REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skarga na bezczynność organu podatkowego

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Skarga na bezczynność organu podatkowego
Skarga na bezczynność organu podatkowego

REKLAMA

REKLAMA

Skarga na bezczynność organu podatkowego. W postępowaniu administracyjnym czy podatkowym, z założenia stroną silniejszą jest organ. Nie jest jednak tak, że strona pozostaje zupełnie pozbawiona praw i instrumentów do wymagania, by procedura była prowadzona odpowiednio i terminowo. Ustawodawca zauważył, że jednym z problemów w współdziałaniu z organami podatkowymi, jest długotrwałe (przewlekłe) ich działanie lub wręcz bezczynność. Jednym z narzędzi, które otrzymujemy jako podatnicy od ustawodawcy, jest tak zwana skarga na bezczynność. Kiedy można ją wykorzystać? Jak funkcjonuje w praktyce?

Terminy do załatwiania spraw

Organy administracji publicznej powinny załatwiać sprawy podatników bez względnej zwłoki. Są one zobowiązane do działania w określonych (przepisami) terminach. W pierwszej kolejności, przy rozważaniu uprawnienia do skorzystania ze skargi na bezczynność organu, należy ustalić jaki termin na załatwienie sprawy ma organ. Zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej, istnieją 3 podstawowe terminy załatwiania spraw podatkowych:

Autopromocja
 • Po pierwsze w przypadku spraw, które mogą zostać rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania (albo na podstawie dowodów znanych powszechnie lub z urzędu organowi), sprawa powinna zostać załatwiona niezwłocznie;
 • Po drugie, w drugiej kolejności, jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, to załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Ustawodawca podaje wprost terminy maksymalne: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej;
 • Po trzecie, w sprawach w postępowaniu odwoławczym, sprawy powinny być załatwione nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że terminy te są instrukcyjne w tym rozumieniu, że po ich przekroczeniu organ nie traci prawa do rozpatrywania sprawy. Dodatkowo, ustawodawca ustanawia różnego rodzaju wyjątki: po pierwsze, bezpośrednio w ustawie ordynacja podatkowa, po drugie - w różnych ustawach szczególnych. Jeżeli chodzi o ustawy szczególne, należy analizować ich właściwość w każdym przypadku indywidualnie. Natomiast z zasad ogólnych, można wskazać przede wszystkim unormowania art. 140 ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim, organ w wyjątkowych sytuacjach może nie dotrzymać terminu - w takim jednak wypadku obowiązany jest o takiej sytuacji zawiadomić stronę. Ponadto, jego obowiązki (organu) zostały rozszerzone o konieczność podania przyczyny niedotrzymania terminu i wskazania nowy termin załatwienia sprawy.

Bezczynność czy przewlekłość?

W przypadku, jeżeli organ nie załatwił sprawy lub nie podejmuje żadnych czynności, to najczęściej potocznie rozumiane jest jako bezczynność. Jeżeli postępowanie prowadzone jest zdecydowanie dłużej, niż jest do niezbędne do załatwienia sprawy i podejmowane są kolejne nieuzasadnione czynności, to potocznie podatnicy mówią najczęściej o przewlekłości. Ustawodawca wprowadził dwie definicje i zgodnie z art. 37 k.p.a. stwierdza, że:

 • bezczynność to sytuacja, gdy nie załatwiono sprawy w terminie;
 • przewlekłość to sytuacja, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Jeżeli doszło więc do bezczynności czy przewlekłości, strona ma prawo do podejmowania działań w ochronie swoich praw.

Ponaglenie jako pierwszy konieczny etap

Pierwszym krokiem, który powinien podjąć podatnik, jest złożenie tak zwanego ponaglenia. Ponaglenie jest rozwiązaniem dość nowym. Zostało wprowadzone dopiero w 2017 roku i jest o tyle kluczowe, że dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków przysługujących stronie w postępowaniu administracyjnym, można skorzystać ze skargi do sądu. Wynika to z regulacji ustawy o postepowaniu przed sądami administracyjnymi, gdzie ustawodawca zdecydował zgodnie z art. 52 ustawy p.p.s.a., iż skargę do sądu można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. Do skutecznego wniesienia skargi do sądu, będzie więc wymagane przejście procedury ponaglenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponaglenie jest bezpłatne. Natomiast jeżeli strona chce działać przez pełnomocnika, będzie musiała wnieść odpowiednią opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Ponaglenie powinno zostać rozpatrzone w terminie 7 dni.

Zgodnie z art. 141 ordynacji podatkowej, ponaglenie należy złożyć z zasady do organu wyższego stopnia oraz do dyrektora izby administracji skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy rozpatrywania odwołań od decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby administracji skarbowej.

