reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Informacje ORD-U i IFT-2R - wydłużenie terminów

Informacje ORD-U i IFT-2R - wydłużenie terminów

Rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin do sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R i ORD-U.

Rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

Został wydłużony:

  • termin upływający w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji, o których mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa (ORD-U), do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane
  • termin przesyłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r, informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT (IFT-2R), do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy.

Rozporządzenie zostało opublikowane 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 563. (Dz. U. z 2020 r. poz. 563) i weszło w życie 31 marca 2020 r.

[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

Promocja: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

ORD-U

ORD-U, to informacja o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Informację tą mają obowiązek sporządzać i przekazywać do urzędu skarbowego (bez wezwania przez organ podatkowy) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - za poprzedni rok podatkowy.
Informacje ORD-U przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie (co do zasady - ww. wyjątek nastąpił w 2020 roku) trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych, ORD-U sporządza się i przekazuje, jeżeli:

1) jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
2) inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
3) nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów

– i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2 – w informacjach uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro;

Natomiast w przypadkach, o których mowa w pkt 3 – w informacjach uwzględnia się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5000 euro.

Wskazane wyżej wartości limitów wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę.

Na podstawie § 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w informacji ORD-U uwzględnia się wartość należności lub zobowiązań wynikającą:
1) z umów sporządzonych w formie pisemnej lub
2) z wystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków potwierdzających zawarcie umowy, jeżeli w umowie nie określono wartości należności lub zobowiązań albo umowa nie ma formy pisemnej.

Określone wartości zobowiązań lub należności wyrażone w walucie obcej przelicza się na walutę polską według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:
1) zawarto umowę lub
2) wystawiono faktury albo rachunki potwierdzające zawarcie umowy.

Warto też wiedzieć, że obowiązek sporządzenia i przesłania informacji ORD-U nie dotyczy umów:

1) zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
2) kredytu albo pożyczki zawartych przez banki i agencje rządowe z osobami wymienionymi w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia MF;
3) objętych, zgodnie z odrębnymi przepisami, tajemnicą państwową lub bankową;
4) związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, w szczególności z usługami komunalnymi.

IFT-2R

IFT-2R to informacja (sporządzana za cały rok podatkowy) o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informację tę mają obowiązek przygotować podmioty wypłacające należności zagranicznej osobie prawnej (płatnicy). Podmioty te mają obowiązek

  • w dniu dokonania wypłaty pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (19% chyba, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują inną stawkę) i odprowadzić pobrany podatek - w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrał - na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych,
  • przesłać do wymienionego urzędu skarbowego deklarację CIT-10Z - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku,
  • przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Polski (IFT-2/IFT-2R) w terminie:

        - do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonał wypłat (zasada - ww. wyjątek nastąpił w 2020 roku),
        - do dnia zaprzestania działalności (w razie zaprzestania działalności przed upływem wymienionego terminu),
        - 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama