Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek u źródła (WHT) – wybrane zagadnienia

Bartosz Gebel, doradca podatkowy
Bartosz Gebel, doradca podatkowy. Ergotax biuro rachunkowe. Ergotax kancelaria doradcy podatkowego.
Biuro rachunkowe ERGOTAX
Księgowi & doradcy podatkowi
Podatek u źródła (WHT) – wybrane zagadnienia
Podatek u źródła (WHT) – wybrane zagadnienia
www.shutterstock.com
Przepisy regulujące rozliczanie podatku u źródła oraz aspekt dot. certyfikatu rezydencji podatkowej od lat nie odpowiadają postępowi cyfryzacji, czy praktyce gospodarczej, zaś organy podatkowe przez błędne ich interpretowanie przyjmują z reguły niekorzystne dla podatników stanowiska. Ponadto świadomość dotycząca tego podatku wśród polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców (czemu trudno się dziwić, zważywszy na złożoność przepisów) pozostaje na względnie niskim poziomie, co tylko utrudnia stosowanie ww. przepisów.

Podatek u źródła

Obowiązek  pobrania tzw. podatku u źródła wynika wprost z art. 21 ustawy o PDOP (odpowiednio z art. 29 w ustawie o PDOF). Zgodnie z jego brzmieniem podatkiem dochodowym z tytułu uzyskanych w Polsce przychodów (określonych ustawą) przez podmioty, które nie mają w Polsce siedziby lub zarządu, objęte są tylko dochody tu osiągnięte. Co istotne, to nie podmiot osiągający w Polsce przychody jest płatnikiem tego podatku (np. firma zagraniczna świadcząca usługi marketingowe firmie polskiej), tylko podmiot polski, będący nabywcą – to na nim spoczywa obowiązek rozliczenia i odprowadzenia tego podatku do urzędu skarbowego (do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił przychód) oraz do corocznego sporządzenia i dostarczenia do odpowiedniego urzędu skarbowego deklaracji CIT-10Z (do końca stycznia[1]) oraz IFT-2R (do końca marca[2]; tą ostatnią dostarcza się również do kontrahenta). Innymi słowy firma zagraniczna świadcząca np. usługi marketingowe na rzecz podmiotu polskiego jest podatnikiem podatku u źródła (zatem to ona będzie obciążona tym podatkiem), natomiast firma polska, nabywająca te usługi jest płatnikiem tego podatku (czyli to polska firma ponosi odpowiedzialność za jego pobranie i odprowadzenie do urzędu skarbowego). Warto przy tym nadmienić, że kontrahent może wystąpić do płatnika (nabywcy jego usług) o wydanie deklaracji IFT-2R również w trakcie roku. Płatnik ma na jej przekazanie 14 dni. Tym samym może się tak zdarzyć, że dla jednego kontrahenta konieczne będzie przygotowanie tej deklaracji więcej, niż 1 raz w trakcie trwania roku. Z oczywistych względów w przypadku firm zlecających prowadzenie księgowości biurom rachunkowym może się to wiązać z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Od czego, w którym momencie i w jakiej wysokości pobiera się podatek u źródła?

Co do zasady podatek u źródła (zryczałtowany podatek dochodowy) pobiera się od przychodu wg stawki przewidzianej ustawą o PDOP w dniu dokonania wypłaty na rzecz kontrahenta. W praktyce, jeśli faktycznie podatek taki ma zostać pobrany (o czym za chwilę), to należy tego dokonać w momencie wypłaty należności kontrahentowi. Przykładowo, jeżeli należność dla kontrahenta wynosi 12 000 zł (już po przeliczeniu na PLN) podatek wylicza się następująco:

12 000 zł * 20% stawka podatku = 2400 zł

Kwota zapłaty do kontrahenta: 12 000 – 2 400 = 9 600 zł

Zatem kwota po potrąceniu, która powinna zostać przelana podatnikowi, to 9 600 zł (zamiast 12 000 zł), zaś 2 400 zł różnicy (12 000 zł – 9 600 zł) podmiot polski odprowadzi do urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku u źródła.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek pobrania podatku występuje m.in. w przypadku usług o charakterze niematerialnym takich jak usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Wskazać tu można również usługi w zakresie działalności rozrywkowej czy sportowej. Dla wszystkich ww. usług stawka podatku wynosi 20%.

