Kategorie

Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie od 19 lipca 2018 r.

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie od 19 lipca 2018 r. /shutterstock.com
www.shutterstock.com
Spadkobiercy znowu będą amortyzować majątek, a niektórzy twórcy odzyskają preferencyjne koszty. Zmienią się również reguły naliczania podatku minimalnego. Nie będzie też wątpliwości co do rozliczenia wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych oraz programów motywacyjnych. Opublikowana została już nowelizacja z 15 czerwca 2018 r. ustaw: o PIT i CIT oraz o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (Dz.U. poz. 1291). Wejdzie ona w życie 19 lipca br., ale większość zmian będzie miała zastosowanie wstecz, już od 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja ma na celu m.in. usunięcie luk i błędów, które znalazły się w nowelizacji z 27 października 2017 r., obowiązującej od początku roku.

To też sukces naszej redakcji, która na bieżąco pisała o problemach ze stosowaniem obowiązujących od tego roku przepisów.

1. Podatek od budynków

Nowelizacja wprowadza zupełnie nową koncepcję podatku minimalnego od nieruchomości (zarówno w ustawie o PIT, jak i o CIT). Jest to spowodowane koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymogów Komisji Europejskiej. Zmieni się już sama nazwa - podatek minimalny stanie się podatkiem "od przychodów z budynków".

Danina obejmie wszystkie budynki będące środkami trwałymi, w tym także np. magazyny i hale produkcyjne, a nie - jak dotychczas - tylko centra handlowe, domy towarowe, sklepy, pozostałe budynki handlowo-usługowe oraz biurowce.

Reklama

Ważne jednak będzie, aby nieruchomość generowała przychód z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (np. leasingu). Podatkiem nie będą więc objęte budynki służące własnej działalności handlowej czy usługowej przedsiębiorcy.

W tym zakresie nowelizacja zacznie działać już wstecz, od 1 stycznia 2018 r. (u podatników CIT - w roku rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r.). Już w tym roku więc podatnicy mogą płacić podatek tylko od wynajmowanej części budynków (na razie tylko centrów handlowych, domów towarowych, sklepów, pozostałych budynków handlowo-usługowych oraz biurowców). Tak więc budynki handlowo-usługowe wykorzystywane na własne cele nie są objęte podatkiem już od 2018 r. (dotychczas takim rozwiązaniem były objęte tylko budynki biurowe).

Nowelizacja zakłada także, że daniny nie będzie, gdy wynajmowana część budynku nie przekroczy 5 proc. powierzchni. Podatku nie będą płaciły także osoby fizyczne, które wykorzystują nieruchomości do najmu prywatnego.

Bardzo ważna zmiana dotyczy limitu 10 mln zł. Obecnie dotyczy on wartości początkowej budynku. Po zmianach będzie się odnosić do podatnika, a ściślej do jego przychodów z najmu, dzierżawy lub leasingu. Będzie więc obowiązywał bez względu na liczbę i wartość posiadanych przez podatnika budynków.

Reklama

W przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo limit 10 mln zł zostanie podzielony w proporcji, w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje w ogólnej kwocie przychodów wszystkich podmiotów powiązanych. Ma to - jak wyjaśniało Ministerstwo Finansów - zapobiegać przenoszeniu własności (współwłasności) budynków pomiędzy podmiotami powiązanymi, które chciałyby uniknąć opodatkowania podatkiem minimalnym.

Przenoszeniu własności będzie też zapobiegać nowa klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Zgodnie z nią, fiskus będzie stosować przepisy o podatku od przychodów z budynków, gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości lub w części własność lub współwłasność budynku (albo odda do używania w ramach umowy leasingu), by uniknąć tej daniny.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Nie zmienia się natomiast stawka podatku - pozostanie na poziomie 0,035 proc. podstawy opodatkowania, czyli sumy przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszonej o 10 mln zł.

Nadal też kwotę podatku od przychodów z budynków będzie można odliczać od zaliczki na PIT lub CIT. Jeśli podatek zostanie zapłacony, ale nieodliczony od zaliczki na PIT lub CIT, będzie można go odzyskać w zeznaniu rocznym.

Kto nie będzie miał wystarczającego dochodu by odliczyć nowy podatek, będzie mógł wystąpić do urzędu skarbowego o jego zwrot. Urząd zwróci podatek tylko, gdy nie stwierdzi nieprawidłowości w wykazanym dochodzie lub stracie podatkowej.

Możliwość uzyskania zwrotu ma zastosowanie już od 1 stycznia 2018 r. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

2. Zmiany w 50-proc. kosztach

Nowelizacja rozszerza też katalog działalności objętych 50-proc. kosztami uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9b). Został on wprowadzony do ustawy o PIT od 1 stycznia br. W wyniku protestów wielu środowisk, Ministerstwo Finansów zaproponowało jego rozszerzenie, a Sejm tę propozycję uwzględnił. Co ważne, zmiana ta dotyczy dochodów uzyskanych już od początku 2018 r.

Dzięki niej z preferencji będą mogli korzystać: autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych, niektórzy tłumacze (pod warunkiem, że tłumaczą utwór podlegający prawom autorskim), inżynierowie budowlani, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni.

