REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nadużycie prawa przez organy podatkowe a kontrola sądów administracyjnych

Enodo Advisors
Doradztwo podatkowe dla efektywnego i bezpiecznego biznesu
Nadużycie prawa przez organy podatkowe a kontrola sądów administracyjnych
Nadużycie prawa przez organy podatkowe a kontrola sądów administracyjnych

REKLAMA

Od kilku lat widoczna jest naganna praktyka organów podatkowych masowego, „profilaktycznego” wszczynania postępowań karnoskarbowych wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jak oceniają to sądy administracyjne?

Wszczęcie postępowania tuż przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego

Ma to miejsce szczególnie w sprawach, w których postępowanie karne skarbowe zostało wszczęte tuż przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, a następnie w sprawie karnej skarbowej nie dochodzi do podjęcia jakichkolwiek czynności mających na celu ustalenie czy przestępstwo skarbowe zostało rzeczywiście popełnione. W takich sytuacjach jest bardzo widoczne, że z perspektywy organu podatkowego istotne było wyłącznie formalne dopełnienie czynności tylko po to, by pozwolić opieszale działającym organom podatkowym na pełne wyegzekwowanie podatku.

Dane potwierdzają negatywne zjawisko

Skalę zjawiska pokazuje raport dotyczący instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych z grudnia 2019 r., przygotowany we współpracy m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Ośrodkiem Studiów Fiskalnych UMK w Toruniu.  Autorzy raportu wskazują, że analiza zebranego w drodze dostępu do informacji publicznej materiału doprowadziła do wniosku, że organy skarbowe bardzo rzadko wszczynają postępowania karne skarbowe przed zakończeniem postępowania jeżeli nie występuje zagrożenie przedawnieniem. Natomiast postępowania karne skarbowe są wszczynane przed zakończeniem postępowania wymiarowego niemalże wyłącznie wtedy, kiedy zobowiązanie podatkowe „zagrożone jest przedawnieniem”.

Zgodnie z danymi zebranymi przez autorów raportu:

- postępowania kontrolne, w trakcie których doszło do wszczęcia postępowania karnego w 91% przypadków to postępowania mające za przedmiot zobowiązania podatkowe przedawniające się z końcem danego roku;

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

- ponad 70% postępowań karnych skarbowych wszczętych w ostatnim roku biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zostało wszczętych w ostatnim kwartale tego roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne

Dane zawarte w przywołanym raporcie ukazują znaczną skalę zjawiska instrumentalnego wykorzystywania mechanizmu pozwalającego na zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Jak natomiast na ten temat wypowiadają się sądy administracyjne, kiedy przyjdzie do rozpoznania sprawy o takim ciężarze gatunkowym?

Zdecydowana większość składów orzekających sądów administracyjnych udziela ochrony podatnikom, kwestionując sposób działania organów podatkowych. Takie podejście jest pokłosiem trzech korzystnych wyroków NSA wydanych w ostatnim czasie, w których zajęto stanowisko, że „koncepcja, zgodnie z którą sąd administracyjny może kontrolować wszczęcie i przebieg postępowania karnoskarbowego może budzić uzasadnione wątpliwości. Jednakże możliwe i konieczne jest kontrolowanie przez sąd administracyjny, czy organ podatkowy nie odwołał się do wszczęcia postępowania karnoskarbowego w sposób stanowiący nadużycie prawa. Innymi słowy sąd administracyjny może kontrolować, czy nie doszło do instrumentalnego wykorzystywania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej ze względu na wszystkie okoliczności sprawy podatkowej, a w szczególności w sytuacji, gdy wykorzystanie tego przepisu związane jest z naruszeniem zasady zaufania do organów podatkowych (art. 121 Ordynacji podatkowej), czy wywodzonej z prawa unijnego oraz art. 2 Konstytucji RP zasady uzasadnionych oczekiwań. (…)”. 

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Wskazano również, że sąd administracyjny posiada narzędzie, które umożliwia zweryfikowanie wystąpienia nadużycia prawa w związku z instrumentalnym wykorzystaniem przepisów Ordynacji podatkowej. Jest nią wyrażona w art. 121 Ordynacji podatkowej zasada działania w zaufaniu do organów podatkowych. W ocenie NSA art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie może być tak odczytywany, że stanowi on podstawę do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z każdym wszczęciem postępowania karnoskarbowego, jeżeli odwołanie się do wszczęcia postępowania karnoskarbowego, ze względu na okoliczności sprawy podatkowej, nastąpiło z przekroczeniem zasady zaufania do organów podatkowych, o której mowa w art. 121 Ordynacji podatkowej.

Tym samym NSA potwierdził, że sąd administracyjny jest uprawniony do zbadania, czy w danej sprawie wystąpił skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego. W konsekwencji nie jest dopuszczalne przyjmowanie automatyzmu w tym zakresie, który wywołuje korzystne skutki dla Skarbu Państwa (w postaci zawieszenia biegu przedawnienia) i jednocześnie – niekorzystne skutki dla podatnika, który ma prawo oczekiwać, że po upływie terminu przedawnienia jego zobowiązanie podatkowe wygaśnie.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Zdarzają się zdania odmienne

Niestety, ale część składów orzekających sądów administracyjnych uważa, że sądy administracyjne nie powinny zajmować się tym zagadnieniem, albowiem pozostaje to poza kognicją sądu administracyjnego. Natomiast ewentualne wątpliwości natury konstytucyjnej powinny zostać wyjaśnione w ramach zainicjowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 31/14 . Stanowisko tej wąskiej grupy składów sądów administracyjnych nie jest zrozumiałe. Strona postępowania przed sądem administracyjnym nie może być pozbawiona możliwości skontrolowania, czy art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, nie został zastosowany z nadużyciem prawa. Jednym z kluczowych elementów dochodzenia przez podatnika swych praw przed sądem administracyjnym jest bowiem możliwość skutecznego podnoszenia zarzutu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jest to argument, który musi zostać zweryfikowany, ponieważ zaistnienie przedawnienia powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego i konieczność umorzenia postępowania podatkowego. Takie podejście w sposób istotny ogranicza stronie jej konstytucyjne prawo do sądu.