Przepisy przewidują także stawkę niższą, tj. 10%, jednak dotyczy ona określonego zakresu żeglugi morskiej i powietrznej.

W jakich przypadkach nie trzeba pobierać podatku u źródła?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. umowy zawartej między Polską a Niemcami) albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową przez podmiot polski jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika (czyli podmiotu, od którego polski podatnik nabywa usługi) w postaci tzw. certyfikatu rezydencji podatkowej. Innymi słowy, jeśli z krajem, z którego pochodzi dostawca (podatnik) Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i od dostawcy tego otrzymamy certyfikat rezydencji podatkowej, to podatku można nie pobierać.

Certyfikat rezydencji podatkowej

Niestety przepisy nie precyzują wielu aspektów dotyczących certyfikatów rezydencji podatkowej.

Jedną z najczęściej pojawiających się wątpliwości jest to, czy płatnik powinien być w posiadaniu certyfikatu już w momencie dokonywania płatności, czy może ten certyfikat otrzymać po tym czasie. W podejściu organów podatkowych jak i w orzecznictwie możemy spotkać się z poglądem, że istotny jest nie tyle moment wejścia w posiadanie certyfikatu, ile okres, którego certyfikat dotyczy. Oznaczałoby to, że płatnik może wejść w posiadanie certyfikatu już po dokonaniu płatności pod warunkiem, że certyfikat ten będzie potwierdzał rezydencję podatkową podatnika (kontrahenta) za okres, kiedy płatność została dokonana, przy czym i w tym zakresie może wystąpić spór z organem podatkowym.

W zakresie formy otrzymanego i przechowywanego certyfikatu rezydencji podatkowej, przepisy ograniczają się jedynie do stwierdzenia, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji - i w zasadzie to tyle. Nic więc dziwnego, że w dalszym ciągu jest to bardzo częste pole sporu z organami podatkowymi. Z przepisów należy domyślnie przyjąć, że certyfikat powinien być w oryginale, co prowadzi do wniosku, że musi to być forma papierowa (lub jej kopia w przypadku uproszczeń, o których dalej). Przepisy nie mówią nic o formie elektronicznej, nawet wówczas, gdy administracja skarbowa kraju, w którym podmiot zagraniczny ma swoją rezydencję podatkową, uznaje taką formę jako ważną, lub wręcz sama wyłącznie w takiej formie te certyfikaty wydaje. Przykładem sporu w tym zakresie z polskim fiskusem jest chociażby sprawa nieuznania przez polski urząd skarbowy elektronicznego certyfikatu rezydencji firmy z siedzibą w Irlandii, od której usługi nabywała polska firma. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2018 r. I SA/Sz 984/17 wskazano, że polska firma posiadała certyfikaty rezydencji podmiotów z siedzibą (…) (za granicą) w formie plików "pdf' lub,jpg", które firmy te zamieszczają na stronach internetowych. Taka forma udostępnienia certyfikatu rezydencji wynikała w poprzednich latach i wynika min. z ogromnej liczby korzystających z usług tych firm, co skutkuje tym, że technicznie nie jest możliwe przekazanie każdemu z usługobiorców certyfikatu rezydencji w firmie papierowej. Stąd certyfikaty te są dostępne w formie dokumentu elektronicznego, a konkretnie w formie zapisu "PDF" lub .jpg". Jak podaje (...) administracja skarbowa, są to ważne dokumenty, którymi można się posługiwać, wydawane przez te organy jako potwierdzenie siedziby dla celów podatkowych. Obecnie, jak wynika z informacji pozyskanych od (...) administracji skarbowej, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. certyfikaty rezydencji wydawane są firmom zasadniczo w formie pliku "PDF" i wysyłane bezpiecznym kanałem elektronicznym.

Mimo faktu, że irlandzka administracja skarbowa uznawała ważność wydawanych przez siebie elektronicznych certyfikatów rezydencji, polski fiskus takiego certyfikatu uznać nie chciał, a zatem i nie zgodził się z podatnikiem, że ten może nie pobierać podatku u źródła na podstawie certyfikatu rezydencji w takiej (elektronicznej) formie. Sąd uchylił interpretację indywidualną wydaną podatnikowi w omawianej sprawie, jako główny powód wskazując brak uzasadnienia stanowiska w wydanej dla podatnika interpretacji przez organ podatkowy i nierozpatrzenie argumentacji podatnika. Sąd w wyroku wskazał, co następuje:

Przy ponownym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie interpretacji organ interpretacyjny będzie zobowiązany… do uwzględnienia przedstawionej wyżej oceny prawnej przez precyzyjne odniesienie się do nakreślonego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w szczególności do okoliczności, które organ pominął w zaskarżonej interpretacji przy ocenie zajętego przez Spółkę stanowiska…. Jeżeli organ uzna, że nie zasługuje ono na aprobatę winien w sposób rzetelny i wyczerpujący wyrazić swój pogląd w sprawie… w szczególności zaś precyzyjnie wyjaśnić dokonane ustalenia i ich ocenę, jak np. w przypadku ustalenia organu w zaskarżonej interpretacji, że: "Płatnik, na którym spoczywa obowiązek potrącenia podatku od dochodu osiąganego przez nierezydenta w prawidłowej wysokości, powinien żądać od podatnika dokumentu (tj. certyfikatu rezydencji) oryginalnego". Jest to gołosłowne stwierdzenie organu, nie poparte żadnym wyjaśnieniem, ani też przepisem.

Z kolei z interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.408.2019.2.AP) wynika, że certyfikat rezydencji stanowi dokument, w oparciu o który możliwe jest ustalenie, czy od należności wypłacanych nierezydentom powinien być pobrany podatek. W interpretacji organ zauważył, że nie ma ujednoliconej formy certyfikatów rezydencji. Każde państwo stosuje własny wzór takiego zaświadczenia i ma własne wymogi formalne związane z jego wydaniem. Z punktu widzenia ważności tego dokumentu powinien on:

 • być wystawionym przez właściwe dla podatnika organy administracji podatkowej,
 • wskazywać dane identyfikujące podatnika, w tym jego nazwę i siedzibę, datę wystawienia oraz ewentualnie okres ważności dokumentu,
 • zawierać stwierdzenie, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie jego siedziby.

Zatem certyfikat w formie elektronicznej jest dopuszczalny, o ile forma jego wydania wynika z przepisów danego państwa. Jeżeli państwo to przewiduje zarówno formę papierową, jak i elektroniczną, to każda z nich (z punktu widzenia podmiotu polskiego, będącego nabywcą usługi i płatnikiem podatku u źródła) stanowi podstawę do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czyli do niepobierania podatku u źródła.

Warto również zwrócić uwagę na okres, w jakim można stosować certyfikat, gdy został on wydany dla kontrahenta bez uwzględnienia daty ważności. Art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP mówi, że w takich przypadkach, płatnik (czyli polski nabywca) przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Zatem istotne jest, żeby stały kontrahent dostarczał certyfikat rezydencji podatkowej polskiemu nabywcy przynajmniej jeden raz w roku. Dysponowanie bowiem certyfikatem w 366 dniu od jego wydania nie uprawni płatnika do niepobrania podatku u źródła. Odpowiedzialność za to ponosi w takiej sytuacji płatnik.

W przypadku niepewności płatnika podatku u źródła co do prawidłowości formy certyfikatu rezydencji otrzymanego od zagranicznego kontrahenta, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej lub ewentualnie powołanie się na utrwaloną praktykę interpretacyjną.

W ustawie o PDOP (jak i o PDOF) przewidziano uproszczenie w zakresie dokumentowania certyfikatu rezydencji podatkowej, które jest uwarunkowane sumą wartości transakcji w skali roku względem jednego kontrahenta oraz określonym rodzajem nabywanych usług. Ponadto w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art. 31ya wskazano dodatkowe uproszczenia w tym zakresie na czas epidemii. Oba uproszczenia omówiono w dalszej części artykułu.