Rozszerzony katalog nie rozwiewa jednak wszystkich wątpliwości, jakie pojawiły się po 1 stycznia br. Eksperci zwracali uwagę, że część pojęć z nowelizacji jest zbyt ogólna i niedookreślona i nie wiadomo tak naprawdę, co się pod nimi kryje. A to będzie prowadzić do kolejnych sporów. Dotyczy to np. scenarzystów, operatorów obrazu, operatorów dźwięku, montażystów, realizatorów: wizji, światła i dźwięku, operatorów kamer, kaskaderów. Wszyscy oni domagali się dopisania do katalogu działalności objętych 50-proc. kosztami.

Wiceminister finansów Paweł Gruza wyjaśniał w Senacie, że takie doprecyzowanie jest zbędne, ponieważ zawody te zawierają się w działalności audialnej i audiowizualnej, która jest już wymieniona w katalogu. Jeśli więc takie osoby faktycznie wykonują pracę twórczą, mogą korzystać z preferencji.

Tak samo odpowiadał na postulaty dopisania grafików komputerowych. Wiceminister wyjaśniał, że już dziś mogą oni korzystać z preferencji jako twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Gdyby natomiast dopisać ich wprost do listy, to - jak tłumaczył - analogicznie trzeba byłoby postąpić z wszystkimi innymi zawodami plastycznymi, by nie było żadnych wątpliwości. Zamiast tego lepiej, by taki katalog pojawił się np. w objaśnieniach podatkowych - wyjaśniał wiceminister.

Sejm nie zmienił limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Łącznie nie mogą one przekroczyć w roku 85 528 zł (górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej).

3. Amortyzacja majątku

Korzystne zmiany, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r., zostaną wprowadzone dla przedsiębiorców, którzy dziedziczą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne po najbliższej rodzinie (np. syn po matce) lub otrzymują je w darowiźnie. Nowelizacja, która weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., w ogóle uniemożliwiła odliczanie odpisów amortyzacyjnych od takiego majątku, i to niezależnie od tego, kiedy podatnik otrzymał spadek lub darowiznę - czy po 31 grudnia 2017 r., czy jeszcze przed 2018 r.

Teraz będzie można skorygować rozliczenia. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca w pełni przywrócił zasady amortyzacji sprzed 2018 r. tylko w odniesieniu do odziedziczonego majątku. Spadkobiercy znów będą więc mogli zaliczać do podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości rynkowej odziedziczonego majątku.

Natomiast w przypadku darowizn będzie można tylko kontynuować amortyzację po darczyńcy (a więc trzeba będzie przyjąć tę samą wartość początkową, stawki i metodę amortyzacji, którą on stosował).

Dotyczy to też darowizn otrzymanych przed 1 stycznia 2018 r. (dokończenie amortyzacji rozpoczętej przez darczyńcę).


4. Ulgi dla kredytobiorców i świadków

Ustawa wprowadzi też nowe zwolnienia. Jedno - dla kredytobiorców, którym bank umorzy zobowiązanie na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1779).

Chodzi o kredytobiorców spłacających nadal stare kredyty spółdzielcze (jest ich ok. 48,6 tys.). Kwestionowali oni wysokość spłacanego zadłużenia, podkreślając, że czują się ofiarami przemian gospodarczo-ustrojowych, w tym urynkowienia oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

Również w tym przypadku przepisy działają wstecz. Nowe zasady będzie można zastosować do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Drugie nowe zwolnienie obejmie świadków i informatorów służb. PIT nie będą płacić osoby chronione na podstawie przepisów o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197) oraz o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 21). Zwolniona będzie też pomoc finansowa, którą osoby te otrzymują od policji. Nie będzie też podatku od świadczeń dla informatorów pomagających organom ścigania.

Niezależnie od tego, już od 1 stycznia br. zwolnione z PIT są wynagrodzenia za udzielenie pomocy służbom państwowym (m.in. policja, ABW, CBA), które wypłacane są z funduszu operacyjnego.

5. Wkłady pieniężne

Sejm zmienił też przepisy dotyczące wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych - nie ma już wątpliwości, że nie podlegają one opodatkowaniu. W marcu br. minister finansów wydał w tym zakresie interpretację ogólną (nr DD6.8201.1.2018), ale nie rozwiązało to problemu.

Powstał on od 1 stycznia 2018 r. wskutek wadliwej nowelizacji art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Według ekspertów od tego dnia opodatkowana została gotówka wnoszona do spółek z o.o. i akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych (zarówno na etapie ich zakładania, jak i podwyższania kapitałów).

6. Programy motywacyjne

Zmieniony zostanie też przepis dotyczący programów motywacyjnych opartych na akcjach. Eksperci zwracali uwagę, że wskutek nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. pracownicy otrzymujący akcje polskich spółek płacą PIT dwa razy - raz w momencie ich otrzymania, drugi raz przy sprzedaży. Po nowelizacji ma być jasne, że opodatkowanie będzie odroczone do momentu zbycia akcji. ©℗

Nowelizacja wejdzie w życie 19 lipca br., ale większość zmian będzie miała zastosowanie wstecz od 1 stycznia 2018 r.

Agnieszka Pokojska, Łukasz Zalewski

Źródło: gazetaprawna.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.