Poprzestanie jednak na przyjęciu, że badanie kwestii nadużycia prawa w związku z doprowadzeniem do wszczęcia postępowania karnego skarbowego wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia pozostaje poza kognicją sądu administracyjnego sprawia, że pewien zakres działalności administracji skarbowej pozostaje poza kontrolą sądu administracyjnego oraz poza kontrolą jakiegokolwiek innego sądu w Rzeczypospolitej Polskiej. Założenie o braku kognicji sądów administracyjnych prowadzi w tym zakresie do istotnego ograniczenia prawa do sądu. Nie do pogodzenia z zasadą państwa prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP jest sytuacja, gdy nadużycie prawa przez organy państwa powodowałoby konsekwencje korzystne dla państwa, a niekorzystne dla podatnika. 

Należy zwrócić uwagę, że wszczęcie postępowania w sprawie karnej skarbowej ma podwójny skutek. Pierwszy i podstawowy, to zainicjowanie postępowania karnego skarbowego. Drugi, to wstrzymanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w sprawie podatkowej. Tym samym, sąd administracyjny kontrolując ewentualne nadużycie wszczęcia postępowania karnego skarbowego w zakresie (i tylko w zakresie) skutku podatkowego takiego zdarzenia nie wykracza poza swoją kognicję. W takim przypadku sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem oraz nie dopuszcza, aby wystąpienie drugiego skutku pozostawało poza kontrolą jakiegokolwiek sądu.

Z tego względu teza o konieczności sądowej kontroli działalności organów podatkowych, które działają na styku postępowania karnego skarbowego, o ile te działania wywołują skutki w sferze podatkowej, wydaje się być godna akceptacji. Można zakładać, że objęcie kontrolą sądowo-administracyjną zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego spowoduje radykalną zmianę powyższych statystyk dotyczących „koincydencji” wszczynania postępowań karnych skarbowych i zbliżającego się upływu terminu przedawnienia. Uprawnione jest twierdzenie, że o tak poważnej skali nadużyć, jaka wynika z przeprowadzonych dotąd badań decydowało między innymi to, że organy podatkowe nie czuły się ograniczane zewnętrzną kontrolą w tym zakresie. Tymczasem taka zewnętrzna kontrola sprawowana przez sądy administracyjne w realiach stosunków Państwo-Obywatel jest konieczna.

Podsumowanie

Trudno w demokratycznym państwie prawnym byłoby zaakceptować sytuacje,  kiedy organ administracyjny podejmuje pewne działania, które - tak czy inaczej - wywrą niekorzystne dla jednostki skutki prawne w przypadku, gdy nie istnieje jakakolwiek sądowa kontrola takich działań, a więc działania te nie będą mogły być w określony sposób „pozbawione mocy prawnej”. Zgłaszana przez organy podatkowe (i niektóre składy sądów administracyjnych) teza o braku kognicji sądów administracyjnych w tym zakresie, prowadzi właśnie do skutku, że pewne działania administracji publicznej podejmowane wobec jednostki pozostają poza kontrolą sądową. Wniosek ten jest nie do zaakceptowania z perspektywy systemowej.

Stanowisko przyjęte przez NSA oraz pozostałą część składów orzekających wojewódzkich sądów administracyjnych zasługuje na pełne uznanie i aprobatę. Sąd administracyjny powinien przeciwdziałać nadużywaniu prawa przez organy administracji publicznej, w tym przez organy podatkowe. W obecnej rzeczywistości jest to o tyle istotne, że w odczuciu społecznym tego typu działania przywracają obywatelom wiarę w wymiar sprawiedliwości oraz pokazują, do czego w istocie władza sądownicza, a w tym przypadku pion sądownictwa administracyjnego, została ustanowiona. Rolą sądów administracyjnych jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, w szczególności poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Dlatego sąd administracyjny nie powinien uchylać się od zbadania sprawy podatkowej w jej całokształcie. Należy pamiętać, że podatnicy mają określone prawa, które powinny być przestrzegane. W przypadku, kiedy organ podatkowy nadużywa prawa, podatnicy powinni móc uzyskać ochronę prawną udzieloną im przez sąd administracyjny, aby realizacja ich praw była rzeczywista. 

Andrzej Wapowski, Radca prawny, Senior Associate w ENODO Advisors

Więcej na ten temat podczas bezpłatnego webinarium "Postępowanie karnoskarbowe – czy można go uniknąć?", na które serdecznie zapraszamy 18 marca 2021 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

  Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty  podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

  Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023 - z 29 września 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 września 2023 roku. NBP nr 189/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6356 zł.

  MF: w e-US można złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

  W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej – podało MF w komunikacie.

  Umorzenie zaległości podatkowej. Co warto wiedzieć?

  Zaległości podatkowe to problem, z którym boryka się wielu podatników. Czasami z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązań w terminie. Dla takich sytuacji istnieje procedura umorzenia zaległości podatkowych. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jak działa ten proces, kto może z niego skorzystać i jakie kroki należy podjąć.

  KAS: międzynarodowa spółka zaniżyła podatek na ponad 1,2 mln zł

  Kontrola przeprowadzona w międzynarodowej spółce przez pracowników dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazała zaniżenie podatku na ponad 1,2 mln zł – podała w piątek KAS.

  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  REKLAMA