Wyciąg z orzecznictwa
I SAB/Po 8/19, Wniesienie ponaglenia w trybie art. 141 § 1 o.p. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu LEX nr 2732199 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.:
TEZA (aktualna): Zgodnie z art. 52 § 2 p.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. W przypadku skargi na bezczynność organu polegającą na niewydaniu decyzji administracyjnej wyczerpaniem środków zaskarżenia jest - w rozumieniu wskazanego przepisu-wniesienie ponaglenia w trybie art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej. Instytucja ta służy do zwalczania zarówno bezczynności organów podatkowych, ja też przewlekłości ich działania

Skarga na bezczynność

Skargę na bezczynność organu wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, po uprzednim wykorzystaniu instytucji ponaglenia. Skarga trafia do rozpoznania do sądu, ale za pośrednictwem organu, którego dotyczy. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że po złożeniu skargi organ sam może ją uwzględnić. Podstawę do tego wyrażono w art. 154 p.p.s.a.

W postępowaniu sądowym - jeżeli Sąd uwzględni skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, dodatkowo podejmuje działania określone w art. 149 p.p.s.a.:

 • zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności;
 • zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa;
 • stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Jednocześnie sąd stwierdzi, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania, nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa. Z urzędu lub na wniosek strony, może również orzec o wymierzeniu organowi grzywny lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty z art. 154. Warto również pamiętać, że wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, o której mowa w § 1, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy również roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych - czyli określonych w Kodeksie cywilnym.

Wzór skargi na bezczynność

W każdej indywidualnej sprawie podatnik powinien przygotować inną (indywidualną) skargę na bezczynność, dostosowaną do konkretnego przypadku. Można jednak wskazać pewien zasadniczy schemat dokumentu, z którego mogą skorzystać podatnicy.

Miejscowość, data

Dane dotyczące podatnika

Imię Nazwisko

Adres

Dane Sądu

za pośrednictwem

dane organu

Numer sprawy / decyzji

Skarga na bezczynność ... (dane organu)

Ja niżej podpisany/a … (imię i nazwisko) na podstawie art. 50 § 1 i art. 54 § 1 w związku z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.  U.  z 2019 r. poz.  2325) oraz w związku z art. 141 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz.   U.  z   2020 r.  poz.  1325) (uwaga podstawy odwołania mogą różnić się w zależności od konkretnej sprawy)

niniejszym wnoszę skargę na bezczynność ... (tutaj dane organu)

w sprawie ... (tutaj krótki opis sprawy)

UZASADNIENIE

tutaj opisać sprawę oraz uzasadnienie

podpis

Załączniki (przykładowe)

1.Odpis skargi;

2.Kopia ponaglenia;

3.Postanowienie   ...  w   sprawie załatwienia ponaglenia.

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31) (zwana dalej „Ordynacja podatkowa”);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) (zwana dalej „kpa” lub „k.p.a”);
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2019.2325 t.j. z dnia 2019.11.28) (zwana dalej "ppsa" lub „p.p.s.a.”);
 • I SAB/Po 8/19, Wniesienie ponaglenia w trybie art. 141 § 1 o.p. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu LEX nr 2732199 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany w KSeF - MF planuje w drugiej połowie marca przedstawienie projektu rozwiązań legislacyjnych

  Zmiany w  KSeF. Ministerstwo Finansów chce w drugiej połowie marca przedstawić projekt rozwiązań legislacyjnych do finalnej konsultacji. 

  Organy podatkowe wysyłają podatnikom nieformalne pisma (tzw. listy behawioralne). RPO zapytał Ministra Finansów o podstawę prawną takich działań

  Organy Krajowej Administracji Skarbowej wysyłają obywatelom nieformalne pisma z ewentualnymi zastrzeżeniami co do prawidłowego wywiązywania się przez nich z obowiązków podatkowych. Takie działania budzą wątpliwości a także emocje podatników, którzy już odebrali takie "listy behawioralne". Mają oni wątpliwości i pytania co do tej procedury, której nie przewiduje Ordynacja podatkowa. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Ministra Finansów o kompleksowe wyjaśnienia tych działań. Marcin Wiącek pyta ministra Andrzeja Domańskiego m.in. o to, na jakiej podstawie ustalany jest krąg adresatów listów oraz czy resort kontroluje zasadność ich kierowania do podatników.

  Wakacje kredytowe w 2024 roku - projekt ustawy dziś na posiedzeniu rządu

  Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem dotyczącym wakacji kredytowych na 2024 rok, czyli nowelizacją ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

  System kaucyjny w Polsce. Od kiedy? Na czym ma polegać? Jeżeli do kaucji zostanie doliczony VAT, to konsumenci zapłacą dodatkowy podatek

  Przepisy ustawy kaucyjnej nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy do kaucji doliczony będzie VAT; jeśli tak się stanie, to konsument zapłaci dodatkowy podatek - ocenili przedstawiciele branży napojowej i handel detaliczny. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 r.

  "Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  REKLAMA