Kategorie

Kiedy dokonać korekty przychodu po udzieleniu skonta

Marcin Gawlik
inforCMS
W 2006 r. spółka dokonała sprzedaży budynku magazynowo-biurowego za kwotę 2 mln zł. Płatność została rozłożona na 4 raty. Pierwsza rata została zapłacona jeszcze w 2006 r. (wtedy też wydano budynek nabywcy), zaś pozostałe miały być płatne w kolejnych półrocznych terminach. Zgodnie z przepisami spółka zaliczyła całą kwotę jako przychód należny z działalności gospodarczej do roku 2006 i odprowadziła należny podatek.

Jednocześnie umowa sprzedaży zawierała postanowienie, że zapłata raty w terminie właściwym dla raty wcześniejszej będzie skutkować uzyskaniem przez nabywcę skonta. Rata płacona przedterminowo zostanie pomniejszona o 5%. Sytuacja taka wystąpiła z końcem 2007 r., ponieważ nabywca wpłacił dwie raty jednocześnie. Od czasu sprzedaży przychód jest bardzo niski, ponieważ spółka niemal nie prowadzi działalności operacyjnej. Kiedy spółka powinna pomniejszyć swój przychód? Czy należy skorygować fakturę VAT wystawioną przy sprzedaży?

RADA

Niestety, przepisy podatkowe nie dają jasnej odpowiedzi dotyczącej właściwego postępowania w przedstawionej sprawie. Nie ma obowiązku „cofania” się z korektą do 2006 r. Spółka może zatem pomniejszyć swój przychód za 2007 r. i taki sposób postępowania jest najbezpieczniejszy podatkowo. Spółka może także zmniejszyć przychody roku 2006, a następnie zwrócić się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Niestety, w tej sprawie występują sprzeczne stanowiska organów podatkowych. Szczegóły - w uzasadnieniu. Spółka powinna wystawić nabywcy fakturę korygującą.

UZASADNIENIE

Reklama

Spółka słusznie zakwalifikowała w całości opisany przychód jako przychód roku 2006, nawet pomimo faktu, że fizycznie w 2006 r. otrzymała zaledwie część ceny sprzedaży. Bez wątpienia bowiem jest to przychód należny, chociaż jeszcze nieotrzymany, nie zaś zaliczki na poczet towarów, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Przychodami związanymi z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągniętymi w roku podatkowym, są należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop). Użyte w przepisie terminy „bonifikata” i „skonto” nie zostały zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego należy posłużyć się rozumieniem doktrynalnym oraz definicją słownikową (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2003). Zgodnie z tą definicją bonifikata jest zniżką od ustalonej ceny towaru. Skonto to zniżka ceny towaru, objętego sprzedażą kredytową albo ratalną, udzielona nabywcy. Kwota skonta jest więc swoistą zachętą do dokonania przez kupującego wcześniejszej zapłaty i jednoczenie niejako rekompensuje mu ten fakt.

WAŻNE!

Skonto jest rodzajem obniżenia ceny stosowanym w przypadkach, kiedy zapłata za towar lub usługę dokonywana jest w terminie wcześniejszym, niż wynika to z treści umowy sprzedaży.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w żaden sposób nie precyzuje, w jakim momencie czasowym należy dokonać pomniejszenia przychodu o udzielone bonifikaty i skonta. W szczególności zaś, czy pomniejszają one przychód należny okresu, w którym zostały faktycznie udzielone, czy też może okresu, w którym powstał przychód z transakcji, z której bonifikaty i skonta wynikają.

Pisma organów podatkowych są w tej kwestii podzielone. W piśmie z 28 kwietnia 2006 r., nr ZD/406-44/2/CIT/06, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu stwierdził:

Organ podatkowy zwraca uwagę na fakt, iż udzielone skonto obniża przychód uzyskany z konkretnej transakcji (stanowisko w tym zakresie zajęto w postanowieniu nr ZD/406-44/1/CIT/06). Z uwagi na powyższe uzasadnionym jest uwzględnienie jego skutków w dacie, w której Spółka uznała przychód z danej faktury za należny, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Innymi słowy, Spółka winna w momencie realizacji rabatu pomniejszyć o kwotę rabatu przychody tego okresu, za który został on zrealizowany, tzn. za który zrealizowano pierwotny, nieumniejszony o skonto, przychód.

