał pewne utrudnienia w dokumentowaniu postępowania. Wiadomo jest, że postępowanie o udzielenie zamówienia czy też postępowanie mające na celu zawarcie umowy ramowej bądź ustanowienie dynamicznego systemu zakupów nie zawsze kończy się wyborem ofert. W przypadku gdy wystąpi jedna z okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 1 upzp, zamawiający zobowiązany jest bowiem do unieważnienia postępowania. Jest to okoliczność istotna i powinna znaleźć wyraz w dokumentacji z postępowania. Z uwagi na nieuwzględnienie we wzorach protokołów możliwości zakończenia postępowania w wyniku unieważnienia, zamawiający nie dokumentowali tej czynności. Tylko niektórzy stosowali poprawną praktykę dokumentowania czynności unieważnienia odrębnym dokumentem, dołączanym do protokołu.

Jawność protokołu

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest wypełniać sukcesywnie w toku prowadzonego postępowania. Obowiązek sporządzania protokołu powstaje z chwilą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Zasadę jawności protokołu postępowania określa art. 96 ust. 3 upzp. Jawne są również załączniki do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem ofert, które są jawne od chwili ich otwarcia i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które udostępnia się po upływie terminu ich składania. Załącznikami do protokołu są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrań zwoływanych w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców. Załącznikiem do protokołu jest również umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, zamawiający zobowiązany jest umożliwić w swojej siedzibie albo w siedzibie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania, sporządzenie kserokopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami. Ponadto zamawiający przesyła wykonawcy kopię protokołu na jego wniosek pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego.

Zapamiętaj!

Dokumentacja podlegająca udostępnieniu jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób przez cztery lata. W świetle art. 97 ust. 1 upzp zamawiający zobowiązany jest bowiem, przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do przechowywania protokołu z postępowania wraz z załącznikami w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Prawo dostępu do dokumentacji z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ma każdy podmiot, bez względu na to, czy brał udział w postępowaniu, czy nie. Wniosek taki wynika nie tylko z treści upzp, ale również z przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej). Ustawa ta nakłada obowiązek udostępnienia każdemu zainteresowanemu informacji o działalności jednostek szeroko pojętego sektora władzy publicznej i działalności publicznej, m.in. informacji o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego, długu publicznym oraz ciężarach publicznych. Zgodnie z art. 12 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie dokumentów następuje poprzez możliwość kopiowania dokumentów albo wydruk lub przesłanie albo przeniesienie na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik (np. CD-ROM, dyskietka). Innymi słowy, w przypadku udostępniania dokumentów z postępowania o zamówienie publiczne zainteresowane osoby mogą zarówno przeglądać, jak i kopiować dokumentację postępowania. Zamawiający ma obowiązek udostępnić dokumentację z postępowania. Nieuzasadniona odmowa w tym zakresie jest podstawą do wniesienia powództwa, a nawet zastosowania ewentualnych sankcji karnych.

Od kiedy stosuje się rozporządzenie

Wzory ogłoszeń znajdują zastosowanie do postępowań wszczętych od momentu wejścia wżycie rozporządzenia, tj. wszczętych nie wcześniej niż 15 listopada 2007 r. Natomiast w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych przed powołanym terminem zamawiający dokumentuje za pomocą wzorów protokołów określonych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu z 2006 r. Taką regułę przejściową określa § 6 rozporządzenia.

Podstawy prawne

• Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 560)

• Rozporządzenie z 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 202, poz. 1463)

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

• Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK