Kategorie

Jak rozliczyć zakup biletów lotniczych przez Internet?

Mariusz Jabłoński
Doradca podatkowy
KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
Jak rozliczyć zakup biletów lotniczych przez Internet?
Jak rozliczyć zakup biletów lotniczych przez Internet?
Czy w przypadku zakupu biletów lotniczych przez osobę prawną od zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej dokonanego za pośrednictwem Internetu należy pobrać podatek u źródła?

W ostatnich latach coraz częściej dokonujemy zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi lotniczej za pośrednictwem Internetu.

W związku z tym, przedsiębiorcy zaczęli się zastanawiać, czy w przypadku takiej formy zakupu biletów oraz nie posiadania certyfikatu rezydencji zagranicznego przedsiębiorstwa będą obowiązani do pobrania podatku u źródła.

Niniejszy komentarz stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytanie w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Zgodnie zaś z art. 26 ust. 7 ustawy o CIT, wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c i 1d, oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

Ograniczony obowiązek podatkowy - źródło dochodów położone w Polsce

W zakresie podatku dochodowego istnieją dwie generalne zasady dotyczące opodatkowania. Pierwszą z nich jest zasada rezydencji, w myśl której opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody danego podmiotu, który ma siedzibę (w przypadku osób fizycznych - miejsce zamieszkania) na terytorium danego państwa, niezależnie od miejsca (źródła) ich powstania.

Drugą zasadą jest zasada źródła, zgodnie z którą dochody uzyskane w danym państwie podlegają opodatkowaniu w tym państwie, niezależnie od lokalizacji siedziby (miejsca zamieszkania) danego podmiotu.

Zasada rezydencji znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, który stanowi, że w przypadkach, gdy siedziba ta (zarząd) znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej, podatnicy podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zasadę źródła wyraża art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, stanowiący, że w przypadkach, gdy siedziba ta (zarząd) znajduje się poza terytorium Polski, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od tych dochodów, które są przez nich osiągane na terytorium Polski (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

W przypadku podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu obowiązkiem podatkowym objęte są dochody osiągnięte na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a więc dochody, których źródło znajduje się w Polsce (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 1999 r., III SA 1584/98, niepubl.).

O źródle dochodów położonym w Polsce można mówić wtedy, gdy źródło takie trwale związane jest z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy źródłem dochodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do innych podmiotów.

Regulacje dotyczące zasad opodatkowania transportu międzynarodowego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Powyższe zagadnienie zostało unormowane w odmienny sposób w zawieranych przez Polskę bilateralnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które są zasadniczo oparte na Konwencji Modelowej OECD w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Konwencji - Żegluga morska, żegluga śródlądowa i transport lotniczy - zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Celem tego przepisu jest zapewnienie, że takie zyski będą opodatkowane tylko w jednym państwie. Wynika on z zasady, że prawo do opodatkowania powinno być zastrzeżone dla tego umawiającego się państwa, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, nawet gdyby zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej prowadziło w Polsce działalność za pośrednictwem zakładu, to jego zyski będą opodatkowane tylko w państwie siedziby tego przedsiębiorstwa. Przepis ten stanowi bowiem lex specialis w stosunku do art. 7 ust. 1 Konwencji, w myśl którego zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład.

Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski, jakie można przypisać zakładowi zgodnie z postanowieniami ustępu 2, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

Mimo wszystko należy zaznaczyć, że warunkiem zastosowania tych regulacji jest posiadanie przez podmiot wypłacający należność posiadanie certyfikatu rezydencji zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Polecamy: Roczne rozliczenie podatku CIT

Nabycie biletów lotniczych za pośrednictwem Internetu

Przedmiotem opinii jest jednak ustalenie czy w przypadku braku certyfikatu rezydencji podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT obowiązany jest do pobrania podatku w sytuacji gdy kupuje bilety w zagranicznym przedsiębiorstwie żeglugi powietrznej bezpośrednio przez Internet, tzn. w takim przypadku, gdy nierezydent nie dokonuje sprzedaży biletów za pośrednictwem położonego w Polsce zakładu.

W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie, w pierwszej kolejności konieczne jest zbadanie wobec kogo powstaje obowiązek podatkowy, a więc kto jest podatnikiem.

Przy opodatkowywaniu przychodów osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, należy, zatem ustalić osobę podatnika, a dopiero później kierując się miejscem zamieszkania lub siedziby tego podatnika zastosować postanowienia odpowiedniej umowy międzynarodowej odnośnie określenia właściwej stawki podatku.

Można też w ogóle od tego opodatkowania odstąpić, jeżeli dana umowa zawiera regulacje, na mocy, których Polska, jako państwo, w którym odsetki powstają - "państwo źródła", zrezygnowała z opodatkowania danych przychodów wobec rezydentów państwa, z którym dana umowa została zawarta.

Stanowi o tym adresowany do płatników podatku art. 26 ust. 1 ustawy o CIT zob. wyrok WSA z 12 czerwca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 508/07).

Przy wykładni art. 3 ust. 2 ustawy o CIT należy uwzględnić, że pod pojęciem "terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów" należy rozumieć miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą.

Terytorium takim nie jest obszar, na którym materializuje się efekt świadczonej usługi, z której wynagrodzenie generuje dochód osoby będącej rezydentem kraju innego niż Rzeczpospolita Polska (zob. wyrok NSA z 2 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 138/10).

Istotne będzie więc ustalenie czy samo rozpoczęcie lub zakończenie lotu w Polsce można traktować jako czynność generującą dochód i będącą jego przyczyną sprawczą.

Ustawodawca w ww. przepisach posłużył się sformułowaniami: „przychody osiągane na terytorium Polski” oraz „przychody uzyskiwane na terytorium Polski”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN „osiągać” znaczy tyle co «uzyskać coś», natomiast „uzyskać” oznacza «otrzymać coś, co było przedmiotem starań».

Z powyższego wynika, że aby można było mówić o ograniczonym obowiązku podatkowym, konieczne jest otrzymywanie dochodów (przychodów) na terytorium Polski. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku gdy w jakiś sposób przedsiębiorstwo to będzie prowadziło działalność na terytorium Polski.

Nie będą natomiast stanowiły dochodów uzyskanych ze źródeł dochodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody nierezydentów z obrotu towarami i usługami, będącymi przedmiotem działalności gospodarczej nierezydenta nieprowadzącego w tym zakresie działalności gospodarczej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. nie mającego na terytorium Polski stałej placówki, biura, oddziału, przedstawicielstwa, przedstawiciela, najętej powierzchni w celu prowadzenia działalności itp. – zwanymi dalej zakładem) - zob. pismo Ministerstwa Finansów z dnia 24 lipca 2001 r., PB4/AK-8214-1045-277/01, publ. Biuletyn Skarbowy 2001/4 str. 12).

Polecamy: Kiedy trzeba mieć certyfikat rezydencji?

Z komentarza do art. 7 Konwencji Modelowej OECD w zakresie podatków od dochodu i od majątku wynika, że opodatkowanie przez państwo źródła zysków osiąganych z usług świadczonych na terytorium jednego umawiającego się państwa przez przedsiębiorstwo drugiego umawiającego się państwa, które nie posiada zakładu w pierwszym z tych dwóch państw, stworzyłoby trudności dotyczące ustalenia zysków podlegających opodatkowaniu i pobrania takich podatków.

W większości przypadków przedsiębiorstwo nie miałoby dokumentacji księgowej i nie dysponowałoby mieniem typowo związanym z zakładem oraz nie posiadałoby przedstawiciela zależnego, mogącego wywiązać się z wymogów w zakresie wymiany informacji i poboru. Ponadto, o ile jest powszechne, że wewnętrzne prawo państwa opodatkowuje zyski osiągane z usług świadczonych na jego terytorium, to taka praktyka niekoniecznie reprezentuje optymalną politykę w zakresie konwencji podatkowych.

Należy jednak zauważyć, że wszystkie państwa członkowskie zgadzają się, że państwo nie powinno mieć prawa do opodatkowania u źródła dochodu osiągniętego ze świadczenia usług wykonywanych przez nierezydenta poza tym państwem.

Na podstawie konwencji podatkowej zyski ze sprzedaży dóbr, które są jedynie importowane przez rezydenta danego państwa i które nie są ani wyprodukowane, ani dystrybuowane poprzez zakład w tym kraju, nie podlegają w nim opodatkowaniu i taka sama zasada powinna mieć zastosowanie w przypadku usług.

Sam fakt, że płatnik wynagrodzenia za usługi jest rezydentem danego państwa, lub że takie wynagrodzenie jest ponoszone przez zakład położony w tym państwie, lub że usługi są wykorzystywane w tym państwie, nie stanowi dostatecznego motywu, aby to państwo miało prawo poddać ten dochód opodatkowaniu (zob. Komentarz do art. 7 Konwencji Modelowej OECD w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Wersja skrócona. Lipiec 2010. K. Bany, ABC 2011).

Inaczej mówiąc, uzyskiwane przez mającego siedzibę rezydenta innego kraju wynagrodzenie z tytułu sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu, a nie za pośrednictwem stałej placówki, czy zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie podlegało ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia lub okoliczność, że efekt materialny w postaci skorzystania z usługi transportu lotniczego będzie przejawiał się w sytuacji podmiotu, który swoją siedzibę ma na terytorium Polski.

Dokonując takiej interpretacji, zgodnie z którą przedsiębiorstwo zagraniczne uzyskuje dochody (przychody) na terytorium Polski bez względu na to, że nie ma tutaj zakładu, ale świadczy usługę transportu lotniczego, dochodziłoby do absurdalnej sytuacji, kiedy przykładowo polski przedsiębiorca nabywając bilet lotniczy w kasie na lotnisku w Niemczech na lot z Frankfurtu do Warszawy, obowiązany byłby jako płatnik pobrać 10% zryczałtowany podatek od przychodów.

Przypadek ten, bowiem nie różni się od stanu faktycznego zgodnie z którym bilet kupowany jest za pośrednictwem strony internetowej zamieszczonej na serwerze znajdującym się na terytorium Niemiec.

Podsumowanie

Uzyskiwane przez mającego siedzibę rezydenta innego kraju wynagrodzenie z tytułu sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu, a nie za pośrednictwem stałej placówki, czy zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie podlegało ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Nie ma tu znaczenia miejsce wypłaty wynagrodzenia ani okoliczność, że efekt materialny w postaci skorzystania z usługi transportu lotniczego będzie przejawiał się w sytuacji podmiotu, który swoją siedzibę ma na terytorium Polski.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.