Jednak ten sam Naczelnik zmienił zdanie i w postanowieniu z 6 lipca 2007 r., nr ZD/4061-88/07, stwierdził inaczej (stanowisko takie prezentuje także większość organów podatkowych):

Reklama

Wobec powyższego należy posłużyć się literalną wykładnią analizowanego przepisu, która w opinii tutejszego organu podatkowego prowadzi do wniosku, że przychód podatkowy (należny) powstały w danym okresie rozliczeniowym należy pomniejszyć o wszelkie udzielone w tym okresie rozliczeniowym bonifikaty, skonta, czy też o wartość zwróconych towarów, również w sytuacji gdy przedmiotowe upusty dotyczą sprzedaży z wcześniejszych okresów rozliczeniowych. Dla powyższego - zdaniem organu podatkowego - nie ma znaczenia, czy upusty udzielane są w roku podatkowym, w którym nastąpiła sprzedaż, czy w następujących po tym roku podatkowym latach. Innymi słowy, bonifikaty (w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy podatkowej) udzielone w danym roku podatkowym powinny być ujęte jako zmniejszające przychody tego roku podatkowego, w którym zostały udzielone, pomimo że dotyczą dostaw zrealizowanych (przychodów osiągniętych) w poprzednim roku podatkowym. Spółka zatem ma prawo w momencie realizacji/udzielenia bonifikaty - na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy podatkowej - pomniejszyć o kwotę rabatu przychody tego okresu, w którym bonifikata została udzielona. Taka sama sytuacja dotyczy w mniemaniu organu podatkowego przypadku zwiększenia cen.

Za słusznością powyższego stanowiska przemawia nie tylko literalna wykładnia przepisu art. 12 ust. 3 ustawy podatkowej, ale również analiza przepisu art. 81 ustawy - Ordynacja podatkowa. Wskazać bowiem należy, że zgodnie ze stanowiskiem doktryny korekta deklaracji, o której mowa w przepisie art. 81 Ordynacji podatkowej, ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim sporządzaniu deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym - poprawnym już wypełnieniu jej formularza.

Przedstawione stanowisko władz podatkowych jest korzystne dla podatników. Nie muszą oni dokonywać korekty przychodów i rozliczenia rocznego. Jednak w sytuacji Czytelnika takie rozwiązanie może być niekorzystne i warto skorygować rozliczenie roczne za 2006 r. Wynika to z faktu, że obecne przychody spółki są nieduże i pomniejszenie ich o duże kwoty, np. przy dużych kosztach, zwiększy tylko stratę. Jej rozliczenie może być zaś rozciągnięte w czasie, jeśli strata będzie się utrzymywała do końca roku. Dlatego w tym przypadku korzystniejsze może okazać się skorygowanie 2006 r. Takie postępowanie również nie powinno być uznane za błędne przez organy skarbowe. Wykładnia gramatyczna wcale nie prowadzi do wniosków przedstawionych przez Naczelnika (w istocie nie daje żadnej jednoznacznej odpowiedzi). Rozumowanie to pomija również zupełnie fakt ewentualnej niemożności dokonania pomniejszenia bieżącego przychodu. Może on przecież być niedostatecznie wysoki lub nawet w ogóle nie wystąpić, i to nawet w dłuższym okresie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w opisanym zapytaniu spółka zapłaciła już podatek od kwot, których fizycznie jeszcze w ogóle nie otrzymała. Za słuszne należy uznać umożliwienie skompensowania/odzyskania przez podatnika nadpłaconego podatku w taki sposób, w jaki jest to dla niego najkorzystniejsze.

Spółka może więc pomniejszyć przychody 2006 r., a następnie zwrócić się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Dodać należy, że postępowanie takie nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji dla spółki poza możliwością odmowy stwierdzenia nadpłaty. Od decyzji takiej spółka będzie się jednak mogła (i powinna) zawsze odwołać.

PRZYKŁAD

ALFALEAS dokonała w 2006 r. sprzedaży ratalnej taboru kolejowego za kwotę 5 mln zł. Płatność rozłożono na 5 rocznych rat po 1 mln, z zastrzeżeniem udzielenia skonta w wysokości 3% za wpłatę raty w terminie właściwym dla raty wcześniejszej. W czerwcu 2007 r. nabywca dokonał jednoczesnej zapłaty dwóch rat, tj. kwoty 1 970 000 zł (1 mln zł rata należna + 970 000 zł rata zapłacona przedterminowo).

W związku z tym, że w 2007 r. uwzględnienie skonta spowodowałoby tylko powiększenie straty, ALFALEAS dokonała korekty zeznania CIT-8 za 2006 r., pomniejszając przychód (i zarazem w tym przypadku dochód) o kwotę 30 000 zł, oraz zwróciła się z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w pdop w kwocie 5700 zł (30 000 zł × 19%).

Skutki w VAT

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Spółka będzie mogła uwzględnić fakturę w deklaracji za miesiąc otrzymania potwierdzenia odbioru faktury. Warto dodać, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U 6/06; opubl. w Mk nr 2/2008) uznał za niezgodny z Konstytucją przepis określający wymóg posiadania przez podatnika - sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez podatnika - nabywcę. Kwestionowany przepis straci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw. Przy niewielkich obrotach może to spowodować wykazanie VAT należnego w takiej deklaracji w wartości ujemnej. Taka sytuacja jest jednak dopuszczalna - w szczególności system ewidencyjny urzędów skarbowych POLTAX pozwala na ewidencjonowanie przy deklaracjach VAT-7 kwot ujemnych.

• art. 12 ust. 3 i 3a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1735

• art. 72 i 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378

Marcin Gawlik

konsultant podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.