Uproszczenia wynikające z ustawy o PDOP

Nowelizacja ustawy o PDOP (oraz o PDOF) wprowadziła przepis art. 26 ust. 1n z początkiem 2019 r. zakładające , że w przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota należności wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Przychody te muszą być osiągane z takich usług, jak doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Jeżeli zatem polski podmiot nabędzie usługi np. reklamowe od podmiotu zagranicznego, będzie dysponował przy tym kopią certyfikatu rezydencji podatkowej swojego kontrahenta oraz suma transakcji w roku kalendarzowym nie przekroczy 10 000 zł, to nie pobierze on podatku u źródła.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP zawiera katalog zamknięty usług, przy których można korzystać z ww. uproszczenia. Stwierdzenie „o podobnym charakterze” wymaga oczywiście zachowania szczególnej ostrożności przez płatników tego podatku. Jeżeli określonej usługi nie ma ww. katalogu to podatku u źródła nie pobiera się – przykładowo dotyczyć to może specjalistycznych usług medycznych, programistycznych, czy inżynieryjnych. Potwierdzeniem tego ostatniego może być chociażby stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.293.2019.2.KK). W interpretacji tej Dyrektor KIS uznał, iż w przypadku płatności za usługi inżynieryjne na rzecz nierezydenta spółka nie jest zobowiązana do poboru podatku u źródła. Tym samym każdorazowo należy dokonać oceny, czy w danej transakcji mamy w ogóle do czynienia z usługą wymienioną w ww. przepisie (oraz w pozostałych przepisach art. 21 ust. 1-3 i 4). Jeśli nie, to obowiązek pobrania podatku u źródła w ogóle nie wystąpi.

Uproszczenia wynikające z tarczy antykryzysowej 4.0

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   wprowadziła w art. 31ya uproszczenie polegające na tym, że w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności (który standardowo wg przepisów upływa 12 miesięcy od jego wydania, o czym mowa w art. 26 ust 1i ustawy o PDOP i w art. 41 ust. 9a ustawy o PDOF), jeżeli dwunasty miesiąc od daty jego wydania minie w okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku u źródła może dalej korzystać z tego certyfikatu, aż do upływu dwóch miesięcy po odwołaniu ww. stanu epidemii. Co istotne do takiego certyfikatu należy dołączyć oświadczenie kontrahenta o aktualności danych zawartych w certyfikacie.

Przykład: Kontrahent z Irlandii dostarczył firmie polskiej, będącej płatnikiem podatku u źródła w związku z nabyciem od kontrahent usługi marketingowej, certyfikat rezydencji podatkowej bez oznaczonego terminu ważności, który został wydany 2019/11/04. Zgodnie z przepisami ustawy o PDOP (oraz PDOF) termin jego ważności upłynie w 2020/11/03. Ze względu jednak na stan epidemii w Polsce w związku z COVID-19, polska firma w dalszym ciągu może posługiwać się tym certyfikatem i nie pobierać podatku u źródła zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto w w ustawie przewidziano, że w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Przed wprowadzeniem przepisów w ramach tarczy antykryzysowej, płatnicy mieli prawo korzystać z kopii certyfikatów rezydencji podatników tylko w szczególnych przypadkach przewidzianych ustawowo, które zostały omówione we wcześniejszej części artykułu. Przedsiębiorcom ułatwiono więc w okresie epidemii kwestię rozliczania podatku u źródła. Szkoda jednak, że uproszczenie to nie zostanie wprowadzone do przepisów podatkowych na stałe. Bez wątpienia stanowiłoby to uproszczenie przepisów w tym zakresie oraz zmniejszenie liczby sporów płatników podatku u źródła z organami podatkowymi.

Idąc dalej wskazać należy, że ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 w art. 31ya ust. 3 dodała następujące zdanie:

Przepisy art. 41 ust. 9b-9d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 1j-11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.".

W związku z powyższym wydłużenie terminu ważności certyfikatu rezydencji ogranicza się do tych przypadków, w których rezydencja podatkowa podatnika nie uległa zmianie, a także nie występują przesłanki, z których płatnik mógłby wnioskować, iż do takiej zmiany doszło. Potwierdzenie tego znaleźć można w Objaśnieniach  podatkowych z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Jeżeli zatem doszłoby do zmiany rezydencji podatkowej w okresie 12 miesięcy od wydania certyfikatu w trakcie trwania stanu epidemii w związku z COVID-19, to w celu niepobrania podatku u źródła płatnik będzie musiał dysponować nowym certyfikatem.

Nowe przepisy odnośnie certyfikatów rezydencji podatkowej obowiązują dla płatności dokonywanych od 2020/03/14, kiedy wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego – ustawa bowiem nie przewiduje przepisów przejściowych w tym zakresie. Skutkuje to tym, że dla płatności dokonywanych przed tym okresem obowiązywać będą wyłącznie przepisy ustawy o PDOP i PDOF.

O ile certyfikaty rezydencji nie są udostępniane przez zagranicznego kontrahenta na jego stronie internetowej (co praktykują szczególnie duże podmioty), to ze względu na stan epidemii w większości krajów na świecie otrzymanie certyfikatu od kontrahent może być związane z wydłużonym czasem oczekiwania. Tymczasem przepisy wprowadzające uproszczenia w zakresie podatku u źródła nie są przepisami stałymi. Warto zatem pamiętać o odpowiednio wcześniejszym wystąpieniu do swoich kontrahentów zagranicznych z wnioskiem o przekazanie certyfikatu.

Płatność dla kontrahentów zagranicznych powyżej 2 mln zł

Po raz kolejny przesunięto (tym razem do końca czerwca 2021 r.) moment wejścia w życie przepisu art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP (podstawa: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP). Zgodnie z tym przepisem (który w ustawie pojawił się z dniem 2019/01/01) jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (dot. m.in. odsetek, praw autorskich, działalności widowiskowej, sportowej i rekreacyjnej, usług doradczych, księgowych, rekrutacji pracowników) przekroczy kwotę 2 000 000 zł, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać (z pewnymi wyjątkami) w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli zatem polska firma (będąca płatnikiem podatku u źródła) dokona w danym roku płatności określonemu kontrahentowi spoza Polski na kwotę 2 000 000 zł, to dla płatności przekraczających ten limit będzie musiała pobrać podatek u źródła, niezależnie od posiadanego certyfikatu i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek powinien w takiej sytuacji być pobrany według stawki przewidzianej ustawą tj. 20% dla usług niematerialnych, 10% dla usług transportu morskiego i lotniczego, odsetek i licencji, 19% dla zysków kapitałowych (w tym dywidend).

Co istotne, jeżeli rok podatkowy jest krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy, kwotę 2 mln zł przelicza się proporcjonalnie.

Z kolei kontrahent zagraniczny, który został jako podatnik obciążony podatkiem u źródła w momencie realizacji zapłaty, będzie musiał zwrócić się do organu podatkowego w celu otrzymania zwrotu wcześniej potrąconego podatku. Żeby tak się stało, w pierwszej kolejności to płatnicy będą musieli przesłać swoim zagranicznym kontrahentom-nierezydentom  (oraz właściwemu urzędowi skarbowemu – od 2021/01/01 jest to Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie) informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku na druku IFT-2/IFT-2R.

Ponadto jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota, o której mowa w ust. 1, wypłacone należności przelicza się na złotówki według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty.

Do przygotowania się na powyższe zmiany pozostało jeszcze kilka miesięcy, warto zatem wdrożyć odpowiednie procedury kontrolne mające na celu przestrzeganie znowelizowanych przepisów.

Dokumentacja po stronie płatnika podatku u źródła

Zgodnie z przepisami ustaw o PDOP (i PDOF) płatnik jest obowiązany przesłać zagranicznemu kontrahentowi (czyli podatnikowi podlegającemu w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tzw. nierezydentowi) oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (Lubelski Urząd Skarbowy) informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku. Dokonuje się tego na formularzu:

 • IFT-2R – raz w roku, najpóźniej do końca marca za rok ubiegły. Jeżeli podatnik zamierza zakończyć działalność, to deklarację powinien złożyć najpóźniej w dniu jej zakończenia.
 • IFT-2 – na żądanie kontrahenta (podatnika) w terminie 14 dni od przekazania tego żądania.
 • CIT-10Z – raz w roku, najpóźniej do końca stycznia za rok ubiegły (w 2021 r. było to do 2021/02/01).

Deklarację IFT-2R należy złożyć nawet wówczas, gdy ze względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz na certyfikat rezydencji podatkowej płatnik nie ma obowiązku pobrania podatku. W takim przypadku nie składa się jedynie deklaracji CIT-10Z.

Zagraniczny zakład położony na terenie Polski

Na koniec warto jeszcze wskazać, że osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP na rzecz kontrahentów zagranicznych (nierezydentów), którzy w Polsce prowadzą tzw. zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod warunkiem, że wskażą miejsce siedziby takiego kontrahenta. Właściwymi dokumentami spełniającymi ten obowiązek jest certyfikat rezydencji oraz pisemne oświadczenie kontrahenta, że otrzymane należności związane są z działalnością tego konkretnego zakładu. Przez certyfikat rozumie się w tym przypadku zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się siedziba lub zarząd kontrahenta, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Należy podkreślić, że po nowelizacji przepisów w zakresie limitu 2 000 000 zł przewidzianej z końcem czerwca 2021 r., powyższe zasady stosować będzie można tylko w przypadkach nieprzekroczenia kwoty 2 000 000 zł płatności na rzecz jednego kontrahenta w roku podatkowym.

Podatek u źródła - problemy praktyczne

W przypadku małych kontrahentów zagranicznych często zdarzają się sytuację, w których nie chcą oni (lub nie mogą) z różnych względów dostarczyć certyfikatu rezydencji podatkowej. Dla polskiego nabywcy (płatnika) nie ma przy tym znaczenia powód takiej postawy. Jeżeli transakcja przekracza 10 tys. zł (lub dotyczy usług, dla których limit ten nie ma zastosowania (np. przychody z opłat za świadczenie usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, czy sportowej) to polska firma (będąca płatnikiem) jest odpowiedzialna za pobranie podatku u źródła. W praktyce przyjmuje się, że wraz z informacją o pobraniu tego podatku poprzez zmniejszenie wartości przelewu omówioną wcześniej metodą, płatnik przekazuje swojemu kontrahentowi informację IFT-2.

W praktyce zdarzają się również sytuacje, w których usługi świadczone przez zagranicznego kontrahenta mogą zostać zakwalifikowane przez organ podatkowy do „świadczeń o podobnym charakterze” (patrz art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP). W przypadku usług, co do których ryzyko takie występuje, warto posiłkować się w pierwszej kolejności utrwaloną praktyką interpretacyjną (jeśli występuje) w podobnych przypadkach, lub wystąpić z własnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Niestety w okresie epidemicznym okres oczekiwania na wydanie takiego dokumentu to aż 6 miesięcy (i może się wydłużać chociażby ze względu na wystąpienie przez Dyrektora KIS z wezwaniem do uzupełnienia wniosku np. w zakresie opisu stanu faktycznego).

Bartosz Gebel
Doradca podatkowy (nr wpisu 13557)
Biuro Rachunkowe Ergotax Sp. z o.o.

_____________________

[1] Art. 26a ustawy o PDOP.

[2] Art. 26 ust. 3a ustawy o PDOP.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • xx
  2021-05-07 16:28:41
  Poproszę o podobny artykuł o WHT pobieranym przez podmioty zagraniczne przy płatnościach do Polski (za usługi wykonane przez polską firmę). W szczególności - czy na podstawie otrzymanego IFT-4 można odzyskać zapłacony podatek (na przykład potrącając go z podatku CIT jak w innych krajach). Co w sytuacji, gdy kontrahent nie prześle IFT-4 mimo pobrania podatku?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Maksymalna cena gazu dla piekarni i cukierni 200,17 zł/MWh. Wniosek RPG tylko przez PUE ZUS od 8 kwietnia 2023 r.

ZUS informuje, że przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh. Muszą w tym celu złożyć wniosek przez PUE ZUS. Wnioski można składać od 8 kwietnia 2023 r. Jakie warunki trzeba spełnić by skorzystać z tej ceny gazu?

14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

Tak zwana "czternasta emerytura" będzie wypłacana emerytom i rencistom corocznie. Tak wynika z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, opublikowanym 24 marca 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Estoński CIT a udziały w spółce cichej. Jakie skutki?

Estoński CIT pozwala firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody przeznacza na bieżącą działalność lub inwestycje. Wybierając tę formę opodatkowania spółka musi spełnić jednak określone warunki. Czy jednym z nich jest nie przystępowanie do spółki cichej?

Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Składka zdrowotna od zleceń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

Co to jest windykacja polubowna i dlaczego nie warto bać się windykatora

Windykacja polubowna. Wystarczy dłuższa choroba, która uniemożliwi pracę, a brak regularnych dochodów przełoży się na zwlekanie z terminową zapłatą rachunków i już można zostać dłużnikiem. Wiele osób wpada w panikę, gdy otrzymuje list lub telefon z firmy windykacyjnej. Skąd te emocje? Powodem jest brak wiedzy. Kiedy kontaktuje się z nami windykator, to dobra wiadomość, bo oznacza, że zaległym długiem nie zainteresował się jeszcze sąd i mamy szansę na polubowne rozwiązanie problemu finansowego. 

Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

- Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.

Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

“Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.